Pause

LEGE Nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Loading..

LEGE   Nr. 247 din 19 iulie 2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

    NOTE:
    1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1095/2005 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
    2. Prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1272/26503/2005 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

SUMARUL
Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 TITLUL I    Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind
             regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
             în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
             republicată ............................................    3 - 21
 TITLUL II   Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
             Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
             imobile care au aparţinut cultelor religioase din
             România, cu modificările şi completările ulterioare,
             aprobată cu modificări şi completări prin
             Legea nr. 501/2002 .....................................   22 - 30
 TITLUL III  Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
             Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri
             imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor
             aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată
             cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004 .....   31 - 33
 TITLUL IV   Modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, cu
             modificările şi completările ulterioare ................   34 - 37
 TITLUL V    Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru
             modificarea şi completarea
             Legii fondului funciar nr. 18/1991 .....................   38 - 39
 TITLUL VI   Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru
             reconstituirea dreptului de proprietate asupra
             terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
             potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
             şi ale Legii nr. 169/1997 ..............................   40 - 53
 TITLUL VII  Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente
             imobilelor preluate în mod abuziv ......................   54 - 71
 TITLUL VIII Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
             Codul fiscal ...........................................   72 - 75
 TITLUL IX   Modificarea Codului penal ..............................        76
 TITLUL X    Circulaţia juridică a terenurilor ......................   77 - 78
 TITLUL XI   Renta viageră agricolă .................................   79 - 81
 TITLUL XII  Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a
             cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu
             modificările şi completările ulterioare ................   82 - 103
 TITLUL XIII Accelerarea judecăţilor în materia restituirii
             proprietăţilor funciare ................................  104 - 105
 TITLUL XIV  Dispoziţii tranzitorii .................................        106
 TITLUL XV   Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind
             Consiliul Superior al Magistraturii ....................  107 - 128
 TITLUL XVI  Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind
             organizarea judiciară ..................................  129 - 154
 TITLUL XVII Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind
             Statutul magistraţilor .................................  155 - 195

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    TITLUL I
    Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

    ART. I
    Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie, în natură, în condiţiile prezentei legi.
    (2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Măsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii, se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii învestite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării. Măsurile reparatorii în echivalent constând în despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii învestite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării."
    3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) imobilele naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi, precum şi prin alte acte normative de naţionalizare;"
    4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1949*) privind donaţiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 478/1954**) privitor la donaţiile făcute statului ş.a., neîncheiate în formă autentică, precum şi imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul civil, în acest din urmă caz dacă s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
    d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor măsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;"
------------
    *) În Monitorul Oficial al României, Partea I, anul acestui act a fost indicat, în mod eronat, ca fiind 1948.
    **) În Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul acestui act a fost indicat, în mod eronat, ca fiind 479.

    5. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziţii administrative sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;"
    6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În cazul în care restituirea este cerută de mai multe persoane îndreptăţite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constată sau se stabileşte în cote-părţi ideale, potrivit dreptului comun."
    7. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) De prevederile prezentei legi beneficiază şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptăţite."
    8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la cap. III, profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen cerere de restituire."
    9. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Nu sunt îndreptăţite la restituire în natură sau la măsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internaţionale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege."
    10. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu sau fără construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste construcţii."
    11. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), restituirea în natură se va dispune prin decizia sau dispoziţia unităţii deţinătoare.
    (4) În situaţia în care utilajele şi instalaţiile solicitate sunt evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), după stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entităţii implicate în privatizare se vor propune acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan sunt solicitate de două persoane îndreptăţite dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada ulterioară datei de 6 martie 1945, şi cel de-al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin măsurile abuzive arătate la art. 2 alin. (1), se va restitui în natură terenul celui dintâi proprietar, iar cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte măsuri reparatorii în echivalent, în condiţiile legii.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) dacă restituirea în natură nu este posibilă potrivit prezentei legi, ambele persoane îndreptăţite beneficiază de măsuri reparatorii în echivalent."
    13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Nu intră sub incidenţa prezentei legi terenurile situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la data notificării, precum şi cele al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare."
    14. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004.
    (4) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale."
    15. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.
    16. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În situaţia imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea în natură se dispune pentru terenul liber şi pentru construcţiile rămase nedemolate, iar pentru construcţiile demolate şi terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent."
    17. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat construcţii preluate în mod abuziv s-au edificat noi construcţii, autorizate, persoana îndreptăţită va obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase liberă, iar pentru suprafaţa ocupată de construcţii noi, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent."
    18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Se restituie în natură inclusiv terenurile fără construcţii afectate de lucrări de investiţii de interes public aprobate, dacă nu a început construcţia acestora, ori lucrările aprobate au fost abandonate.
    (3^2) Se restituie în natură şi terenurile pe care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat construcţii autorizate care nu mai sunt necesare unităţii deţinătoare, dacă persoana îndreptăţită achită acesteia o despăgubire reprezentând valoarea de piaţă a construcţiei respective, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."
    19. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamităţi naturale, persoana îndreptăţită beneficiază de restituirea în natură pentru terenul liber. Dacă terenul nu este liber, măsurile reparatorii pentru acesta se stabilesc în echivalent."
    20. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi imobilelor rechiziţionate în baza Legii nr. 139/1940 şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost distruse în timpul războiului, dacă proprietarii nu au primit despăgubiri."
    21. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului."
    22. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."
    23. La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    24. La articolul 10, alineatul (9) se abrogă.
    25. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Imobilele expropriate şi ale căror construcţii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în natură persoanelor îndreptăţite, dacă nu au fost înstrăinate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare."
    26. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care construcţiile expropriate au fost demolate parţial sau total, dar nu s-au executat lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natură cu construcţiile rămase, iar pentru construcţiile demolate măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. Dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea diferenţei dintre valoarea despăgubirii primite şi valoarea construcţiilor demolate aşa cum a fost calculată în documentaţia de stabilire a despăgubirilor, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare."
    27. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care construcţiile expropriate au fost integral demolate şi lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă terenul parţial, persoana îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase liberă, pentru cea ocupată de construcţii noi, autorizate, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. Dispoziţiile art. 10 alin. (3), (3^1), (3^2) şi (4) se vor aplica în mod corespunzător."
    28. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului."
    29. La articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui în natură şi a terenurilor aferente acestora se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."
    30. La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    31. La articolul 11, alineatul (9) se abrogă.
    32. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În situaţia imobilelor deţinute de stat, de o organizaţie cooperatistă, sau de orice altă persoană juridică dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3), dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit."
    33. La articolul 12, alineatele (2) - (4) se abrogă.
    34. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natură având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integrantă din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natură având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 1, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului."
    35. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Dacă imobilul restituit prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească face obiectul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune sau asociere în participaţiune, noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice deţinătoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacă aceste contracte au fost încheiate potrivit legii."
    36. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
    37. La articolul 16, alineatele (1) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) În situaţia imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. a) care face parte integrantă din prezenta lege, necesare şi afectate exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public, de învăţământ, sănătate, ori social-culturale, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 3 ani, pentru cele arătate la pct. 3, 4 din anexa nr. 2 lit. a) sau, după caz, de până la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispoziţiei, pentru cele arătate la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2 lit. a).
    (2) În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine deţinătorilor.
    (3) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile restituite în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate.
    (4) În cazul în care proprietarul pune la dispoziţie un alt imobil corespunzător, care respectă normele şi cerinţele legale incidente desfăşurării în condiţii adecvate a activităţii prevăzute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, în termen de 90 de zile, să procedeze la eliberarea acestuia."
    38. La articolul 16, alineatul (5) se abrogă.
    39. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Locatarii imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. a) şi lit. b) pct. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, au drept de preemţiune la cumpărarea acestora."
    40. La articolul 18, litera c) se abrogă.
    41. La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor legale."
    42. După articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    (1) În situaţia imobilelelor-construcţii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontală şi/sau verticală, în raport cu forma iniţială, noi corpuri a căror arie desfăşurată însumează peste 100% din aria desfăşurată iniţial şi dacă părţile nu convin altfel, foştilor proprietari li se acordă sau, după caz, propun măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
    (2) În situaţia imobilelelor-construcţii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontală şi/sau verticală, în raport cu forma iniţială, corpuri suplimentare de sine-stătătoare, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie, în natură, suprafaţa deţinută în proprietate la data trecerii în proprietatea statului.
    (3) Deţinătorul suprafeţei adăugate imobilului preluat are drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei restituite fostului proprietar sau, după caz, moştenitorului acestuia, dispoziţiile art. 17 fiind aplicabile în aceste situaţii indiferent de calitatea deţinătorului.
    (4) Noul proprietar al suprafeţei restituite în proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei adăugate imobilului după trecerea acestuia în proprietatea statului, dispoziţiile art. 17 alin. (2) şi (3) fiind aplicabile în mod corespunzător."
    43. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, persoana îndreptăţită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare a imobilului."
    44. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) măsurile reparatorii prin echivalent constau în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    45. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (2), măsurile reparatorii în echivalent se acordă sau, după caz, se propun prin dispoziţia motivată a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti."
    46. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptăţite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată a organelor de conducere ale unităţii deţinătoare."
    47. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) După emiterea deciziei de restituire în natură a imobilelor, organele de conducere ale societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) şi (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit şi la recalcularea patrimoniului. Cota de participaţie a statului sau a autorităţii administraţiei publice ori, după caz, a organizaţiei cooperatiste se va diminua în mod corespunzător cu valoarea bunului imobil restituit."
    48. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul imobilelor deţinute de unităţile administrativ-teritoriale restituirea în natură sau prin echivalent către persoana îndreptăţită se face prin dispoziţia motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti ori, după caz, a preşedintelui Consiliului Judeţean."
    49. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.
    50. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi."
    51. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale calităţii de asociat sau acţionar al persoanei juridice, precum şi, în cazul moştenitorilor, cele care atestă această calitate şi, după caz, înscrisurile care descriu construcţia demolată şi orice alte înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse până la data soluţionării notificării."
    52. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    (1) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar."
    53. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Proprietarii cărora, prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege, le-au fost restituite în natură imobilele solicitate vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei/dispoziţiei de restituire, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenţa executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului."
    54. La articolul 23, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile şi dispoziţiilor emise de primari ori, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene potrivit art. 20 alin. (3)."
    55. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Dacă restituirea în natură nu este posibilă, deţinătorul imobilului sau, după caz, entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, este obligată ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să acorde persoanei îndreptăţite în compensare alte bunuri sau servicii ori să propună acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în situaţiile în care măsura compensării nu este posibilă sau aceasta nu este acceptată de persoana îndreptăţită."
    56. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul imobilelor înstrăinate de persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3)."
    57. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    58. La articolul 24, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură, poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (3^2) În cazul în care dispoziţia motivată de soluţionare a cererii de restituire în natură este atacată în justiţie de persoana îndreptăţită, în funcţie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispoziţia va adopta o poziţie procesuală raportată la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispoziţia, va decide, motivat, de la caz la caz, dacă va exercita căile de atac prevăzute de lege, în cazul soluţiilor date de instanţele de judecată."
    59. La articolul 24, alineatele (6), (7) şi (8) se abrogă.
    60. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Pentru imobilele evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), persoanele îndreptăţite au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţă a imobilelor solicitate."
    61. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care imobilele au fost înstrăinate."
    62. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), măsurile reparatorii în echivalent se propun de către instituţia publică care efectuează sau, după caz, a efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător."
    63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În acest caz, măsurile reparatorii în echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    64. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.
    65. Articolul 28 se abrogă.
    66. Articolul 29 se abrogă.
    67. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Persoanele arătate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    68. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se vor propune, după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a instituţiei publice implicate în privatizarea societăţii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, după caz, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul în care societatea comercială care a preluat patrimoniul persoanei juridice naţionalizate nu mai există, nu poate fi identificată, ori nu a existat o asemenea continuitate."
    69. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 şi a indicelui inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de Statistică şi a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în care bilanţul este anterior acesteia."
    70. La articolul 32, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
    71. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) În situaţia imobilelor-construcţii demolate, notificarea formulată de persoana îndreptăţită se soluţionează potrivit art. 10 sau 11 prin dispoziţia motivată a primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti."
    72. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
    73. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală."
    74. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi emiterea deciziei sau a dispoziţiei conţinând propunerea de acordare a despăgubirilor în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, întocmită în lipsa înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi (2)."
    75. După articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 45^1, 45^2 şi 45^3 cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege atrage răspunderea contravenţională a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, a instituţiei sau, după caz, a societăţii, regiei autonome ori a organizaţiei cooperatiste căreia îi incumbă aceste obligaţii.
    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) tergiversarea nejustificată a soluţionării notificării persoanei îndreptăţite;
    b) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) teza a II-a;
    c) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (3);
    d) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (4^1);
    e) încălcarea interdicţiei de înstrăinare, prevăzută la art. 20 alin. (4^1).
    (3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) - d) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevăzute la alin. (2) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
    (4) În cazul regiilor autonome, societăţilor comerciale prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), organizaţiilor cooperatiste, ministerelor şi altor instituţii publice centrale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.
    (5) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
    (6) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (5) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la alin. (5) va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare.
    ART. 45^2
    Dispoziţiile art. 45^1 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 45^3
    Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (4^1) atrage obligaţia deţinătorului căruia îi revine această obligaţie de a plăti noului proprietar o sumă calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului restituit."
    76. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, este interzisă înstrăinarea în orice mod a imobilelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunilor formulate de persoanele îndreptăţite foşti proprietari sau, după caz, moştenitori ai acestora, potrivit art. 50."
    77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumerotează şi devine anexa nr. 1.
    78. După anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:
    "ANEXA 2

    a) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată
    1. Imobile ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul de stat (grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, şcoli postliceale, instituţii de învăţământ superior)
    2. Imobile ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţă medico-sociale din sistemul public (creşe, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, centre de plasament, case de copii)
    3. Imobile ocupate de instituţii publice (administraţii financiare, trezorerii, ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curţi de apel, sedii de poliţie şi inspectorate judeţene, sedii vamale, arhive naţionale, direcţii judeţene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale şi judeţene, inspectorate şcolare)
    4. Imobile ocupate de instituţii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)
    b) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată
    1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate
    2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi imobile ocupate de personalul acestora."
    ART. II
    (1) Deciziile sau dispoziţiile ori, după caz, ordinele conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale, având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse de prezentul titlu, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi nevalorificate, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs la curtea de apel.
    ART. III
    Actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţă, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanţă în condiţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă a încheierii contractului.
    ART. IV
    (1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, societatea comercială prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, şi-a încetat activitatea ca persoană juridică, competenţa de soluţionare a cererii de restituire revine entităţii care a exercitat, în numele statului, calitatea de acţionar la respectiva societate comercială.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) dispoziţiile art. 27 alin. (1), (1^1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, se vor aplica în mod corespunzător.
    ART. V
    (1) Notificările nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcţii existente, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru terenurile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată.
    ART. VI
    Imobilele înstrăinate cu încălcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, se restituie în natură.
    ART. VII
    Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă renumerotare.

    TITLUL II
    Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din România şi au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decât lăcaşele de cult, aflate în proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane juridice din cele prevăzute la art. 1^1, se retrocedează foştilor proprietari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale, îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.
    (6) În cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiune pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
    (7) O dată cu imobilele retrocedate în natură se restituie şi bunurile mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv şi dacă acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. Deţinătorul actual al imobilului, la solicitarea şi în prezenţa reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 46 alin. (2) - (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată."
    2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Regimul juridic al imobilelor care au destinaţia de lăcaş de cult va fi reglementat prin lege specială."
    3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1), (2^2), (2^3) şi (2^4), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care terenul este ocupat parţial, persoana îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase libere, pentru cea ocupată de construcţii noi, pentru cea necesară în vederea bunei utilizări a acestora şi pentru cea afectată unor amenajări de utilitate publică, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. În cazul în care terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta se vor stabili măsuri reparatorii în echivalent. De asemenea, se retrocedează în natură terenurile pe care s-au ridicat construcţii uşoare sau demontabile.
    (2^2) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natură se stabileşte potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
    (2^3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2^1) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsuri reparatorii în echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor.
    (2^4) În situaţia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se află în domeniul public al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare."
    4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, în natură, prin decizia organelor de conducere ale unităţii deţinătoare. Cota de participare a statului sau a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale se va diminua în mod corespunzător cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la reducerea capitalului social şi la recalcularea patrimoniului.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) Comisia specială de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unităţii deţinătoare, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 60 de zile de la data completării dosarului.
    (3) Prevederile alin. (2), (2^1), (2^2) şi (7) ale art. 1 se aplică în mod corespunzător.
    (4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2^1) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsurile reparatorii în echivalent prevăzute de legea specială sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către unitatea deţinătoare prevăzută la alin. (1), cu acordul persoanei îndreptăţite.
    (5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care statul sau o autoritate publică centrală sau locală acţionar sau asociat minoritar al unităţii care deţine imobilul, dacă valoarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute este mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în natură este cerută.
    (6) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora."
    5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru, respectiv preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care va avea calitatea de preşedinte al comisiei;
    e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice."
    6. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului-Ministru, prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor."
    7. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum şi persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru."
    8. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare prevăzută la art. 1^1 va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specială. În situaţia în care imobilul este înscris în Lista monumentelor istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
    (6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestaţie la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."
    9. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 de zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.
    (8) În cazul în care deţinătorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare, este obligată să identifice unitatea deţinătoare şi să comunice, în termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia."
    10. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3) cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune începuturi de dovadă scrisă, declaraţii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum şi orice acte care, coroborate, întemeiază prezumţia existenţei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluării abuzive.
    (2^2) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.
    (2^3) În aplicarea prevederilor alin. (2^2) şi în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar."
    11. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 1^1 sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitive, după caz."
    12. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul contractelor de locaţiune care au ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă noul proprietar se va subroga în drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioadă de maximum 5 ani potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), dacă aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legii."
    13. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
    14. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătăţiri aduse imobilelor care se retrocedează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă de către foştii deţinători, precum şi cele legate de aplicarea alin. (2^1) al art. 4, vor fi soluţionate în condiţiile legii."
    15. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Măsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor."
    16. După articolul 4, se introduc două noi articole, articolele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent potrivit art. 4 alin. (5).
    (2) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.
    (3) În cazul acţiunilor formulate potrivit dispoziţiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare începută în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Persoana îndreptăţită va înştiinţa de îndată Comisia specială de retrocedare.
    (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată, persoana îndreptăţită putând alege calea acestei ordonanţe de urgenţă, renunţând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.
    ART. 4^2
    (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este interzisă înstrăinarea, schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub orice formă a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Solicitanţilor le revine obligaţia de a înştiinţa în scris deţinătorul actual despre existenţa cererilor de retrocedare depuse în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
    17. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, după caz, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 1^1, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenţa executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului.
    (2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4 alin. (2) şi (2)^1."
    18. Articolul 5^1 se renumerotează şi va deveni articolul 5^4.
    19. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 5^1, 5^2 şi 5^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a instituţiei sau, după caz, a conducătorului instituţiei căreia îi incumbă respectarea acestor obligaţii.
    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (2^4);
    b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7);
    c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1^1 alin. (2) de către unitatea deţinătoare;
    d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informaţiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) şi (8);
    e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1);
    f) încălcarea interdicţiei de înstrăinare prevăzute la art. 4^2 alin. (1).
    (3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
    (5) Neîncheierea de către deţinătorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligaţia acestuia de a plăti noului proprietar o sumă, calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului.
    ART. 5^2
    (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 5^1 alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor în ceea ce priveşte ministerele, prefecturile, unităţile deţinătoare prevăzute la art. 1^1 se fac de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.

(2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv Prefectului

municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
    (3) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (2) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare.
    ART. 5^3
    Dispoziţiile art. 5^1 şi art. 5^2 se vor completa cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
    ART. II
    Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparţinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    ART. III
    Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acţiune prevăzut la art. 4^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    ART. IV
    (1) Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.
    ART. V
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    ART. VI
    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. VI alin. (1) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.

    TITLUL III
    Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolele 1 - 5 se abrogă.
    2. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, se restituie foştilor proprietari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale, îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.
    (5) În cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor."
    3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specială.
    (2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    (3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.
    (4) În situaţia în care imobilul este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege."
    4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Prevederile art. 1 alin. (2^1) - (2^4) şi (7), art. 1^1, art. 2 alin. (4^1), (7) şi (8), art. 3 alin. (2), (2^1) - (2^3), art. 4, art. 4^1, art. 4^2, art. 5, art. 5^1 - 5^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."
    ART. II
    De la data intrării în vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, în condiţiile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004.
    ART. III
    Dreptul la acţiune prevăzut la art. III din Titlul II din prezenta lege se aplică în mod corespunzător.
    ART. IV
    (1) Cererile de restituire având ca obiect terenuri situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.
    ART. V
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

    TITLUL IV
    Modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

    ART. I
    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori."
    2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane."
    3. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, după încheierea integrală a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condiţiile legii sau puse la dispoziţie pentru obiective de interes social."
    4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă."
    5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă."
    6. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, se vor acorda despăgubiri."
    7. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înaintează documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate."
    8. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari şi moştenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.
    (2^2) În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştii proprietari iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991."
    9. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Primarul va afişa lunar suprafaţa constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum şi suprafaţa rămasă în rezerva comisiei locale."
    10. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile."
    11. Articolul 60 se abrogă.
    12. La articolul 92, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Rurală, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."
    13. La articolul 92, alineatul (5) se abrogă.
    14. Articolul 108 se abrogă.
    15. Articolul 109 se abrogă.
    16. După articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 110^1, 110^2 şi 110^3 cu următorul cuprins:
    "ART. 110^1
    Constituie contravenţii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte:
    a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea titlului de proprietate fără îndeplinirea condiţiilor legale;
    b) neafişarea datelor menţionate în art. 27 alin. (4^1) de către primar în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii precedente;
    c) afişarea de către primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realităţii.
    ART. 110^2
    Contravenţiile prevăzute la art. 110^1 se sancţionează astfel:
    a) cea de la litera a) cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
    b) cele de la literele b) şi c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    ART. 110^3
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 110^1 şi art. 110^2 se fac de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi de către prefect sau împuterniciţii acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale."
    ART. II
    Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligaţia ca în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să înainteze Agenţiei Domeniilor Statului documentele necesare întocmirii protocoalelor de predare-primire cu această instituţie privind terenurile care au fost preluate direct de la societăţile comerciale din portofoliul Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi de la staţiunile de cercetare, institute şi unităţi de învăţământ.

