Pause

Legea salarizarii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330 pe 2009 partea 1

Loading..

LEGE-CADRU   Nr. 330 din  5 noiembrie 2009

Privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 762 din  9 noiembrie 2009

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    PARTEA I

 

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

    (2) Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.

    (3) Partea a II-a a prezentei legi reglementează sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, până când sistemul va fi simplificat şi îmbunătăţit în conformitate cu partea a III-a a prezentei legi.

    ART. 2

    (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică:

    a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

    b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

    c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.

    (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

    (3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi asimilat acestuia, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici.

    ART. 3

    Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

    a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;

    b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;

    c) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare;

    d) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;

    e) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un nivel sustenabil.

    ART. 4

    Raportul între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar este de 1 la 12.

    ART. 5

    Prin legile speciale prevăzute la art. 7 alin. (1) se stabilesc majorări salariale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv, de la 9,40% în anul 2009 la 8,70% în anul 2010, la 8,16% în anul 2011, la 7,88% în anul 2012, la 7,58% în anul 2013, la 7,34% în anul 2014 şi la 7,00% în anul 2015 şi în anii următori.

 

    PARTEA a II-a

 

    CAPITOLUL II

    Reglementări comune

 

    ART. 6

    Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop şi finalitate următoarele:

    a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar în raport cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii;

    b) stabilirea salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câştigului salarial, prin includerea în acestea, după caz, a unor sporuri, majorări sau indemnizaţii cu caracter general;

    c) realizarea ierarhiei salariilor funcţiilor de bază, a soldelor şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, având la bază următoarele criterii:

    - nivelul studiilor şi al competenţelor;

    - importanţa socială a muncii;

    - complexitatea şi diversitatea activităţilor;

    - responsabilitatea şi impactul deciziilor;

    - expunerea la factori de risc;

    - incompatibilităţile şi conflictele de interese;

    - dificultatea activităţilor specifice;

    - condiţiile de acceptare pe post;

    d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, precum şi a celorlalte drepturi salariale;

    e) compatibilizarea procesului de descentralizare cu principiile prevăzute de prezenta lege;

    f) diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie şi de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial şi local.

    ART. 7

    (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat în perioada 2010 - 2015, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază pentru personalul militar şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prevăzute în anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale.

    (2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări.

    ART. 8

    În anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi fără a depăşi această valoare.

    ART. 9

    (1) În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizează pentru personalul bugetar din aparatul propriu şi din unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale.

    (2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigură de fiecare ordonator principal de credite cu încadrarea în resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale sau prin reglementări specifice domeniului.

    ART. 10

    Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii.

 

    CAPITOLUL III

    Elementele sistemului de salarizare

 

    ART. 11

    (1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu munca depusă, cu cantitatea şi calitatea acesteia, cu importanţa socială a muncii, cu condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, cu rezultatele obţinute, precum şi cu principiile prevăzute la art. 6.

    (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

    ART. 12

    (1) Coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzuţi în anexele nr. I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. II/1.2, nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3, nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7, nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, nr. II/14, nr. III, nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1A, nr. IV/1B, nr. IV/1C, nr. IV/2, nr. IV/3A, nr. IV/3B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6, nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. V/3A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1 - 7, nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. IX/2, nr. IX/3, nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2, nr. XII/3 şi nr. XIII.

    (2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar creşterea coeficientului de ierarhizare 1,00 după anul 2010 va fi condiţionată de reducerea numărului de angajaţi, necesară realizării ţintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal în produsul intern brut prevăzute la art. 5, în vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei în 2015.

    (3) În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege.

 

    SECŢIUNEA 1

    Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare

 

    ART. 13

    (1) Salariile de bază se diferenţiază pe funcţii în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experienţa şi răspunderea în muncă, precum şi cu nivelul de complexitate a activităţii specifice fiecărui post.

    (2) În cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2 - 3 grade şi, respectiv, 2 - 3 trepte profesionale.

    (3) În cadrul fiecărui grad sau al fiecărei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de bază se face pe un număr de 5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă, prevăzute la art. 16, cu excepţia funcţiilor publice, unde se utilizează 3 grade profesionale şi 3 trepte de salarizare.

    (4) Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare se determină prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.

    ART. 14

    Diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinşi în intervalul 1,00, pentru funcţia cu cea mai mică responsabilitate, şi 12,00, pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat.

    ART. 15

    (1) Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere, diferenţierea salariilor de bază se face potrivit art. 13, utilizându-se două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, respectiv trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici, care conţin indemnizaţia de conducere, sporul de vechime, precum şi sporurile cuprinse în coeficienţii de ierarhizare, prevăzuţi în anexele la prezenta lege.

    (2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv celor două trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici se stabileşte de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

    ART. 16

    (1) Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, sunt următoarele:

    - de la 3 la 5 ani;

    - de la 5 la 10 ani;

    - de la 10 la 15 ani;

    - de la 15 la 20 ani;

    - peste 20 ani.

    (2) Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranşa respectivă.

    (3) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

    ART. 17

    (1) Personalului care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, i se acordă, la reluarea activităţii, salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale în care a fost încadrat anterior suspendării.

    (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se stabileşte conform legilor specifice.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Sporuri

 

    ART. 18

    Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

    ART. 19

    (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere se compensează cu timp liber corespunzător.

    (2) În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, conform alin. (1), aceasta se plăteşte în luna următoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază.

    (3) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru şi sporul prevăzute la alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.

    (4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcţii în aceeaşi unitate, la funcţia cumulată.

    ART. 20

    Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

    ART. 21

    Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.

    ART. 22

    Sporurile, majorările, precum şi indemnizaţiile de conducere care, potrivit prezentei legi, sunt incluse în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare, după caz, sunt prevăzute în notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege.

    ART. 23

    (1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.

    (2) Suma sporurilor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.

    (3) Guvernul poate aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Premii

 

    ART. 24

    (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

    (2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

    ART. 25

    (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea.

    (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporţional cu perioada în care a lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare realizate în perioada în care a desfăşurat activitate.

    (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

    (4) Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei legi, începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Alte drepturi

 

    ART. 26

    (1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii, de personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante.

    (2) Posturile vacante şi temporar vacante din unităţile sanitare publice, din unităţile de asistenţă socială şi medico-socială, de cultură şi învăţământ, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate.

    ART. 27

    Angajarea personalului prin cumul de funcţii în cazul în care o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui corespunzător funcţiei în care este încadrat se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază.

    ART. 28

    (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar.

    (2) În perioada prevăzută la alin. (1), persoana beneficiază de salariul de bază aferent funcţiei de conducere respective.

 

    CAPITOLUL IV

    Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii

 

    ART. 29

    (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi în ceea ce priveşte nivelul de salarizare pentru funcţiile prevăzute în anexele prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă a salariilor de bază în plată, a soldelor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare.

    (2) Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază sau indemnizaţiile lunare de încadrare rezultate prin majorări potrivit prevederilor alin. (1) nu vor depăşi valoarea corespunzătoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform încadrărilor în grilele de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00.

    ART. 30

    (1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile de conducere.

    (2) Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate sunt cele prevăzute în cap. III şi în anexele la prezenta lege.

    (3) Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 2009.

    (4) La funcţiile de execuţie unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale, reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate.

    (5) În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

    a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;

    b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, soldei funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.

    (6) Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora.

    (7) Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 şi 24 nu se aplică în anul 2010.

    ART. 31

    Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare.

    ART. 32

    Pentru personalul promovat în funcţii în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare.

    ART. 33

    Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

    ART. 34

    (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.

    (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

    (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile.

    (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

    ART. 35

    Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, pentru avansarea în gradaţii, precum şi pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

    ART. 36

    (1) Persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţiile şi autorităţile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea condiţiilor de vechime prevăzute de lege.

    (2) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent funcţiei de execuţie a persoanei care a ocupat funcţia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.

    (3) În situaţia în care în cadrul structurii organizatorice, aprobată potrivit legii, nu există un post vacant, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie, corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia.

    ART. 37

    (1) Condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    (2) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.

    ART. 38

    În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S).

    ART. 39

    Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

    ART. 40

    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, a indemnizaţiilor şi, după caz, a soldelor funcţiilor de bază la încadrarea, promovarea şi avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

 

    PARTEA a III-a

 

    CAPITOLUL V

    Aplicarea etapizată a legii

 

    ART. 41

    (1) Începând cu 1 ianuarie 2011 şi până la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare şi ierarhizare va fi reformat şi simplificat printr-un proiect de lege, care să prevadă inclusiv: reducerea numărului de funcţii din sectorul bugetar, trecerea treptată la salarii nominale, îmbunătăţirea ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare şi a sistemului de grade, gradaţii şi trepte salariale.

    (2) Principiile proiectului de lege prevăzut la alin. (1) vor fi: a) stabilirea unui sistem reformat şi simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar, care să cuprindă grupuri ocupaţionale şi grade şi care să se bazeze pe o metodologie modernă de evaluare pe bază de ocupaţie şi responsabilităţi, astfel încât să promoveze remuneraţie egală pentru muncă egală.

    În cadrul unui grup ocupaţional, toate poziţiile vor fi clasificate pe grade, doar pe baza responsabilităţilor efective ale fiecărei poziţii;

    b) stabilirea unei grile unice pentru toate instituţiile publice care fac obiectul acestei legi, care să definească nivelul salariului de bază pentru toate poziţiile din toate grupurile ocupaţionale.

    Fiecare grup ocupaţional şi grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult funcţiile cu o mai mare responsabilitate şi pentru a oferi motivaţii pentru ca personalul cu calificarea şi experienţa corespunzătoare să-şi asume responsabilităţi mai mari;

    c) competitivitatea în raport cu piaţa muncii, în cadrul constrângerilor bugetare, pentru a atrage şi a menţine personal calificat;

    d) controlul unitar; miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta lege;

    e) eliminarea cumulului de funcţii.

    ART. 42

    (1) În vederea aplicării prevederilor art. 41, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează o comisie bipartită, denumită în continuare Comisia. Comisia va fi formată din specialişti ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apărării Naţionale, ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi câte un reprezentant desemnat de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. Atribuţiile Comisiei vor fi aprobate până la 30 octombrie 2009. Comisia poate solicita asistenţă tehnică, în măsura în care consideră necesar.

    (2) Componenţa nominală a Comisiei şi atribuţiile acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

    (3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un raport, care va descrie în detaliu structura grupurilor ocupaţionale şi a gradelor, grila unică, dispoziţiile revizuite pentru sporuri şi alte stimulente financiare, cerinţele unui sistem centralizat şi automatizat de administrare a salariilor, precum şi orice alte aspecte conexe.

    (4) Până la 30 septembrie 2010, după luarea în considerare a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul public pentru anul 2011.

    ART. 43

    Pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, de alte instituţii şi autorităţi, precum şi pe baza studiilor independente, Comisia va realiza o analiză comparativă a evoluţiei drepturilor salariale din sectorul public şi sectorul privat, în vederea asigurării competitivităţii drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piaţa forţei de muncă.

