Pause

REGULAMENT Nr. 1 din 23 februarie 2001, privind Centrala Incidentelor de Plati

Loading..
                  REGULAMENT   Nr. 1 din 23 februarie 2001privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi      Banca Naţională a României emite prezentul regulament.     CAP. 1    Dispoziţii generale     SECŢIUNEA 1    Domeniul de aplicare şi definiţii     ART. 1    (1) Centrala Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare CIP, este un centru de intermediere care gestionează informaţia specifică incidentelor de plăţi, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor.    (2) Datele specifice incidentelor de plăţi sunt transmise, difuzate şi valorificate pe baza informaţiilor, chiar anterioare plăţii, conţinute în evidenţe şi care sunt ocazionate de acte şi fapte având potenţial fraudulos, litigios şi/sau producând riscuri de neplată, inclusiv dintre cele care pot afecta finalitatea decontării.    ART. 2    În înţelesul prezentului regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:    a) *** Abrogată    b) incidentul de plată - neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor participanţilor, înaintea sau în timpul procesului de decontare a instrumentului, obligaţii rezultate prin efectul legii şi/sau al contractului care le reglementează, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţă CIP de către persoanele declarante, pentru apărarea interesului public;    c) incidentul de plată major - incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situaţii:    c1) în cazul cecului:    - cecul a fost emis fără autorizarea trasului;    - cecul a fost refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare;    - cecul a fost refuzat la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare;    - cecul a fost emis cu dată falsă sau acestuia îi lipseşte o menţiune obligatorie;    - cecul circular sau cecul de călătorie a fost emis "la purtător";    - cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară;    c2) în cazul cambiei şi al biletului la ordin:    - cambia a fost scontată fără existenţa în total/în parte a creanţei cedate în momentul cesiunii acesteia;    - biletul la ordin/cambia cu scadenţă la vedere a fost refuzat(ă) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen;    - biletul la ordin/cambia cu scadenţă la vedere a fost refuzat(ă) din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen;    - biletul la ordin/cambia cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(ă) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen;    - biletul la ordin/cambia cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(ă) din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen;    d) instrumentul - oricare dintre următoarele mijloace de plată: cec, cambie, bilet la ordin;    e) interdicţia bancară - regimul impus de bancă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, conform unor angajamente reciproce aplicabile plăţii cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plăţi majore produse cu cec;    f) nod de acces - persoana declarantă care, ca urmare a asigurării condiţiilor tehnice corespunzătoare, are posibilitatea accesării în mod direct a sistemului informatic al CIP;    g) persoana acreditată - angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să furnizeze, să solicite şi să primească informaţii la şi de la CIP;    h) persoane declarante - băncile, persoane juridice române, inclusiv unităţile teritoriale ale băncilor, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, şi CIP;    i) persoane cu risc - acele persoane fizice sau juridice, inclusiv bănci, care au fost incluse în Fişierul naţional al persoanelor cu risc, ca urmare a unor incidente de plăţi majore înregistrate pe numele lor;    j) utilizatori - persoanele declarante, Banca Naţională a României, mass-media, Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi Ministerul de Interne cu unităţile lor teritoriale, instanţele judecătoreşti, alte instituţii ale statului cu atribuţii de supraveghere şi control, persoane fizice şi alte persoane juridice, instituţii similare CIP din străinătate, în condiţiile art. 47, cărora CIP le-a luat în evidenţă o cerere de consultare a informaţiilor deţinute;    k) valorificarea informaţiei - exploatarea în interes privat sau public a datelor puse la dispoziţie de CIP din proprie iniţiativă sau la cererea utilizatorilor.    