    TITLUL V
    Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul III alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi:
    a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
    (i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;
    (ii) actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;
    (iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
    (iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare efectuate în baza lor;
    (v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
    (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri."
    2. La articolul III, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localităţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată îşi suspendă efectele cu privire la aceste terenuri până la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepţia terenurilor intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie."
    3. La articolul III, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun."
    4. La articolul III, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) - (2^4), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Nulitatea absolută, în sensul prezentei legi, va putea fi invocată şi în litigiile în curs.
    (2^2) Nulitatea absolută nu operează asupra titlurilor obţinute de foştii proprietari pe alte amplasamente dacă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi-au găsit vechile amplasamente de care au fost deposedaţi atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.
    (2^3) Foştii proprietari pot reveni la vechiul amplasament şi atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunţă în favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.
    (2^4) În cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren."

    TITLUL VI
    Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

    ART. I
    Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispoziţiile acestei legi se aplică şi în cazul restituirii construcţiilor accesorii terenurilor agricole şi silvice."
    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmează să fie retrocedate într-un singur amplasament."
    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."
    4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care se găsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existentă la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, acceptate de foştii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii."
    5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc nouă alineate noi, alineatele (1^1) - (1^9), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedării, amenajări piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi, plantaţii viticole sau pomicole, în prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligaţia de a le menţine destinaţia şi, acolo unde este cazul, unitatea şi funcţionalitatea.
    (1^2) Pentru terenurile menţionate mai sus, pe care s-au efectuat de către stat investiţii, neamortizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, foştii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligaţia de a plăti statului, în termen de 10 ani, contravaloarea neamortizată a investiţiei, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiţiei la data intrării în vigoare a acestei legi, sau să primească terenuri pe alte amplasamente, acceptate de aceştia, de aceeaşi categorie de folosinţă cu terenul pe care l-au predat ori despăgubiri.
    (1^3) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vândute cu respectarea legii, foştii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de aceştia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat.
    (1^4) În cazul opţiunii pentru despăgubiri plătite de investitori, foştii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi sau de la data validării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, preţul terenului, care nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piaţă, şi termenul de plată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
    (1^5) Acordul va fi înregistrat la comisia judeţeană care a validat cererea de reconstituire şi devine titlu executoriu pentru plata preţului dacă investitorul nu îşi respectă obligaţia de plată în termenul convenit. Din momentul înregistrării acordului, opţiunea părţilor este definitivă şi părţile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire şi, respectiv, despăgubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, în condiţiile dispoziţiilor legale privind acordarea de despăgubiri de către acesta, doar pentru acoperirea valorii investiţiilor preluate de stat o dată cu terenul pe care l-au avut în proprietate.
    (1^6) Până la efectuarea plăţii, proprietarul investiţiei va plăti fostului proprietar al terenului o sumă, convenită de părţi, care nu poate fi mai mică decât redevenţa plătită statului la momentul acordului şi nu va putea înstrăina în nici un mod investiţia sa, sub sancţiunea nulităţii absolute.
    (1^7) Proprietarii investiţiilor dobândesc dreptul de proprietate asupra terenului în momentul achitării integrale a contravalorii terenului.
    (1^8) În situaţia în care nu se optează pentru despăgubiri plătite de către investitor, sau în situaţia în care fostul proprietar şi investitorul nu ajung la un acord în termenul menţionat la alin. (1^4), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat, atât pentru teren cât şi pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, în condiţiile legii.
    (1^9) În cazul realizării acordului prevăzut la alin. (1^4), pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, fostul proprietar primeşte despăgubiri de la stat, în condiţiile legii."
    6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care investiţiile pentru care suprafaţa de teren a fost preluată de stat nu au fost executate sau se află în stadiu de proiect, suprafaţa preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, pe vechiul amplasament."
    7. La articolul 6, alineatele (1^1) şi (1^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^1) Titlurile de proprietate obţinute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991 şi existenţa liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietăţii, obligând comisiile de fond funciar să procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.
    (1^2) Consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsoţite de titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate."
    8. La articolul 6, după alineatul (1^2) se introduc două noi alineate, alineatele (1^3) şi (1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^3) În situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
    (1^4) Orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlăturată numai printr-o probă de aceeaşi forţă produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi, tăgăduind dreptul de proprietate."
    9. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile art. 12 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din aceeaşi lege se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi."
    10. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de două persoane, dintre care una este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, şi cea de a doua, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natură ambilor solicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură terenul persoanei care deţinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile legii.
    (2^2) Diferenţele între suprafeţele înscrise în titlurile de proprietate, în registrele agricole, în cererile de intrare în cooperativă, în actele de donaţie către stat, în arhivele statului din perioada 1945 - 1990 şi situaţia de fapt la data punerii în posesie se corectează în favoarea foştilor proprietari."
    11. Articolul 6^1 se abrogă.
    12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 şi 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu emis în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991."
    13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 hectare de familie şi suprafaţa preluată de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decât au deţinut înainte de preluare, la cerere, dacă este posibil, li se comasează terenurile în loturi mai mari sau într-un singur lot, de aceeaşi categorie de folosinţă cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberându-se un nou titlu de proprietate, după revocarea celui iniţial de comisia judeţeană de fond funciar."
    14. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, rămân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Terenurile agricole care au aparţinut cu titlu de proprietate Academiei Române, universităţilor, instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol şi unităţilor de cercetare în 1945, revin în proprietatea acestora."
    15. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor folosite la data intrării în vigoare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic. Suprafeţele care rămân în administrarea instituţiilor de învăţământ vor fi delimitate prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (1^2) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor îndreptăţite în condiţiile alin. (1) şi (1^1) unităţile de cercetare şi învăţământ vor primi în administrare suprafeţe de teren corespunzătoare din proprietatea statului."
    16. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Agenţia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările ulterioare."
    17. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe care se află terenurile, împreună cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau în sole situate în vecinătatea localităţilor, acceptate de foştii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrările de hidroamelioraţii, acolo unde ele există."
    18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de angajare a răspunderii pentru primarii care întârzie sau împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege."
    19. Articolele 15, 19 şi 20 se abrogă.
    20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice, se fac de către comisiile locale şi comisiile judeţene sau de prefect, în conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 51 - 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi."
    21. La articolul 23, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Unităţile de cult prevăzute la alin. (1), dacă au avut în proprietate suprafeţe mai mari decât cele retrocedate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută în 1945."
    22. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa primită prin aplicarea legilor fondului funciar şi cea avută în proprietate, persoanelor fizice şi juridice sau, după caz, moştenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente."
    23. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1) - (1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care validarea s-a făcut pe alt amplasament decât cel avut în proprietate iar pentru respectiva suprafaţă nu s-a făcut punerea în posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia.
    (1^2) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unităţi - sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mamă pentru producţia de butaşi, înscrise în catalogul naţional al materialelor de bază, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, cu obligaţia de a le păstra destinaţia şi de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat.
    (1^3) În cazul terenurilor defrişate după data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.
    (1^4) În cazul în care pe vechiul amplasament se află păduri încadrate în grupa I funcţională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, fostul proprietar sau moştenitorii acestuia trebuie sa respecte destinaţia acestora şi să permită lucrările de intervenţie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea vechiului amplasament."
    24. La articolul 24, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie.
    (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.
    (4) Unităţile şi subunităţile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum şi ceilalţi deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor, vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de deţinători prevăzute în prezenta lege, în condiţiile prevăzute la alin. (1) - (3). Trecerea efectivă a terenurilor în proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.
    (5) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va lua măsuri ca fiecare ocol silvic să delimiteze perimetrele cu terenuri ce rămân în proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privată."
    25. La articolul 24, alineatele (3^1) şi (3^2) se abrogă.
    26. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, destinate activităţii de cercetare, rămân în administrarea acestuia, cu excepţia terenurilor forestiere preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetării care fac obiectul retrocedării se vor delimita în trupuri compacte, începând de la marginea perimetrului."
    27. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judeţene, în condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prezentei legi.
    (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis încă un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier primită prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţă rezultată din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 169/1997 şi a prezentei legi."
    28. La articolul 26, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: "obşte de moşneni", "obşte de răzeşi", "composesorat", "păduri grănicereşti", alte asociaţii şi forme asociative cu denumirea localităţii respective.
    (2) Formelor asociative li se va restitui în întregime suprafaţa avută în proprietate.
    (3) Titlul de proprietate va fi însoţit de o schiţă de amplasament a suprafeţei de teren forestier care a aparţinut obştii de moşneni, obştii de răzeşi, composesoratului şi altora asemenea, ce urmează a fi restituit."
    29. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Punerea în posesie în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de către comisiile locale sub coordonarea şi cu avizul oficiilor judeţene ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor judeţe de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeţeană în a cărei rază teritorială se afla sediul formei asociative."
    30. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada anilor 1921 - 1946, în măsura în care nu contravin legislaţiei în vigoare."
    31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) În vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele îndreptăţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale.
    (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile recunoaşterea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere.
    (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea, un statut în formă autentică sau certificată de avocat, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile membrilor, răspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice.
    (4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie.
    (5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor.
    (6) Membrii formelor asociative aflaţi în devălmăşie sau indiviziune nu pot înstrăina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora.
    (7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate în nici un mod, în întregime sau în parte.
    (8) În cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective."
    32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, mănăstirii, instituţiei de cultură şi învăţământ, Academiei Române în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi sau judeţe.
    (2) Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile şi alte structuri ale unităţilor de cult dobândesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere."
    33. La articolul 29, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) Diferenţa de suprafaţă neatribuită se reconstituie în forma şi structura de proprietate existentă la momentul naţionalizării terenurilor forestiere de către regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001."
    34. La articolul 29^1, alineatul (4) se abrogă.
    35. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, precum şi a prezentei legi, cetăţenii români au aceleaşi drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în ţară sau în străinătate."
    36. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Construcţiile de pe terenurile forestiere care se retrocedează prin efectul prezentei legi şi care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora.
    (2) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai există, se vor acorda despăgubiri.
    (3) Construcţiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torenţilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vânătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalaţii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate în curs de execuţie, amplasate în suprafeţele care fac obiectul retrocedării, trec în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică cu condiţia deţinerii în proprietate a suprafeţelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, în proprietate individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
    (5) Bunurile prevăzute la alin. (3) trec în proprietate privată cu obligaţia păstrării destinaţiei acestora, exploatarea şi întreţinerea acestora fiind efectuate de către ocolul silvic care asigură administrarea pădurii.
    (6) În situaţia în care persoanele cărora li se reconstituie dreptul de proprietate nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.
    (7) Sediile ocoalelor silvice trec în proprietatea persoanelor juridice sau fizice dacă suprafaţa care se retrocedează acestora, individual sau în asociere, este mai mare decât jumătate din suprafaţa administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării.
    (8) Obiectivele realizate ca urmare a finanţărilor din împrumuturile aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/1999, Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000 şi Legea nr. 400/2003 trec în proprietate privată în condiţiile de la alin. (3) şi (4).
    (9) Obiectivele aflate în curs de realizare finanţate din împrumuturile menţionate la alin. (8) trec în proprietate privată după finalizarea lucrărilor aflate în curs şi punerea în funcţiune, cofinanţarea şi rambursarea asigurându-se prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."
    37. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverinţele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se consideră a fi depuse în termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, înştiinţând despre acest lucru şi persoanele îndreptăţite. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul formelor asociative prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulată de comitetul ad-hoc de iniţiativă.
    (2) În situaţia în care după depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atestă alte terenuri ce au aparţinut petenţilor în proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere."
    38. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic. Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp cuprins între punerea în posesie şi crearea structurilor proprii, respectiv încheierea de contracte de pază şi administrare, vor fi suportate de către stat."
    39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată li se vor acorda terenurile respective în limita suprafeţelor disponibile sau despăgubiri."
    40. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenţa fostelor cooperative agricole de producţie şi, ca urmare a comasărilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, în perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege."
    41. Articolul 39 se abrogă.
    42. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masă lemnoasă în perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a proprietarilor, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta cheltuielile de împădurire a suprafeţelor neregenerate."
    43. După articolul 41, se introduce articolul 42 cu următorul cuprins:
    "ART. 42
    Cererile sau acţiunile în justiţie, cererile accesorii şi incidente, precum şi intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar."
    ART. II
    (1) Se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor o direcţie pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu.
    (2) În cadrul direcţiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte instituţii şi autorităţi publice, conduse de un vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale cu rang de subsecretar de stat.
    (3) Cele 40 de posturi prevăzute la alin. (2), împreună cu bugetele aferente, se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numărul de posturi al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se va suplimenta cu numărul de posturi preluate de la alte instituţii şi autorităţi publice, astfel încât numărul maxim de posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    ART. III
    Persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi restituite conform prezentei legi, până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.
    ART. IV
    Guvernul va modifica, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările ulterioare.
    ART. V
    Despăgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din Titlul VII.
    ART. VI
    Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

    TITLUL VII
    Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare.
    (2) Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despăgubirilor propuse prin decizia motivată a conducătorului instituţiei publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.
    (3) Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege.
    (4) *** Abrogat
    (5) *** Abrogat
    ART. 2
    Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea funcţionează ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, cu personalitate juridică, din categoria altor organisme de plasament colectiv.
    ART. 3
    În înţelesul prezentului titlu, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) titlurile de despăgubire sunt certificate emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi condiţiile prevăzute în prezenta lege. Titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de despăgubire, cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de despăgubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia;
    b) Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinată realizării plăţii prin echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada de referinţă a actelor normative prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a celor aferente pretenţiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;
    c) entitatea învestită cu soluţionarea notificării este, după caz, unitatea deţinătoare sau persoana juridică abilitată de lege să soluţioneze o notificare cu privire la un bun care nu se află în patrimoniul său (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autorităţi publice centrale sau locale implicate);
    d) evaluator este persoana fizică sau juridică cu experienţă semnificativă în domeniu, competentă în evaluare pe piaţa proprietăţilor imobiliare, care cunoaşte, înţelege şi poate pune în aplicare în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, şi care este membru al unei asociaţii naţionale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publică având calitatea de evaluator independent;
    e) Standardele Internaţionale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC - International Valuation Standards Committee);
    f) oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansată şi derulată, în total sau în parte, până la data prezentei legi, de oricare dintre entităţile implicate în procesul de privatizare şi destinată exclusiv persoanelor îndreptăţite, să beneficieze de măsura reparării prejudiciului creat prin acţiuni sau titluri de valoare nominală, acordată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;
    g) titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanţelor Publice, neutilizat de către deţinător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestuia, în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se converteşte în titluri de despăgubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate;
    h) titlurile de plată sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, de a primi, în numerar o sumă de maxim 500.000 lei. Sumele aferente despăgubirilor în numerar se plătesc în două tranşe, pe parcursul a doi ani, calculaţi cu începere de la data emiterii titlului de plată, până la concurenţa sumei de 500.000 lei, chiar dacă valoarea titlurilor de despăgubire depăşeşte această sumă. Sumele aferente despăgubirilor în numerar în cuantum de maxim 250.000 lei se vor plăti într-o singură tranşă. Despăgubirile în numerar mai mari de 250.000 lei dar până în 500.000 lei se vor plăti astfel: prima tranşă a despăgubirilor în numerar va fi în cuantum de 250.000 lei, cea de-a doua tranşă a despăgubirilor va fi reprezentată de diferenţa între cuantumul total al despăgubirilor în numerar şi suma de 250.000 lei. Suma de până la 500.000 lei urmează a se acorda pentru fiecare dosar de despăgubire, cu menţiunea ca în ipoteza în care obiectul cererilor de restituire, deşi identic, a fost disjuns, pretenţiile de restituire fiind soluţionate de entităţi diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de despăgubire;
    i) titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea". Titlurile de conversie nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de conversie cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia;
    j) investitor este persoana fizică sau juridică ce deţine acţiuni emise de Fondul Proprietatea.
    ART. 4
    Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt următoarele:
    a) acordarea unor despăgubiri juste şi echitabile în raport cu practica jurisdicţională internă şi internaţională având ca obiect cauze prin care s-au stabilit despăgubiri pentru imobile preluate în mod abuziv de statul român;
    b) neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi.
    ART. 5
    (1) Titlurile de despăgubire au următorul regim juridic şi caracteristici:
    a) drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a acestor drepturi, cu excepţia transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută;
    b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, sau moştenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;
    c) au o durată limitată de existenţă şi circulaţie, respectiv până la conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, până la preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
    d) vor fi emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.
    (2) În termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare nominală nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, şi convertite în titluri de despăgubire.
    (3) În vederea valorificării titlurilor de despăgubire, titlurilor de plată, titlurilor de conversie, după caz, valoarea despăgubirilor menţionată în deciziile de despăgubire/titlurile respective se rotunjeşte la leu prin majorare pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.

    CAP. 2
    Fondul "Proprietatea"

    ART. 6
    (1) Prin derogare de la prevederile privind constituirea societăţilor de investiţii de tip închis din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, Fondul "Proprietatea" este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul "Proprietatea" funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu dispune se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" va conţine în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionării respectivei societăţi comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia.
    ART. 7
    (1) Fondul "Proprietatea" funcţionează sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, respectiv deţinătorii de titluri de despăgubire şi/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Ministerul Economiei şi Finanţelor va derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
    (2) Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de AOPC menţionate în reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pe baza următoarelor documente:
    a) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizată;
    b) încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului prin care se autorizează constituirea Fondului "Proprietatea" şi se dispune înregistrarea acestuia, în copie;
    c) contractul de depozitare încheiat cu un depozitar autorizat, în original şi în formă autentică;
    d) actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", în copie;
    e) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii Fondului "Proprietatea" în relaţia cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
    f) raportul de evaluare întocmit potrivit art. 9^2 alin. (2);
    g) pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare;
    h) reglementările interne ale Fondului "Proprietatea", în original, având conţinutul stabilit în regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare menţionat la lit. g);
    i) pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea", documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modificările ulterioare;
    j) prospect întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, publicarea prospectelor şi diseminarea anunţurilor publicitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. g), h) şi i) se depun doar în cazul în care Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare anterior desemnării societăţii de administrare.
    ART. 7^1
    (1) De la data constituirii Fondului "Proprietatea" şi până la data intrării în vigoare a contractului încheiat de Fondul "Proprietatea" cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea realizează toate operaţiunile de administrare a acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului "Proprietatea", prin încheierea de acte de dispoziţie cu privire la activele şi sumele ce au fost sau vor fi transferate în temeiul prezentei legi sau dobândite în orice alt mod după constituirea Fondului "Proprietatea".
    (1^1) Prin actul constitutiv al Fondului Proprietatea se poate stipula că acesta este administrat de organele/organul de administrare, astfel cum sunt acestea/este acesta reglementate/reglementat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor răspunde în solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" pentru deciziile adoptate până la data intrării în vigoare a contractului încheiat cu societatea de administrare.
    (3) Politica de investiţii este stabilită de către Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" sau de societatea de administrare, după caz, cu respectarea următoarelor limitări investiţionale:
    a) Fondul "Proprietatea" poate investi în toate categoriile de active menţionate în art. 101 alin. (1) şi art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentului articol;
    b) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare, cu excepţia titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în cazul cărora nu se instituie limită de deţinere. În calculul limitei de deţinere în valori mobiliare neadmise la tranzacţionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzacţionare valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Transporturilor şi de la S.C. Electrica S.A.;
    c) Fondul "Proprietatea" poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi valută;
    d) Fondul "Proprietatea" poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;
    e) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în acţiunile menţionate la alin. (4) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emise de un singur emitent, cu excepţia titlurilor de stat;
    f) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup;
    g) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC;
    h) valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut de Fondul "Proprietatea" nu trebuie să depăşească 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobândit de la statul român în temeiul prevederilor prezentului titlu. Această limită poate fi extinsă până la maximum 50% sub condiţia ca sumele respective să provină din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
    i) valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul "Proprietatea" la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale;
    j) expunerea Fondului "Proprietatea" la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 10% din activele sale, indiferent de contraparte a tranzacţiei, iar expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi 15% din alocarea totală a activului său net;
    k) Fondul "Proprietatea" poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile calendaristice.
    (4) Fondul "Proprietatea" investeşte cel puţin 20% din activele sale în:
    a) valori mobiliare înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este aceasta definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
    b) valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie în prealabil aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau să se regăsească în actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
    c) valori mobiliare nou-emise, în condiţiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC menţionate în art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) valori mobiliare emise de OPCVM şi/sau AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.
    (5) Ulterior desemnării societăţii de administrare sau ca urmare a procesului de selecţie a acesteia, limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
    ART. 8
    Până la finalizarea procedurilor de despăgubire, Ministerul Finanţelor Publice va reprezenta statul român ca acţionar al Fondului "Proprietatea" şi va exercita toate drepturile care decurg din această calitate.
    ART. 9
    (1) La constituire, capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" va fi format din următoarele active:
    a) acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societăţi comerciale, conform anexei;
    b) acţiunile deţinute de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie la diverse societăţi comerciale, conform anexei;
    c) acţiunile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice la diverse societăţi comerciale, conform anexei;