    ART. 44

    Comisia formulează propuneri cu privire la reformarea sistemului public de salarizare şi ierarhizare în conformitate cu prevederile art. 41.

    ART. 45

    (1) Prin legile anuale de implementare, pe baza raportului publicat de Comisie, sistemul public de salarizare şi ierarhizare va fi reformat în conformitate cu prevederile art. 41, corelat cu schimbările structurale din administraţia publică şi din alte domenii din sectorul bugetar.

    (2) În sistemul de salarizare prevăzut la alin. (1), salariul de bază pentru fiecare funcţie, stabilit în valori nominale pe bază de responsabilităţi, va reprezenta principalul element al veniturilor salariale, iar sporurile şi indemnizaţiile vor fi stabilite numai în cazul în care condiţiile temporare de muncă fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 23.

 

    CAPITOLUL VI

    Dispoziţii finale

 

    ART. 46

    Anexele nr. I - XIII fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 47

    Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu excepţia dispoziţiilor art. 49 - 52 şi ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 48

    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

    1. Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 22, 23, 35 şi 36.

    2. Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 21, 22, 23 şi 30.

    3. Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 18 şi a anexei nr. 5.

    4. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

    5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    6. Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4), art. 12 - 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22 - 29, art. 30 - 31, art. 31^1 alin. (2), art. 32 - 34 şi art. 37 - 41.

    8. Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 1, 23, 42, 43, 62, art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, precum şi pct. 1, 7 şi 11 - 16 din nota la anexa nr. 1, anexa nr. 5, pct. 4 din anexa nr. 7, precum şi pct. 2, 4 şi 6 din anexa nr. 9.

    9. Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1, 25, 29 alin. (2) şi (3), art. 37, 38, 52, 55 - 58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3 al anexei nr. 4, pct. 2 şi 3 ale anexei nr. 5.

    10. Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 6, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31^1, 31^2, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 şi anexei nr. 5^1.

    11. Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 23, 26, 27, 28, 29, 35 şi 36.

    12. Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 23, 25 şi 30^2.

    13. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 şi 33.

    14. Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 3 iunie 2009.

    15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    16. Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37 şi art. 41^1.

    18. Ordonanţa Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, aprobată prin Legea nr. 218/2007.

    19. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 209/2008, cu modificările ulterioare.

    20. Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 3 alin. (3), art. 7, 20, 23, 24, 26, 27 şi 29 - 31. Dispoziţiile art. 23 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului de probaţiune.

    21. Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006, cu excepţia art. 4 alin. (6), art. 12 şi 14 - 24.

    22. Ordonanţa Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 272/2008, cu modificările ulterioare.

    23. Art. 51 alin. (3) - (6) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    24. Art. 25 alin. (2) - (6) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006.

    25. Ordonanţa Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 237/2008, cu modificările ulterioare.

    26. Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. I.

    27. Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 1, 25, art. 29 alin. (2) şi (3), art. 38, 39, 52, 56, 59, 62, pct. 3 din anexa nr. 4, precum şi pct. 3 din anexa nr. 5.

    28. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, aprobată prin Legea nr. 395/2001, cu modificările ulterioare.

    29. Art. 12 alin. (2), art. 15^1 şi anexa din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007.

    30. Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

    31. Art. 13 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    32. Art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2004, cu modificările ulterioare.

    33. Art. 20 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    34. Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu modificările ulterioare.

    35. Hotărârea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare.

    36. Hotărârea Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităţi sanitare şi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.

    37. Hotărârea Guvernului nr. 238/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din învăţământul superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000.

    38. Hotărârea Guvernului nr. 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 10 martie 1999.

    39. Art. 70 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004.

    40. Art. 49 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (8), (11), (12) şi (13), art. 51 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7), art. 89, 90 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11) şi (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

    41. Art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare.

    42. Art. 28 alin. (2) şi art. 33 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009.

    43. Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

    (2) Prevederile din actele normative referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, a primei de vacanţă, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare.

    ART. 49

    La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:

    1. Art. 19 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare.

    2. Art. 11 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    3. Art. 19 şi 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Art. 19 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    5. Art. 21 şi 41^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    6. Art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    7. Art. 28 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.

    8. Art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare.

    9. Art. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    10. Art. 21 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

    11. Art. 16 din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, cu modificările ulterioare.

    12. Art. 98 alin. (2) liniuţa a 2-a din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    13. Art. 15 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    14. Art. 31 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 50

    La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează următoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice în favoarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice:

    a) suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare;

    b) sporul de mobilitate.

    ART. 51

    La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, litera c) a alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    "c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;".

    ART. 52

    La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, alineatul (1) al articolului 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    "ART. 96

    (1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului."

 

    Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 15 septembrie 2009.

 

                       PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                            ROBERTA ALMA ANASTASE

 

                         p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                               ALEXANDRU PEREŞ

 

    Bucureşti, 5 noiembrie 2009.

    Nr. 330.

 

    ANEXA I

 

                                REGLEMENTĂRI

specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administraţia publică

 

    SECŢIUNEA 1

    Salarii de bază

 

    ART. 1

    Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual încadrat în serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, în ministere şi în alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, în Agenţia Naţională de Integritate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurenţei, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES sunt prevăzute în anexa nr. I/1.

    ART. 2

    Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate - prefecturi, consilii judeţene, municipii sunt prevăzute în anexa nr. I/2.

    ART. 3

    Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor, primăriilor şi din serviciile publice din subordinea acestora sunt prevăzute în anexa nr. I/3.

    ART. 4

    Salariile de bază pentru personalul contractual încadrat pe funcţii de specialitate specifice din aparatul de lucru al cabinetului senatorial şi al demnitarului sunt prevăzute în anexa nr. I/4.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Sporuri

 

    ART. 5

    (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, poate fi acordat personalului salarizat potrivit anexelor nr. I/1 - I/4.

    (2) Locurile de muncă, mărimea concretă a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, categoriile de personal, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, prin regulament aprobat de către ordonatorul principal de credite cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 6

    Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare din aceste domenii.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Angajarea, promovarea şi avansarea în funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii a personalului contractual

 

    ART. 7

    (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, existent în statul de funcţii, în cazul personalului contractual, se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin regulament de către ordonatorul principal de credite, în raport cu cerinţele postului.

    (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale în cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post vacant se va face de către o comisie desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, conform prevederilor legale.

    ART. 8

    (1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii, grade sau trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.

    (2) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

    (3) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.

    (4) Avansarea în gradaţia imediat superioară se face la îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute de tranşele de vechime în muncă.

    (5) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător".

    (6) Stabilirea concretă a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în cazul avansării sau ocupării unui post vacant, se face prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de fiecare ordonator principal de credite.

    (7) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an, şi vor fi avansate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

    (8) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării, numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător.

 

    ANEXA I/1

 

               ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

 

    Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, altor organe centrale de specialitate

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                  Funcţia                    | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Secretar general                            | S        |  6,05 |   6,45 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Secretar general adjunct                    | S        |  5,95 |   6,25 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Şef departament                             | S        |  5,95 |   6,25 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director general                            | S        |  5,75 |   6,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Director general adjunct                    | S        |  5,60 |   6,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Director                                    | S        |  5,60 |   6,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Director adjunct                            | S        |  5,45 |   5,85 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  8.| Şef serviciu                                | S        |  5,35 |   5,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  9.| Şef birou                                   | S        |  5,25 |   5,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    NOTĂ:

    1. Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.

    2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru funcţia de director, respectiv director adjunct se utilizează şi pentru salarizarea directorului coordonator al serviciului public deconcentrat şi, respectiv, a directorului adjunct coordonator al serviciului public deconcentrat.

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Consilier, expert,     | S          | 3,05| 3,25| 3,40| 3,55| 3,75| 3,95|

|    | inspector de           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate, revizor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | contabil, auditor;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I A             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Consilier, expert,     | S          | 2,25| 2,35| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | inspector de           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate, revizor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | contabil, auditor;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Consilier, expert,     | S          | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45|

|    | inspector de           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate, referent |            |     |     |     |     |     |     |

|    | de specialitate,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | revizor contabil,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | auditor; gradul II     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Referent, inspector,   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | revizor contabil;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Tehnician-economist,   | SSD        | 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,65| 2,75|

|    | secretar superior,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, interpret    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | relaţii, interpret     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul IA  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Tehnician-economist,   | SSD        | 1,85| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,35|

|    | secretar superior,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, interpret    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | relaţii, interpret     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul I   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Tehnician-economist,   | SSD        | 1,60| 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 1,95|

|    | secretar superior,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, interpret    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | relaţii, interpret     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul II  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Tehnician-economist,   | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | secretar superior,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, interpret    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | relaţii, interpret     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 

 ______________________________________________________________________________

|  9.| Consilier juridic      | S          | 3,05| 3,25| 3,40| 3,55| 3,75| 3,95|

|    | gradul I A             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Consilier juridic      | S          | 2,25| 2,35| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Consilier juridic      | S          | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45|

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Consilier juridic      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

| 13.| Referent IA            | M          | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Referent I             | M          | 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Referent II            | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Referent debutant      | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la pct. I se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale.

 

    II. Funcţii specifice unor ministere

 

    1. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

    Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                  Funcţia                    | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director general cu rang de ministru        | S        |  7,70 |   7,95 |

|    | consilier                                   |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director general adjunct, director de       | S        |  7,70 |   7,90 |

|    | cabinet cu rang de consilier economic       |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director cu rang de secretar economic I     | S        |  7,40 |   7,65 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director adjunct cu rang de secretar        | S        |  7,30 |   7,50 |

|    | economic I                                  |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Şef serviciu cu rang de secretar economic II| S        |  7,20 |   7,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Şef birou cu rang de secretar economic II   | S        |  6,90 |   7,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    NOTĂ:

    În coeficienţii de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate şi sporul pentru limbi străine.