l) *** Abrogată    ART. 3    (1) Persoanele declarante au obligaţia să furnizeze CIP informaţiile aferente incidentelor de plăţi, în forma şi la termenele prevăzute în prezentul regulament, precum şi orice informaţie solicitată de aceasta, în scopul desfăşurării propriei activităţi.    (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine persoanelor declarante, astfel:    a) centralelor băncilor, inclusiv sucursalelor băncilor străine, pentru toate informaţiile adresabile direct CIP, colectate de la titularii lor de cont sau de la cei aparţinând unităţilor bancare proprii, precum şi de la alte persoane fizice sau juridice;    b) unităţilor teritoriale ale băncilor, pentru toate informaţiile adresabile direct CIP, în cazul în care acestea au capacitatea tehnică necesară, iar conducerea băncii le-a împuternicit să acceseze CIP în condiţiile art. 10 alin. (2) sau prin intermediul propriilor centrale, informaţii colectate de la titularii lor de cont şi/sau de la cei aparţinând altor unităţi bancare, precum şi de la alte persoane fizice sau juridice, pe baza raporturilor dintre bancă şi client sau ca urmare a angajamentelor, înţelegerilor sau convenţiilor bilaterale intervenite între bănci în apărarea interesului public şi pentru menţinerea încrederii clienţilor în comerţul făcut de bănci cu instrumente;    c) CIP, pentru toate informaţiile adresabile CIP, colectate de la Banca Naţională a României şi de la sistemele de transfer de fonduri autorizate de Banca Naţională a României în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 şi ale Legii nr. 101/1998*).    (3) Modul de transmitere a informaţiilor privind incidentele de plăţi în cazul menţionat la alin. (2) lit. c) se stabileşte prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.------------    *) Legea nr. 101/1998 a fost abrogată de art. 58 din Legea nr. 312/2004.     ART. 4    (1) CIP este abilitată să primească declaraţii de incidente de plăţi numai de la persoane declarante care răspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei transmise la CIP.    (2) Persoanele declarante au obligaţia să completeze o fişă de acreditare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate. Această fişă va fi întocmită în 1 sau 2 exemplare, după caz, având acelaşi conţinut, cu următoarele destinaţii:    a) exemplarul 1 - se păstrează pentru evidenţele proprii;    b) exemplarul 2 (în cazul centralelor băncilor) - se transmite în regim confidenţial la CIP.    ART. 5    În comerţul făcut cu cecuri băncile vor acorda clienţilor dreptul de a emite cecuri în care ele figurează ca bancă trasă, pe baza unei temeinice analize a riscurilor pe care le implică această operaţiune, inclusiv pe baza informaţiilor obţinute prin consultarea bazei de date a CIP.     SECŢIUNEA a 2-a    Structura bazei de date şi modul de transmitere a informaţiilor la CIP     ART. 6    CIP organizează şi gestionează un fişier de interes general, numit Fişierul naţional de incidente de plăţi (FNIP), care va fi structurat astfel:    - Fişierul naţional de cecuri (FNC);    - Fişierul naţional de cambii (FNCb);    - Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO).    ART. 7    (1) Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR) este un fişier alimentat automat de FNIP cu incidentele de plăţi majore înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, inclusiv al unei bănci.    (2) Din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea oricărei bănci CIP poate organiza şi alte fişiere referitoare la incidentele de plăţi.    (3) Informaţiile privind incidentele de plăţi vor fi menţinute în baza de date a CIP pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.    ART. 8    Transmiterea cererilor, declaraţiilor şi anulărilor de incidente de plăţi de la nodul de acces la CIP se face pe suport electronic, excepţie făcând cererile sau declaraţiile pentru care în cuprinsul prezentului regulament se prevede o altă modalitate de transmitere.    ART. 9    Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate la CIP de la nodul de acces se face pe bază de nume şi parolă de acces unice, atribuite de Banca Naţională a României.    ART. 10    (1) Persoanele declarante care sunt şi nod de acces la CIP au obligaţia să asigure la sediul lor condiţiile tehnice care să permită transmiterea cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic, a informaţiilor privind incidentele de plăţi.    (2) Unităţile teritoriale ale băncilor vor putea fi nod de acces la CIP o perioadă de până la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După expirarea acestui termen vor putea fi nod de acces la CIP numai centralele băncilor.    ART. 11    Banca Naţională a României va asigura la sediul său central condiţiile tehnice care să permită înregistrarea, gestionarea şi difuzarea cu operativitate, fără alterări, pe suport hârtie sau pe suport electronic, după caz, a informaţiilor privind incidentele de plăţi.    ART. 12    (1) Fluxul informaţional privind incidentele de plăţi este prezentat în anexa nr. 1.    (2) Înscrierea informaţiei în FNIP poate fi efectuată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:    a) aceasta a fost cerută de o persoană declarantă;    b) cererea, declaraţia sau anularea a fost luată în evidenţă de CIP.     CAP. 2    Transmiterea, gestionarea şi difuzarea de informaţii privind incidentele de plăţi     SECŢIUNEA 1    Transmiterea şi înscrierea în FNIP şi FNPR a informaţiei privind refuzurile la plată ale instrumentelor     ART. 13    (1) În cazul în care o persoană declarantă - bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plată al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligaţia ca cel târziu în ziua refuzului să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului bancar, conform formularului prezentat în anexa nr. 3A, 3B sau 3C, după caz.    (2) La nodul de acces cererea va fi listată, prin intermediul aplicaţiei informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinaţii:    a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante, pentru evidenţele proprii;    b) exemplarul 2 - se transmite clientului de către banca sa.    ART. 14 *** Abrogat    ART. 15    (1) În cazul în care cecul, cambia sau biletul la ordin este emis în valută şi este plătibil în lei, cererea de înscriere a refuzului bancar va fi întocmită cu indicarea sumei de plată şi a celei refuzate la cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României din ziua prezentării la plată.    (2) În cazul în care cecul, cambia sau biletul la ordin este emis(ă) şi este plătibil(ă) în valută, cererea de înscriere a refuzului bancar va fi întocmită cu indicarea sumei de plată şi a celei refuzate, în lei, la cursul de schimb al valutei respective comunicat de Banca Naţională a României, aplicabil în ziua transmiterii cererii la CIP. Pentru evidenţa acestor cazuri cererea de înscriere a refuzului bancar, la care se anexează o copie de pe instrumentul şi de pe borderoul de încasare, va fi transmisă prin telefax la CIP.    ART. 16    (1) În cazul în care banca trasă, a trasului sau a subscriitorului nu deţine informaţii certe privind emitentul instrumentului (atunci când emitentul nu are cont deschis la unitatea plătitoare sau când semnătura nu corespunde cu specimenul aflat în bancă şi plătitorul nu recunoaşte emiterea instrumentului), aceasta nu va înscrie incidentul de plată la CIP, însă va sesiza organul de poliţie competent privind acest caz de înşelăciune şi va trimite la CIP cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului o declaraţie de neînscriere a incidentului de plată, conform formularului prezentat în anexa nr. 11.    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se va întocmi pe suport hârtie în minimum două exemplare, având acelaşi conţinut, cu următoarele destinaţii:    a) exemplarul 1 - se transmite la CIP pentru luare în evidenţă;    b) exemplarul 2 - se transmite împreună cu exemplarul 1 la CIP pentru vizare, fiind ulterior returnat băncii pentru evidenţele proprii.     SECŢIUNEA a 2-a    Transmiterea şi înscrierea în FNIP a informaţiei privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea instrumentelor     ART. 17    (1) Persoana declarantă - bancă are obligaţia ca, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care a pierdut, căreia i-a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe formulare de cec, cambie sau bilet la ordin valabil emise, să transmită la CIP în aceeaşi zi bancară o declaraţie conform formularului prezentat în anexa nr. 4A, 4B sau 4C, după caz.    (2) La nodul de acces declaraţia va fi listată, prin intermediul aplicaţiei informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinaţii:    a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante - bancă pentru evidenţele proprii;    b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoana declarantă - bancă.    