d) ac?iunile de?inute de Ministerul Transporturilor, Construc?iilor ?i Turismului la diverse societ??i comerciale, conform anexei; e) ac?iunile de?inute de Ministerul Comunica?iilor ?i Tehnologiei Informa?iei la diverse societ??i comerciale, conform anexei; f) alte tipuri de active stabilite prin hot?r�rea Guvernului de �nfiin?are a Fondului "Proprietatea", cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. (2) La Fondul "Proprietatea" se vor vira, pe m?sura �ncas?rii: a) sumele rezultate din recuperarea crean?elor Rom�niei provenite din activitatea de comer? exterior ?i cooperare economic? interna?ional?, derulat? �nainte de 31 decembrie 1989, reglementate �n baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea �n vederea recuper?rii crean?elor Rom�niei provenite din activitatea de comer? exterior ?i cooperare economic? interna?ional?, derulat? �nainte de 31 decembrie 1989, cu modific?rile ulterioare, dup? deducerea unui procent de 3% din care se vor pl?ti: (i) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale c?ror credite nu au fost preluate la datoria public? �n baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiar? a obliga?iilor statului r?mase neregularizate la 31 decembrie 1990 ?i preluarea de c?tre stat ?i b?ncile comerciale a pierderilor �nregistrate �n anii 1989 ?i 1990 de agen?ii economici cu capital de stat, precum ?i a creditelor bancare neperformante; (ii) comisioanele B?ncii Comerciale Rom�ne sau a b?ncii desemnate pentru opera?iunile bancare efectuate �n vederea recuper?rii crean?elor Rom�niei; (iii) *** Abrogat (iv) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei ?i Finan?elor aferente acestei activit??i; b) sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale ?i de pl??i guvernamentale ?i aranjamente tehnice bancare corespunz?toare, reglementate conform Ordonan?ei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea opera?iunilor de import-export care se deruleaz? prin cliring, barter ?i cooperare economic? interna?ional? �n baza acordurilor comerciale ?i de pl??i guvernamentale, republicat?, dup? deducerea unui procent de 3% din care se vor pl?ti: (i) comisioanele B?ncii Comerciale Rom�ne sau ale b?ncii desemnate pentru opera?iunile bancare efectuate �n vederea derul?rii opera?iunilor �n cadrul conturilor de cliring, barter ?i cooperare economic? interna?ional?; (ii) *** Abrogat (iii) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei ?i Finan?elor aferente acestei activit??i; c) Sumele rezultate din v�nzarea c?tre investitorul strategic a 4% din ac?iunile S.C. B.C.R. S.A.; d) 3% din sumele �ncasate de c?tre institu?iile implicate �n procesul de privatizare din fiecare v�nzare a ac?iunilor de?inute la S.C. Romtelecom - S.A. p�n? la v�nzarea �ntregii participa?ii. Opera?iunea se efectueaz? de institu?iile publice implicate �n privatizare, cu modificarea corespunz?toare a bugetelor de venituri ?i cheltuieli; e) procentul de 20% din sumele provenite din privatizarea Societ??ii Comerciale "Romtelecom" - S.A.; f) procentul de 9,9% din sumele provenite din privatizarea Casei de Economii ?i Consemna?iuni C.E.C. - S.A. (3) Procedurile ?i modalit??ile de re?inere ?i gestionare a sumelor aferente procentului de 3% prev?zut la alin. (2) lit. a) ?i b) se vor reglementa prin ordin al ministrului economiei ?i finan?elor. ART. 9^1 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, capitalul social ini?ial este considerat subscris ?i integral v?rsat de statul rom�n, prin efectul legii, sub condi?ia �nregistr?rii Societ??ii Comerciale Fondul "Proprietatea" - S.A. la Oficiul Registrului Comer?ului. Valoarea capitalului social ini?ial al Fondului "Proprietatea" se stabile?te prin hot?r�re a Guvernului. (2) Se mandateaz? Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, �n calitate de ac?ionar unic al Societ??ii Comerciale de Distribu?ie ?i Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. s? dispun? reprezentan?ilor acestei societ??i comerciale ca �n cadrul adun?rilor generale ale societ??ilor la care Fondul Proprietatea a primit participa?ii de la Electrica - S.A. s? mandateze consiliile de administra?ie s? �nregistreze Fondul Proprietatea �n registrele ac?ionarilor respectivelor societ??i comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, �n calitate de ac?ionar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societ??ii Comerciale de Distribu?ie ?i Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. (3) De la data constituirii Fondului Proprietatea ?i p�n? la actualizarea registrelor ac?ionarilor societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale men?ionate �n anex?, drepturile nepatrimoniale aferente ac?iunilor transferate Fondului "Proprietatea" se exercit? de c?tre Ministerul Economiei ?i Finan?elor, Ministerul Comunica?iilor ?i Tehnologiei Informa?iei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de c?tre Societatea Comercial? de Distribu?ie ?i Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. �n cadrul societ??ii men?ionate �n alin. (2). (4) Se �mputernice?te Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca �mpreun? cu Fondul "Proprietatea" ?i pe baz? de protocol de predare-primire s? dispun? cu privire la activele men?ionate �n anex? la punctele 5.1 - 5.83, c�t ?i cu privire la alte active ale statului aflate �n administrarea Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Statului, �n scopul consolid?rii portofoliului Fondului "Proprietatea", cu observarea valorii stabilite �n conformitate cu prevederile art. 9^2 alin. (1) a respectivelor active ?i �n limita capitalului social ini?ial. (5) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate transmite Fondului "Proprietatea", pe baz? de protocol de predare-primire ?i f?r? contrapresta?ie, dreptul de proprietate asupra unor pachete suplimentare de ac?iuni celor men?ionate �n anex?, �n m?sura �n care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de?ine sau va de?ine o participa?ie la capitalul social al societ??ilor din anex?, alta dec�t cea deja transmis? Fondului "Proprietatea". (6) At�t timp c�t capitalul social al societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale men?ionate �n anex? sau al altor societ??i ale c?ror ac?iuni sunt transferate Fondului Proprietatea de c?tre statul rom�n este de?inut �n totalitate de Fondul "Proprietatea" ?i statul rom�n reprezentat prin entit??ile men?ionate la art. 9 alin. (1) lit. a) - e), �n cazul major?rilor de capital cu aporturi �n natur? ale statului rom�n/respectivelor entit??i, acestea au obliga?ia de a transfera Fondului "Proprietatea" ac?iuni nou-emise astfel �nc�t cota de participare a Fondului "Proprietatea" �n respectiva societate, de?inut? anterior ini?ierii opera?iunii de majorare, s? nu fie diminuat?. �n termen de 15 zile de la �nregistrarea hot?r�rii de majorare a capitalului social, ac?iunile nou-emise se transfer? Fondului "Proprietatea" de c?tre entitatea implicat?, �n numele ?i pe seama statului rom�n reprezentat prin Ministerul Economiei ?i Finan?elor, cu titlu de aport �n natur? al statului rom�n la capitalul social al Fondului "Proprietatea", urm�nd a se proceda �n mod corespunz?tor la majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea". (7) Ulterior schimb?rii structurii ac?ionariatului men?ionate �n alin. (6), capitalul social al societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale respective se majoreaz? cu valoarea terenurilor pentru care se elibereaz? certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel: a) �n condi?iile art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele m?suri pentru accelerarea privatiz?rii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, dac? exist? cump?r?tor sau succesor �n drepturi al acestuia, �n sensul respectivei legi; b) cu aplicarea corespunz?toare a prevederilor alin. (8) �n privin?a Fondului "Proprietatea", dac? nu exist? cump?r?tor sau succesor �n drepturi al acestuia, �n sensul Legii nr. 137/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. (8) P�n? la data de 31 decembrie 2007, societ??ile comerciale, societ??ile na?ionale ?i companiile na?ionale men?ionate �n anex? al c?ror capital social este de?inut �n totalitate de c?tre Fondul "Proprietatea" ?i statul rom�n, prin entit??ile men?ionate la art. 9 alin. (1) lit. a) - e), �?i vor modifica actele constitutive �n vederea asigur?rii conformit??ii acestora cu dispozi?iile prezentei legi ?i ale Legii nr. 31/1990, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Entit??ile men?ionate la art. 9 alin. (1) lit. a) - e) vor asigura modificarea actelor constitutive, �n vederea asigur?rii conformit??ii acestora cu dispozi?iile prezentei legi ?i ale Legii nr. 31/1990, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. ART. 9^2 (1) Evaluarea activelor care formeaz? capitalul social ini?ial al Fondului "Proprietatea" se realizeaz?, �n cazul societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale neadmise la tranzac?ionare, prin metoda capitalurilor proprii �nregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar �n cazul celor admise la tranzac?ionare, pe baza pre?ului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de ?edin?e de tranzac?ionare, cu obliga?ia ca ziua de �mplinire a termenului de 90 de ?edin?e de tranzac?ionare s? fie cu cel mult 60 de ?edin?e de tranzac?ionare anterioar? datei de adoptare a hot?r�rii Guvernului privind �nfiin?area Fondului "Proprietatea", prin hot?r�rea Guvernului privind �nfiin?area Fondului "Proprietatea" urm�nd s? se determine data de �mplinire a termenului de 90 de ?edin?e de tranzac?ionare. �n cazul societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale admise la tranzac?ionare pentru care, �n perioada de referin?? men?ionat? mai sus, nu s-au �nregistrat tranzac?ii cu ac?iuni care s? reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv �nregistrat �n registrul ac?ionarilor la data de �mplinire a termenului de 90 de ?edin?e de tranzac?ionare, se utilizeaz? metoda de evaluare aplicabil? societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale neadmise la tranzac?ionare. �n cazul societ??ilor care nu au depus situa?iile financiare aferente anului 2004 la unit??ile teritoriale ale Ministerului Economiei ?i Finan?elor, se vor lua �n considerare ultimele situa?ii financiare anuale �nregistrate la unit??ile teritoriale ale Ministerului Economiei ?i Finan?elor. (2) Dup? �nmatricularea Fondului "Proprietatea", dar anterior �nregistr?rii la Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul "Proprietatea" contracteaz? servicii de evaluare cu societ??i �nregistrate la Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referin?? ?i metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) ?i, dac? este cazul, a hot?r�rii Guvernului pentru �nfiin?area Fondului "Proprietatea", analizeaz? corela?ia �ntre valoarea activelor care formeaz? capitalul social al Fondului "Proprietatea" ?i valoarea capitalului social al Fondului "Proprietatea" stabilit? prin hot?r�rea Guvernului privind �nfiin?area Fondului "Proprietatea". Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise ?i transparente. (3) Dac? prin raportul de evaluare se constat? c? valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social ini?ial stabilit? prin hot?r�rea Guvernului privind �nfiin?area Fondului "Proprietatea", se procedeaz? astfel: a) �n cazul �n care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului "Proprietatea" se majoreaz? �n mod corespunz?tor, ac?iunile revenind integral statului rom�n. Opera?iunea de majorare se realizeaz? de drept, opera?iunea fiind �nregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului �n baza hot?r�rii Consiliului de Supraveghere al Fondului "Proprietatea", adoptat? �n temeiul raportului de evaluare; b) �n cazul �n care valoarea activelor este mai mic? - ac?iunile corespunz?toare valorii lips? se consider? nepl?tite ?i apar?in �n �ntregime statului rom�n. (4) P�n? la data pl??ii integrale, ac?iunile nepl?tite sunt indisponibilizate �n contul statului rom�n la depozitarul central ?i nu pot fi v�ndute sau transmise persoanelor desp?gubite ?i de?in?torilor de titluri de desp?gubire sau de conversie. (5) Ac?iunile nepl?tite nu se iau �n calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului "Proprietatea" ?i nu dau dreptul la repartizarea activului societ??ii �n cazul lichid?rii acesteia. (6) Ac?iunile nepl?tite nu se iau �n calcul la stabilirea cvorumului de prezen?? �n cadrul adun?rilor generale ale ac?ionarilor ?i nu dau drept de vot. (7) Ac?iunile nepl?tite se libereaz? progresiv, pe m?sur? ce statul rom�n vireaz? Fondului "Proprietatea" contravaloarea acestora, �n numerar sau �n natur?, din sursele ?i �n temeiul prezentei legi ?i al reglement?rilor emise �n aplicarea acesteia. ART. 10 (1) Capitalul social al Fondului "Proprietatea" va fi dimensionat, la constituire ?i pe parcursul existen?ei acestuia, dac? va fi cazul, corespunz?tor valorii estimate a desp?gubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite �n natur?, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar?inut cultelor religioase din Rom�nia, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 501/2002, a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apar?inut comunit??ilor cet??enilor apar?in�nd minorit??ilor na?ionale din Rom�nia, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 66/2004, cu modific?rile ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social ?i la exercitarea dreptului de preferin?? prev?zute �n Legea nr. 297/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i prevederile referitoare la majorarea de capital social ?i la exercitarea dreptului de preferin?? prev?zute de Legea nr. 31/1990, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea", �n numerar sau �n natur?, din sursele men?ionate �n art. 9 alin. (2), art. 9^1 alin. (5) sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul rom�n �n temeiul prezentei legi sau al reglement?rilor emise �n aplicarea acesteia, se realizeaz? de drept, prin hot?r�rea Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" ?i f?r? a fi necesar? aprobarea adun?rii generale a ac?ionarilor, f?r? promovarea vreunei oferte publice ?i f?r? prospect de emisiune, astfel: a) anterior �nregistr?rii Fondului "Proprietatea" la Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare - f?r? acordarea dreptului de preferin?? ac?ionarilor existen?i, ac?iunile nou-emise urm�nd s? fie atribuite Ministerului Economiei ?i Finan?elor la valoare nominal?; b) ulterior �nregistr?rii Fondului "Proprietatea" la Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferin?? al ac?ionarilor existen?i, ac?iunile nou-emise urm�nd s? fie atribuite la valoarea stabilit? conform reglement?rilor Comisiei Na?ionale a Valorilor Mobiliare aplicabile. (3) Major?rile de capital men?ionate la alin. 2 vor fi �nregistrate la Oficiul Registrului Comer?ului �n baza hot?r�rii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea". Hot?r�rile Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea a IV-a, ?i vor avea acela?i regim ca ?i hot?r�rile adun?rii generale a ac?ionarilor, �n ceea ce prive?te publicitatea acestora ?i posibilitatea de contestare �n instan??. ART. 10^1 Orice v?rs?m�nt efectuat de statul rom�n la Fondul "Proprietatea", �n numerar sau natur?, �n temeiul prezentei legi, se consider? f?cut cu prioritate pentru stingerea obliga?iei de plat? a ac?iunilor subscrise ?i nepl?tite, f?r? distinc?ie sau distribu?ie �ntre surse sau sume, iar dup? �ndestularea acestora pentru majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea". ART. 11 (1) Entit??ile men?ionate la art. 9 alin. (1) au obliga?ia ca p�n? la data de 30 septembrie 2007 s? ini?ieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice ini?iale sau secundare de v�nzare pentru pachete de ac?iuni de minim de 5% emise de societ??ile comerciale, societ??ile na?ionale ?i companiile na?ionale prev?zute �n anex?, �n vederea admiterii ac?iunilor acestora la tranzac?ionare �n sisteme de tranzac?ionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucure?ti - S.A. Procedurile de admitere la tranzac?ionare vor fi finalizate cel t�rziu la 31 decembrie 2008. (2) Obliga?ia prev?zut? �n alin. (1) nu se aplic? �n privin?a: a) societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale care fac obiectul unei strategii de privatizare c?tre un investitor strategic, aprobat? de Guvernul Rom�niei, caz �n care institu?ia public? implicat? stabile?te oportunitatea ?i condi?iile ini?ierii, derul?rii ?i �ncheierii de oferte publice secundare de v�nzare pentru pachete de ac?iuni de minim de 5%; b) societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale �n care entit??ile men?ionate la art. 9 alin. (1) de?in un num?r de ac?iuni care, �mpreun? cu cele de?inute de Fondul Proprietatea, nu le confer? drepturi de vot suficiente adopt?rii hot?r�rilor men?ionate �n alin. (1); c) societ??ilor comerciale, societ??ilor na?ionale ?i companiilor na?ionale care nu �ndeplinesc cerin?ele minime referitoare la emitent ?i ac?iuni stabilite �n Legea nr. 297/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. ART. 12 (1) P�n? la desemnarea unei societ??i de administrare, Fondul Proprietatea va fi administrat de un organ colectiv, denumit Consiliul de Supraveghere, a c?rei func?ionare va fi reglementat? prin hot?r�re a Guvernului de �nfiin?are a Fondului Proprietatea. �n perioada �n care Ministerul Economiei ?i Finan?elor este ac?ionar unic al Fondului Proprietatea, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi numi?i prin ordin al ministrului economiei ?i finan?elor. (2) Societatea de administrare va fi selectat? �n urma unor licita?ii interna?ionale, regulamentul de organizare a acesteia, precum ?i competen?a comisiei de licita?ie urm�nd s? fie stabilit? prin hot?r�re a Guvernului. Desemnarea societ??ii de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind pia?a de capital, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i a reglement?rilor Comisiei Na?ionale a Valorilor Mobiliare, emise �n aplicarea acesteia. (3) Capitalul social ini?ial al Fondului "Proprietatea" este �mp?r?it �n ac?iuni de?inute de Ministerul Economiei ?i Finan?elor. O parte dintre acestea vor fi v�ndute de c?tre Ministerul Economiei ?i Finan?elor investitorilor interesa?i prin una sau mai multe oferte publice sau prin alte opera?iuni bursiere autorizate de reglement?rile operatorului de pia?? sau legisla?ia aplicabil?, iar cealalt? parte va fi distribuit? gratuit titularilor titlurilor de desp?gubire sau a titlurilor de conversie, dup? caz. Ac?iunile vor fi distribuite persoanelor men?ionate �n acest articol prin transformarea titlurilor de desp?gubire sau a titlurilor de conversie, dup? caz, �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prev?zut la cap. V^1. Realizarea conversiei acestor titluri �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea" determin? stingerea crean?elor constatate prin aceste titluri. (4) �n vederea admiterii la tranzac?ionare a ac?iunilor emise de Fondul "Proprietatea" pe pia?a reglementat? administrat? de Bursa de Valori Bucure?ti S.A., �n termen de 90 de zile de la data �nregistr?rii Fondului "Proprietatea" la Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare, �n calitate de AOPC, Ministerul Economiei ?i Finan?elor va lansa o ofert? public? secundar? de v�nzare a unui pachet de ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea", �ntr-un procent ce urmeaz? a fi stabilit prin hot?r�re a Guvernului. Oferta public? secundar? de v�nzare lansat? de Ministerul Economiei ?i Finan?elor se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Prin hot?r�re a Guvernului se stabilesc condi?iile �n care are loc lansarea ?i derularea ofertei publice secundare de v�nzare. Toate cheltuielile aferente opera?iunilor derul?rii ofertei publice secundare vor fi suportate din bugetul Fondului Proprietatea. Toate opera?iunile necesare derul?rii �n bune condi?ii a ofertei publice secundare lansat? de Ministerul Economiei ?i Finan?elor vor fi desf??urate de Fondul Proprietatea. (5) Prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acela?i cu prospectul men?ionat la art. 7 alin. 2 lit. j, actualizat cu informa?ii suficiente despre termenii ofertei ?i valorile mobiliare oferite, astfel �nc�t s? permit? investitorilor s? adopte o decizie cu privire la cump?rarea respectivelor valori mobiliare. (6) Ulterior admiterii la tranzac?ionare a ac?iunilor Fondului "Proprietatea", Ministerul Economiei ?i Finan?elor poate s? deruleze alte oferte publice de v�nzare ?i s? v�nd? sau s? cumpere ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea" �n condi?iile legii. (7) Admiterea ac?iunilor pe pia?a reglementat? administrat? de Bursa de Valori Bucure?ti S.A. se efectueaz? prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) ?i art. 215 �n privin?a pl??ii integrale a ac?iunilor ?i art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Fondul "Proprietatea" poate ini?ia procedura necesar? pentru admiterea ac?iunilor acestuia la tranzac?ionare pe pie?e interna?ionale de instrumente financiare. (8) Ac?iunile nepl?tite se tranzac?ioneaz? numai dup? depunerea la Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare a dovezii pl??ii integrale a acestora, care const? �n certificatul de �nregistrare de men?iuni emis de Oficiul Registrului Comer?ului ?i �ntr-o confirmare emis? de un auditor financiar/evaluator �nregistrat la Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare. (9) Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare va adopta reglement?ri pentru punerea �n executare a prevederilor prezentei legi referitoare la func?ionarea ?i �nregistrarea de c?tre Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare a Fondului "Proprietatea", precum ?i la tranzac?ionarea ac?iunilor emise de acesta. ART. 12^1 (1) Ac?iunile emise de Fondul "Proprietatea" dau dreptul la vot, �n condi?iile men?ionate mai jos: a) �n cazul unei participa?ii de?inute de un ac?ionar reprezent�nd p�n? la 1% inclusiv, din capitalul social v?rsat al Fondului "Proprietatea", fiecare ac?iune d? dreptul la un vot; b) �n cazul unei participa?ii de?inute de un ac?ionar reprezent�nd p�n? la 3% inclusiv, din capitalul social v?rsat al Fondului "Proprietatea", ac?iunile reprezent�nd p�n? la 1% inclusiv, din capitalul social v?rsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, iar ac?iunile reprezent�nd �ntre 1% ?i 3% inclusiv, dou? ac?iuni dau dreptul la un vot; c) �n cazul unei participa?ii de?inute de un ac?ionar reprezent�nd p�n? la 5% inclusiv, din capitalul social v?rsat al Fondului "Proprietatea", ac?iunile reprezent�nd p�n? la 1% inclusiv, din capitalul social v?rsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, ac?iunile reprezent�nd �ntre 1% ?i 3% inclusiv, dou? ac?iuni dau dreptul la un vot, iar ac?iunile reprezent�nd �ntre 3% ?i 5% inclusiv, trei ac?iuni dau dreptul la un vot; d) participa?iile de?inute de un ac?ionar reprezent�nd peste 5% dau dreptul la vot astfel: ac?iunile reprezent�nd p�n? la 1% inclusiv, din capitalul social v?rsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, ac?iunile reprezent�nd �ntre 1% ?i 3% inclusiv, dou? ac?iuni dau dreptul la un vot, ac?iunile reprezent�nd �ntre 3% ?i 5% inclusiv, trei ac?iuni dau dreptul la un vot, iar ac?iunile reprezent�nd peste 5% nu confer? drept de vot. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic? Ministerului Economiei ?i Finan?elor. (3) Pentru validitatea deliber?rilor adun?rii generale extraordinare a ac?ionarilor pentru adoptarea unei hot?r�ri privind majorarea capitalului social, cu excep?ia major?rilor de capital care se realizeaz? de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipat? a Fondului "Proprietatea", este necesar?, at�t la prima, c�t ?i la a doua convocare, prezen?a ac?ionarilor care s? reprezinte cel pu?in 50% din num?rul total al drepturilor de vot. (4) Pentru validitatea deliber?rilor adun?rii generale ordinare pentru adoptarea unei hot?r�ri pentru schimbarea societ??ii de administrare, este necesar? la prima adunare prezen?a ac?ionarilor care s? reprezinte cel pu?in 50% din num?rul total al drepturilor de vot. (5) Ulterior datei la care participa?ia statului scade sub 33% din capitalul social v?rsat al Fondului "Proprietatea", ac?ionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform num?rului de ac?iuni ?i asupra cvorumului, cu respectarea dispozi?iilor dreptului comun �n materie. CAP. 3 M?suri institu?ionale ART. 13 (1) Pentru analizarea ?i stabilirea cuantumului final al desp?gubirilor care se acord? potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie �n subordinea Cancelariei Primului-Ministru, Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor, denumit? �n continuare Comisia Central?, care are, �n principal, urm?toarele atribu?ii: a) dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de desp?gubire; b) ia alte m?suri legale, necesare aplic?rii prezentei legi. (2) Comisia Central? este format? din 9 membri ?i are urm?toarea componen??: a) pre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor; b) vicepre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor care coordoneaz? Direc?ia pentru Acordarea Desp?gubirilor �n Numerar; c) vicepre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor care coordoneaz? Direc?ia pentru coordonarea ?i controlul aplic?rii legisla?iei din domeniul propriet??ii funciare, ?i vicepre?edintele Autorit??ii pentru Restituirea Propriet??ilor care coordoneaz? Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa?ii cet??enilor rom�ni pentru bunurile trecute �n proprietatea statului bulgar �n urma aplic?rii Tratatului dintre Rom�nia ?i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicat? ?i Legii nr. 290/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; d) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului; e) doi reprezentan?i ai Ministerului Economiei ?i Finan?elor; f) doi reprezentan?i ai Ministerului Justi?iei. (3) Componen?a nominal? a Comisiei Centrale se stabile?te prin decizie a primului-ministru, �n termen de 15 zile de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi. (4) Lucr?rile Comisiei Centrale sunt conduse de pre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor. (5) Secretariatul Comisiei Centrale se asigur? de c?tre Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor, din subordinea Cancelariei Primului-Ministru. (6) Comisia Central? are la dispozi?ia sa o list? de evaluatori autoriza?i. Condi?iile de �nscriere �n list? se stabilesc de c?tre Comisia Central? prin decizie ?i vor fi afi?ate pe site-ul oficial al Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor. (7) Comisia Central?, va desemna �n mod aleatoriu evaluatorul care va efectua raportul de evaluare. ART. 13^1 Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor coordoneaz? procesul de acordare a desp?gubirilor realiz�nd activit??ile prev?zute �n acte normative speciale, precum ?i activit??ile necesare implement?rii prezentei legi, incluz�nd emiterea titlurilor de plat?, titlurilor de conversie, realizarea conversiei �n ac?iuni ?i achitarea desp?gubirilor �n numerar. ART. 14 (1) Comisia Central? func?ioneaz? pe baza prevederilor prezentei legi ?i a regulamentului propriu de organizare ?i func?ionare. Regulamentul Comisiei Centrale se aprob? prin decizie a primului-ministru, �n termen de 30 de zile de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi. (2) Pentru �ndeplinirea atribu?iilor sale, Comisia Centrala va emite decizii sub semn?tura pre?edintelui acesteia. Comisia Central? va lucra �n ?edin?? �n prezen?a a minim 7 membri ?i va decide cu majoritatea de voturi a celor prezen?i. (3) Comisia Central? func?ioneaz? p�n? la emiterea tuturor titlurilor de plat? a desp?gubirilor. ART. 14^1 (1) Se �nfiin?eaz? Direc?ia pentru Acordarea Desp?gubirilor �n Numerar �n structura Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor, denumit? �n continuare Direc?ia, a c?rei activitate va fi coordonat? de un vicepre?edinte al Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor numit prin decizie a primului-ministru. (2) Num?rul vicepre?edin?ilor cu rang de subsecretar de stat ai Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor se suplimenteaz? de la doi la trei. (3) Atribu?ia principal? a Direc?iei const? �n acordarea de desp?gubiri �n numerar persoanelor �ndrept??ite c?rora li s-au emis titluri de plat?, conform prezentei legi ?i normelor emise �n aplicarea acesteia, �n limita unei sume de maximum 500.000 lei, cu respectarea termenelor ?i a limit?rilor prev?zute la art. 3 lit. h. Plata sumelor �nscrise �n titlurile de plat? se face �ntr-o singur? tran?? �n cazul desp?gubirilor �n numerar de maxim 250.000 lei ?i �n 2 tran?e pe o perioad? de 2 ani �n cazul desp?gubirilor �n numerar �n cuantum de peste 250.000 lei. Persoanele �ndrept??ite la desp?gubiri �n cuantum de peste 500.000 lei pot opta pentru acordarea de desp?gubiri �n numerar �n cuantum de maxim 500.000 lei, diferen?a urm�nd a fi acordat? �n ac?iuni la S.C. - "Fondul Proprietatea" S.A. (4) Sursele de finan?are a acord?rii desp?gubirilor �n numerar de c?tre Direc?ie se asigur?, p�n? la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A., din dividendele aferente ac?iunilor de?inute de stat la Fondul "Proprietatea". ART. 14^2 (1) �n completarea surselor de finan?are prev?zute la art. 14^1 alin. (4), �n anul 2007 finan?area desp?gubirilor �n numerar se asigur? ?i de la bugetul de stat, �n limita sumei de 33 milioane lei. (2) Pentru asigurarea fondurilor prev?zute la alin. (1) se aprob? suplimentarea bugetului Ministerului Economiei ?i Finan?elor, pentru Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor, din Fondul de rezerv? bugetar? la dispozi?ia Guvernului, prev?zut �n bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 33 milioane lei, la capitolul "Alte servicii publice generale", titlul "Alte cheltuieli", articolul "Desp?gubiri civile". (3) Se autorizeaz? Ministerul Economiei ?i Finan?elor, la propunerea Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor, s? introduc? modific?rile prev?zute la alin. (2) �n structura bugetului de stat ?i �n volumul ?i structura bugetului Ministerului Economiei ?i Finan?elor pe anul 2007. CAP. 4 M?suri anticorup?ie ART. 15 �n scopul evit?rii unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat �n aplicarea prezentei legi se stabilesc urm?toarele m?suri: a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea �nlocuirii a cel pu?in 4 dintre membrii desemna?i o dat? la 2 ani; b) mandatul pre?edintelui este de 4 ani cu posibilitatea re�nnoirii mandatului; c) �nlocuirea membrilor Comisiei Centrale ?i, dup? caz, a pre?edintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru, dup? prezentarea ?i aprobarea rapoartelor individuale cu privire la �ndeplinirea atribu?iilor acestora; d) membrii Comisiei Centrale beneficiaz? de indemniza?ie de ?edin?? reprezent�nd 50% din salariul de �ncadrare sau, dup? caz, din indemniza?ia lunar?; �ntr-o lun? se poate acorda o singur? indemniza?ie, indiferent de num?rul ?edin?elor de lucru; e) salaria?ii care desf??oar? lucr?rile de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de p�n? la 50% din salariul de �ncadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Central? la propunerea pre?edintelui; f) limitele minime ?i maxime ale pedepselor aplicabile infrac?iunilor s?v�r?ite �n leg?tur? cu activit??ile prev?zute de prezenta lege, se majoreaz? cu jum?tate. CAP. 5 Procedurile administrative pentru acordarea desp?gubirilor ART. 16 (1) Deciziile/dispozi?iile emise de entit??ile �nvestite cu solu?ionarea notific?rilor, a cererilor de retrocedare sau, dup? caz, ordinele conduc?torilor administra?iei publice centrale �nvestite cu solu?ionarea notific?rilor ?i �n care s-au consemnat sume care urmeaz? a se acorda ca desp?gubire, �nso?ite, dup? caz, de situa?ia juridic? actual? a imobilului obiect al restituirii ?i �ntreaga documenta?ie aferent? acestora, inclusiv orice �nscrisuri care descriu imobilele construc?ii demolate depuse de persoana �ndrept??it? ?i/sau reg?site �n arhivele proprii, se predau pe baz? de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe jude?e, conform e?alon?rii stabilite de aceasta, dar nu mai t�rziu de 60 de zile de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi. (2) Notific?rile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare care nu au fost solu?ionate �n sensul ar?tat la alin. (1) p�n? la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi, se predau pe baz? de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp?gubirilor, �nso?ite de deciziile/dispozi?iile emise de entit??ile �nvestite cu solu?ionarea notific?rilor, a cererilor de retrocedare sau, dup? caz, ordinelor conduc?torilor administra?iei publice centrale con?in�nd propunerile motivate de acordare a desp?gubirilor, dup? caz, de situa?ia juridic? actual? a imobilului obiect al restituirii ?i de �ntreaga documenta?ie aferent? acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construc?ii demolate depuse de persoana �ndrept??it? ?i/sau reg?site �n arhivele proprii, �n termen de 30 de zile de la data r?m�nerii definitive a deciziilor/dispozi?iilor sau dup? caz, a ordinelor. (2^1) Dispozi?iile autorit??ilor administra?iei publice locale vor fi centralizate pe jude?e la nivelul prefecturilor, urm�nd a fi �naintate de prefect c?tre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp?gubirilor, �nso?ite de referatul con?in�nd avizul de legalitate al institu?iei prefectului, ulterior exercit?rii controlului de legalitate de c?tre acesta. (2^2) Deciziile/dispozi?iile sau, dup? caz, ordinele prev?zute la alin. (2) vor fi �nso?ite de �nscrisuri care atest? imposibilitatea atribuirii, �n compensare, total sau par?ial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, de?inute de entitatea �nvestit? cu solu?ionarea notific?rii. (3) �n termen de 30 de zile de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finan?elor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe baz? de proces-verbal de predare-primire, c?tre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documenta?iilor depuse de c?tre titularii deciziilor/dispozi?iilor motivate prin care s-a stabilit ca m?sur? reparatorie acordarea de titluri de valoare nominal? ?i care nu au fost solu?ionate p�n? la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi. (4) Pe baza situa?iei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de desp?gubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeaz? la analizarea dosarelor prev?zute la alin. (1) ?i (2) �n privin?a verific?rii legalit??ii respingerii cererii de restituire �n natur?. (5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prev?zute la alin. (1) ?i (2), �n care, �n mod �ntemeiat cererea de restituire �n natur? a fost respins?, dup? care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societ??ii de evaluatori desemnate, �n vederea �ntocmirii raportului de evaluare. (6) Dup? primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnat? va efectua procedura de specialitate ?i va �ntocmi raportul de evaluare pe care �l va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va con?ine cuantumul desp?gubirilor �n limita c?rora vor fi acordate titlurile de desp?gubire. (6^1) La cererea evaluatorilor sau a reprezentan?ilor societ??ii de evaluare desemnate de Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor, de?in?torii bunurilor imobile ce fac obiectul procedurilor administrative prev?zute de prezenta lege vor permite accesul acestora la locul unde se afl? bunurile respective, pe perioada ?i numai �n m?sura �n care acest lucru este necesar pentru efectuarea lucr?rii de evaluare. (6^2) De?in?torii bunurilor imobile prev?zute la alin. (6^1) vor fi �n?tiin?a?i �n timp util despre efectuarea lucr?rii de evaluare. (6^3) �n caz de refuz, intrarea �n domiciliul sau �n re?edin?a persoanei fizice se face cu autorizarea instan?ei judec?tore?ti competente, dispozi?iile privind ordonan?a pre?edin?ial? din Codul de procedur? civil? fiind aplicabile. (6^4) La cererea evaluatorilor sau a reprezentan?ilor societ??ii de evaluare, b?ncile, notarii publici, agen?iile imobiliare, birourile de carte funciar?, precum ?i orice al?i de?in?tori de informa?ii privind tranzac?iile cu propriet??i imobiliare sunt obliga?i s? le comunice de �ndat?, �n scris, datele ?i informa?iile necesare efectu?rii evalu?rii, chiar dac? prin legi speciale se dispune altfel. Evaluatorii au obliga?ia de a asigura secretul datelor ?i informa?iilor astfel primite. (6^5) �n cazul �n care evaluatorul consider? necesar, organele de poli?ie, jandarmerie sau al?i agen?i ai for?ei publice, dup? caz, sunt obliga?i s?-i acorde concursul pentru ob?inerea datelor ?i informa?iilor necesare �ntocmirii raportului de evaluare, precum ?i pentru �ndeplinirea oric?rei alte activit??i �n acela?i scop. (7) �n baza raportului de evaluare Comisia Central? va proceda fie la emiterea deciziei reprezent�nd titlul de desp?gubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare. (8) Dispozi?iile alin. (1) - (2) ?i (7) se aplic? �n mod corespunz?tor ?i deciziilor/ordinelor emise �n temeiul art. 6 alin. (4) ?i art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, �n care s-au consemnat/propus sume care urmeaz? a se acorda ca desp?gubire. (9) �n cazul prev?zut la alin. (8), titlul de desp?gubire se va emite de Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor p�n? la concuren?a sumei reprezent�nd cuantumul desp?gubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de infla?ie. ART. 17 Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de desp?gubire pot fi individuale, caz �n care se refer? la o singur? persoan? desp?gubit?, sau cumulate, pe ?edin?? de lucru, caz �n care se refer? la mai multe persoane desp?gubite, pe baz? de list? alfabetic? a titularilor de drept. ART. 18 (1) Dup? emiterea titlurilor de desp?gubire aferente, Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor va emite, pe baza acestora ?i a op?iunilor persoanelor �ndrept??ite, un titlu de conversie ?i/sau un titlu de plat?. Titlul de conversie va fi �naintat Depozitarului Central �n termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, �n vederea conversiei �n ac?iuni, iar titlurile de plat? vor fi remise Direc?iei pentru Acordarea Desp?gubirilor �n Numerar �n vederea efectu?rii opera?iunilor de plat?. (2) �n cazul �n care �n titlul de desp?gubire au fost individualizate mai multe persoane, f?r? a fi stabilit? contravaloarea desp?gubirilor cuvenite fiec?reia dintre acestea, desp?gubirile �n numerar, �n limita sumei prev?zute la art. 14^1 alin. (3), vor fi acordate reprezentantului comun, desemnat prin procur? �ncheiat? �n form? autentic?. �n cazul �n care �n titlul de desp?gubire emis a fost stabilit? contravaloarea desp?gubirilor cuvenite fiec?reia dintre persoanele �ndrept??ite individualizate �n cuprinsul acesteia, desp?gubirile �n numerar urmeaz? a fi acordate fiec?reia dintre persoanele �ndrept??ite, �n cotele indicate �n titlul de desp?gubire, raportate la suma prev?zut? la art. 14^1 alin. (3). CAP. 5^1 Valorificarea titlurilor de desp?gubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a ac?iunilor emise de Fondul "Proprietatea" SEC?IUNEA 1 Valorificarea titlurilor de desp?gubire ART. 18^1 (1) Titlurile de desp?gubire pot fi valorificate de de?in?torii acestora �ntr-una din modalit??ile prev?zute �n prezenta sec?iune. (2) Dac? titlul de desp?gubire individual este emis pentru o sum? de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea s? solicite fie realizarea conversiei acestuia �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea", fie acordarea de desp?gubiri �n numerar, fie parte �n ac?iuni, parte �n numerar. (3) Dac? titlul de desp?gubire individual este emis pentru o sum? care dep??e?te 500.000 lei, titularul acestuia are dou? posibilit??i de valorificare a titlurilor de desp?gubire, �n func?ie de op?iunea sa: a) s? solicite primirea exclusiv de ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea" sau b) s? solicite primirea de titluri de plat?, �n condi?iile art. 14^1 ?i cu respectarea termenelor ?i a limit?rilor prev?zute la art. 3 lit. h) din lege ?i, p�n? la concuren?a desp?gubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de desp?gubire, ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea". (4) Titlurile de desp?gubire se valorific? �n termen de 3 ani de la data emiterii, care �ns? nu expir? mai devreme de 12 luni de la prima ?edin?? de tranzac?ionare a ac?iunilor emise de Fondul "Proprietatea". ART. 18^2 �n cazul prev?zut la art. 18^1 alin. (2), titularul titlului de desp?gubire va proceda astfel: a) dac? opteaz? pentru primirea exclusiv de desp?gubiri �n numerar, se prezint?, personal sau prin mandatar cu procur? autentic?, la Direc?ie, care, dup? re?inerea titlului de desp?gubire �n original, �i va transfera desp?gubirea �n numerar �n termen de 15 zile calendaristice de la data existen?ei disponibilit??ilor financiare; b) dac? opteaz? pentru valorificarea titlului de desp?gubire exclusiv prin conversia acestuia �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezint?, personal sau prin mandatar cu procur? autentic?, la Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor, care �n baza solicit?rii exprese a persoanei desp?gubite ?i dup? re?inerea titlului de desp?gubire �n original, dispune realizarea conversiei acestuia �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea" ?i instructeaz? depozitarul central al ac?iunilor emise de Fondul "Proprietatea" s? �nregistreze persoana desp?gubit? �n registrul ac?ionarilor Fondului "Proprietatea". c) dac? opteaz? pentru primirea de desp?gubiri �n numerar ?i ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezint?, personal sau prin mandatar cu procur? autentic?, la Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor care, dup? re?inerea titlului de desp?gubire �n original, elibereaz? un titlu de plat? pentru suma solicitat? de persoana desp?gubit? ?i un titlu de conversie, pentru diferen?a dintre valoarea �nscris? �n titlul de desp?gubire ?i valoarea �nscris? �n titlul de plat?. Titlul de plat? va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b). ART. 18^3 �n cazul prev?zut la art. 18^1 alin. (3) lit. a), se aplic? �n mod corespunz?tor procedura prev?zut? la art. 18^2 lit. b). ART. 18^4 (1) �n cazul prev?zut la art. 18^1 alin. (3) lit. b), se aplic? �n mod corespunz?tor procedura prev?zut? la art. 18^2 lit. c). ART. 18^5 (1) Titlurile de desp?gubire emise pe numele mai multor persoane se valorific? �n condi?iile men?ionate la art. 18^1 - 18^4, cu luarea �n considerare a urm?toarelor reguli: a) dac? titlul de desp?gubire este emis pentru o sum? de maxim 500.000 lei, titularii titlului de desp?gubire pot opta pentru solu?ia prev?zut? la art. 18^2 lit. a) ?i/sau pentru cea de la art. 18^2 lit. b), dar numai dac? to?i titularii titlului de desp?gubire sunt de acord cu aceea?i solu?ie de desp?gubire. Indiferent de solu?ia de desp?gubire exprimat?, ace?tia vor desemna un reprezentant unic ?i comun, c?ruia i se transfer? desp?gubirea �n numerar. b) dac? titlul de desp?gubire este emis pentru o sum? care dep??e?te 500.000 lei, titularii titlului de desp?gubire pot opta exclusiv pentru solu?ia prev?zut? la art. 18^1 alin. (3), dar numai dac? to?i titularii titlului de desp?gubire sunt de acord cu aceea?i solu?ie de desp?gubire. Indiferent de solu?ia de desp?gubire exprimat?, ace?tia vor desemna un reprezentant unic ?i comun, c?ruia i se transfer? desp?gubirea �n numerar. Dac? aceea?i persoan? de?ine, singur? sau �mpreun? cu alte persoane, titluri de desp?gubire, av�nd ca obiect acela?i imobil, ?i opteaz? at�t pentru primirea de titluri de plat?, c�t ?i pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plat? se va emite p�n? la concuren?a sumei de 500.000 lei, indiferent de num?rul titlurilor de desp?gubire emise, pentru diferen?a dintre valoarea �nscris? �n titlurile de desp?gubire ?i titlul de plat? emis, urm�nd a-i fi emis un titlu de conversie. (2) Dac? p�n? la valorificarea titlului de desp?gubire emis pe numele mai multor persoane se stabile?te cota de proprietate care revine fiec?reia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare �n condi?iile aplicabile titlurilor individuale de desp?gubire. ART. 18^6 (1) �n toate cazurile, depozitarul central al ac?iunilor Fondului "Proprietatea" �nregistreaz? transferul ac?iunilor din contul Ministerului Finan?elor Publice �n cel al titularilor titlurilor de desp?gubire sau al celor de conversie �n registrul ac?ionarilor societ??ii numai �n baza ?i corespunz?tor instruc?iunii scrise primite de la Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor. (2) Depozitarul central al ac?iunilor Fondului "Proprietatea" aloc? ?i distribuie coduri confiden?iale pentru conturile ac?ionarilor Fondului "Proprietatea", �n condi?iile reglement?rilor aplicabile ?i ale contractului �ncheiat cu Fondul "Proprietatea". SEC?IUNEA A 2-A Reguli de atribuire a ac?iunilor emise de Fondul Proprietatea ART. 18^7 (1) Procedura de conversie a titlurilor de desp?gubire, respectiv a titlurilor de conversie �n ac?iuni emise de Fondul Proprietatea va fi suspendat? de la data �nregistr?rii la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate de investi?ii de tip �nchis ?i p�n? la data stabilit? conform prevederilor alin. (2) al prezentului articol. P�n? la data suspend?rii, conversia titlurilor de desp?gubire, respectiv a titlurilor de conversie �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea" se va realiza la valoarea nominal?. (2) Procedura de conversie a titlurilor de desp?gubire, respectiv a titlurilor de conversie �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea" va re�ncepe �n ziua de luni a celei de-a doua s?pt?m�ni calendaristice ulterioare primelor 60 de ?edin?e de tranzac?ionare a ac?iunilor "Fondului Proprietatea". Conversia titlurilor de desp?gubire, respectiv a titlurilor de conversie �n ac?iuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat �n alineatele urm?toare. (3) Dup? reluarea �n conformitate cu prevederile alin. (2) a procesului de conversie a titlurilor de desp?gubire, respectiv a titlurilor de conversie �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea", conversia se va realiza prin �mp?r?irea valorii desp?gubirii men?ionate �n titlul de desp?gubire, respectiv �n titlul de conversie la pre?ul mediu ponderat de tranzac?ionare al ac?iunilor, care se stabile?te astfel: a) �n cazul conversiilor care se realizeaz? �n a doua s?pt?m�n? calendaristic? ulterioar? expir?rii termenului de 60 de ?edin?e de tranzac?ionare, pre?ul mediu ponderat este egal cu pre?ul mediu de tranzac?ionare aferent primelor 60 de ?edin?e de tranzac?ionare, comunicat de operatorul pie?ei reglementate la �ncheierea celei de-a 60-a ?edin?e de tranzac?ionare; b) �n cazul conversiilor care se realizeaz? �ncep�nd cu ziua de luni a celei de-a treia s?pt?m�ni calendaristice ulterioare expir?rii termenului de 60 de ?edin?e de tranzac?ionare, pre?ul mediu ponderat de tranzac?ionare este egal cu pre?ul mediu ponderat de tranzac?ionare aferent ultimelor 60 de ?edin?e de tranzac?ionare, comunicat de operatorul pie?ei reglementate. ART. 18^8 (1) �ncep�nd cu cea de-a ?aizeci?iuna ?edin?? de tranzac?ionare, zilnic, dup? �nchiderea ?edin?ei de tranzac?ionare, Bursa de Valori Bucure?ti S.A. va publica pe pagina sa de internet ?i va comunica Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor pre?ul mediu ponderat de tranzac?ionare a ac?iunilor Fondului "Proprietatea" aferent ultimelor 60 de ?edin?e de tranzac?ionare. (2) Titlurile de desp?gubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor �ncep�nd cu ziua de luni a celei de-a treia s?pt?m�ni calendaristice ulterioare expir?rii termenului de 60 de ?edin?e de tranzac?ionare se vor converti �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea" prin utilizarea pre?ului mediu ponderat de tranzac?ionare aferent ultimelor 60 de ?edin?e de tranzac?ionare, anterioare depunerii titlurilor de desp?gubire, respectiv a titlurilor de conversie. (3) Titlurile de desp?gubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor �n a doua s?pt?m�n? calendaristic? ulterioar? expir?rii termenului de 60 de ?edin?e de tranzac?ionare se vor converti �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea", prin utilizarea pre?ului mediu ponderat de tranzac?ionare aferent primelor 60 de ?edin?e de tranzac?ionare. (4) Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor va dispune realizarea conversiei titlurilor de desp?gubire, respectiv a titlurilor de conversie �n ac?iuni emise de Fondul "Proprietatea" ?i va instructa depozitarul central al ac?iunilor emise de Fondul "Proprietatea" s? �nregistreze persoana desp?gubit? �n registrul ac?ionarilor Fondului "Proprietatea", astfel �nc�t persoana respectiv? s? fie �nregistrat? �n registrul ac?ionarilor Fondului "Proprietatea" �n cel mult 10 zile lucr?toare de la data depunerii documenta?iei complete la Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor. (5) Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor ?i depozitarul central vor stabili modul ?i condi?iile de implementare a prevederilor prezentului capitol din prezentul titlu, prin conven?ii legal �ncheiate. ART. 18^9 Dispozi?iile prev?zute la art. 18^1 - 18^8 intr? �n vigoare �ncep�nd cu data de 1 octombrie 2007. CAP. 6 C?i de atac �n justi?ie ART. 19 (1) Deciziile adoptate de c?tre Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor pot fi atacate �n condi?iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, �n contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor. Pl�ngerea suspend? exerci?iul dreptului de op?iune asupra titlului de desp?gubire al titularului. (2) Valorificarea titlurilor de desp?gubire se face numai dup? finalizarea procedurii administrative prealabile sau, dup? caz, dup? r?m�nerea definitiv? ?i irevocabil? a hot?r�rii judec?tore?ti prin care pl�ngerea formulat? �n temeiul alin. (1) a fost respins?, �n cazul �n care procedura administrativ? a fost urmat? de o procedur? judec?toreasc?. (3) �n cazul �n care, dup? parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, dup? caz, dup? parcurgerea procedurii �n fa?a instan?ei judec?tore?ti, a fost acordat? o sum? mai mare dec�t cea stabilit? �n titlul de desp?gubire ini?ial emis, decizia reprezent�nd titlul de desp?gubire aferent diferen?ei cuvenite se emite de c?tre Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor. Dup? emiterea respectivei decizii, reprezent�nd titlul de desp?gubire emis �n completare, se urmeaz? procedura prev?zut? la capitolul V^1. ART. 20 (1) Competen?a de solu?ionare revine Sec?iei de Contencios Administrativ ?i Fiscal a Cur?ii de Apel �n a c?rei raz? teritorial? domiciliaz? reclamantul. Dac? reclamantul domiciliaz? �n str?in?tate, cererea se adreseaz? instan?ei re?edin?ei sale din ?ar? sau, dup? caz, la instan?a domiciliului reprezentantului acestuia din Rom�nia, iar dac? nu are nici re?edin?? �n Rom�nia ?i nici reprezentant cu domiciliul �n Rom�nia, cererea se adreseaz? Sec?iei de Contencios Administrativ ?i Fiscal a Cur?ii de Apel Bucure?ti. (2) Hot?r�rea pronun?at? de prima instan?? poate fi atacat? cu recurs. Recursul suspend? executarea. CAP. 6^1 R?spunderi ?i sanc?iuni ART. 20^1 (1) �nc?lcarea prevederilor art. 9^1 alin. (8) constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 50.000 lei la 100.000 lei. (2) Constatarea contraven?iilor ?i aplicarea sanc?iunilor prev?zute la alin. (1) se realizeaz? de c?tre organele de control ale Ministerului Economiei ?i Finan?elor - Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? ?i ale unit??ilor sale teritoriale. CAP. 7 Dispozi?ii tranzitorii ?i finale ART. 21 (1) Dac?, pe baza constat?rilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabile?te c? imobilul pentru care s-a stabilit plata de desp?gubiri este restituibil �n natur?, prin decizie motivat? va proceda la restituirea acestuia. (2) Decizia de restituire �n natur? astfel emis? urmeaz? regimul juridic prev?zut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?. ART. 22 (1) �n cazul �n care statul ?i persoanele �ndrept??ite au obliga?ii reciproce de plat? ?i, respectiv, restituire, a unor desp?gubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situa?iei juridice a unor imobile cu destina?ia de locuin?e, trecute �n proprietatea statului, cu modific?rile ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat desp?gubiri ?i, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, la cererea persoanei �ndrept??ite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp?gubirilor se va dispune compensarea acestora. (2) �n cazul prev?zut la alin. (1), cele dou? obliga?ii reciproce de plat? se vor compensa p�n? la concuren?a celei mai mici dintre ele. (3) Pentru a dispune m?sura compens?rii, vor fi avute �n vedere referatul aprobat de conduc?torul entit??ii �nvestite cu solu?ionarea notific?rii, prin care se constat? ca posibil? restituirea �n natur? a imobilului ?i decizia/dispozi?ia emis? de entitatea �nvestit? cu solu?ionarea notific?rii, a cererii de retrocedare sau, dup? caz, ordinul conduc?torului autorit??ii administra?iei publice centrale sau locale �nvestite cu solu?ionarea notific?rilor, prin care s-au acordat sau, dup? caz, propus desp?gubiri. (4) Asupra m?surii compens?rii, Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor va decide numai dup? ce a fost urmat? procedura prev?zut? la art. 16 alin. (3) - (6), pe baza raportului �ntocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnat? care va con?ine cuantumul desp?gubirilor �n limita c?rora vor fi acordate titlurile de plat?. Suma reprezent�nd desp?gubirea �ncasat? va fi actualizat? cu coeficientul de actualizare stabilit conform legisla?iei �n vigoare, sau, dup? caz, prin aplicarea indicelui de infla?ie, pentru situa?iile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situa?iei juridice a unor imobile cu destina?ia de locuin?e, trecute �n proprietatea statului, cu modific?rile ulterioare. (5) �n situa?ia de la alin. (4), titlul de desp?gubire se va emite de Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor p�n? la concuren?a sumei reprezent�nd cuantumul desp?gubirilor, dup? deducerea sumei reprezent�nd desp?gubirea �ncasat?, actualizat?, stabilite potrivit alin. (4). (6) Dispozi?iile alin. (1) - (3) ?i alin. (5), se aplic? �n mod corespunz?tor ?i �n cazul �n care se invoc? o crean?? constatat? printr-o decizie/ordin emise �n temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, �n care s-au consemnat/propus sume care urmeaz? a se acorda ca desp?gubire. (7) �n cazul prev?zut la alin. (6) titlul de desp?gubire se va emite de Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor p�n? la concuren?a sumei reprezent�nd cuantumul desp?gubirilor consemnate/propuse, dup? deducerea sumei reprezent�nd desp?gubirea �ncasat?, actualizat? potrivit alin. (4). (8) �n cazul �n care suma reprezent�nd desp?gubirea �ncasat?, actualizat?, este mai mare dec�t desp?gubirea stabilit? potrivit alin. (4) sau, dup? caz, cea consemnat?/propus? �n decizia/ordinul emise �n temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, dup? dispunerea compens?rii, se va �n?tiin?a entitatea �nvestit? cu solu?ionarea notific?rii av�nd ca obiect restituirea �n natur? a imobilului, despre suma r?mas? de restituit de c?tre persoana �ndrept??it?. ART. 23 (1) �n cazul �n care, �n decizia/dispozi?ia sau ordinul conduc?torului autorit??ii administra?iei publice centrale ori dup? caz propunerea motivat? a entit??ii �nvestite cu solu?ionarea notific?rii, de acordare a m?surilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane ?i cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de desp?gubire se acord? individual potrivit cotei corespunz?toare. (2) �n cazul �n care, �n decizia/dispozi?ia sau ordinul conduc?torului autorit??ii administra?iei publice centrale ori, dup? caz, propunerea motivat? a entit??ii �nvestite cu solu?ionarea notific?rii de acordare a m?surilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane f?r? a se fi stabilit cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de desp?gubire se acord? pe numele tuturor beneficiarilor. (3) �n cazul �n care persoanele individualizate �n decizia/dispozi?ia sau ordinul conduc?torului autorit??ii administra?iei publice centrale ori, dup? caz, propunerea motivat? a entit??ii �nvestite cu solu?ionarea notific?rii de acordare a m?surilor reparatorii prezint? un act autentic de partaj voluntar sau, dup? caz, o hot?r�re judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil? prin care s-au stabilit cotele cuvenite fiec?ruia, titlul de desp?gubire se acord? individual, potrivit cotei convenite ori stabilite. ART. 24 (1) �n termen de 60 de zile de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi, procesele-verbale �ncheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmeaz? a se acorda ca desp?gubire vor fi reanalizate ?i, �n situa?ia �n care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, restituirea �n natur? nu este posibil?, dar se constat? c? notifican?ii sunt �ndrept??i?i la acordarea de desp?gubiri, dosarul �ntocmit va fi �naintat Secretariatului Comisiei Centrale, �nso?it de situa?ia juridic? actual? a imobilului ?i de ordinul con?in�nd propunerea motivat? a prefectului de acordare a desp?gubirilor. (2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplic? �n mod corespunz?tor. ART. 25 (1) �n termen de 30 de zile de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi, notific?rile �nregistrate la prefecturi ?i pentru care nu au fost �ncheiate procese-verbale se vor �nainta entit??ilor �nvestite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, cu solu?ionarea acestora. (2) Dispozi?iile alin. (1) se aplic? �n mod corespunz?tor ?i �n situa?iile �n care, �n urma reanaliz?rii proceselor-verbale �ncheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmeaz? a se acorda ca desp?gubire, se constat? c? potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, restituirea �n natur? este posibil?, ori notifican?ii nu sunt �ndrept??i?i la acordarea de desp?gubiri. ART. 26 (1) La data intr?rii �n vigoare a prezentei legi, orice ofert? de capital disponibil emis? �n temeiul Hot?r�rii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar? a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se consider? �nchis?. (2) Dup? �nchiderea ofertei, entitatea implicat? �n privatizare, emitent? a ofertei prev?zute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea ac?iunilor, dup? care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de ac?iuni ori al titlurilor de valoare nominal? subscrise, o adeverin??/un certificat de ac?ionar care va indica titularul acestora, num?rul ac?iunilor ?i datele de identificare a societ??ii comerciale. (3) �n termen de 10 zile de la data atribuirii/aloc?rii ac?iunilor, entitatea implicat? �n privatizare, emitent? a ofertei prev?zute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor m?surilor prev?zute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominal?, a deciziilor/dispozi?iilor ori, dup? caz, a ordinelor �n baza c?rora au fost acordate/alocate ac?iunile, fiind men?ionat distinct ?i emitentul acestora. (4) Dispozi?iile prev?zute la alin. (3) sunt aplicabile �n mod corespunz?tor pentru orice alt? ofert? de capital disponibil, �nchis? �nainte de intrarea �n vigoare a prezentei legi. �n acest caz, termenul prev?zut la alin. (3) curge de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi. ART. 27 (1) Nu fac obiectul prezentei legi ac?iunile acordate/alocate �n cadrul unei oferte de capital disponibil emis? �n temeiul Hot?r�rii Guvernului nr. 498/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. (2) �n situa?ia �n care, �n urma ofertei de capital disponibil, au fost alocate/atribuite ac?iuni �ntr-un cuantum inferior celor prev?zute �n deciziile/dispozi?iile emise de entit??ile �nvestite cu solu?ionarea notific?rilor, a cererilor de retrocedare sau, dup? caz, ordinele conduc?torilor administra?iei publice centrale �nvestite cu solu?ionarea notific?rilor, Comisia Central? pentru Stabilirea Desp?gubirilor va proceda la emiterea titlului de desp?gubire, dup? parcurgerea procedurii prev?zute de prezenta lege, pentru diferen?a p�n? la concuren?a sumelor stabilite de evaluatori sau societ??ile de evaluare desemnate. ART. 28 (1) �n termen de 10 zile de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi, Ministerul Finan?elor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominal?, a deciziilor/dispozi?iilor ori, dup? caz, a ordinelor �n baza c?rora au fost emise, fiind men?ionat distinct ?i emitentul acestora. (2) Dac? titlul de valoare nominal? a fost emis pe numele reprezentan?ilor persoanelor �ndrept??ite �nscrise �n decizia/dispozi?ia de restituire �n echivalent, se va face aceast? men?iune. ART. 29 (1) Titlurile de valoare nominal? emise de Ministerul Finan?elor Publice �n temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicat?, p�n? la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi ?i nevalorificate �n cadrul unei oferte de capital disponibil emis? �n temeiul Hot?r�rii Guvernului nr. 498/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se convertesc ?i prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp?gubirilor, �n titlu de desp?gubire. (2) Titlurile de valoare nominal? emise de Ministerul Finan?elor Publice �n temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicat?, p�n? la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi, valorificate �n cadrul unei oferte de capital disponibil emis? �n temeiul Hot?r�rii Guvernului nr. 498/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi. (3) �n situa?ia �n care titlurile de valoare nominal? emise de Ministerul Finan?elor Publice �n temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicat?, p�n? la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi, au fost valorificate par?ial �n cadrul unei oferte de capital disponibil emis? �n temeiul Hot?r�rii Guvernului nr. 498/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru Stabilirea Desp?gubirilor prin care se dispune convertirea acestora �n titlu de plat? a desp?gubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominal? de?inute de solicitant ?i nevalorificate. (4) �n cazurile prev?zute la alin. (1) ?i (3), Comisia Special? pentru Stabilirea Desp?gubirilor va decide dup? primirea cererilor persoanelor �ndrept??ite, la care vor fi anexate, �n original, titlurile de valoare nominal? nevalorificate. (5) Cererile prev?zute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Speciale pentru Stabilirea Desp?gubirilor, dup? constituirea acesteia. ART. 30 Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de desp?gubire au regim de arhivare permanent ?i se depun la �ncetarea activit??ii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp?gubirilor la Cancelaria Primului-Ministru. ART. 31 �n termen de 30 de zile de la publicarea �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Guvernul va emite norme metodologice de aplicarea legii, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru ?i a Ministerului Finan?elor Publice. ART. 32 (1) Comisia Central? are sigiliu propriu ?i �?i va desf??ura activitatea la sediul Autorit??ii Na?ionale pentru Restituirea Propriet??ilor. (2) Fondurile necesare func?ion?rii Comisiei Centrale ?i a secretariatului acestuia se vor asigura prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (3) Onorariile evaluatorilor sau a societ??ilor de evaluare se vor achita din bugetul Cancelariei Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei Centrale. ART. 33 La data intr?rii �n vigoare a prezentului titlu se abrog? art. 30 ?i art. 34 - 40 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat? �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, ?i art. 3 al Titlului II din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 184/2002, publicat? �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 48/2004. NOT?: Reproducem mai jos prevederile articolului unic pct. 29 din Titlul I din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 81/2007. "29. Fondul Proprietatea are obliga?ia de a transfera de �ndat? pachetele de ac?iuni reprezent�nd 20% din capitalul social al Companiei Na?ionale Imprimeria Na?ional? - S.A. ?i a Companiei Na?ionale Loteria Rom�n? - S.A. c?tre Ministerul Economiei ?i Finan?elor." ANEXA 1 Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul "Proprietatea" 1. De la Ministerul Economiei ?i Comer?ului ?i OPSPI se vor transfera urm?toarele participa?ii: 1.1 - 15% din CN Transelectrica Bucure?ti SA 1.2 - 15% din SNTGN Transgaz SA 1.3 - 10% din SC Petrom SA 1.4 - 15% din SNGN Romgaz SA 1.5 - 12% din SC DGN Distrigaz Sud SA 1.6 - 12% din SC DGN Distrigaz Nord SA 1.7 - 20% din SC Hidroelectrica SA 1.8 - 20% din SN Nuclearelectrica SA 1.9 - 12% din SC Electrica Moldova SA 1.10 - 12% din SC Electrica Oltenia SA 1.11 - 12% din SC Electrica Dobrogea SA 1.12 - 12% din SC Electrica Muntenia Nord SA 1.13 - 12% din SC Electrica Muntenia Sud SA 1.14 - 12% din SC Electrica Banat SA 1.15 - 12% din SC Electrica Transilvania Nord SA 1.16 - 12% din SC Electrica Transilvania Sud SA 1.17 - 15% din SC Complexul Energetic Turceni SA 1.18 - 15% din SC Complexul Energetic Craiova SA 1.19 - 15% din SC Complexul Energetic Rovinari SA 1.20 - 10% din SC Oil Terminal SA 1.21 - 10% din SC Conpet SA 1.22 *** Abrogat 2. De la Ministerul Finan?elor Publice se vor transfera urm?toarele: 2.1 *** Abrogat 2.2 *** Abrogat 2.3 *** Abrogat 2.4. - sumele ob?inute din recuperarea drepturilor valutare de?inute de statul rom�n din activitatea de comer? exterior ?i cooperare economic? interna?ional?, derulat? �nainte de 31 decembrie 1989, ?i sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale ?i de pl??i guvernamentale ?i aranjamente tehnice bancare corespunz?toare, �nregistrate �n conturile de cliring, barter ?i cooperare economic? interna?ional?, conform art. 9 alin. (2) lit. a) ?i b). 3. De la Ministerul Comunica?iilor ?i Tehnologia Informa?iei se vor transfera urm?toarele participa?ii: 3.1 *** Abrogat 3.2 - 25% din Compania Na?ional? Po?ta Rom�n? SA 4. De la Ministerul Transporturilor, Construc?iei ?i Turismului se vor transfera urm?toarele participa?ii: 4.1 *** Abrogat 4.2 *** Abrogat 4.3 *** Abrogat 4.4 - 20% din Compania Na?ional? "Aeroportul Interna?ional Henri Coand?" SA 4.5 - 20% din Societatea Na?ional? "Aeroportul Interna?ional Bucure?ti B?neasa - Aurel Vlaicu" SA 4.6 - 20% din Societatea Na?ional? "Aeroportul Interna?ional Constan?a" SA 4.7 - 20% din Societatea Na?ional? "Aeroportul Interna?ional Timi?oara-Traian Vuia" SA 4.8 - 20% din Compania Na?ional? "Administra?ia Canalelor Navigabile" SA Constan?a 4.9 - 20% din Compania Na?ional? "Administra?ia Porturilor Dun?rii Maritime" SA Gala?i 4.10 - 20% din Compania Na?ional? "Administra?ia Porturilor Dun?rii Fluviale" SA Giurgiu 5. De la Agen?ia de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera urm?toarele participa?ii: 5.1 *** Abrogat 5.2 *** Abrogat 5.3 *** Abrogat 5.4 *** Abrogat 5.5 - 10,947% din SC Mecon Bra?ov SA 5.6 *** Abrogat 5.7 *** Abrogat 5.8 - 70% din Societatea Comercial? de Prest?ri Servicii �n Domeniul Asigur?rilor CAROM-BROKER DE ASIGURARE - S.A. 5.9 - 17,365% din SC Centrofarm Bucure?ti SA 5.10 - 12,124% din SC FECNE Bucure?ti SA 5.11 - 9,769% din SC Gerovital Cosmetics Bucure?ti SA 5.12 - 6,519% din SC Laromet Bucure?ti SA 5.13 - 68,322% din SC Prest?ri Servicii Bucure?ti SA 5.14 - 78,972% din SC Primcom Bucure?ti SA 5.15 *** Abrogat 5.16 *** Abrogat 5.17 *** Abrogat 5.18 *** Abrogat 5.19 *** Abrogat 5.20 - 42,795% din SC Telerom Proiect Bucure?ti SA 5.21 *** Abrogat 5.22 - 20% din SC World Trade Center CCIB Bucure?ti SA 5.23 - 33,000% din SC Bat Service Buz?u SA 5.24 *** Abrogat 5.25 - 5,354% din SC Comcereal Fundulea SA 5.26 *** Abrogat 5.27 *** Abrogat 5.28 - 11,364% din SC Comcereal Cluj-Napoca S.A 5.29 - 4,330% din SC Electroconstruc?ia Elco Cluj-Napoca SA 5.30 - 39,999% din SC Turdapan Turda SA 5.31 *** Abrogat 5.32 *** Abrogat 5.33 *** Abrogat 5.34 *** Abrogat 5.35 *** Abrogat 5.36 - 46,914% din SC Vitacom Sf. Gheorghe SA 5.37 *** Abrogat 5.38 *** Abrogat 5.39 - 6,144% din SC O?elinox T�rgovi?te SA 5.40 *** Abrogat 5.41 - 7,378% din SC Retizoh Craiova SA 5.42 *** Abrogat