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Ministru consilier*)   | S          | 6,05| 6,40| 6,70| 7,00| 7,30| 7,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Consilier economic     | S          | 4,80| 5,05| 5,30| 5,55| 5,80| 6,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Secretar economic I    | S          | 4,60| 4,85| 5,10| 5,30| 5,55| 5,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Secretar economic II   | S          | 3,85| 4,05| 4,25| 4,45| 4,60| 4,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Secretar economic III  | S          | 3,60| 3,80| 4,00| 4,15| 4,30| 4,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Ataşat economic        | S          | 3,40| 3,60| 3,75| 3,90| 4,10| 4,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) La limita maximă cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

 

    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  7.| Referent transmitere I | M          | 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 2,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Referent transmitere II| M          | 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,80| 2,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Referent transmitere   | M          | 2,25| 2,35| 2,45| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Referent debutant      | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    2. Ministerul Tineretului şi Sportului

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Instructor sportiv,    | SSD        | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65| 2,75|

|    | referent sportiv;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Instructor sportiv,    | SSD        | 1,85| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,35|

|    | referent sportiv;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Instructor sportiv,    | SSD        | 1,60| 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 1,95|

|    | referent sportiv;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul III             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Instructor sportiv,    | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | referent sportiv;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    3. Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

    Funcţii specifice Arhivelor Naţionale

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Arhivist gradul IA     | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,75| 3,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Arhivist gradul I      | S          | 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Arhivist gradul II     | S          | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Arhivist debutant      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Arhivist gradul IA     | SSD        | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65| 2,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Arhivist gradul I      | SSD        | 1,85| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Arhivist gradul II     | SSD        | 1,60| 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 1,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Arhivist debutant      | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  9.| Arhivar IA             | M          | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Arhivar I              | M          | 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Arhivar II             | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Arhivar debutant       | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    4. Ministerul Sănătăţii

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Asistent-şef           | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,75| 3,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Asistent-şef           | SSD        | 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,65| 2,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  3.| Asistent-şef           | PL         | 1,90| 2,00| 2,10| 2,15| 2,30| 2,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Asistent-şef           | M          | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    5. Consilieri pentru afaceri europene din autorităţi şi instituţii publice

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Consilier pentru       | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,75| 3,95|

|    | afaceri europene       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de importanţă naţională, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA I/2

 

    SERVICIILE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR ŞI ALE ALTOR ORGANE CENTRALE DE SPECIALITATE - PREFECTURI, CONSILII JUDEŢENE, MUNICIPII

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                  Funcţia                    | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director general                            | S        |  5,25 |   5,55 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director general adjunct                    | S        |  5,10 |   5,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director                                    | S        |  5,10 |   5,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director adjunct                            | S        |  4,95 |   5,35 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Şef serviciu                                | S        |  4,85 |   5,05 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Şef birou                                   | S        |  4,80 |   4,90 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Consilier, expert,     | S          | 2,80| 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,55|

|    | inspector de           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate, revizor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | contabil, auditor;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I A             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Consilier, expert,     | S          | 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,60|

|    | inspector de           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate, revizor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | contabil, auditor;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Consilier, expert,     | S          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | inspector de           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate, referent |            |     |     |     |     |     |     |

|    | de specialitate,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | revizor contabil,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | auditor; gradul II     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Referent, inspector,   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | revizor contabil;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Tehnician-economist,   | SSD        | 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40| 2,50|

|    | secretar superior,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, interpret    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | relaţii, interpret     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul IA  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Tehnician-economist,   | SSD        | 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05| 2,10|

|    | secretar superior,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, interpret    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | relaţii, interpret     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul I   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Tehnician-economist,   | SSD        | 1,45| 1,50| 1,60| 1,65| 1,75| 1,80|

|    | secretar superior,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, interpret    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | relaţii, interpret     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul II  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Tehnician-economist,   | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | secretar superior,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, interpret    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | relaţii, interpret     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 

 ______________________________________________________________________________

|  9.| Consilier juridic      | S          | 2,80| 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,55|

|    | gradul IA              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Consilier juridic      | S          | 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,60|

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Consilier juridic      | S          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Consilier juridic      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

| 13.| Referent IA            | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Referent I             | M          | 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Referent II            | M          | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Referent debutant      | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la pct. I se utilizează şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor, precum şi a funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.

 

    II. Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Casier trezorier I     | M          | 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,95| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Casier trezorier II;   | M; G       | 1,25| 1,30| 1,35| 1,40| 1,45| 1,50|

|    | agent fiscal, operator |            |     |     |     |     |     |     |

|    | rol, numărător bani; I |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Casier trezorier, agent| M; G       | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | fiscal, operator rol,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | numărător bani;        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, cuantumul lunar al primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA I/3

 

                         ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

 

        Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                  Funcţia                    | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director general                            | S        |  4,75 |   5,10 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director general adjunct                    | S        |  4,60 |   5,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director                                    | S        |  4,60 |   5,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director adjunct                            | S        |  4,50 |   4,85 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Şef serviciu                                | S        |  4,40 |   4,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Şef birou                                   | S        |  4,30 |   4,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Consilier, inspector de| S          | 2,60| 2,75| 2,95| 3,05| 3,25| 3,35|

|    | specialitate, revizor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | contabil, arhitect,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | auditor; gradul IA     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Consilier, inspector de| S          | 1,95| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45|

|    | specialitate, revizor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | contabil, arhitect,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | auditor; gradul I      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Referent de            | S          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | specialitate, inspector|            |     |     |     |     |     |     |

|    | de specialitate,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | revizor contabil,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhitect; gradul II    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Referent de            | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | specialitate, inspector|            |     |     |     |     |     |     |

|    | de specialitate,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | revizor contabil,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhitect; debutant     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Conductor arhitect,    | SSD        | 1,85| 1,90| 2,05| 2,15| 2,25| 2,35|

|    | referent, inspector,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul IA  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Conductor arhitect,    | SSD        | 1,60| 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | referent, inspector,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul I   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Conductor arhitect,    | SSD        | 1,35| 1,40| 1,50| 1,60| 1,65| 1,70|

|    | referent, inspector,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; gradul II  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Conductor arhitect,    | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | referent, inspector,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer; debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 

 ______________________________________________________________________________

|  9.| Consilier juridic      | S          | 2,60| 2,75| 2,95| 3,05| 3,25| 3,35|

|    | gradul IA              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Consilier juridic      | S          | 1,95| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45|

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Consilier juridic      | S          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Consilier juridic      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

| 13.| Referent, inspector; IA| M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Referent, inspector; I | M          | 1,30| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Referent, inspector; II| M          | 1,25| 1,30| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Referent, inspector;   | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Agent agricol I        | M          | 1,45| 1,50| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Agent agricol II       | M; G       | 1,30| 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Agent agricol debutant | M; G       | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute în prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.

    2. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv.

 

    II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                  Funcţia                    | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|               - secretar -                  | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Consiliul General al Municipiului Bucureşti |          |  6,35 |   6,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Consilii judeţene                           |          |  6,20 |   6,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Municipii reşedinţă de judeţ                                            |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | Cu peste 150.000 locuitori                  |          |  5,80 |   5,90 |

|    | Se aplică şi la sectoarele municipiului     |          |       |        |

|    | Bucureşti.                                  |          |       |        |

|    |_____________________________________________|__________|_______|________|

|    | Cu până la 150.000 locuitori                |          |  5,50 |   5,65 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Municipii                                                               |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | Categoria I                                 |          |  5,15 |   5,30 |

|    |_____________________________________________|__________|_______|________|

|    | Categoria II                                |          |  5,10 |   5,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Oraşe                                                                   |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | Categoria I                                 |          |  4,95 |   5,10 |

|    |_____________________________________________|__________|_______|________|

|    | Categoria II                                |          |  4,90 |   5,00 |

|    |_____________________________________________|__________|_______|________|

|    | Categoria III                               |          |  4,80 |   4,95 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Comune                                                                  |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | Cu peste 7.000 locuitori                    |          |  4,75 |   4,90 |

|    |_____________________________________________|__________|_______|________|

|    | Categoria I (între 3.000 şi 7.000 locuitori)|          |  4,65 |   4,80 |

|    |_____________________________________________|__________|_______|________|

|    | Categoria II (până la 3.000 locuitori)      |          |  4,60 |   4,75 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    NOTĂ:

    1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.

    2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale care, în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%.

    3. În coeficienţii de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncă.

    4. Poliţiştii comunitari beneficiază şi de prevederile pct. 1 din anexa nr. IV/2.

    5. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.

    6. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA I/4

 

                           CABINETUL DEMNITARULUI

 

    Salarii de bază*1)

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| Funcţii de execuţie de specialitate specifice                                |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Şef birou senatorial,  | S          | 2,45| 2,55| 2,70| 2,80| 3,00| 3,10|

|    | şef cabinet            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Şef birou senatorial,  | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80| 2,95|

|    | stenodactilograf, şef  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cabinet, referent      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Şef birou senatorial,  | PL         | 1,75| 1,85| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | stenodactilograf, şef  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cabinet, referent      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Şef birou senatorial,  | M          | 1,70| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | stenodactilograf, şef  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cabinet, referent      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Director de cabinet    | S          | 3,40| 3,60| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Consilier              | S          | 3,40| 3,60| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Expert                 | S          | 3,25| 3,40| 3,55| 3,70| 3,90| 4,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Consultant             | S          | 2,55| 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Secretar cabinet,      | M          | 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75| 1,85|

|    | secretar dactilograf,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | curier personal (şofer)|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *1) Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II

 

                                REGLEMENTĂRI

specifice personalului contractual din unităţile bugetare subordonate autorităţilor administraţiei publice

 

    SECŢIUNEA 1

    Salarii de bază

 

    ART. 1

    Salariile de bază pentru personalul contractual din unităţile bugetare subordonate autorităţilor administraţiei publice sunt prevăzute astfel:

    a) în anexa nr. II/1, pentru unităţile de învăţământ;

    b) în anexa nr. II/2, pentru unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială;

    c) în anexa nr. II/3, pentru unităţile de cercetare;

    d) în anexa nr. II/4, pentru unităţile de cultură;

    e) în anexa nr. II/5, pentru unităţile de cult;

    f) în anexa nr. II/6, pentru unităţile sportive;

    g) în anexa nr. II/7, pentru unităţile de navigaţie;

    h) în anexa nr. II/8, pentru laboratoarele centrale şi alte unităţi bugetare din agricultură;

    i) în anexa nr. II/9, pentru oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie;

    j) în anexa nr. II/10, pentru unităţile de protecţie a mediului;

    k) în anexa nr. II/11, pentru unităţile de aviaţie sportivă;

    l) în anexa nr. II/12, pentru unităţile sanitar-veterinare;

    m) în anexa nr. II/13, pentru alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi pentru compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii din unităţile cuprinse în anexele nr. II/1 - II/12;

    n) în anexa nr. II/14, pentru activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi deservire din unităţile din sectorul bugetar.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Sporuri şi alte drepturi

 

    ART. 2

    Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi care sunt specifice unor domenii bugetare sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare respective.

    ART. 3

    (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate personalului salarizat potrivit anexelor nr. II/1.1 - II/14, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

    a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

    b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

    c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.

    (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 4

    În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 18 din lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture.

    ART. 5

    (1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, respectiv de personalul din sistemul sanitar-veterinar şi de personalul din vămi care îşi desfăşoară activitatea în posturile de inspecţie la frontieră, în vederea asigurării continuităţii activităţii în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.

    (2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

    ART. 6

    (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază.

    (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele lucrătoare, se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar aferent salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25%.

    (3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar aferent salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 50%.

    (4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul director.

    (5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă, şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.

    (6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariului de bază şi numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.

    ART. 7

    Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcţie de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază va beneficia de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 6; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcţiei de execuţie stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă.

    ART. 8

    În situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenţă medicală de urgenţă la nivelul unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5 - 10% pe o perioadă de 3 luni, în condiţiile legii.

    ART. 9

    (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică.

    (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.

    (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii, în baza unui contract individual de muncă cu jumătate de normă, în limita posturilor normate şi vacante.

    (4) La încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

    ART. 10

    De prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază numai profesorul universitar şi profesorul I grad didactic I din învăţământul preuniversitar.