ART. 18    Prevederile art. 17 se aplică şi în cazul în care o persoană fizică sau juridică pierde ori i se fură unul sau mai multe formulare de cec, cambii, bilete la ordin necompletate.    ART. 19    În cazul în care banca trasă a avut iniţiativa retragerii din circulaţie a unor formulare de cec şi nu le-a recuperat în totalitate, aceasta are obligaţia să declare ca anulate cecurile nerecuperate, prin transmiterea la CIP a declaraţiei conform formularului prezentat în anexa nr. 4A.    ART. 20    (1) Prevederile art. 19 se aplică şi băncii care nu mai poate utiliza cecuri pe care aceasta figurează ca bancă trasă, în situaţii cum sunt: s-a declanşat procedura falimentului, banca este supusă unor interdicţii ori persoanei juridice i s-a retras autorizaţia de funcţionare ca bancă.    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) declaraţia prin care se declară anulate cecurile nerecuperate (anexa nr. 4A) va fi transmisă la CIP într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data notificată acestei bănci de către Banca Naţională a României.    (3) În cazul în care ultima zi a termenului este o zi de sărbătoare legală, acest termen se prelungeşte până la prima zi lucrătoare care urmează.    ART. 21    Pentru situaţii de genul celor menţionate la art. 20 banca nu mai poate utiliza cecuri în care Banca Naţională a României figurează ca bancă trasă şi are obligaţia să returneze Băncii Naţionale a României cecurile în cauză într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data care îi va fi notificată de Banca Naţională a României, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 alin. (3).    ART. 22    În cazul în care o persoană fizică sau juridică solicită unei persoane declarante - bancă anularea propriilor cecuri necompletate sau greşit completate, aceasta este obligată să reţină respectivele cecuri şi ulterior să le remită băncii trase pe baza unui proces-verbal.    ART. 23    Pentru diminuarea riscului în utilizarea instrumentelor băncile îşi vor instrui clienţii cu privire la utilizarea acestora în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile şi, de asemenea, vor încheia cu aceştia o convenţie privind declararea imediată la CIP a instrumentelor pierdute, furate, distruse sau anulate.     SECŢIUNEA a 3-a    Transmiterea şi înscrierea în FNIP şi în FNPR de către CIP şi alte instituţii a informaţiei privind incidentele de plăţi     ART. 24    Compartimentele din cadrul Băncii Naţionale a României care înregistrează incidente de plăţi în utilizarea instrumentelor au obligaţia semnalării acestora la CIP în aceeaşi zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP.    ART. 25    CIP, în calitate de persoană declarantă, va putea colecta, pe baza unor convenţii încheiate pe principiul reciprocităţii, informaţii furnizate de instituţii similare CIP din străinătate privind incidente de plăţi survenite în afara graniţelor ţării, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române.    ART. 26    Banca Naţională a României va solicita instanţei judecătoreşti abilitarea lichidatorului numit de tribunal pentru gestionarea băncii aflate în procedura falimentului de a întreprinde măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor cuprinse în secţiunea 1 şi în secţiunea a 2-a din prezentul capitol de către banca respectivă, în scopul corectei evidenţe a incidentelor de plăţi produse de persoanele fizice/juridice şi pentru apărarea interesului public.     SECŢIUNEA a 4-a    Interdicţia bancară     ART. 27    Interdicţia bancară, notificată de persoanele declarante la CIP, asigură prevenirea producerii unor noi incidente de plăţi şi sancţionarea titularilor de cont care le generează în circuitul bancar.    ART. 28    În cazul refuzului la plată al unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului unui client banca va lua în aceeaşi zi bancară următoarele măsuri:    a) va notifica incidentul de plată la CIP printr-o cerere de înscriere a refuzului bancar în FNC (anexa nr. 3A), care va cuprinde şi declaraţia de interdicţie bancară;    b) va adresa titularului de cont o somaţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, prin care îi va notifica acestuia interdicţia de a emite cecuri pe timp de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major şi obligaţia de a restitui băncii (băncilor) al cărei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia sa şi/sau a mandatarilor săi.    