    5.43 *** Abrogat
    5.44 *** Abrogat
    5.45 - 10,031% din SC Comcereal Miercurea-Ciuc SA
    5.46 *** Abrogat
    5.47 *** Abrogat
    5.48 *** Abrogat
    5.49 - 13,821% din SC Familial Restaurant Iaşi SA
    5.50 *** Abrogat
    5.51 *** Abrogat
    5.52 *** Abrogat
    5.53 - 3% din SC Petrom Aviation Bucureşti SA
    5.54 *** Abrogat
    5.55 *** Abrogat
    5.56 *** Abrogat
    5.57 - 9,638% din SC Marlin Ulmeni SA
    5.58 - 40,617% din SC Forsev Drobeta Turnu-Severin SA
    5.59 - 10,076% din SC Mecanoenergetica Gura-Văii Drobeta-Turnu Severin SA
    5.60 - 38,869% din SC Severnav Drobeta-Turnu Severin SA
    5.61 - 7,691% din SC Azomures Târgu Mureş SA
    5.62 - 7,967% din SC Carbid-fox Târnăveni SA
    5.63 - 69,949% din SC Comsig Sighişoara SA
    5.64 *** Abrogat
    5.65 - 17,489% din SC Salubriserv Târgu Mureş SA
    5.66 - 7,176% din SC Zamur Târgu Mureş SA
    5.67 - 15,996% din SC Commetex Piatra Neamţ SA
    5.68 - 18,171% din SC Alro Slatina SA
    5.69 *** Abrogat
    5.70 - 1,690% din SC Ciocîrlia Ploieşti SA
    5.71 - 15,429% din SC Palace Sinaia SA
    5.72 - 2,586% din SC Petrotel Lukoil Ploieşti SA
    5.73 - 5,106% din SC Elcond Zalău SA
    5.74 *** Abrogat
    5.75 *** Abrogat
    5.76 *** Abrogat
    5.77 - 6,814% din SC Resib Sibiu SA
    5.78 - 39,999% din SC Transilvania - Com SA
    5.79 - 7,622% din SC Cetatea Suceava SA
    5.80 - 71,896% din SC Alcom Timişoara SA
    5.81 *** Abrogat
    5.82 - 15,620% din SC Remat Timiş Timişoara SA
    5.83 *** Abrogat