    ART. 11

    Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Angajarea, promovarea şi avansarea personalului contractual din unităţile bugetare în funcţii, grade şi gradaţii

 

    ART. 12

    Angajarea, promovarea şi avansarea personalului contractual pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii se fac potrivit prevederilor din statute sau alte reglementări proprii sau, în cazul în care nu există o reglementare proprie, se aplică prevederile art. 7 şi 8 din anexa nr. I.

 

    ANEXA II/1.1

 

                       SALARII ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

 

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |       Funcţia*)        | Vechimea în|     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | învăţământ |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Profesor universitar   | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 7,60|

|    |                        | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 7,50|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 7,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 7,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 20 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 7,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 15 - 20 ani|    -|    -|    -|    -| 6,30| 6,60|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 15 ani|    -|    -|    -| 5,85| 6,10| 6,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Conferenţiar           | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 5,00|

|    | universitar            | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 5,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 5,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 4,70|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 20 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 4,60|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 15 - 20 ani|    -|    -|    -|    -| 4,15| 4,35|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 15 ani|    -|    -|    -| 3,90| 4,10| 4,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 3,70| 3,85| 4,00| 4,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Şef lucrări (lector    | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,65|

|    | universitar)           |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,65|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,65|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 20 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,60|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 15 - 20 ani|    -|    -|    -|    -| 3,45| 3,55|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 15 ani|    -|    -|    -| 3,20| 3,35| 3,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 3,00| 3,15| 3,30| 3,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Asistent universitar   | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 20 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 15 - 20 ani|    -|    -|    -|    -| 3,05| 3,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 15 ani|    -|    -|    -| 2,85| 3,00| 3,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,65| 2,80| 2,95| 3,05|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | până la    | 2,35| 2,45| 2,55| 2,70| 2,80| 2,95|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Preparator universitar | 6 - 10     |    -|    -| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    |                        | ani**)     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6      | 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,45| 2,55|

|    |                        | ani**)     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | până la    | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

    **) Pentru preparatorii din domeniul medical.

 

    ANEXA II/1.2

 

                         SALARII ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |  Funcţia didactică şi  | Vechimea în|    Coeficienţi de ierarhizare     |

|crt.|  gradul didactic*)     | învăţământ |___________________________________|

|    |                        |            | Baza|  Gradaţia corespunzătoare   |

|    |                        |            |     |  tranşelor de vechime       |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Profesor I (studii     | peste 40   |    -|    -|    -|    -|    -| 4,25|

|    | superioare de lungă    | ani        |     |     |     |     |     |     |

|    | durată, ciclul II      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | Bologna)               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad didactic I        |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 4,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 4,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 4,05|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 4,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 3,45| 3,70|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 3,15| 3,30| 3,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 3,10| 3,25| 3,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,90| 3,00| 3,15| 3,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 2,30| 2,50| 2,75| 2,90| 3,10| 3,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Profesor I (studii     | peste 40   |    -|    -|    -|    -|    -| 3,45|

|    | superioare de lungă    | ani        |     |     |     |     |     |     |

|    | durată, ciclul II      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | Bologna)               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad didactic II       |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 3,10| 3,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,85| 3,00| 3,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,80| 2,90| 3,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,60| 2,70| 2,85| 2,90|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 2,25| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Profesor I (studii     | peste 40   |    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    | superioare de lungă    | ani        |     |     |     |     |     |     |

|    | durată, ciclul II      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | Bologna) grad didactic |            |     |     |     |     |     |     |

|    | definitiv              |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,80| 2,90|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,65| 2,75| 2,85|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,60| 2,70| 2,80|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,45| 2,55| 2,65| 2,75|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 2,20| 2,25| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Profesor I (studii     | până la    | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60|

|    | superioare de lungă    | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|    | durată, ciclul II      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | Bologna) debutant      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Profesor II (studii    | peste 40   |    -|    -|    -|    -|    -| 3,40|

|    | superioare de scurtă   | ani        |     |     |     |     |     |     |

|    | durată, ciclul I       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | Bologna)               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad didactic I        |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,90| 3,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,75| 2,85| 3,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,70| 2,80| 2,90|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,50| 2,60| 2,70| 2,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Profesor II (studii    | peste 40   |    -|    -|    -|    -|    -| 3,15|

|    | superioare de scurtă   | ani        |     |     |     |     |     |     |

|    | durată, ciclul I       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | Bologna)               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad didactic II       |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,55| 2,80|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,35| 2,50| 2,70|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,30| 2,40| 2,60|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,10| 2,25| 2,35| 2,50|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Profesor II (studii    | peste 40   |    -|    -|    -|    -|    -| 2,55|

|    | superioare de scurtă   | ani        |     |     |     |     |     |     |

|    | durată, ciclul I       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | Bologna) grad didactic |            |     |     |     |     |     |     |

|    | definitiv              |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,55|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,55|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,55|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,30| 2,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,20| 2,25| 2,35|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,15| 2,20| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,05| 2,10| 2,15| 2,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,10| 2,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Profesor II (studii    | până la 2  | 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | superioare de scurtă   | ani        |     |     |     |     |     |     |

|    | durată, ciclul I       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | Bologna) debutant      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Institutor grad        | peste 40   |    -|    -|    -|    -|    -| 2,95|

|    | didactic I             | ani        |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,90|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,85|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,80|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,75|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,50| 2,70|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,35| 2,45| 2,60|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,30| 2,40| 2,50|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,15| 2,25| 2,35| 2,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Institutor grad        | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,65|

|    | didactic II            | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,65|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,65|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,65|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,50|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,20| 2,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,10| 2,15| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,05| 2,10| 2,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 1,85| 1,95| 2,05| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Institutor grad        | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,40|

|    | didactic definitiv     | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,35|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,20| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,05| 2,15| 2,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,00| 2,10| 2,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 1,85| 1,95| 2,05| 2,05|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,55| 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Institutor debutant    | până la    | 1,40| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Învăţător, educatoare, | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,80|

|    | maistru-instructor; (cu| 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    | studii de nivel liceal)|            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad didactic I        |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,75|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,70|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,65|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,60|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,45| 2,55|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,30| 2,40| 2,50|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,25| 2,35| 2,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,00| 2,10| 2,20| 2,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Învăţător, educatoare, | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,30|

|    | maistru-instructor; (cu| 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    | studii de nivel liceal)|            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad didactic II       |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,10| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 1,95| 2,05| 2,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 1,90| 2,00| 2,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Învăţător, educatoare, | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,20|

|    | maistru-instructor; (cu| 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    | studii de nivel liceal)|            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad didactic definitiv|            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,00| 2,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 1,85| 1,95| 2,05|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 1,80| 1,90| 2,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 1,65| 1,75| 1,85| 1,95|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,40| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Învăţător, educatoare, | 0 - 2 ani  | 1,35| 1,45| 1,55| 1,65| 1,75| 1,85|

|    | maistru-instructor; (cu|            |     |     |     |     |     |     |

|    | studii de nivel liceal)|            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Profesor, învăţător,   | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,15|

|    | educatoare, educator,  | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    | maistru-instructor; (cu|            |     |     |     |     |     |     |

|    | studii de nivel liceal,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | fără pregătire de      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate)          |            |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,05|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 1,95|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 1,90|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 1,75| 1,85|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 1,60| 1,70| 1,75|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 1,55| 1,65| 1,70|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 1,45| 1,50| 1,60| 1,65|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,25| 1,30| 1,40| 1,45| 1,55| 1,60|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | până la    | 1,20| 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Antrenor categoria I   | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    |                        | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 3,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,75| 2,90|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,55| 2,70| 2,85|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,35| 2,50| 2,65|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,90| 2,00| 2,15| 2,25| 2,35| 2,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | până la    | 1,85| 1,95| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Antrenor categoria II  | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,75|

|    |                        | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,75|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,75|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,75|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,60|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,45| 2,55|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,30| 2,40| 2,50|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,25| 2,35| 2,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,85| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,35|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | până la    | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Antrenor categoria III | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,45|

|    |                        | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,45|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,40|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,30| 2,35|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,15| 2,25| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 2,10| 2,20| 2,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 1,95| 2,05| 2,15| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | până la    | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Antrenor categoria IV  | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,30|

|    |                        | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,30|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,25|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,10| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 2,00| 2,05| 2,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 1,90| 2,00| 2,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | până la    | 1,45| 1,55| 1,65| 1,75| 1,85| 1,95|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Antrenor categoria V   | peste      |    -|    -|    -|    -|    -| 2,20|

|    |                        | 40 ani     |     |     |     |     |     |     |

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 35 - 40 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 30 - 35 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 25 - 30 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,20|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 22 - 25 ani|    -|    -|    -|    -|    -| 2,15|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 18 - 22 ani|    -|    -|    -|    -| 2,00| 2,10|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 14 - 18 ani|    -|    -|    -| 1,85| 1,95| 2,05|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 10 - 14 ani|    -|    -|    -| 1,80| 1,90| 2,00|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 6 - 10 ani |    -|    -| 1,65| 1,75| 1,85| 1,95|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | 2 - 6 ani  | 1,40| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90|

|    |                        |____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    |                        | până la    | 1,35| 1,45| 1,55| 1,65| 1,75| 1,85|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Antrenor debutant      | până la    | 1,25| 1,35| 1,45| 1,55| 1,65| 1,75|

|    |                        | 2 ani      |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ANEXA II/1.3

 

                 SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE CONDUCERE

 

    1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Rector*)                                    | S        |  8,25 |   8,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Prorector*)                                 | S        |  8,00 |   8,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director general administrativ al           |          |       |        |

|    | universităţii                               | S        |  7,95 |   8,25 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Decan*)                                     | S        |  7,85 |   8,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Secretar ştiinţific al senatului            |          |       |        |

|    | universitar*)                               | S        |  8,00 |   8,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Prodecan*)                                  | S        |  7,70 |   8,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Administrator-şef al facultăţii             | S        |  4,70 |   5,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  8.| Secretar ştiinţific al consiliului          |          |       |        |

|    | facultăţii*)                                | S        |  7,60 |   7,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  9.| Director de departament                     | S        |  7,70 |   8,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 10.| Şef de catedră*)                            | S        |  7,55 |   7,85 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 11.| Director, contabil-şef (administrator       |          |       |        |

|    | financiar/patrimoniu)                       | S        |  7,35 |   7,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 12.| Secretar-şef universitate                   | S        |  5,25 |   5,55 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 13.| Şef serviciu                                | S        |  4,50 |   4,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 14.| Şef birou                                   | S        |  3,75 |   4,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 15.| Secretar-şef facultate                      | S        |  4,50 |   4,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

    *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

 

    2. Funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Inspector şcolar general                    | S        |  6,25 |   6,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Inspector şcolar general adjunct            | S        |  5,80 |   6,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Inspector şcolar de specialitate,           |          |       |        |

|    | inspector şcolar                            | S        |  5,00 |   5,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director casa corpului didactic             | S        |  5,30 |   5,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Director unitate de învăţământ              | S        |  5,10 |   5,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Director adjunct unitate de învăţământ      | S        |  4,90 |   5,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Contabil-şef (administrator financiar)      | S        |  4,25 |   4,35 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  8.| Secretar-şef unitate de învăţământ          | S        |  3,60 |   4,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  9.| Contabil-şef (administrator financiar)      | M        |  2,90 |   3,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 10.| Secretar-şef unitate de învăţământ          | M        |  2,70 |   2,90 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    ANEXA II/1.4