ART. 29    În situaţia menţionată la art. 28 CIP are obligaţia să transmită pe suport electronic în aceeaşi zi bancară tuturor centralelor băncilor o declaraţie, conform formularului prezentat în anexa nr. 6A, prin care li se comunică acestora declararea respectivului titular în interdicţie bancară de a emite cecuri de către persoana declarantă.    ART. 30    (1) Centrala băncii care primeşte o declaraţie a CIP privind interdicţia bancară are obligaţia ca în aceeaşi zi bancară să distribuie această informaţie în propriul sistem intrabancar, în scopul evitării producerii riscului ca respectivul client să genereze un nou incident de plată asupra unui alt cont al său.    (2) În situaţia menţionată la alin. (1) centrala băncii sau unitatea teritorială a băncii, la care respectiva persoană fizică sau juridică are cont deschis, are următoarele obligaţii:    a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru recuperarea în cel mai scurt timp a tuturor formularelor de cec necompletate sau greşit completate, eliberate acesteia, cu excepţia cecurilor utilizate pentru retragerea de numerar care poartă pe faţa lor înscrisul NUMERAR, în scopul evitării riscului ca respectiva persoană fizică sau juridică să producă noi incidente de plăţi prin utilizarea acestora în plăţi fără numerar;    b) să transmită la CIP, pentru formularele de cec necompletate sau greşit completate şi care nu au fost recuperate, într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii declaraţiei CIP, o declaraţie (anexa nr. 4A), prin care se declară nule respectivele formulare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 alin. (3).    (3) La nodul de acces declaraţia (anexa nr. 4A) va fi listată, prin intermediul aplicaţiei informatice a CIP, în minimum 2 exemplare, cu următoarele destinaţii:    a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante - bancă, pentru evidenţele proprii;    b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoana declarantă - bancă.    ART. 31    Circuitul notificării interdicţiei bancare este prezentat în anexa nr. 7.    ART. 32    Banca are obligaţia să înscrie la CIP toate incidentele de plăţi care apar la cecurile de numerar, însă în cazul producerii unui incident de plată major titularul de cont nu va fi declarat în interdicţie bancară.     SECŢIUNEA a 5-a    Organizarea şi gestionarea informaţiei din FNIP şi din FNPR     ART. 33    CIP organizează şi gestionează FNIP şi FNPR astfel încât acestea să permită evidenţierea şi valorificarea operativă a informaţiei privind:    a) refuzul la plată al cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin;    b) declararea cecurilor ca pierdute, furate, distruse sau anulate şi declararea cambiilor ori biletelor la ordin ca pierdute, furate sau distruse;    c) persoanele fizice sau juridice aflate în interdicţie bancară de a emite cecuri.    ART. 34    CIP gestionează baza de date proprie astfel încât aceasta să poată fi interogată prin utilizarea cheilor de căutare bazate, în principal, pe:    a) seria şi numărul cecului, cambiei, biletului la ordin;    b) codul fiscal al persoanei juridice sau, după caz, codul numeric personal al persoanei fizice.    ART. 35    CIP va actualiza baza de date proprie cu cecurile avizate de Banca Naţională a României şi cu cecurile tip Banca Naţională a României puse în circulaţie.    ART. 36    (1) CIP nu poate anula sau modifica din proprie iniţiativă informaţiile privind incidentele de plăţi, o dată primite de la persoanele declarante - bănci.    (2) Anularea informaţiilor privind incidentele de plăţi înregistrate în FNIP şi în FNPR se poate face numai de persoanele declarante, din proprie iniţiativă sau la solicitarea instanţelor judecătoreşti, în baza unei cereri de anulare, conform formularului prezentat în anexa nr. 8A, 8B sau 8C, după caz, transmisă la CIP în aceeaşi zi bancară.    (3) La nodul de acces cererea va fi listată, prin intermediul aplicaţiei informatice a CIP, în minimum 2 exemplare, cu următoarele destinaţii:    a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante pentru evidenţele proprii;    b) exemplarul 2 - se transmite clientului de către banca sa.    