    TITLUL VIII
    Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 67, se introduce articolul 67^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 67^1
    Impozitul pe venituri din investiţii nu se aplică pentru prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea", realizate de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost emise aceste acţiuni în condiţiile legii privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv sau, după caz, moştenitorii legali sau testamentari ai acestora."
    2. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 11 se introduc trei puncte noi, punctele 12, 13 şi 14, cu următorul cuprins:
    "12. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. clădirile restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare."
    3. La articolul 250, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 12 - 14 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public."
    4. La articolul 257, după litera n) se introduc trei noi litere, literele o), p) şi r), cu următorul cuprins:
    "o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
    p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
    r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public."
    5. La articolul 258, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea numărului de hectare ale terenului cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
 _______________________________________________________________
|Nr. |   Categoria de folosinţă    | CLASA DE CALITATE (lei*/ha)|
|crt.|                             |____________________________|
|    |                             |  I |  II | III |  IV |   V |
|____|_____________________________|____|_____|_____|_____|_____|
|  1.| Teren arabil                | 36 |  34 |  32 |  30 |  20 |
|____|_____________________________|____|_____|_____|_____|_____|
|  2.| Păşune - Fâneaţă            | 20 |  18 |  16 |  14 |  12 |
|____|_____________________________|____|_____|_____|_____|_____|
|  3.| Vie                         |             40             |
|____|_____________________________|____________________________|
|  4.| Plantaţie de vie tânără şi  |                            |
|    | plantaţie în regenerare până|              x             |
|    | la intrarea pe rod          |                            |
|____|_____________________________|____________________________|
|  5.| Livadă                      |             40             |
|____|_____________________________|____________________________|
|  6.| Livadă tânără şi livadă în  |                            |
|    | regenerare până la intrarea |              x             |
|    | pe rod                      |                            |
|____|_____________________________|____________________________|
|  6.| Pădure sau alt teren cu     |                            |
|    | vegetaţie forestieră        |              9             |
|____|_____________________________|____________________________|
|  7.| Păduri în vârstă de până la |                            |
|    | 20 de ani şi păduri cu rol  |              x             |
|    | de protecţie                |                            |
|____|_____________________________|____________________________|
|  7.| Teren pe care se află       |                            |
|    | amenajări piscicole         |             24             |
|____|_____________________________|____________________________|
|  8.| Teren cu construcţii        |             22             |
|____|_____________________________|____________________________|
|  9.| Drumuri şi căi ferate       |  x |   x |   x |   x |   x |
|____|_____________________________|____|_____|_____|_____|_____|
| 10.| Teren neproductiv           |  x |   x |   x |   x |   x |
|____|_____________________________|____|_____|_____|_____|_____|
    * RON"