 

                        SALARII FUNCŢII DIDACTICE AUXILIARE

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |    Coeficienţi de ierarhizare     |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza|  Gradaţia corespunzătoare   |

|    |                        |            |     |  tranşelor de vechime       |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Cercetător ştiinţific  | S          |    -|    -|    -| 4,80| 5,05| 5,25|

|    | principal I            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Cercetător ştiinţific  | S          |    -|    -| 3,65| 3,85| 4,00| 4,20|

|    | principal II           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Cercetător ştiinţific  | S          |    -| 3,15| 3,30|   3,| 3,60| 3,80|

|    | principal III          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Cercetător ştiinţific  | S          | 2,40| 2,50| 2,65| 2,80| 2,90| 3,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Asistent de cercetare  | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80| 2,90|

|    | ştiinţifică            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Asistent de cercetare  | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | ştiinţifică stagiar    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Medic primar           | S          |    -|    -|    -| 3,70| 3,90| 4,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Medic specialist       | S          |    -|    -| 3,20| 3,40| 3,50| 3,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Medic                  | S          | 2,75| 2,90| 3,00| 3,15| 3,30| 3,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Medic stagiar          | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Medic veterinar I      | S          |    -|    -| 3,05| 3,20| 3,30| 3,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Medic veterinar II     | S          |    -| 2,50| 2,60| 2,70| 2,80| 3,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Medic veterinar III    | S          | 2,05| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45| 2,55|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Medic veterinar        | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Biolog, biochimist,    | S          |    -|    -| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80|

|    | chimist, fizician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | farmacist; principal   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Biolog, biochimist,    | S          |    -| 2,75| 2,85| 3,00| 3,20| 3,30|

|    | chimist, fizician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | farmacist; specialist  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80|

|    | chimist, fizician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | farmacist              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Biolog, biochimist,    | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | chimist, fizician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | farmacist; debutant    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Psiholog, sociolog;    | S          |    -|    -| 2,80| 2,95| 3,10| 3,25|

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Psiholog, sociolog     | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80| 2,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Psiholog, sociolog;    | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Administrator financiar| S          |    -| 2,70| 2,80| 2,95| 3,10| 3,25|

|    | grad I*)               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Administrator financiar| S          |    -| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95| 3,05|

|    | grad II*)              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Administrator financiar| S          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,70|

|    | grad III*)             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Administrator financiar| S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*)             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Analist, programator,  | S          |    -|    -| 2,80| 2,95| 3,10| 3,25|

|    | inginer sistem; IA     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Analist, programator,  | S          |    -| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95| 3,05|

|    | inginer sistem; I      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Analist, programator,  | S          |    -| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,70|

|    | inginer sistem; II     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Analist, programator,  | S          | 1,80| 1,90| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25|

|    | inginer sistem; III    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Analist, programator,  | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | inginer sistem;        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Informatician gradul I | S          |    -|    -| 2,80| 2,95| 3,10| 3,25|

|    | A                      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Informatician gradul I | S          |    -| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95| 3,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 33.| Informatician gradul II| S          |    -| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 34.| Informatician gradul   | S          | 1,80| 1,90| 1,95| 2,10| 2,15| 2,25|

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 35.| Informatician debutant | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 36.| Secretar I**)          | S          |    -|    -| 2,80| 2,95| 3,10| 3,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 37.| Secretar II**)         | S          |    -| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95| 3,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 38.| Secretar III**)        | S          |    -| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 39.| Secretar debutant**)   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 40.| Maestru (balet-dans,   | S          |    -| 2,45| 2,55| 2,70| 2,80| 3,00|

|    | corepetitor), dirijor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cor; I                 |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 41.| Maestru (balet-dans,   | S          |    -| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65| 2,75|

|    | corepetitor), dirijor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cor; II                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 42.| Maestru (balet-dans,   | S          |    -| 1,90| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35|

|    | corepetitor), dirijor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cor; III               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 43.| Comandant              | S          |    -| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95| 3,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 44.| Şef mecanic            | S          |    -| 2,10| 2,15| 2,25| 2,40| 2,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 45.| Căpitan secund, şef    | S          |    -| 1,90| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35|

|    | electrician, şef       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | mecanic secund         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 46.| Ofiţer punte, ofiţer   | electrician|    S| 1,80| 1,85| 2,00| 2,05| 2,15|

|    | mecanic, ofiţer        |            |     |     |     |     |     | 2,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 47.| Ofiţer aspirant        | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 48.| Inginer agronom,       | S          |    -| 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | zootehnist, pedolog; I |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 49.| Inginer agronom,       | S          |    -| 1,90| 1,95| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | zootehnist, pedolog; II|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 50.| Inginer agronom,       | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 2,05| 2,10| 2,25|

|    | zootehnist, pedolog;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 51.| Inginer agronom,       | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | zootehnist, pedolog;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 52.| Secretar tehnic de     | artistic; I|    S|    -| 2,30| 2,40| 2,50| 2,70|

|    | redacţie, traducător,  |            |     |     |     |     |     | 2,80|

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | corector, desenator    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 53.| Secretar tehnic de     | artistic;  |    S|    -| 2,05| 2,10| 2,25| 2,35|

|    | redacţie, traducător,  | II         |     |     |     |     |     | 2,45|

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | corector, desenator    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 54.| Secretar tehnic de     | artistic;  |    S| 1,90| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25|

|    | redacţie, traducător,  | III        |     |     |     |     |     | 2,40|

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | corector, desenator    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 55.| Secretar tehnic de     | artistic;  |    S| 1,75|    -|    -|    -|  - -|

|    | redacţie, traducător,  | debutant   |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | corector, desenator    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 56.| Maestru de studii      | S          |    -|    -| 2,70| 2,80| 2,90| 3,10|

|    | (balet, canto, secretar|            |     |     |     |     |     |     |

|    | literar muzical),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator imagine sunet;|            |     |     |     |     |     |     |

|    | I, regizor artistic,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | pictor, scenograf,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | coregraf, consultant   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic; I            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 57.| Maestru de studii      | S          |    -| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80| 2,90|

|    | (balet, canto, secretar|            |     |     |     |     |     |     |

|    | literar muzical),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator imagine,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sunet; II, regizor     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, pictor,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenograf, coregraf,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | consultant artistic; II|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 58.| Maestru de studii      | S          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | (balet, canto, secretar|            |     |     |     |     |     |     |

|    | literar muzical),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator imagine,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sunet; III, regizor    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, pictor,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenograf, coregraf,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | consultant artistic;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 59.| Maestru de studii      | S          | 1,80| 1,90| 1,95| 2,05| 2,10| 2,25|

|    | (balet, canto, secretar|            |     |     |     |     |     |     |

|    | literar muzical),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator imagine,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sunet; IV, regizor     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, pictor,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenograf, coregraf,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | consultant artistic; IV|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 60.| Maestru de studii      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | (balet, canto, secretar|            |     |     |     |     |     |     |

|    | literar muzical),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator imagine,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sunet; debutant        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 61.| Artist plastic,        | S          |    -| 2,30| 2,40| 2,50| 2,70| 2,80|

|    | machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | monteur imagine, editor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine; I             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 62.| Artist plastic,        | S          |    -| 1,95| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | monteur imagine, editor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine; II            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 63.| Artist plastic,        | S          | 1,80| 1,90| 1,95| 2,05| 2,10| 2,25|

|    | machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | monteur imagine, editor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine; III           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 64.| Artist plastic,        | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | monteur imagine, editor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine; debutant      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 65.| Asistent social gradul | S          |    -| 1,85| 1,90| 2,05| 2,10| 2,20|

|    | I                      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 66.| Asistent social gradul | S          |    -| 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,05|

|    | II                     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 67.| Asistent social        | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 68.| Pedagog şcolar,        | S          |    -| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | laborant; IA           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 69.| Pedagog şcolar,        | S          |    -| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | laborant; I            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 70.| Pedagog şcolar,        | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | laborant; II           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 71.| Pedagog şcolar,        | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | laborant; debutant     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 72.| Bibliotecar,           | S          |    -|    -| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I A***)         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 73.| Bibliotecar,           | S          |    -| 2,35| 2,45| 2,55| 2,70| 2,80|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 74.| Bibliotecar,           | S          |    -| 2,25| 2,35| 2,45| 2,55| 2,70|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 75.| Bibliotecar,           | S          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul III             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 76.| Bibliotecar,           | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 77.| Conservator,           | S          |    -|    -| 2,65| 2,80| 2,90| 3,05|

|    | restaurator, muzeograf,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf IA          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 78.| Conservator,           | S          |    -| 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | restaurator, muzeograf,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf I           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 79.| Conservator,           | S          | 1,90| 1,95| 2,10| 2,15| 2,25| 2,40|

|    | restaurator, muzeograf,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf II          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 80.| Conservator,           | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | restaurator, muzeograf,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf debutant    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 81.| Instructor-animator,   | S          |    -| 1,85| 1,90| 1,95| 2,05| 2,10|

|    | corepetitor; gradul I  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 82.| Instructor-animator,   | S          |    -| 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,00|

|    | corepetitor; gradul II |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 83.| Instructor-animator,   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | corepetitor; debutant  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 84.| Inginer gradul IA      | S          |    -|    -| 2,30| 2,40| 2,55| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 85.| Inginer gradul I,      | S          |    -| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu grad I*****)|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 86.| Inginer gradul II,     | S          |    -| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | II*****)               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 87.| Inginer gradul III,    | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | III*****)              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 88.| Inginer debutant,      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant*****)         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 89.| Asistent medical       | SSD        |    -|    -| 1,90| 2,05| 2,10| 2,25|

|    | principal învăţământ   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | special                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 90.| Asistent medical       | SSD        | 1,60| 1,65| 1,75| 1,85| 1,90| 2,00|

|    | învăţământ special     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 91.| Asistent medical       | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant învăţământ    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | special                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 92.| Dentist principal      | SSD        |    -|    -| 1,95| 2,10| 2,15| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 93.| Dentist                | SSD        | 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 1,95| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 94.| Dentist debutant       | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 95.| Administrator financiar| SSD        |    -| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | grad I*)               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 96.| Administrator financiar| SSD        |    -| 1,95| 2,05| 2,10| 2,25| 2,35|

|    | grad II*)              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 97.| Administrator financiar| SSD        | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 1,95| 2,10|

|    | grad III*)             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 98.| Administrator financiar| SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*)             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 99.| Informatician gradul I | SSD        |    -| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|100.| Informatician gradul II| SSD        |    -| 1,95| 2,05| 2,10| 2,25| 2,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|101.| Informatician gradul   | SSD        | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 1,95| 2,10|