ART. 37    În situaţia primirii unei cereri de anulare privind un incident de plată major cu cec, care anulează şi perioada aferentă de interdicţie bancară, CIP are obligaţia să transmită pe suport electronic, în aceeaşi zi bancară, tuturor centralelor băncilor declaraţia CIP privind interdicţia bancară de a emite cecuri (anexa nr. 6A), prin care se comunică acestora anularea interdicţiei respective în baza de date a CIP de către persoana declarantă.    ART. 38    În cazul în care, ca urmare a solicitării unei instanţe judecătoreşti, persoana declarantă anulează un incident de plată, aceasta va transmite la CIP prin telefax, în aceeaşi zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea.    ART. 39    (1) În scopul asigurării corectitudinii informaţiei înregistrate în baza de date proprie, CIP poate efectua anumite corecţii ale acesteia, dar numai la solicitarea scrisă a persoanelor declarante.    (2) Persoana declarantă care constată că a transmis la CIP o informaţie ce conţine una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat la persoana declarantă, pentru evidenţele proprii.    (3) CIP are obligaţia ca, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii cererii de rectificare prin care persoana declarantă solicită corectarea informaţiei transmise la CIP, să efectueze modificările solicitate şi să transmită persoanei declarante cererea sau declaraţia corectată.     SECŢIUNEA a 6-a    Difuzarea şi valorificarea informaţiei din FNIP şi din FNPR     ART. 40    CIP poate difuza informaţia conţinută în baza sa de date din proprie iniţiativă sau la cerere.    ART. 41    În cazul în care un titular de cont este declarat la CIP în interdicţie bancară sau o persoană declarantă hotărăşte pe propria răspundere anularea unui incident de plată major la plata cu cec şi transmite la CIP cererea de anulare corespunzătoare, CIP are obligaţia să transmită aceste informaţii tuturor centralelor băncilor pe suport electronic, în aceeaşi zi bancară, în conformitate cu prevederile art. 29, respectiv art. 37.    ART. 42    (1) În cazul în care primeşte o declaraţie conform anexei nr. 4A, 4B sau 4C, după caz, CIP are obligaţia să transmită către centrala băncii trase, a trasului sau a subscriitorului, pe suport electronic, în aceeaşi zi bancară, declaraţia corespunzătoare, conform formularului prezentat în anexa nr. 6B.    (2) Centrala băncii are obligaţia să transmită în aceeaşi zi bancară unităţii sale teritoriale (banca trasă, a trasului sau a subscriitorului) informaţia privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea unui instrument, recepţionată de la CIP în conformitate cu prevederile alin. (1), pentru ca aceasta să nu procedeze la decontarea instrumentului în eventualitatea prezentării la plată a acestuia.    (3) Fluxul colectării şi difuzării informaţiei privind un instrument declarat pierdut, furat, distrus sau anulat este prezentat în anexa nr. 10.    ART. 43    (1) Persoana declarantă poate interoga baza de date a CIP, în nume propriu ori în numele unei persoane fizice sau juridice, prin transmiterea la CIP a unei cereri de consultare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9.    (2) La nodul de acces cererea va fi listată prin intermediul aplicaţiei informatice a CIP într-un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoana declarantă; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoana declarantă.    ART. 44    Banca are obligaţia să consulte baza de date a CIP la eliberarea de formulare de cec titularilor de cont sau ori de câte ori aceasta consideră necesar.    ART. 45    Persoanele declarante pot accesa baza de date a CIP 24 de ore din 24.    ART. 46    Banca Naţională a României poate sista în orice moment accesul la informaţiile conţinute în FNIP şi în FNPR, în scopul respectării prevederilor legii şi al menţinerii încrederii publicului în comerţul făcut de bănci cu cecuri, cambii şi bilete la ordin.    ART. 47    Valorificarea informaţiilor înregistrate în FNIP şi în FNPR se va face astfel:    a) de către bănci şi Banca Naţională a României, în mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri titularilor de cont;    b) de către CIP, din proprie iniţiativă, în scopul apărării interesului public, prin transmiterea, către Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi Ministerul de Interne cu unităţile sale teritoriale, de informaţii din evidenţele proprii sau prin publicarea acestor informaţii în mass-media;    c) de instanţele judecătoreşti, instituţiile menţionate la lit. b), alte instituţii ale statului cu atribuţii de supraveghere şi control, precum şi de mass-media, pe baza datelor solicitate CIP;    d) de persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), prin intermediul băncilor;    e) de instituţii din străinătate similare CIP, pe baza datelor privind incidentele de plăţi pe care CIP le furnizează din proprie iniţiativă sau la cererea acestora.     