    6. La articolul 258, după alineatul (6) se introduc două alineate noi, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Înregistrarea în registrul agricol a terenurilor, a proprietarilor acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se fac numai pe bază de documente, potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
    (8) Înscrierea datelor în registrul agricol privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, precum şi a titularului dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza declaraţiei făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, se poate face numai dacă se prezintă şi lucrarea tehnică de cadastru înregistrată la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară ori act încheiat în formă autentică."
    7. La articolul 295, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 295
    (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora, constituie venituri la bugetele locale ale autorităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia veniturilor realizate în condiţiile art. 258 alin. (6) care constituie venit la bugetul de stat."
    ART. II
    Modificările prevăzute la art. I pct. 5 - 7 din prezentul titlu intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

    TITLUL IX
    Modificarea Codului penal

    ARTICOL UNIC
    Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 44, alineatul 2^1 va avea următorul cuprins:
    "Se prezumă că este în legitimă apărare, şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare."
    2. La articolul 220, alineatele 1, 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    "Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârşeşte prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
    Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârşeşte de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.
    Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală."

    TITLUL X
    Circulaţia juridică a terenurilor

    ART. 1
    Terenurile proprietate privată, indiferent de destinaţia şi titularul lor, sunt şi rămân în circuitul civil. Ele pot fi înstrăinate şi dobândite liber prin oricare din modurile prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
    ART. 2
    (1) Terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
    (2) În cazul în care prin acte juridice între vii se constituie un drept real asupra unui teren cu sau fără construcţie, indiferent de destinaţia sau întinderea acestora, dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 3
    Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România în condiţiile prevăzute de legea specială.
    ART. 4
    Cu excepţia litigiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privată şi legalitatea titlului de proprietate, conform legilor fondului funciar, existenţa unui litigiu privitor la un teren cu sau fără construcţii nu împiedică înstrăinarea acestuia şi nici constituirea altor drepturi reale sau de creanţă, după caz.
    ART. 5
    (1) Înstrăinările realizate sub orice formă, în temeiul prezentei legi, nu validează titlurile de proprietate ale înstrăinătorilor şi dobânditorilor, dacă acestea erau lovite de nulitate, ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor.
    (2) În situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.
    ART. 6
    Înstrăinările efectuate în scopul comasării parcelelor şi loturilor de teren, prin constituirea unor corpuri de proprietate mai mari care să cuprindă suprafeţe continue, indiferent de destinaţia lor, precum şi înstrăinările efectuate de către persoanele îndreptăţite să obţină renta viageră agricolă, pot fi efectuate şi pe baza schiţelor care au stat la baza titlurilor de proprietate emise cu ocazia aplicării legilor fondului funciar şi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbrul judiciar.
    ART. 7
    Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile dreptului comun.
    ART. 8
    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 9 din Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    TITLUL XI
    Renta viageră agricolă

    CAP. 1
    Definiţie şi caracteristici

    ART. 1
    (1) Prezenta lege instituie renta viageră agricolă în scopul concentrării suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene.
    (2) Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile aflate în proprietatea sa, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.
    ART. 3
    Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.
    ART. 4
    Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează.
    ART. 5
    Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată.
    ART. 6
    Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală, în primul semestru al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.
    ART. 7
    Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează la data decesului rentierului agricol. În cazul arendării, renta viageră agricolă încetează în termen de 30 de zile de la data încetării contractului de arendă, dacă în acest interval rentierul agricol nu face dovada încheierii unui nou contract de arendă.
    ART. 8
    După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, într-o singură rată anuală, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se datorează renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului.

    CAP. 2
    Rentierul agricol

    ART. 9
    Rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care deţine în proprietate până la 10 hectare de teren agricol şi care înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenuri agricole după intrarea în vigoare a prezentului titlu, primind de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă carnetul de rentier agricol.
    ART. 10
    Pentru a deveni rentier pot fi înstrăinate sau arendate numai terenurile care după anul 1990 nu au făcut obiectul altei înstrăinări prin acte între vii.
    ART. 11
    Dovada înstrăinării se face prin actul de înstrăinare, încheiat în formă autentică, iar dovada arendării se face prin contractul de arendă întocmit cu respectarea Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 12
    (1) Proprietarii căsătoriţi pot deveni rentieri agricoli şi prin înstrăinarea şi arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune dacă cel puţin unul dintre ei are vârsta de 62 de ani. În acest caz, carnetul de rentier agricol se eliberează pe numele soţului care întruneşte condiţiile prevăzute la art. 9.
    (2) În cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se poate stabili şi în baza declaraţiei autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-părţi, dată de comun acord de toţi coproprietarii.
    ART. 13
    Rentierul agricol poate rămâne proprietar pe o suprafaţă de teren agricol de până la 0,5 hectare pentru folosinţa personală.

    CAP. 3
    Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă

    ART. 14
    (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă ca direcţie în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului.
    (2) Oficiul conduce, organizează şi coordonează activitatea de aplicare a prevederilor din prezentul titlu.
    ART. 15
    (1) În fiecare judeţ se organizează birouri ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă.
    (2) Birourile ţin evidenţa rentierilor agricoli din judeţul respectiv, eliberând carnetul de rentier agricol.
    ART. 16
    Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă şi ale birourilor judeţene se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
    ART. 17
    (1) Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
    (2) Plata rentei viagere agricole se efectuează de către Agenţia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat poştal, virament bancar sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege. Pentru anul 2006, plata se face până la data de 30 iunie 2007.
    ART. 18
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului titlu, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului finanţelor publice se vor aproba normele metodologice de aplicare a acestuia.

    TITLUL XII
    Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare

    ART. I
    Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării."
    2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar."
    3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    "(4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de folosinţă.
    (5) Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară."
    4. La articolul 2, litera b) se abrogă.
    5. La articolul 2 alineatul (2), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
    c) identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară cu caracter definitiv;
    d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate."
    6. La articolul 3, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară.
    (7) Directorul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional."
    7. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, se înfiinţează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale, se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale."
    8. La articolul 5, literele a^1), b), c), d), e), f), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a^1) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări;
    b) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare;
    c) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a acestora;
    d) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului de cadastru general;
    e) asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale;
    f) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public;
    j) participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare;
    k) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţională şi Ministerul Justiţiei;"
    9. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale;"
    10. La articolul 5, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:
    "n^1) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate în publicitate imobiliară prin intermediul Institutului Naţional al Registratorilor; structura, organizarea şi modul de administrare ale institutului se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre de Guvern, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."
    11. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. 5 lit. c), se realizează de către Agenţia Naţională, sau de oficiile teritoriale, după caz.
    (3) În cadrul oficiilor teritoriale funcţionează baza de date a cadastrului."
    12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale pot executa, cu mijloace proprii, lucrările de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării ţării şi păstrării ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale."
    13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Datele geodezice şi cartografice interesând apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională se păstrează, după caz, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe şi persoanele juridice din sectorul de apărare."
    14. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de T.V.A. şi se deduc din taxa notarială de timbru, fiind incluse în cazul operaţiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembrămintelor acestuia; aceste tarife nu pot depăşi 80% din valoarea taxei notariale de timbru."
    15. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul serviciilor de publicitate imobiliară pentru care nu se percepe taxă de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."
    16. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională. "
    17. La articolul 9, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:
    "(13) Cadastrul general se realizează pe baza planului anual propus de Agenţia Naţională împreună cu ministerele interesate şi aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrărilor de cadastru general reprezintă subvenţii de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi virate în contul Agenţiei Naţionale cu unică destinaţie.
    (14) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrărilor de cadastru general în afara planului anual aprobat de Guvern, vor încheia un acord de colaborare cu Agenţia Naţională privind caietul de sarcini, modalităţile de verificare, recepţie şi înscriere în sistemul de publicitate imobiliară şi folosirea acestor informaţii."
    18. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cadrul funcţiei economice a cadastrului general se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor şi calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacţii imobiliare.
    (3) Funcţia juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin înscrierea în cartea funciară."
    19. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - comună, oraş şi municipiu - lucrările tehnice de cadastru constau în:
    a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilane componente;
    b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar şi determinarea formei şi dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale;
    c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
    d) întocmirea documentelor tehnice cadastrale.
    (2) Delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), precum şi limitele intravilanelor localităţilor se face de către comisia stabilită în acest scop prin ordinul prefectului; regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de delimitare se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."
    20. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sunt:
    a) registrul cadastral al imobilelor;
    b) indexul alfabetic al proprietarilor;
    c) registrul cadastral al proprietarilor;
    d) planul cadastral şi anexele la partea I a cărţii funciare.
    (2) Deţinătorii de imobile sunt obligaţi să permită accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru general, să admită, în condiţiile legii, amplasarea, pe sol sau pe construcţii, a semnelor şi semnalelor geodezice şi să asigure protecţia şi conservarea acestora.
    (3) Baza de date poate fi redactată şi arhivată şi sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor, având aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.
    (4) Primarii localităţilor au obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, în scris, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, să permită accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru sau, după caz, să se prezinte personal pentru a da lămuriri privitoare la imobile şi a participa la identificarea şi marcarea limitelor acestora. Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se face în lipsa acestora.
    (5) După finalizarea lucrărilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, datele obţinute se prelucrează, se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului, se recepţionează şi se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecărui imobil se transmit de către oficiul teritorial, consiliului local, care are obligaţia să le aducă la cunoştinţa deţinătorilor prin înştiinţare scrisă şi prin afişare la sediul primăriei.
    (6) Contestaţiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, însoţite de documente doveditoare, pot fi prezentate de deţinători, în scris, în termen de 60 de zile de la înştiinţarea scrisă, oficiului teritorial care le va soluţiona în termen de 30 de zile. Cei nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiilor de către oficiul teritorial pot face plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.
    (7) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ şi expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale."
    21. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    22. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi municipii - şi se păstrează la oficiul teritorial.
    (2) Registrele, planurile cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare vor sta la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se păstrează în arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit la consiliile locale.
    (3) Planurile, registrele cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare se ţin la zi, în concordanţă cu documentaţiile cadastrale întocmite pentru înscrierea actelor şi faptelor juridice, în baza cererilor şi comunicărilor făcute potrivit legii."
    23. La articolul 14, alineatul (1) se abrogă.
    24. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate, evidenţele necesare stabilirii valorii de impunere."
    25. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi a planurilor cadastrale şi hărţilor topografice se realizează sub coordonarea Agenţiei Naţionale."
    26. Articolul 16 se abrogă.
    27. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Oficiul teritorial controlează, avizează şi recepţionează, după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie."
    28. Articolul 18 se abrogă.
    29. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale înfiinţată prin lege specială."
    30. La articolul 20, alineatele (1^1) - (1^5) şi (3) se abrogă.
    31. La articolul 20, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Una sau mai multe parcele alăturate, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând aceluiaşi proprietar, formează imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.
    (4) Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ţine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv.
    (5) Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii."
    32. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta.
    (2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
    (3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator - şef iar în cadrul birourilor teritoriale în responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs.
    (4) Poate fi numită registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi are capacitatea drepturilor civile;
    b) este licenţiat în drept;
    c) nu are antecedente penale;
    d) se bucură de o bună reputaţie;
    e) cunoaşte limba română;
    f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
    g) a îndeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică.
    (5) Absolvenţii Institutului Naţional al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au fost ocupate de absolvenţii Institutului.
    (6) Până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliară care, deşi nu îndeplinesc condiţiile de studii, au cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul publicităţii imobiliare.
    (7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa în condiţiile legii.

    (8) În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Direcţia de publicitate imobiliară care organizează, coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectării legilor şi reglementărilor în materie."
    33. La articolul 21 alineatul (1) litera A, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
    b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;
    c) planul imobilului cu vecinătăţile, descrierea imobilului şi inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la partea I, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale."
    34. La articolul 21 alineatul (1) litera A, litera d) se abrogă.
    35. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis în mod valabil.
    (2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului dreptului; acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane.
    (3) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative, vor înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor."
    36. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de opozabilitate faţă de terţi de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va determina rangul înscrierilor.
    (2) Dacă mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse deodată la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelaşi rang, urmând ca instanţa să hotărască asupra rangului fiecăreia.
    (3) Dacă au fost depuse deodată mai multe cereri având ca obiect înscrierea mai multor drepturi de ipotecă asupra aceluiaşi imobil, ele vor primi acelaşi rang."
    37. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Titularul drepturilor dobândite prin modurile enumerate, nu poate însă dispune de ele, decât după ce acestea au fost înscrise în prealabil în cartea funciară.
    (4) Înscrierile sunt de trei feluri:
    a) intabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale;
    b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare;
    c) notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară."
    38. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Cel care s-a obligat să strămute sau să constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator să-i predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept.
    (2) Dacă un drept înscris în cartea funciară se stinge, titularul este obligat să predea celui îndreptăţit înscrisurile necesare radierii.
    (3) În situaţia în care cel obligat nu predă înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanţei să dispună înscrierea în cartea funciară. Hotărârea instanţei de judecată va suplini consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia de a preda înscrisurile necesare înscrierii.
    (4) Dreptul la acţiunea în prestaţie tabulară este imprescriptibil.
    (5) Acţiunea în prestaţie tabulară se va îndrepta şi împotriva terţului dobânditor înscris în cartea funciară, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) actul juridic în baza căruia se solicită prestaţia tabulară să fie încheiat anterior celui în baza căruia a fost înscris dreptul terţului în cartea funciară;
    b) terţul să fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobândit cu titlu oneros, să fie de rea-credinţă."
    39. Articolul 31 se abrogă.
    40. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Înscrierea provizorie devine opozabilă terţilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub condiţie şi în măsura justificării ei.
    (2) Înscrierea provizorie poate fi cerută în următoarele situaţii:
    a) când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condiţie suspensivă;
    b) când se solicită intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce nu a rămas irevocabilă;
    c) dacă se dobândeşte un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu;
    d) dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca ori privilegiul imobiliar;
    e) dacă pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care nu aduc însă atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris şi nu fundamentează noi capete de cerere.
    (3) În acest din urmă caz, solicitantul va fi înştiinţat pentru a depune într-un termen stabilit, după caz, de registrator, înscrisurile necesare, sub sancţiunea radierii înscrierii provizorii. Dacă înscrisurile vor fi depuse în termenul fixat, se va proceda la justificarea înscrierii provizorii, printr-o încheiere dată de registratorul de carte funciară.
    (4) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţământului celui în contra căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară, în situaţia ultimului caz de înscriere provizorie menţionat.
    (5) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se va face în baza consimţământului dat în formă autentică al titularului dreptului de ipotecă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă."
    41. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Cuprinsul cărţii funciare, în afara îngrădirilor şi excepţiilor legale, se consideră exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui act juridic cu titlu legal, a dobândit cu bună-credinţă un drept real înscris în cartea funciară.
    (2) Dobânditorul este considerat de bună-credinţă dacă, la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul său, nu a fost notată nici o acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare, sau dacă din titlul transmiţătorului şi din cuprinsul cărţii funciare nu reiese vreo neconcordanţă între aceasta şi situaţia juridică reală."
    42. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire la:
    a) suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte;
    b) restricţii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologică, sistematizarea localităţilor şi alte asemenea aspecte."
    43. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 35^1
    (1) În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.
    (2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.
    (3) Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate.
    (4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
    (5) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu.
    (6) Procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciară, a modificărilor şi cea de îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agenţiei Naţionale."
    44. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Acţiunea în rectificare, întemeiată pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe greşita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta şi împotriva terţelor persoane care şi-au înscris un drept real, dobândit cu bună-credinţă şi prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul cărţii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, afară de cazul când dreptul material la acţiunea de fond nu s-a prescris."
    45. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terţe persoane."
    46. La articolul 43, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) Orice persoană poate cerceta cartea funciară şi celelalte evidenţe care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, cu excepţia evidenţelor care privesc siguranţa naţională.
    (2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărţile funciare, planuri sau înscrisuri, cu dovada plăţii tarifelor legale.
    (4) Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacată poate fi cercetată de către instanţa de judecată şi organele de cercetare penală, în condiţiile legii."
    47. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin mărirea sau micşorarea întinderii acestuia.
    (2) Imobilul se modifică prin dezlipiri, dacă se desparte o parcelă de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei părţi dintr-un imobil se face împreună cu sarcinile care grevează imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, în caz de dezlipire, un imobil separat."
    48. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă o parcelă trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, dezlipindu-se o parcelă, aceasta se va trece în aceeaşi carte funciară ca un imobil de sine stătător.
    (2) Dacă se transcrie o parte din parcelă într-o altă carte funciară, se va forma un imobil distinct cu număr cadastral nou, iar restul se înscrie în vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral şi a suprafeţei imobilului, iar dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri."
    49. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciară decât dacă se găsesc în cazul coproprietăţii, caz în care se va arăta partea indiviză a fiecărui proprietar."
    50. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Dacă un imobil cu construcţie - condominiu -, din care unele părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie, şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună.
    (2) Dreptul de proprietate comună forţată şi perpetuă pe părţile comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta."
    51. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege.
    (2) Cărţile funciare speciale se ţin de către birourile teritoriale ale oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară."
    52. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară.
    (2) În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.
    (3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor.
    (4) Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată la acelaşi birou teritorial, drepturile de ipotecă şi privilegiile vor avea acelaşi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecată să se hotărască asupra rangului şi asupra radierii încheierii nevalabile.
    (5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptă la biroul unde se află cartea funciară în care urmează să se facă înscrierea.
    (6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.
    (7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
    a) de mandatarul general al celui îndrituit;
    b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.
    (8) Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorităţii administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în folosul debitorului său, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
    (9) Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii."
    53. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
    b) indică numele părţilor;
    c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;
    d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;
    e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.
    (2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.
    (3) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi."
    54. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    Dacă se constată că cererea de înscriere în cartea funciară nu întruneşte condiţiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară."
    55. La articolul 52, alineatele (1) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    (2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.
    (3) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel.
    (4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului."
    56. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.
    (6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu."
    57. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în forma autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale."
    58. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate."
    59. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    (1) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată, de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate."
    60. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."
    61. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 56^1
    (1) Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, prin care se atestă, când este cazul, faptul că proprietarul a edificat construcţiile în conformitate cu autorizaţia de construire eliberată potrivit legii, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
    (2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul său, sau asupra cotei-părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părţi din construcţie, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia cât şi asupra cotei corespunzătoare din părţile comune indivize.
    (3) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea procesului-verbal de recepţie parţială.
    (4) În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care părţile renunţă în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă creanţa privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară.
    (5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în înscris; dacă creanţa nu este determinată, pentru suma maximă arătată în cerere, precum şi cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu şi capătă rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei menţiuni în această lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor.
    (6) Când în înscrisul doveditor al vânzării se învederează că preţul nu a fost plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului.
    (7) Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu.
    (8) Dispoziţiile alin. (4) se vor aplica în mod corespunzător în cazul schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată în bani.
    (9) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare.
    (10) Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii creanţe, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novaţiunii.
    (11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere înscrierea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea."
    62. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Toate documentele de evidenţă şi publicitate imobiliară se preiau şi se conservă de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află imobilele."
    63. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni or, după caz, neînscris în cartea funciară, îşi produce efectele la data înscrierii în cartea funciară, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnătură privată, valabil încheiat, va fi luat în considerare dacă are dată certă anterioară intrării în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991."
    64. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) În regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor prezentei legi.
    (2) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la deschiderea cărţii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.
    (3) În cazul înscrierii unei construcţii, a dezmembrării sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938, precum şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit prevederilor prezentei legi."
    65. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciară. În aceleaşi condiţii, se vor înscrie şi titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va ataşa documentaţia cadastrală la care se referă înscrierea, întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz. Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de întocmire al acesteia se stabilesc de către Agenţia Naţională."
    66. La articolul 61, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    67. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    Modul de înscriere a imobilelor aparţinând instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale se va stabili de către aceste organe, împreună cu Agenţia Naţională."
    68. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Agenţia Naţională întocmeşte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
    (2) Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale."
    69. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională, este împuternicit sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.
    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construcţii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în condiţiile prezentei legi;
    b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execuţie pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice şi fotogrammetrice, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din sectorul de apărare;
    c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate a documentaţiilor de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din sectorul de apărare;
    d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bună ştiinţă a datelor, documentelor şi informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenţiei Naţionale ori unităţilor subordonate fără acordul acestora, după caz;
    e) executarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie fără avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţională sau de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, după caz;
    f) realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, fără autorizaţie legală;
    g) nerespectarea sau încălcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor şi standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, precum şi din domeniul publicităţii imobiliare;
    h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidenţa, multiplicarea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret;
    i) întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară.
    (3) Faptele prevăzute la lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) - i) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei şi/sau suspendarea autorizaţiei.
    (4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz, şi se vor actualiza prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică."
    70. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Agenţia Naţională, prin împuterniciţii săi.
    (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezică naţională, amplasate în subsol, pe sol sau pe construcţii sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri, constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
    (4) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intenţie a materializărilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără aprobarea prevăzută de lege."
    71. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 68
    (1) În termen de 10 zile de la data definitivării lucrărilor de introducere sau întreţinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritorială - comună, oraş sau municipiu, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în vederea întocmirii din oficiu a cărţilor funciare ale imobilelor.
    (2) Oficiile teritoriale şi birourile teritoriale realizează, păstrează şi asigură conservarea copiilor de siguranţă de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie şi publicitate imobiliară, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice."
    72. După articolul 68 se introduce articolul 68^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 68^1
    Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective."
    73. Articolul 70 se abrogă.
    74. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezică naţională, hărţile oficiale, cadastrul general şi publicitatea imobiliară sunt informaţii publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt în administrarea Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost, cu excepţia informaţiilor privind siguranţa naţională.
    (2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de către autorităţile publice centrale şi locale în vederea realizării proiectelor de interes naţional."
    75. Partea introductivă a alineatului (2) al articolului 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La data finalizării lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unei unităţi administrativ-teritoriale îşi încetează aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, următoarele dispoziţii legale:"
    ART. II
    Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    TITLUL XIII
    Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare

    ART. 1
    În scopul accelerării judecării plângerilor, contestaţiilor şi a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997*), cu modificările şi completările ulterioare, numite în continuare procese funciare, procedura în faţa instanţelor judecătoreşti se va efectua conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de procedură civilă.
--------------
    *) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, numărul acestei legi era trecut, în mod eronat, ca fiind 16.

    ART. 2
    (1) Judecarea proceselor funciare se face de urgenţă şi cu precădere, inclusiv în perioada vacanţelor judecătoreşti. Termenele de judecată acordate de instanţă nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu excepţia cazului când părţile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung.
    (2) În cadrul instanţelor judecătoreşti procesele funciare se vor soluţiona de către complete specializate.
    ART. 3
    (1) Cu excepţia citării părţii pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum şi a comunicării hotărârilor judecătoreşti prin care se soluţionează procesul în curs, oricare dintre părţi poate îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori înscrisurilor către cealaltă parte.
    (2) În acest caz, partea nu poate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecării cauzei pentru pregătirea apărării sau pentru a lua la cunoştinţă de cererile ori înscrisurile comunicate, dacă dovada citării ori a comunicării făcute cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată este depusă la acel termen.
    ART. 4
    (1) Pentru propunerea şi administrarea probelor vor fi aplicate următoarele reguli:
    a) expertiza tehnică nu va fi încuviinţată decât dacă partea solicitantă depune în şedinţa publică respectivă obiectivele de expertiză solicitate;
    b) proba cu martori nu va fi încuviinţată decât dacă partea depune la termenul la care admiterea probei urmează a fi pusă în discuţie numele şi adresa complete ale martorilor propuşi;
    c) proba cu interogatoriu nu va fi încuviinţată decât dacă partea care propune această probă pune la dispoziţie la termenul la care se dezbate admisibilitatea acestei probe lista întrebărilor la care trebuie sa răspundă cealaltă parte.
    (2) Martorii nu vor fi citaţi în vederea audierii, prezentarea lor la termenul de judecată fiind în sarcina părţii care i-a propus.
    (3) Raportul de expertiză tehnică va putea fi comunicat de către expert, concomitent cu depunerea la instanţă, şi direct părţilor în proces, cu respectarea termenelor procedurale.
    (4) Nedepunerea raportului de expertiză, din culpa expertului tehnic, cu mai puţin de 7 zile înainte de termenul de judecată acordat în acest scop, atrage obligarea sa la plata unei amenzi civile, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, chiar dacă instanţa nu i-a pus în vedere anterior posibilitatea aplicării unei asemenea sancţiuni. În situaţia în care expertul dovedeşte că nedepunerea expertizei la termen nu se datorează culpei sale, acesta va fi exonerat de la plata amenzii, cu condiţia depunerii raportului la termenul de judecată stabilit. Dacă întârzierea depăşeşte termenul fixat de instanţă, expertul va putea fi obligat şi la plata unei amenzi cominatorii către stat de cel puţin 100.000 lei/zi de întârziere, începând cu ziua următoare termenului de judecată.
    (5) Expertizele extrajudiciare prezentate de către părţi în cadrul proceselor funciare au aceeaşi valoare probantă ca şi expertizele ordonate de către instanţa de judecată, cu condiţia ca acestea să fie efectuate de către experţi autorizaţi de către Ministerul Justiţiei.
    ART. 5
    (1) Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti în procesele funciare în primă instanţă sunt supuse numai recursului. Hotărârile definitive şi irevocabile susceptibile de înscriere în cartea funciară sunt comunicate din oficiu de către instanţa de judecată birourilor de carte funciară.
    (2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedură civilă, motivarea hotărârilor pronunţate în cadrul proceselor funciare trebuie făcută în maxim 7 zile de la pronunţare.
    (3) Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în procesele funciare este scutită de la plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar. Creditorul va achita până la 20% din cheltuielile de executare silită, inclusiv onorariul executorului judecătoresc, urmând ca diferenţa să fie obţinută de executorul judecătoresc direct de la debitor, o dată cu avansul achitat.

    TITLUL XIV
    Dispoziţii tranzitorii

    ARTICOL UNIC
    Până la data aprobării actelor normative de modificare a acestora, Normele metodologice emise în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

    TITLUL XV
    Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

    ART. I
    Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului."
    2. Articolul 3 se abrogă.
    3. La articolul 4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, care compun cele două secţii ale Consiliului, una pentru judecători şi una pentru procurori;
    c) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii judecătoreşti, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care sunt membri de drept ai Consiliului."
    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:
    a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    b) 3 judecători de la curţile de apel;
    c) 2 judecători de la tribunale;
    d) 2 judecători de la judecătorii."
    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:
    a) 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie;
    b) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel;
    c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale;
    d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii."
    6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuţi la art. 4 lit. a), sunt aleşi în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor.
    (2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi ale procurorilor se stabileşte de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
    7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor şi procurorilor numiţi de Preşedintele României.
    (2) Judecătorii şi procurorii îşi pot susţine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în faţa colectivelor de judecători şi procurori. Candidaturile judecătorilor şi procurorilor pot fi susţinute de colectivele de judecători şi procurori, precum şi de asociaţiile profesionale ale acestora.
    (3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabileşte de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticorupţie sau la colegiile de conducere ale curţilor de apel ori ale parchetelor de pe lângă acestea, însoţite de:
    a) curriculum vitae;
    b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmări judecătorii sau procurorii în cazul alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi, după caz, documentele de susţinere a candidaturii;
    c) o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea;
    d) o declaraţie autentică, pe proprie răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii;
    e) o declaraţie de interese actualizată.
    (5) Nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii şi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.
    (6) Colegiile de conducere ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie, ale curţilor de apel şi ale parchetelor de pe lângă acestea verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) - (5) de către judecătorii şi procurorii care şi-au depus candidaturile."
    8. La articolul 9, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii de la Parchetul Naţional Anticorupţie aleg, în adunarea generală comună a procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct şi personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care şi-au depus candidatura. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
    (3) Sunt aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie, care au obţinut majoritate de voturi în adunările generale.
    (4) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu obţine majoritate de voturi, se organizează turul doi al alegerilor la care participă judecătorii şi procurorii clasaţi pe primele două locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi în turul doi al alegerilor."
    9. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Colegiul de conducere al fiecărei curţi de apel şi al fiecărui parchet de pe lângă acestea centralizează candidaturile depuse de judecătorii şi procurorii din circumscripţiile lor.
    (2) Candidaturile se centralizează pe categorii de instanţe şi parchete şi se transmit instanţelor şi parchetelor din circumscripţia curţii de apel, însoţite de documentele prevăzute la art. 8 alin. (4)."
    10. La articolul 11, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Sunt desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii şi procurorii care au obţinut majoritate de voturi în adunările generale prevăzute la alin. (1) şi (2). Dispoziţiile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Judecătorii militari şi procurorii militari îşi depun candidatura la Curtea Militară de Apel Bucureşti sau, după caz, la Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Dispoziţiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător. Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi tribunalele militare, precum şi parchetele de pe lângă acestea desemnează câte un candidat care va fi inclus pe listele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi e), respectiv d) şi f).
    (6) Listele prevăzute la alin. (5) şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
    11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Listele judecătorilor şi ale procurorilor care au fost desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instanţelor sau, după caz, parchetelor, de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită pentru adunările generale, după cum urmează:
    a) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la curţile de apel se transmite tuturor curţilor de apel;
    b) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă curţile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe lângă curţile de apel;
    c) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la tribunale şi tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor şi tribunalelor specializate;
    d) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă tribunale şi tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe lângă tribunale şi tribunale specializate;
    e) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la judecătorii se transmite tuturor judecătoriilor;
    f) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă judecătorii se transmite tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii.
    (2) Listele prevăzute la alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor."
    12. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Listele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se transmit de către Consiliul Superior al Magistraturii instanţelor şi parchetelor, însoţite de buletine de vot.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecărei instanţe şi fiecărui parchet un număr de buletine de vot ştampilate egal cu numărul judecătorilor şi procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10% ."
    13. La articolul 14, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Judecătorii de la curţile de apel şi procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 3 judecători de la curţile de apel şi un procuror de la parchetele de pe lângă acestea.
    (3) Judecătorii de la tribunale şi tribunalele specializate şi procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecători de la tribunale şi tribunalele specializate şi 2 procurori de la parchetele de pe lângă acestea.
    (4) Judecătorii de la judecătorii şi procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecători de la judecătorii şi un procuror de la parchetele de pe lângă acestea."
    14. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecător şi procuror votează un număr de candidaţi egal cu numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instanţe sau parchete la nivelul cărora judecătorul sau, după caz, procurorul îşi desfăşoară activitatea."
    15. La articolul 15, se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care au fost votate mai puţine persoane decât cele prevăzute la alin. (3), votul este nul.
    (5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecătorii şi procurorii detaşaţi la alte autorităţi decât la instanţe sau parchete."
    16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală, împreună cu doi judecători sau procurori desemnaţi înaintea votului de adunările generale:
    a) asigură numărarea voturilor;
    b) întocmeşte procesul-verbal cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatele votului şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii;
    c) comunică numele judecătorilor sau al procurorilor desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, după caz, alcătuieşte şi transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidaţii înscrişi în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în adunările generale prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 14 alin. (2) - (4).
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală este ajutat de 2 judecători sau, după caz, de 2 procurori, desemnaţi de adunările generale, dintre judecătorii sau procurorii care nu şi-au depus candidaturile."
    17. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sunt aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii:
    a) 3 judecători de la curţile de apel, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    b) 2 judecători de la tribunale şi tribunalele specializate, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    c) 2 judecători de la judecătorii, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel, care a obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    e) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale şi tribunalele specializate care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    f) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii, care a obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional."
    18. La articolul 18, alineatele (1) - (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui judecător sau procuror.
    (2) Contestaţiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la data alegerilor.
    (3) Contestaţiile se soluţionează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data sesizării. Soluţia motivată a contestaţiei se comunică persoanelor care au făcut sesizarea."
    19. La articolul 18, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea formulării sesizării, judecătorii şi procurorii au dreptul să verifice procesele-verbale cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatul acestora, precum şi buletinele de vot."
    20. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Înainte de transmiterea listei către biroul permanent, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorii şi procurorii aleşi au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea."
    21. La articolul 20, alineatele (1) - (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) În vederea alegerii celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, organizaţiile profesionale ale juriştilor, consiliile profesionale ale facultăţilor de drept acreditate, asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiectiv apărarea drepturilor omului, pot propune Biroului Permanent al Senatului câte un candidat.
    (2) Pot fi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţi ai societăţii civile, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt specialişti în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puţin 7 ani în activitatea juridică;
    b) se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală;
    c) nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990, nu au colaborat cu acestea şi nu au un interes personal, care influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege;
    d) nu au calitatea de membru al unui partid politic şi nu au îndeplinit în ultimii 5 ani funcţii de demnitate publică.
    (3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul Permanent al Senatului, între a 90-a zi şi a 60-a zi înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, însoţite de hotărârea judecătorească sau, după caz, actul normativ de înfiinţare, de actul constitutiv şi statutul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), precum şi de cazierul fiscal al acestora.
    (5) Candidaţii propuşi vor prezenta Senatului documentele prevăzute la art. 8 alin. (4), precum şi cazierul judiciar.
    (6) Lista candidaţilor şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se afişează pe paginile de internet ale Senatului şi Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora."
    22. La articolul 21 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile art. 19 alin. (1^1) se aplică în mod corespunzător."
    23. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În şedinţa de constituire, prezidată de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sunt aleşi preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii."
    24. La articolul 23 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În termen de 15 zile de la şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru permanent, pe domenii de activitate."
    25. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfăşoară activitate permanentă."
    26. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercită activitatea de judecător sau procuror. Judecătorii şi procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii îşi suspendă activitatea de judecător, respectiv de procuror referitoare la prezenţa judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori. La încetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activităţii îşi reiau activitatea de judecător sau procuror."
    27. La articolul 24 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(3) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflaţi în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activităţii de judecător sau procuror pentru perioada rămasă până la terminarea mandatului. Opţiunea se exprimă în scris, la preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (4) Funcţiile de conducere deţinute de judecătorii sau procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii ce deţin o funcţie de conducere la instanţe ori parchete, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot opta pentru suspendarea din funcţia de conducere respectivă în condiţiile alin. (2).
    (5) Perioada în care judecătorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în aceste funcţii."
    28. La articolul 25, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi dintre judecătorii şi procurorii prevăzuţi la art. 4 lit. a), care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit.
    (6) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult o lună de la constatarea vacanţei, va proceda la alegerea noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte."
    29. La articolul 25 alineatul (3), litera g) se abrogă.
    30. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Judecătorul sau procurorul care prezidează lucrările secţiei semnează hotărârile şi celelalte acte emise de aceasta."
    31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii se întruneşte în plen şi în secţii, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor plenului ori, după caz, ai secţiilor.
    (2) Lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri, iar lucrările secţiilor se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor acestora.
    (3) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi hotărârile secţiilor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi."
    32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie participă la lucrările secţiei pentru judecători, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la lucrările secţiei pentru procurori, iar ministrul justiţiei, la lucrările ambelor secţii.
    (2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de vot, în situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare."
    33. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot participa la lucrările Plenului şi ale secţiilor, exprimând, atunci când consideră necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la iniţiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii."
    34. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen şi în secţii, se iau prin vot direct şi secret şi se motivează."
    35. La articolul 30, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1) - (3^5), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se redactează în cel mult 20 de zile şi se comunică de îndată.
    (3^2) Hotărârile prevăzute la alin. (3^1) se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 10 zile de la redactare.
    (3^3) Hotărârile prevăzute la alin. (3^1) pot fi atacate cu recurs, de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (3^4) Recursul suspendă executarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3^5) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (3^3) este irevocabilă."
    36. La articolul 30, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Ordinea de zi se publică cu 3 zile înainte pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
    37. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor.
    (2) Judecătorul sau procurorul care consideră că independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională îi sunt afectate în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
    (4) Atribuţiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor acestuia, referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor, se exercită cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare."
    38. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor."
    39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:
    a) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari;
    b) numeşte judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
    c) dispune promovarea judecătorilor şi a procurorilor;
    d) eliberează din funcţie judecătorii stagiari şi procurorii stagiari;
    e) propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru judecători şi procurori, în condiţiile legii;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."
    40. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la admiterea în magistratură, evaluarea, formarea şi examenele judecătorilor şi procurorilor:
    a) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, stabileşte numărul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă anual data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiţie, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
    b) numeşte comisia de admitere şi comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii;
    c) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor şi aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor de formare profesională continuă, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea;
    d) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, concursurile pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;
    e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi procurorilor;
    f) numeşte comisiile pentru evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;
    g) numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii;
    h) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii;
    i) numeşte directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi desemnează judecătorii şi procurorii membri în Consiliul de conducere al şcolii.
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii soluţionează contestaţiile formulate de judecători şi procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date în materie disciplinară."
    41. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor:
    a) convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;
    b) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe şi parchete;
    c) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice, şi emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor;
    d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."
    42.  La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004 şi în Legea nr. 304/2004.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi a regulamentelor prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (6) Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual, un raport privind starea justiţiei şi un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României până la data de 15 februarie a anului următor şi le publică, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
    43. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:
    a) dispun delegarea judecătorilor şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;
    b) numesc în funcţii de conducere judecătorii şi procurorii, în condiţiile legii şi ale regulamentului;
    c) examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea în funcţie a judecătorilor în cadrul Curţii;
    d) analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în magistratură, de către judecătorii şi procurorii înscrişi la concursul de promovare şi de către judecătorii şi procurorii propuşi pentru numirea în funcţii de conducere;
    e) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, constituite în condiţiile legii;
    f) iau măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor;
    g) propun Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    h) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorilor şefi secţie din aceste parchete, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia;
    i) aprobă transferul judecătorilor şi procurorilor;
    j) dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor;
    k) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."
    44. După articolul 41, se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor:
    a) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile acestora, precum şi înfiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiilor acestora, în condiţiile legii;
    b) aprobă propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie de înfiinţare şi desfiinţare a secţiilor în cadrul parchetelor;
    c) avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;
    d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;
    e) la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilesc numărul vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriile la care funcţionează un vicepreşedinte;
    f) la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz, aprobă numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum şi parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi;
    g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."
    45. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) privind percheziţia şi reţinerea nu se aplică în caz de infracţiune flagrantă."
    46. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea nr. 303/2004."
    47. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Acţiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din un membru al secţiei pentru judecători şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători şi, respectiv un membru al secţiei pentru procurori şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori.
    (2) Secţia pentru judecători şi secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii numesc, în fiecare an, membrii comisiilor prevăzute la alin. (1). În comisiile de disciplină nu pot fi numiţi doi ani consecutiv aceiaşi membri.
    (3) Membrii de drept, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi numiţi în comisiile de disciplină.
    (4) Comisiile de disciplină pot fi sesizate în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor, de orice persoană interesată sau se pot sesiza din oficiu.
    (5) Orice sesizare privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor greşit îndreptată la instanţe sau parchete va fi înaintată comisiilor de disciplină în termen de 5 zile de la înregistrare."
    48. La articolul 46, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori.
    (3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei. Ascultarea celui în cauză şi verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu împiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare".
    49. La articolul 46, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1), (3^2) şi (3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Rezultatul cercetării prealabile se înaintează comisiei de disciplină în termen de 60 de zile de la înregistrarea sesizării la Consiliul Superior al Magistraturii, iar în următoarele 20 de zile comisia de disciplină sesizează secţia corespunzătoare în vederea soluţionării acţiunii disciplinare.
    (3^2) În cazul în care, înainte de sesizarea secţiei, comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, desemnează un inspector din cadrul serviciului corespunzător al Inspecţiei judiciare, în vederea completării cercetării prealabile. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat în cel mult 30 de zile comisiei de disciplină. În acest caz, termenul de 20 de zile prevăzut la alin. (1) curge de la primirea rezultatului verificărilor suplimentare.
    (3^3) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea."
    50. La articolul 46, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii."
    51. Articolul 47 se abrogă.
    52. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48