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|102.| Informatician debutant | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|103.| Secretar I**)          | SSD        |    -| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|104.| Secretar II**)         | SSD        |    -| 1,95| 2,05| 2,10| 2,25| 2,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|105.| Secretar III**)        | SSD        | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 1,95| 2,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|106.| Secretar debutant**)   | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|107.| Asistent social gradul | SSD        |    -| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 1,95|

|    | I                      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|108.| Asistent social gradul | SSD        | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | II                     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|109.| Asistent social        | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|110.| Pedagog şcolar,        | SSD        |    -| 1,90| 1,95| 2,10| 2,15| 2,25|

|    | laborant; I            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|111.| Pedagog şcolar,        | SSD        |    -| 1,75| 1,80| 1,90| 1,95| 2,10|

|    | laborant; II           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|112.| Pedagog şcolar,        | SSD        | 1,50| 1,55| 1,60| 1,70| 1,75| 1,85|

|    | laborant; III          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|113.| Pedagog şcolar,        | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | laborant; debutant     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|114.| Bibliotecar,           | SSD        |    -| 2,05| 2,10| 2,25| 2,30| 2,45|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|115.| Bibliotecar,           | SSD        |    -| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|116.| Bibliotecar,           | SSD        | 1,50| 1,60| 1,65| 1,75| 1,85| 1,90|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul III             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|117.| Bibliotecar,           | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | documentarist, redactor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|118.| Conservator,           | SSD        |    -| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | restaurator, muzeograf,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf I           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|119.| Conservator,           | SSD        |    -| 1,75| 1,85| 1,90| 2,05| 2,10|

|    | restaurator, muzeograf,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf II          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|120.| Conservator,           | SSD        | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | restaurator, muzeograf,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf III         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|121.| Conservator,           | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | restaurator, muzeograf,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf debutant    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|122.| Instructor-animator,   | SSD        |    -| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 1,95|

|    | corepetitor; gradul I  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|123.| Instructor-animator,   | SSD        |    -| 1,60| 1,65| 1,75| 1,80| 1,90|

|    | corepetitor; gradul II |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|124.| Instructor-animator,   | SSD        | 1,50| 1,55| 1,60| 1,70| 1,75| 1,85|

|    | corepetitor; gradul III|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|125.| Instructor-animator,   | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | corepetitor; debutant  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|126.| Subinginer gradul I,   | SSD        |    -| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu grad I*****)|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|127.| Subinginer gradul II,  | SSD        |    -| 1,75| 1,85| 1,90| 2,05| 2,10|

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | II*****)               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|128.| Subinginer gradul III, | SSD        | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | III*****)              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|129.| Subinginer debutant,   | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant*****)         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|130.| Asistent cercetare I   | M          |    -| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|131.| Asistent cercetare II  | M          |    -| 1,70| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|132.| Asistent cercetare III | M          | 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|133.| Asistent cercetare     | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | stagiar                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|134.| Asistent medical I     | PL; M      |    -| 1,90| 2,00| 2,05| 2,20| 2,30|

|    | învăţământ special     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|135.| Asistent medical II    | PL; M      | 1,60| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | învăţământ special     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|136.| Asistent medical       | PL; M      | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant învăţământ    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | special                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|137.| Tehnician dentar       | M          |    -|    -| 1,80| 1,90| 2,00| 2,05|

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|138.| Tehnician dentar       | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75| 1,85|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|139.| Tehnician dentar       | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|140.| Administrator financiar| M          |    -| 1,90| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|    | treapta I*)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|141.| Administrator financiar| M          |    -| 1,75| 1,90| 2,00| 2,05| 2,15|

|    | treapta II*)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|142.| Administrator financiar| M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75| 1,85|

|    | treapta III*)          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|143.| Administrator financiar| M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*)             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|144.| Analist (programator)  | M          |    -|    -| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|    | ajutor; IA             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|145.| Analist (programator)  | M          |    -| 1,80| 1,95| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | ajutor, operator,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | controlor date; I      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|146.| Analist (programator)  | M          |    -| 1,75| 1,90| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | ajutor, operator,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | controlor date; II     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|147.| Analist (programator)  | M          | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,05|

|    | ajutor, operator,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | controlor date; III    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|148.| Analist (programator)  | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | ajutor, operator,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | controlor date debutant|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|149.| Informatician I A      | PL; M      |    -|    -| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|150.| Informatician I        | PL; M      |    -|    -| 1,90| 2,00| 2,05| 2,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|151.| Informatician II       | PL; M      |    -| 1,75| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|152.| Informatician III      | PL; M      | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 1,95| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|153.| Informatician debutant | PL; M      | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|154.| Secretar I A**)        | M          |    -|    -| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|155.| Secretar I**)          | M          |    -| 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|156.| Secretar II**)         | M          |    -| 1,75| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|157.| Secretar III**)        | M          | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 1,95| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|158.| Secretar debutant**)   | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|159.| Pedagog şcolar IA      | M          |    -|    -| 1,80| 1,95| 2,00| 2,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|160.| Pedagog şcolar I       | M          |    -| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|161.| Pedagog şcolar II      | M          |    -| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|162.| Pedagog şcolar III     | M          | 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|163.| Pedagog şcolar debutant| M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|164.| Căpitan                | M          |    -| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|165.| Şef mecanic, şef       | M          |    -| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | echipaj, şef staţie RTG|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|166.| Ofiţer punte, ofiţer   | M          | 1,65| 1,70| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|    | mecanic, ofiţer        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | electrician, ofiţer RTG|            |     |     |     |     |     |     |

|    | I, II                  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|167.| Conducător şalupă, şef | M          | 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80|

|    | timonier, ajutor ofiţer|            |     |     |     |     |     |     |

|    | mecanic                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|168.| Ofiţer punte, ofiţer   | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | mecanic, ofiţer,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | dragor; aspirant       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|169.| Secretar de redacţie,  | M          |    -|    -| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|    | tehnoredactor; IA,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | regizor scenă (culise) |            |     |     |     |     |     |     |

|    | I                      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|170.| Secretar de redacţie,  | M          |    -| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | tehnoredactor; I,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | regizor scenă (culise) |            |     |     |     |     |     |     |

|    | II                     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|171.| Secretar de redacţie,  | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | tehnoredactor; II,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | regizor scenă (culise) |            |     |     |     |     |     |     |

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|172.| Secretar de redacţie,  | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | tehnoredactor, regizor |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenă (culise);        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|173.| Asistent social I      | PL; M      |    -| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15| 2,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|174.| Asistent social II     | PL; M      |    -| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|175.| Asistent social III    | PL; M      | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|176.| Asistent social        | PL; M      | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|177.| Bibliotecar,           | PL; M      |    -|    -| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|    | documentarist,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | redactor; I A          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|178.| Bibliotecar,           | PL; M      |    -| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | documentarist,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | redactor; I            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|179.| Bibliotecar,           | PL; M      | 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80|

|    | documentarist,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | redactor; II           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|180.| Bibliotecar,           | PL; M      | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | documentarist,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | redactor; debutant     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|181.| Conservator,           | M          |    -| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15| 2,20|

|    | restaurator, custode   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sală; I                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|182.| Conservator,           | M          |    -| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | restaurator, custode   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sală; II               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|183.| Conservator,           | M          | 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80|

|    | restaurator, custode   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sală; III              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|184.| Conservator,           | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | restaurator, custode   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sală; debutant         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|185.| Instructor-animator,   | M          |    -|    -| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | instructor educaţie    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | extraşcolară; I A      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|186.| Instructor-animator,   | M          |    -| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75| 1,80|

|    | instructor educaţie    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | extraşcolară; I        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|187.| Instructor-animator,   | M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    | instructor educaţie    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | extraşcolară; II       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|188.| Instructor-animator,   | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | instructor educaţie    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | extraşcolară; debutant |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|189.| Corepetitor I          | M          |    -| 1,60| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|190.| Corepetitor II         | M          |    -| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75| 1,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|191.| Corepetitor III        | M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|192.| Corepetitor debutant   | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|193.| Tehnician I A****)     | M          |    -|    -| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|194.| Şef atelier-şcoală,    | M          |    -| 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,15|

|    | tehnician I****),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu treapta     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | I*****)                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|195.| Şef atelier-şcoală,    | M          |    -| 1,70| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|    | tehnician II****),     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu treapta     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | II*****)               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|196.| Şef atelier-şcoală,    | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | tehnician III****),    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu treapta     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | III*****)              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|197.| Tehnician              | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant****),         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | patrimoniu             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant*****)         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|198.| Laborant I             | PL; M      |    -| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|199.| Laborant II            | PL; M      | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75| 1,85|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|200.| Laborant debutant      | PL; M      | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|201.| Instructor I, model I  | M          |    -| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|202.| Instructor II, model II| M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|203.| Instructor, model;     | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|204.| Mediator şcolar I      | M; G       |    -| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|205.| Mediator şcolar II     | M; G       | 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|206.| Mediator şcolar        | M; G       | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|207.| Mânuitor carte I       | M; G       |    -| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|208.| Mânuitor carte II      | M; G       | 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,60| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|209.| Infirmieră I învăţământ| G          |    -| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    | special                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|210.| Infirmieră II          | G          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,45| 1,60| 1,65|

|    | învăţământ special     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|211.| Supraveghetor noapte I | G          |    -| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|212.| Supraveghetor noapte II| G          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,45| 1,60| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|213.| Maestru (balet-dans,   |            |    -| 1,75| 1,85| 2,00| 2,05| 2,15|

|    | corepetitor), maestru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | de studii balet; I     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|214.| Maestru (balet-dans,   |            |    -| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75| 1,85|

|    | corepetitor), maestru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | de studii balet; II    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|215.| Maestru (balet-dans,   |            | 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    | corepetitor), maestru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | de studii balet; III   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|216.| Maestru (balet-dans,   |            | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | corepetitor), maestru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | de studii balet;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|217.| Artist plastic,        |            |    -| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15| 2,20|

|    | machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | monteur imagine, editor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine; I             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|218.| Artist plastic,        |            |    -| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | monteur imagine, editor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine; II            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|219.| Artist plastic,        |            | 1,40| 1,50| 1,55| 1,60| 1,70| 1,75|

|    | machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | monteur imagine, editor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine; III           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|220.| Artist plastic,        |            | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | monteur imagine, editor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine; debutant      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

    **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

    ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

    ****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.

    *****) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

 

    În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul neuropsihic, sporul de stabilitate, sporul de vechime în muncă, salariul de merit, creşterea cu 5% a salariilor de bază, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    NOTĂ:

    Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.

    Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ

    1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv art. 87 şi 88 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.

    3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile de conducere, pe grade, prin ordin al ministrului, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi etc.

    4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.

    6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

    7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.

    (2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15.

    Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.

    (3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didactic auxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic de predare până la tranşa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 de ani în învăţământul preuniversitar, respectiv de 30 de ani în învăţământul universitar.

    (4) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se acordă şi personalului din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.

    (5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.

    (6) Prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru profesorii universitari şi pentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic I din învăţământul preuniversitar.

    8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.

    9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10 - 25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

    10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2 - 4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.

    Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:

    - pentru 2 clase de elevi - 5%;

    - pentru 3 clase de elevi - 7%;

    - pentru 4 clase de elevi - 10%.

    11. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

    12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii.

    13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.