CAP. 3    Dispoziţii finale     SECŢIUNEA 1    Arhivarea     ART. 48    Toată documentaţia folosită pentru transmiterea şi înscrierea, organizarea şi gestionarea şi, respectiv, difuzarea şi valorificarea informaţiilor gestionate de CIP se arhivează pe o perioadă de 5 ani, potrivit dispoziţiilor care urmează.    ART. 49    (1) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie, următoarele documente:    a) somaţiile;    b) fişele de acreditare a persoanelor autorizate să înscrie în baza de date a CIP cererile, declaraţiile şi anulările de incidente de plăţi;    c) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO;    d) declaraţiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor;    e) declaraţiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor şi biletelor la ordin;    f) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin;    g) declaraţiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată;    h) cererile de rectificare a informaţiei privind incidentul de plată.    (2) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie sau pe suport informatic, următoarele documente:    a) cererile de consultare (anexa nr. 9) în nume propriu;    b) situaţia privind formularele de cec eliberate clienţilor (decontate, aflate în posesia clienţilor sau retrase din circulaţie).    ART. 50    (1) CIP va arhiva pe suport informatic următoarele documente:    a) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO;    b) declaraţiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor;    c) declaraţiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor şi biletelor la ordin;    d) declaraţiile CIP privind interdicţia bancară şi, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor;    e) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin.    (2) CIP va arhiva pe suport hârtie următoarele documente:    a) fişele de acreditare a persoanelor autorizate de centralele băncilor să îi notifice cererile, declaraţiile şi anulările de incidente de plăţi;    b) fişele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Banca Naţională a României să notifice la CIP cererile, declaraţiile şi anulările de incidente de plăţi şi de interdicţii bancare;    c) declaraţiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată;    d) cererile de rectificare a informaţiei privind incidentul de plată;    e) toate documentele arătate la alin. (1), în cazul în care CIP le recepţionează pe suport hârtie.     SECŢIUNEA a 2-a    Comisioane     ART. 51    (1) Pentru serviciile de furnizare de informaţii de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci şi celorlalţi utilizatori, Banca Naţională a României percepe comisioane, după cum urmează:    a) persoanei declarante - bancă conectate la Reţeaua de Comunicaţii Interbancară, pentru serviciul de difuzare a informaţiei gestionate de CIP, din iniţiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexa nr. 9), un comision lunar în sumă de 18 milioane lei; în situaţia în care unei bănci i se retrage autorizaţia de funcţionare de către Banca Naţională a României, comisionul reţinut va fi proporţional cu numărul de zile lucrătoare în care a funcţionat ca bancă în luna pentru care se percepe comisionul;    b) persoanei declarante - bancă, pentru solicitări de informaţii care privesc activitatea acesteia în relaţia cu CIP, un comision stabilit pe o scară de 10 niveluri de la 1 milion lei la 10 milioane lei, în funcţie de complexitatea cererii şi de gradul de prelucrare a informaţiei;    c) pentru solicitări de informaţii în formă agregată primite de la mass-media, un comision stabilit pe o scară de 10 niveluri de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, în funcţie de complexitatea cererii şi de gradul de prelucrare a informaţiei.    (2) Comisioanele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi încasate de Banca Naţională a României în ultima zi bancară a lunii.    (3) Sumele reprezentând comisioanele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi plătite Băncii Naţionale a României de către solicitanţi cu ordin de plată, iar Banca Naţională a României va transmite informaţiile solicitate, cel târziu în ziua bancară următoare confirmării efectuării plăţii.    ART. 52    Banca Naţională a României poate modifica nivelul comisioanelor prevăzute la art. 51 prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.    ART. 53    Comisioanele sunt folosite de Banca Naţională a României pentru acoperirea cheltuielilor cu funcţionarea şi gestionarea FNIP şi FNPR.     SECŢIUNEA a 3-a    Sancţiuni     ART. 54    Interdicţia bancară, declarată de banca trasă pe numele unui titular de cont, durează un an de la data înregistrării la CIP a respectivului incident de plată major.    ART. 55    În cazul în care persoana declarantă - bancă anulează într-o lună calendaristică între 1 şi 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 şi 5 incidente de plată anulate în aceeaşi lună calendaristică, ca urmare a unei erori sau omisiuni, se va aplica o amendă de 5.000.000 lei. Această sancţiune se constată de către direcţia din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CIP, în conformitate cu informaţiile existente în baza de date, şi se aplică lunar.    ART. 56    (1) Băncile care au declarat cu întârziere sau nu au declarat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament la art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2), incidentele de plăţi către CIP şi/sau nu le-au notificat către client se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 5.000 lei pentru fiecare caz, după cum urmează:    - până la 5 zile inclusiv, 500 lei;    - între 6 zile şi 20 de zile inclusiv, 2.000 lei;    - între 21 de zile şi 30 de zile inclusiv, 4.000 lei;    - peste 30 de zile, 5.000 lei.    (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică în aceleaşi condiţii şi băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar declaraţia CIP privind interdicţia bancară prevăzută la art. 30 alin. (1), declaraţia CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor prevăzută la art. 42 alin. (2) sau declaraţia prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz.    ART. 57    Băncile care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflaţi în interdicţie bancară vor fi sancţionate cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.    ART. 58    În cazul în care băncile nu au notificat CIP anularea unui incident de plată declarat anterior la Banca Naţională a României din vina lor exclusivă, sustrăgându-se astfel de la plata amenzii prevăzute la art. 55, vor fi sancţionate cu amendă de 5.000.000 lei.    ART. 59    Băncile care au notificat CIP, în mod nejustificat, anularea unui incident de plată, declarat anterior la Banca Naţională a României, vor fi sancţionate cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.    ART. 60*)    Banca Naţională a României poate modifica prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României nivelul sumelor prevăzute în prezenta secţiune.-------------    *) ART. 60 in forma sa iniţială a fost eliminat, iar următoarele articole s-au renumerotat.     ART. 61    (1) Încălcările disciplinei bancare prevăzute la art. 56 - 60 se constată de către persoanele din cadrul Direcţiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.    (2) Sancţiunile se aplică de conducerea executivă a Băncii Naţionale a României, iar sumele aferente se virează la bugetul de stat.    (3) Direcţia supraveghere va remite CIP, după finalizarea inspecţiei la o bancă, o situaţie centralizatoare privind amenzile percepute acesteia pentru cazurile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament.     SECŢIUNEA a 4-a    Alte dispoziţii     ART. 62    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de două luni de la data publicării.    (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3 din 13 mai 1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 bis din 22 septembrie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.    ART. 63*)    Anexele nr. 1 - 12**) fac parte integrantă din prezentul regulament şi sunt obligatorii din punct de vedere al formei şi conţinutului.-------------

    *) ART. 63 in forma sa iniţială a fost eliminat, iar următoarele articole s-au renumerotat.

 

REGULAMENT Nr. 1 din 23 februarie 2001, privind Centrala Incidentelor de Plati

REGULAMENT Nr. 1 din 23 februarie 2001, privind Centrala Incidentelor de Plati