    14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

    15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

    16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

    17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

    a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

    b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

    Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

    18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/2

 

    UNITĂŢI SANITARE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Spitale peste 400 de paturi

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Manager                                     | S        |  6,50 |   6,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director medical                            | S        |  6,15 |   6,45 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director de cercetare-dezvoltare            | S        |  6,10 |   6,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director financiar-contabil                 | S        |  5,55 |   5,85 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Director de îngrijiri                       | S, SSD,  |  4,70 |   5,00 |

|    |                                             | PL       |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Alţi directori                              | S        |  5,70 |   6,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Spitale sub 400 de paturi

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Manager                                     | S        |  6,00 |   6,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director medical                            | S        |  5,85 |   6,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director de cercetare-dezvoltare            | S        |  5,85 |   6,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director financiar-contabil                 | S        |  4,70 |   5,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Director de îngrijiri                       | S, SSD,  |  4,40 |   4,70 |

|    |                                             | PL       |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Alţi directori                              | S        |  5,65 |   5,95 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Servicii de ambulanţă

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Manager general                             | S        |  6,50 |   6,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director medical                            | S        |  5,85 |   6,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director economic                           | S        |  5,15 |   5,45 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director tehnic                             | S        |  4,90 |   5,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Asistent-şef                                | S, SSD,  |  4,40 |   4,70 |

|    |                                             | PL       |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau"

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Director                                    | S        |  5,85 |   6,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director adjunct ştiinţific                 | S        |  5,70 |   6,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director adjunct financiar-contabilitate    | S        |  4,40 |   4,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director resurse umane                      | S        |  4,30 |   4,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Director                                    | S        |  5,70 |   6,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Contabil-şef                                | S        |  3,95 |   4,25 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Centre de transfuzie sanguină regionale

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Director                                    | S        |  5,65 |   5,95 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Contabil-şef                                | S        |  3,80 |   4,10 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Centre de transfuzie sanguină judeţene

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Director                                    | S        |  5,60 |   5,90 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Contabil-şef                                | S        |  3,70 |   4,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Director                                    | S        |  5,85 |   6,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director adjunct                            | S        |  4,40 |   4,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Contabil-şef                                | S        |  3,85 |   4,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    Alte funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Director general*)                          | S        |  6,50 |   6,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director general adjunct, director, director|          |       |        |

|    | executiv*)                                  | S        |  6,15 |   6,45 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director adjunct*)                          | S        |  6,10 |   6,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director adjunct financiar-contabil*)       | S        |  5,00 |   5,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Contabil-şef*)                              | S        |  4,40 |   4,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Medic şef ambulator de specialitate şi      |          |       |        |

|    | altele similare                             | S        |  5,85 |   6,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Şef serviciu**)                             | S        |  4,20 |   4,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  8.| Şef birou, şef atelier, şef laborator,      |          |       |        |

|    | şef oficiu**)                               | S        |  4,10 |   4,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  9.| Medic (farmacist, biolog, biochimist,       |          |       |        |

|    | chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator|          |       |        |

|    | şi altele similare                          | S        |  5,85 |   6,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 10.| Medic şef serviciu medicină legală, anatomie|          |       |        |

|    | patologică                                  | S        |  6,50 |   6,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 11.| Asistent medical şef pe unitate             | S, SSD,  |  4,20 |   4,50 |

|    |                                             | PL       |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 12.| Şef formaţie muncitori                      |          |  2,00 |   2,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

    *) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

    **) În cazul în care nu se îndeplineşte condiţia de studii superioare, salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%.

 

    Indemnizaţii maxime lunare pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                         Funcţia                            | Procent din|

|crt.|                                                            | salariul   |

|    |                                                            | de bază    |

|____|____________________________________________________________|____________|

|  1.| Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă        |     25     |

|____|____________________________________________________________|____________|

|  2.| Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă  |     20     |

|____|____________________________________________________________|____________|

|  3.| Farmacist şef serviciu                                     |     15     |

|____|____________________________________________________________|____________|

|  4.| Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală,        |            |

|    | oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef  |     20     |

|____|____________________________________________________________|____________|

|  5.| Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune |     10     |

|____|____________________________________________________________|____________|

|  6.| Spălătoreasă cu gestiune                                   |      7     |

|____|____________________________________________________________|____________|

|  7.| Şef de echipă                                              |      7     |

|____|____________________________________________________________|____________|

|  8.| Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - |            |

|    | Direcţia de sănătate publică                               |     25     |

|____|____________________________________________________________|____________|

 

    Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale

 

    II. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din următoarele unităţi sanitare:

    - spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale;

    - spitale clinice de specialitate de urgenţă;

    - spitale clinice, spitale de urgenţă;

    - spitale de specialitate;

    - Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*);

    - institute şi centre medicale;

    - institute şi centre de sănătate publică;

    - institute de medicină legală;

    - servicii de ambulanţă;

    - centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti;

    - Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*);

    - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

------------

    *) Conţine şi sporul de dispozitiv pentru toate categoriile de personal.

 

    A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |    Coeficienţi de ierarhizare     |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza|  Gradaţia corespunzătoare   |

|    |                        |            |     |  tranşelor de vechime       |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Medic primar           | S          | 4,20| 4,40| 4,60| 4,85| 5,10| 5,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Medic specialist       | S          | 3,30| 3,50| 3,70| 3,85| 4,00| 4,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Medic rezident anul VI | S          | 3,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | - VII                  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Medic rezident anul IV | S          | 3,05|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | - V                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Medic rezident anul III| S          | 2,80|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Medic rezident anul II | S          | 2,70|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Medic rezident anul I  | S          | 2,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Medic                  | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,85| 3,00| 3,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Medic stagiar          | S          | 1,90|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Farmacist primar*1)    | S          | 2,95| 3,05| 3,20| 3,40| 3,55| 3,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Farmacist specialist   | S          | 2,75| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Farmacist              | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,85| 3,00| 3,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Farmacist rezident anul| S          | 2,70|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Farmacist rezident anul| S          | 2,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | II                     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Farmacist rezident anul| S          | 2,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | I                      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Farmacist stagiar      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Fiziokinetoterapeut,   | S          | 2,75| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,40|

|    | bioinginer medical;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Fiziokinetoterapeut,   | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|    | bioinginer medical;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialist             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Fiziokinetoterapeut,   | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,85| 3,00| 3,15|

|    | bioinginer medical     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Fiziokinetoterapeut,   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | bioinginer medical;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Asistent medical,      | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|    | moaşă; principal*2)    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Asistent medical,      | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,85| 3,00| 3,15|

|    | moaşă*2)               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Asistent medical,      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | moaşă; debutant*2)     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Dentist principal      | SSD        | 2,45| 2,55| 2,65| 2,80| 2,90| 3,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Dentist                | SSD        | 2,35| 2,45| 2,60| 2,75| 2,80| 2,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Dentist debutant       | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Asistent medical       | SSD        | 2,50| 2,65| 2,75| 2,85| 3,00| 3,15|

|    | principal*3)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Asistent medical*3)    | SSD        | 2,40| 2,50| 2,65| 2,80| 2,90| 3,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Asistent medical       | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*3)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Asistent medical       | PL         | 2,45| 2,55| 2,65| 2,80| 2,90| 3,05|

|    | principal*4)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Asistent medical*4)    | PL         | 2,35| 2,45| 2,60| 2,75| 2,80| 2,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Asistent medical       | PL         | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*4)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 33.| Asistent medical       | M          | 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,90| 3,00|

|    | principal*4)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 34.| Asistent medical*4)    | M          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,85|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 35.| Asistent medical       | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*4)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 36.| Tehnician dentar       | M          | 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,90| 3,00|

|    | principal*5)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 37.| Tehnician dentar*5)    | M          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 38.| Tehnician dentar       | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*5)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 39.| Soră medicală          | M          | 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,80|

|    | principală*6)          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 40.| Soră medicală*6)       | M          | 1,75| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15| 2,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 41.| Soră medicală          | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*6)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 42.| Statistician medical,  | M          | 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,80|

|    | registrator medical;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 43.| Statistician medical,  | M          | 1,75| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15| 2,20|

|    | registrator medical    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 44.| Statistician medical,  | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | registrator medical;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |    Coeficienţi de ierarhizare     |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza|  Gradaţia corespunzătoare   |

|    |                        |            |     |  tranşelor de vechime       |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 45.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,75| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45|

|    | chimist, fizician;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, expert în   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | fizică medicală        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 46.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|    | chimist, fizician;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialist, fizician   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | medical                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 47.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,85| 3,00| 3,15|

|    | chimist, fizician      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 48.| Biolog, biochimist,    | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | chimist, fizician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | fizician medical;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 49.| Logoped, sociolog,     | S          | 2,55| 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,20|

|    | profesor CFM,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | kinetoterapeut,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 50.| Logoped, sociolog,     | S          | 2,20| 2,35| 2,45| 2,55| 2,70| 2,80|

|    | profesor CFM,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | kinetoterapeut,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent social        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 51.| Logoped, sociolog,     | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesor CFM,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | kinetoterapeut,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 52.| Profesor CFM, biolog,  | SSD        | 2,40| 2,50| 2,65| 2,75| 2,90| 3,00|

|    | chimist; principal*7)  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 53.| Profesor CFM, biolog,  | SSD        | 2,10| 2,20| 2,35| 2,45| 2,55| 2,70|

|    | chimist*7)             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 54.| Profesor CFM, biolog,  | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | chimist; debutant*7)   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 55.| Psiholog principal     | S          | 3,40| 3,60| 3,75| 3,90| 4,15| 4,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 56.| Psiholog specialist    | S          | 3,00| 3,15| 3,30| 3,50| 3,70| 3,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 57.| Psiholog practicant    | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,85| 3,00| 3,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 58.| Psiholog stagiar       | S          | 1,90|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |    Coeficienţi de ierarhizare     |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza|  Gradaţia corespunzătoare   |

|    |                        |            |     |  tranşelor de vechime       |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 59.| Infirmieră, agent DDD  | G          | 1,30| 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 60.| Infirmieră, agent DDD; | G          | 1,10|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 61.| Brancardier, băieş,    | G          | 1,25| 1,30| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60|

|    | nămolar, spălătoreasă, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | îngrijitoare           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 62.| Ambulanţier*8)         |            | 1,60| 1,70| 1,75| 1,85| 1,95| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 63.| Şofer autosanitară I*9)|            | 1,45| 1,50| 1,55| 1,60| 1,70| 1,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 64.| Şofer autosanitară     |            | 1,30| 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65|

|    | II*9)                  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 65.| Şofer autosanitară     |            | 1,25| 1,30| 1,40| 1,45| 1,50| 1,55|

|    | III*9)                 |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

    *2) Se aplică şi funcţiilor de tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.

    *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.

    *4) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

    *5) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

    *6) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

    *7) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învăţământ de zi sau de 3 - 4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

    *8) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I/conducător şalupă, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri, în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti.

    *9) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

 

    NOTĂ:

    1. Se aplică şi personalului contractual din direcţiile de sănătate publică.

    2. Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale prevăzute la lit. A nr. crt. 1 - 7, nr. crt. 10 - 11, nr. crt. 13 - 15 şi lit. B nr. crt. 45, 46, 49, 55.

 

    III. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare cu personalitate juridică, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, necuprinse la pct. II

 

    A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Medic primar           | S          | 3,35| 3,50| 3,70| 3,85| 4,05| 4,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Medic specialist       | S          | 2,90| 3,10| 3,25| 3,35| 3,50| 3,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Medic                  | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,90| 3,00| 3,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Medic stagiar          | S          | 1,90|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Farmacist primar*1)    | S          | 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,40| 3,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Farmacist specialist   | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Farmacist              | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,90| 3,00| 3,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Farmacist stagiar      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Fiziokinetoterapeut,   | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|    | bioinginer medical;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Fiziokinetoterapeut,   | S          | 2,65| 2,75| 2,90| 3,00| 3,15| 3,25|

|    | bioinginer medical;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialist             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Fiziokinetoterapeut,   | S          | 2,45| 2,55| 2,70| 2,80| 3,00| 3,05|

|    | bioinginer medical     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Fiziokinetoterapeut,   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | bioinginer medical;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Asistent medical,      | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,90| 3,00| 3,10|

|    | moaşă, asistent social;|            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal*2)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Asistent medical,      | S          | 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00|

|    | moaşă, asistent        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | social*2)              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Asistent medical,      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | moaşă, asistent social;|            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant*2)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Dentist principal      | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Dentist                | SSD        | 2,20| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Dentist debutant       | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Asistent medical,      | SSD        | 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00|

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal*3)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Asistent medical,      | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | asistent social*3)     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Asistent medical,      | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant*3)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Asistent medical,      | PL         | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90|

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal*4)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Asistent medical,      | PL         | 2,20| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,80|

|    | asistent social*4)     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Asistent medical,      | PL         | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant*4)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Asistent medical,      | M          | 2,25| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,85|

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal*4)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Asistent medical,      | M          | 2,15| 2,20| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65|

|    | asistent social*4)     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Asistent medical,      | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant*4)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Tehnician dentar       | M          | 2,25| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,85|

|    | principal*5)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Tehnician dentar*5)    | M          | 2,15| 2,20| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Tehnician dentar       | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*5)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Soră medicală          | M          | 2,20| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,80|

|    | principală*6)          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Soră medicală*6)       | M          | 1,70| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 33.| Soră medicală          | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*6)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 34.| Statistician medical,  | M          | 2,20| 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,80|

|    | registrator medical;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 35.| Statistician medical,  | M          | 1,70| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | registrator medical    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 36.| Statistician medical,  | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | registrator medical;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 37.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,35|

|    | chimist, fizician;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, expert în   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | fizică medicală        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 38.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,65| 2,75| 2,90| 3,00| 3,15| 3,25|

|    | chimist, fizician;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialist, fizician   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | medical                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 39.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,45| 2,55| 2,70| 2,80| 3,00| 3,05|

|    | chimist, fizician      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 40.| Biolog, biochimist,    | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | chimist, fizician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | fizician medical;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 41.| Logoped, sociolog,     | S          | 2,55| 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20|

|    | profesor CFM,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | kinetoterapeut,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 42.| Logoped, sociolog,     | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | profesor CFM,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | kinetoterapeut,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent social        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 43.| Logoped, sociolog,     | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesor CFM,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | kinetoterapeut,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent social;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 44.| Profesor CFM, biolog,  | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | chimist; principal*7)  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 45.| Profesor CFM, biolog,  | SSD        | 2,05| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45| 2,55|

|    | chimist*7)             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 46.| Profesor CFM, biolog,  | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | chimist; debutant *7)  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 47.| Psiholog principal     | S          | 3,20| 3,40| 3,55| 3,70| 3,90| 4,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 48.| Psiholog specialist    | S          | 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,25| 3,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 49.| Psiholog practicant    | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,90| 3,00| 3,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 50.| Psiholog stagiar       | S          | 1,90|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 51.| Infirmieră, agent DDD  | G          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 52.| Infirmieră, agent DDD; | G          | 1,10|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 53.| Brancardier, băieş,    | G          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55|

|    | nămolar, spălătoreasă, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | îngrijitoare           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 54.| Şofer autosanitară II  |            | 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 55.| Şofer autosanitară III |            | 1,25| 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

    *2) Se aplică şi funcţiilor de tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.

    *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.

    *4) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

    *5) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

    *6) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

    *7) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învăţământ de zi sau de 3 - 4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

 

    IV. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din anatomia patologică şi medicină legală

 

    A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Medic primar           | S          | 4,50| 4,75| 5,00| 5,25| 5,50| 5,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Medic specialist       | S          | 3,50| 3,70| 3,90| 4,10| 4,25| 4,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Medic rezident anul    | S          | 3,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | IV - V                 |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Medic rezident anul III| S          | 3,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Medic rezident anul II | S          | 3,10|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Medic rezident anul I  | S          | 3,00|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Medic                  | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Medic stagiar          | S          | 1,80|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Farmacist primar*1)    | S          | 3,25| 3,40| 3,55| 3,70| 3,90| 4,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Farmacist specialist   | S          | 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,50| 3,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Farmacist              | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Farmacist stagiar      | S          | 1,80|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Asistent medical,      | S          | 3,00| 3,15| 3,30| 3,50| 3,70| 3,75|

|    | moaşă; principal*2)    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Asistent medical,      | S          | 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,30| 3,45|

|    | moaşă*2)               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Asistent medical,      | S          | 1,80|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | moaşă; debutant*2)     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Asistent medical       | SSD        | 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,50| 3,60|

|    | principal*3)           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Asistent medical*3)    | SSD        | 2,70| 2,80| 2,95| 3,10| 3,20| 3,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Asistent medical       | SSD        | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*3)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Asistent medical       | PL         | 2,80| 2,90| 3,00| 3,15| 3,30| 3,50|

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Asistent medical       | PL         | 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,15| 3,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Asistent medical       | PL         | 1,70|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Asistent medical       | M          | 2,70| 2,85| 2,95| 3,10| 3,25| 3,45|

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Asistent medical       | M          | 2,55| 2,65| 2,80| 2,90| 3,10| 3,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Asistent medical       | M          | 1,70|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Soră medicală          | M          | 2,55| 2,65| 2,80| 2,90| 3,10| 3,20|

|    | principală*4)          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Soră medicală*4)       | M          | 2,35| 2,45| 2,55| 2,65| 2,80| 2,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Soră medicală          | M          | 1,65|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*4)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Biolog, biochimist,    | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,55| 3,70| 3,85|

|    | chimist, fizician;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, expert în   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | fizică medicală        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,80| 3,00| 3,10| 3,25| 3,40| 3,55|

|    | chimist, fizician;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialist, fizician   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | medical                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Biolog, biochimist,    | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|    | chimist, fizician      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Biolog, biochimist,    | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | chimist, fizician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | fizician medical;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Brancardier,           | G          | 1,75| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15| 2,20|

|    | îngrijitoare           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

    *2) Se aplică şi funcţiei de asistent medical de laborator clinic licenţiat.

    *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, care au studii de acest nivel.

    *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, autopsier.

 

    V. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sistemul de urgenţă medicală, servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţă - UPU-SMURD, UPU şi CPU din unităţile sanitare nominalizate la pct. II

 

    A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Medic primar           | S          | 4,40| 4,60| 4,85| 5,10| 5,35| 5,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Medic specialist       | S          | 3,45| 3,60| 3,80| 4,00| 4,20| 4,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Medic rezident anul    | S          | 3,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | IV - V                 |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Medic rezident anul III| S          | 3,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Medic rezident anul II | S          | 3,10|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Medic rezident anul I  | S          | 3,00|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Medic                  | S          | 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Medic stagiar          | S          | 1,90|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Farmacist primar       | S          | 3,25| 3,40| 3,55| 3,70| 3,90| 4,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Farmacist specialist   | S          | 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,50| 3,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Farmacist              | S          | 2,70| 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Asistent medical,      | S          | 3,00| 3,15| 3,30| 3,50| 3,70| 3,75|

|    | moaşă; principal       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Asistent medical, moaşă| S          | 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,30| 3,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Asistent medical,      | S          | 1,80|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | moaşă; debutant        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Asistent medical       | SSD        | 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,50| 3,60|

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Asistent medical       | SSD        | 2,70| 2,80| 2,95| 3,10| 3,20| 3,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Asistent medical       | SSD        | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Asistent medical       | PL         | 2,80| 2,90| 3,00| 3,15| 3,30| 3,50|

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Asistent medical       | PL         | 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,15| 3,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Asistent medical       | PL         | 1,70|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Asistent medical       | M          | 2,70| 2,85| 2,95| 3,10| 3,25| 3,45|

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Asistent medical       | M          | 2,55| 2,65| 2,80| 2,90| 3,10| 3,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Asistent medical       | M          | 1,70|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Soră medicală          | M          | 2,30| 2,45| 2,60| 2,75| 2,95| 3,05|

|    | principală             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Soră medicală          | M          | 2,00| 2,15| 2,30| 2,45| 2,60| 2,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Soră medicală debutant | M          | 1,70|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Statistician medical,  | M          | 2,25| 2,40| 2,55| 2,70| 2,85| 3,00|

|    | registrator medical,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator registrator de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | urgenţă; principal     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Statistician medical,  | M          | 1,75| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15| 2,70|

|    | registrator medical,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator registrator de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | urgenţă                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Statistician medical,  | M          | 1,50|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | registrator medical,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator registrator de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | urgenţă; debutant      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    B. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Infirmieră             | G          | 1,35| 1,45| 1,55| 1,65| 1,75| 1,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Infirmieră debutant    | G          | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Brancardier            | G          | 1,30| 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 33.| Ambulanţier*)          | M          | 1,70| 2,10| 2,30| 2,50| 2,70| 2,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 34.| Şofer autosanitară I   | M          | 1,65| 1,75| 1,90| 2,05| 2,20| 2,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 35.| Şofer autosanitară II  | M          | 1,50| 1,65| 1,80| 1,95| 2,10| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar, cu o vechime de minimum 5 ani, şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă al municipiului Bucureşti, şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.

 

    NOTĂ:

    În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul de vechime în muncă, salariul de merit, sporul de prevenţie şi cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat în anul 2009 de acestea.

 

    Sporuri şi alte drepturi specifice

    Sporurile pentru condiţii de muncă deosebite

    1. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

    a) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare, în secţii şi compartimente de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;

    b) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor UPU-SMURD, UPU şi CPU, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paleative, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 50 - 100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;

    c) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

    d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

    e) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic, astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a;

    f) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază;

    g) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;

    h) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite (stres, risc etc.), un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

    2. Localităţile prevăzute la pct. 1 lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

    3. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

    4. Sporurile prevăzute la pct. 1 lit. c) şi lit. h) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.

    5. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    Reglementări specifice domeniului sănătate

    1. Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

    2. Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcţii, grade şi trepte profesionale, corespunzător vechimii în muncă.

    3. (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate, se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcţii, grade şi trepte profesionale, stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute la pct. II.

    (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă.

    4. (1) În unităţile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

    (2) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

    5. Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Legea salarizarii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330 pe 2009 partea 1

Legea salarizarii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330 pe 2009 partea 1