(1) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se

exercită acţiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.
    (2) Judecătorul sau procurorul şi, după caz, reprezentantul sau avocatul său au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare.
    (3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de judecător sau procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia."
    53. La articolul 49, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător sau procuror;"
    54. La articolul 50, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Hotărârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul General al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 9 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii şi judecătorul sancţionat disciplinar."
    55. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.
    (2) Calitatea de reprezentant al societăţii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcţionar public, judecător sau procuror în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exerciţiu.
    (3) Dispoziţiile art. 6^1 şi 6^2 din Legea nr. 303/2004 se aplică şi membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispoziţiilor art. 6^2 din Legea nr. 303/2004, imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de trei luni, precum şi prin deces.
    (5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept, pentru motivele prevăzute de art. 60 din Legea nr. 303/2004."
    56. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului, ori de o treime din membri, în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau în cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulată potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocaţi şi la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. În cadrul adunărilor generale, decizia se ia cu votul a 2/3 din numărul judecătorilor sau procurorilor.
    (5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticorupţie decizia de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majorităţii procurorilor. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
    (6) Decizia de revocare a reprezentantului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se ia cu votul majorităţii judecătorilor din adunarea generală.
    (7) Procedura de revocare poate fi declanşată de orice adunare generală de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se cere, precum şi de organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
    (8) Centralizarea rezultatelor votului se realizează de adunarea generală care a iniţiat procedura sau de prima adunare generală sesizată de organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
    (9) În termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării semnate şi motivate de reprezentanţii adunărilor generale prevăzute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din funcţie a membrului ales. Dispoziţiile art. 54 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."
    57. După articolul 53, se introduc două articole noi, articolele 53^1 şi 53^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 53^1
    (1) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii.
    (2) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a unui membru ales al acestuia, încălcarea obligaţiilor profesionale ori săvârşirea de către acesta a unor abateri disciplinare.
    (3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii îndeplinesc rolul de instanţe de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a membrilor aleşi ai Consiliului pentru faptele prevăzute de art. 97 din Legea nr. 303/2004.
    ART. 53^2
    (1) În vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul inspecţiei judiciare care funcţionează pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei. Ascultarea celui în cauză şi verificarea apărărilor acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu împiedică încheierea cercetării. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii care este cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare.
    (4) Inspectorul desemnat înaintează, în cel mult 60 de zile, comisiei de disciplină constituite potrivit art. 45 rezultatul cercetării prealabile. Comisia de disciplină sesizează secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea soluţionării acţiunii disciplinare.
    (5) În cazul în care, înainte de sesizarea secţiei, comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, desemnează un inspector din cadrul serviciului corespunzător al Inspecţiei judiciare, în vederea completării cercetării prealabile.
    (6) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea.
    (7) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii faţă de care se exercită acţiunea disciplinară nu participă în calitate de membru ales la lucrările Plenului în care se judecă acţiunea disciplinară.
    (8) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii."
    (9) Dispoziţiile art. 48 - 50 se aplică în mod corespunzător."
    58. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) În cazul încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, pentru locul rămas vacant se organizează noi alegeri, potrivit procedurii prevăzute de lege.
    (2) Până la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de judecătorul sau procurorul care a obţinut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfăşurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, art. 20."
    59. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    (1) Pe perioada mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizaţie lunară egală cu cea a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfăşoară activitate permanentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), primesc lunar, pentru activitatea desfăşurată, o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui preşedinte de secţie al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1) şi (2), primesc lunar, pentru activitatea desfăşurată, indemnizaţia prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare."
    60. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în timpul aceluiaşi mandat, soţi sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv."
    61. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general.
    (2) Secretarul general este numit şi revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime în magistratură.
    (3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist în management, resurse umane sau în domeniul financiar.
    (4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeşte o indemnizaţie lunară egală cu cea a secretarului general din Ministerul Justiţiei prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justiţiei, prevăzută de acelaşi act normativ."
    62. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează Inspecţia judiciară, condusă de un inspector şef.
    (2) În cadrul Inspecţiei judiciare funcţionează un serviciu de inspecţie judiciară pentru judecători şi un serviciu de inspecţie judiciară pentru procurori.
    (3) Inspectorii din cadrul Inspecţiei judiciare sunt numiţi de Plen, prin concurs sau examen, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2) şi au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare. Funcţia de inspector poate fi ocupată şi de judecători sau procurori detaşaţi.
    (4) Inspectorii pot solicita preşedinţilor instanţelor judecătoreşti şi conducătorilor parchetelor din circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa sau parchetul unde se efectuează o verificare, să desemneze judecători sau procurori, prin rotaţie, care să efectueze anumite acte dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare.
    (5) Atribuţiile Inspecţiei judiciare, structura, numărul şi salarizarea inspectorilor se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în limitele bugetului."
    63. Articolele 65 - 67 abrogă.
    ART. II
    (1) În cazul încetării mandatului unuia dintre judecătorii aleşi în actualul Consiliu Superior al Magistraturii ca reprezentant al curţilor de apel, se organizează alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al judecătoriilor, potrivit prezentei legi.
    (2) În cazul încetării mandatului reprezentantului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau reprezentantului Parchetului Naţional Anticorupţie în actualul Consiliul Superior al Magistraturii, se organizează alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al parchetelor de pe lângă tribunale, potrivit prezentei legi.
    (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Consiliul Superior al Magistraturii numeşte secretarul general adjunct, în condiţiile prevăzute de articolul 59.
    ART. III
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii îşi va modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare şi va actualiza Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, care se publică în Monitorul Oficial.
    ART. IV
    Comisiile de disciplină vor fi numite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ART. V
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.
    ART. VI
    Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    TITLUL XVI
    Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

    ART. I
    Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi."
    2. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) instanţe militare;"
    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Asistenţa judiciară internaţională se solicită sau se acordă în condiţiile prevăzute de lege, de tratatele internaţionale la care România este parte sau, după caz, pe bază de reciprocitate."
    4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează ca instanţă de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de judecători şi procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date în materie disciplinară."
    5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    Activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective."
    6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) Şedinţele de judecată se înregistrează prin mijloace tehnice video sau audio, ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările sau stenogramele se transcriu de îndată.
    (2) Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv ale preşedintelui completului de judecată.
    (3) La cerere, părţile pot primi o copie a transcrierii înregistrărilor, stenogramelor sau notelor grefierului."
    7. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Dezbaterile purtate de părţi în limba maternă se înregistrează, consemnându-se în limba română. Obiecţiunile formulate de cei interesaţi cu privire la traduceri şi consemnarea acestora se rezolvă de instanţa de judecată până la încheierea dezbaterilor din acel dosar consemnându-se în încheierea de şedinţă."
    8. La articolului 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei secţii, constituie colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Când se dezbat probleme economico-financiare şi administrative, la şedinţele colegiului de conducere participă managerul economic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are vot consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii."
    9. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) analizează candidaturile depuse pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei şi prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovării în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;"
    10. La articolul 27 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    11. La articolul 30 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Completul de 9 judecători se constituie, de regulă, din judecători specializaţi, în funcţie de natura cauzei."
    12. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
    13. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii."
    14. La articolul 34, alineatul (2) se abrogă.
    15. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii."
    16. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) În domeniile prevăzute de art. 34 alin. (4) se pot înfiinţa tribunale specializate.
    (2) Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.
    (3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care se înfiinţează."
    17. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate.
    (2) În cadrul judecătoriilor se vor organiza secţii sau complete specializate pentru minori şi familie."
    18. După articolul 37, se introduce un articol nou, articolul 37^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 37^1
    (1) Completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie, precum şi tribunalele specializate pentru minori şi familie judecă atât infracţiunile săvârşite de minori, cât şi infracţiunile săvârşite asupra minorilor.
    (2) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, unii minori şi alţii majori şi nu este posibilă disjungerea, competenţa aparţine tribunalului specializat pentru minori şi familie.
    (3) Dispoziţiile Codului de procedură penală se aplică în mod corespunzător."
    19. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Secţiile şi completele specializate ale curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează la propunerea colegiilor de conducere ale fiecărei instanţe, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Componenţa secţiilor şi completelor specializate se stabileşte de colegiul de conducere al instanţei, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama de specializarea judecătorului.
    (3) În mod excepţional, în situaţia în care în cadrul unei secţii nu se poate constitui un complet de judecată, colegiul de conducere al instanţei poate dispune participarea unor judecători de la alte secţii."
    20. Secţiunea a 2-a - "Competenţa instanţelor judecătoreşti" a Capitolului II din Titlul II se abrogă.
    21. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia."
    22. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Verificările efectuate personal de preşedinţi sau vicepreşedinţi sau prin judecători anume desemnaţi trebuie să respecte principiile independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii, precum şi autoritatea de lucru judecat."
    23. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38.
    (2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri şi au următoarea componenţă:
    a) la curţile de apel şi tribunale: preşedintele şi 6 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor;
    b) la tribunale specializate şi judecătorii: preşedintele şi 2 sau 4 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor.
    (3) Hotărârile colegiului de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.
    (4) La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii.
    (5) La curţile de apel şi tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la şedinţele acestuia participă şi managerul economic al instanţei, cu vot consultativ.
    (6) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de conducere ale curţilor de apel, ale tribunalelor şi tribunalelor specializate pot fi invitaţi şi judecători de la alte instanţe, care nu au drept de vot.
    (7) Membrii aleşi ai colegiilor de conducere pot fi revocaţi de adunările generale în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege."
    24. La articolul 53, se introduc două alineate noi, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Adunările generale ale judecătorilor se convoacă şi la solicitarea unei treimi din numărul judecătorilor care fac parte din aceasta.
    (4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca şi de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instanţei."
    25. La articolul 54, după litera e) se introduc două litere noi, literele e^1) şi e^2), cu următorul cuprins:
    "e^1) aleg şi revocă membrii colegiilor de conducere;
    e^2) iniţiază procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;"
    26. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    (1) Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecată la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii completului. Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.
    (2) Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia."
    27. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale.
    (2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile, în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
    (3) În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa, procesul se judecă din nou în complet de divergenţă, în condiţiile legii.
    (4) Completul de divergenţă se constituie prin includerea, în completul de judecată, a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a judecătorului din planificarea de permanenţă."
    28. După Capitolul II al Titlului II se introduce un capitol nou, Capitolul III - "Instanţele militare", cu următorul cuprins:

    "CAP. 3
    Instanţele militare

    ART. 58^1
    (1) Instanţele militare sunt:
    a) Tribunalele militare;
    b) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti;
    c) Curtea Militară de Apel Bucureşti.
    (2) Circumscripţiile instanţelor militare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.
    (3) Instanţele militare au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu.
    ART. 58^2
    (1) Instanţele militare judecă la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instanţa poate dispune ca judecata să se desfăşoare în alt loc.
    (2) Instanţele militare pot judeca şi pe teritoriul altor state, militari români, membri ai unei forţe multinaţionale, în condiţiile în care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia română.
    ART. 58^3
    (1) La şedinţele de judecată, judecătorii şi procurorii militari sunt obligaţi să poarte uniforma militară.
    (2) Când inculpatul este militar activ, preşedintele completului de judecată, precum şi procurorul care participă la judecarea cauzei trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
    (3) Când gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul învinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare, numit de conducătorul parchetului la care este înregistrată cauza.
    ART. 58^4
    (1) În municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara funcţionează tribunale militare.
    (2) Tribunalele militare judecă procesele şi cererile date prin lege în competenţa lor.
    (3) Tribunalul militar este condus de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52 - 54 se aplică în mod corespunzător, colegiile de conducere fiind formate din preşedinte şi doi judecători.
    ART. 58^5
    (1) În municipiul Bucureşti funcţionează Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.
    (2) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti este condus de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52 - 54 se aplică în mod corespunzător, colegiul de conducere fiind format din preşedinte şi doi judecători.
    (3) Preşedintele Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti este ordonator terţiar de credite.
    ART. 58^6
    (1) Curtea Militară de Apel funcţionează în municipiul Bucureşti, ca instanţă unică, cu personalitate juridică, fiind condusă de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52 - 54 se aplică în mod corespunzător, colegiul de conducere fiind format din preşedinte şi doi judecători.
    (2) Preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti este ordonator secundar de credite."
    29. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    (1) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile în temeiul legii şi este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    30. La articolul 60, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:
    "i^1) verifică respectarea legii la locurile de deţinere preventivă;"
    31. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevăzute de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor, intervenţia procurorului ierarhic superior, în orice formă, în efectuarea urmăririi penale sau în adoptarea soluţiei."
    32. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc două alineate noi, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale. Măsura infirmării este supusă controlului instanţei competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului care a adoptat soluţia.
    (4) Lucrările repartizate pot fi trecute altui procuror numai în cazul suspendării sau al încetării calităţii acestuia, potrivit legii, ori, în absenţa sa, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care împiedică rechemarea sa. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor măsura dispusă de procurorul ierarhic superior."
    33. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemnaţi."
    34. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Serviciile şi organele specializate în culegerea, prelucrarea şi arhivarea informaţiilor au obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele şi toate informaţiile, neprelucrate, deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor."
    35. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Procurorul este liber să prezinte în instanţă concluziile pe care le consideră întemeiate, potrivit legii, ţinând seama de probele administrate în cauză. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii intervenţia procurorului ierarhic superior, pentru influenţarea în orice formă a concluziilor."
    36. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din proprie iniţiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, ori de ministrul justiţiei.
    (2) Controlul constă în verificarea eficienţei manageriale, a modului în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în lucrările de competenţa parchetelor. Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmăririi penale şi soluţiile adoptate.
    (3) Ministrul justiţiei poate să ceară procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie informări asupra activităţii parchetelor şi să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii."
    37. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct."
    38. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este ajutat de 3 consilieri."
    39. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 69
    Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie exercită, direct sau prin procurori anume desemnaţi, controlul asupra tuturor parchetelor."
    40. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 72
    (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în structură secţii conduse de procurori şefi, care pot fi ajutaţi de adjuncţi. În cadrul secţiilor pot funcţiona servicii şi birouri conduse de procurori şefi.
    (2) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ca structură specializată în combaterea criminalităţii organizate şi terorismului.
    (3) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
    (4) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop.
    (5) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4).
    (6) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţei la stres, precum şi altor calităţi specifice.
    (7) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute în vedere şi activitatea desfăşurată de procurori, cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţele de operare pe calculator.
    (8) Comisia prevăzută la alin. (4) este numită prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi este formată din 3 procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Din comisie pot face parte şi specialişti în psihologie, resurse umane şi alte domenii.
    (9) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
    (10) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot fi revocaţi prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
    (11) La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii.
    (12) Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt stabilite prin lege specială.
    (13) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004 se aplică în mod corespunzător."
    41. La articolul 74, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este constituit din procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul, şi 5 procurori aleşi în adunarea generală a procurorilor.
    (3) Dispoziţiile art. 52 alin. (3) - (7) se aplică în mod corespunzător."
    42. După articolul 75, se introduce un articol nou, articolul 75^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 75^1
    Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    43. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie, potrivit legii, îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României, şi funcţionează pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    44. La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    (1) Parchetul Naţional Anticorupţie îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic."
    45. La articolul 78, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 78
    (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de 2 adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (2) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este ajutat de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    46. La articolul 79, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticorupţie este constituit din procurorul general, unul dintre adjuncţii acestuia şi 5 procurori aleşi în adunarea generală a procurorilor.
    (3) Dispoziţiile art. 52 alin. (3) - (7) se aplică în mod corespunzător."
    47. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 83
    (1) Parchetul Naţional Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliul Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
    (2) Pentru a fi numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui interviu organizat de comisia constituită în acest scop.
    (3) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2).
    (4) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţei la stres, precum şi altor calităţi specifice.
    (5) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute în vedere şi activitatea desfăşurată de procurori, cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţele de operare pe calculator.
    (6) Comisia prevăzută la alin. (2) este numită prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie şi este formată din 3 procurori de la Parchetul Naţional Anticorupţie. Din comisie pot face parte şi specialişti în psihologie, resurse umane şi alte domenii.
    (7) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie.
    (8) Procurorii numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie pot fi revocaţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
    (9) La data încetării activităţii în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii.
    (10) Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticorupţie sunt stabilite prin lege specială.
    (11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."
    48. După articolul 83, se introduce un articol nou, articolul 83^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 83^1
    Parchetul Naţional Anticorupţie elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului Naţional Anticorupţie."
    49. La articolul 90, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Conducătorul fiecărui parchet repartizează procurorii pe secţii, servicii şi birouri, în funcţie de pregătirea, specializarea şi aptitudinile acestora."
    50. La articolul 90, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Conducătorul fiecărui parchet repartizează dosarele procurorilor, ţinând cont de specializarea acestora."
    51. La articolul 91, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dispoziţiile art. 52 alin. (2) - (7) se aplică în mod corespunzător."
    52. După articolul 92 se introduce o secţiune nouă, Secţiunea a 4-a - "Organizarea parchetelor militare", cu următorul cuprins:
    "Secţiunea a 4-a
    Organizarea parchetelor militare

    ART. 92^1
    (1) Pe lângă fiecare instanţă militară funcţionează un parchet militar. Pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti funcţionează Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti funcţionează Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, iar pe lângă tribunalele militare funcţionează parchetele de pe lângă tribunalele militare.
    (2) Circumscripţiile parchetelor militare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.
    (3) Parchetele militare prevăzute la alin. (1) au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu.
    ART. 92^2
    (1) Parchetele militare sunt conduse de un prim-procuror militar ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
    (2) Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti este condus de un procuror general militar, ajutat de un procuror general militar adjunct.
    ART. 92^3
    (1) Parchetele militare exercită prin procurorii militari atribuţiile prevăzute la art. 60, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Parchetele militare efectuează urmărirea penală în cauzele privind fapte penale comise de militari români dislocaţi pe teritoriul altor state, în cadrul unor forţe multinaţionale, în condiţiile în care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia română. Procurorii militari participă la şedinţele de judecată ce se desfăşoară potrivit art. 58^2.
    (3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare specială puse în serviciul lor şi faţă de care exercită atribuţiile prevăzute la art. 60 lit. b).
    (4) Dispoziţiile art. 91 şi 92 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 92^4
    (1) Când inculpatul este militar activ, procurorul militar care efectuează urmărirea penală trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
    (2) Când gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul învinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare, numit de conducătorul parchetului la care este înregistrată cauza.
    ART. 92^5
    (1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie funcţionează secţii sau servicii de combatere a infracţiunilor săvârşite de militari care au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu.
    (2) Pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, precum şi pentru stabilirea cauzelor care generează sau favorizează criminalitatea în rândul militarilor, secţiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie organizează şi desfăşoară activităţi comune ale procurorilor militari cu organele de control din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din cadrul altor structuri militare, pe bază de protocoale."
    53. La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    (1) Institutul Naţional al Magistraturii este instituţia publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea iniţială a judecătorilor şi procurorilor, formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi formarea formatorilor, în condiţiile legii."
    54. La articolul 94, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    (1) Institutul Naţional al Magistraturii este condus de un consiliu ştiinţific format din 13 membri: un judecător al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un judecător al Curţii de Apel Bucureşti, un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandaţi de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 3 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justiţie, un reprezentant al asociaţiilor profesionale legal constituite ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi directorul Institutului Naţional al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu şi îl prezidează.
    (2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai acestuia sunt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor şi procurorilor sau al cadrelor didactice din învăţământul superior juridic acreditat potrivit legii."
    55. La articolul 94, alineatul (4) se abrogă.
    56. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    (1) Personalul de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii este asigurat, de regulă, din rândul judecătorilor şi procurorilor în funcţie, care pot fi detaşaţi în condiţiile prezentei legi, cu acordul lor, în cadrul Institutului, cu avizul consiliului ştiinţific al Institutului.
    (2) Institutul Naţional al Magistraturii poate folosi, în condiţiile legii, şi cadre didactice din învăţământul juridic superior acreditat potrivit legii, alţi specialişti români şi străini, precum şi personal de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea procesului de formare profesională.
    (3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii la plata cu ora se face în funcţie de numărul de ore de seminar sau curs susţinute, de indemnizaţia brută lunară a funcţiei de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de norma didactică stabilită conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic."
    57. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 99
    Prin hotărâre a Guvernului se pot înfiinţa, în subordinea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public, centre regionale de formare profesională continuă a grefierilor şi a altor categorii de personal de specialitate."
    58. La articolul 100, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) sunt apte, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei."
    59. La articolul 101, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile judecătorilor şi procurorilor se aplică şi asistenţilor judiciari.
    (3) Dispoziţiile referitoare la concediul de odihnă, asistenţă medicală gratuită şi gratuitatea transportului, prevăzute de lege pentru judecători şi procurori, se aplică şi asistenţilor judiciari.
    (4) Asistenţii judiciari depun jurământul în condiţiile prevăzute de lege pentru judecători şi procurori."
    60. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    (1) Asistenţilor judiciari li se aplică dispoziţiile legale privind abaterile şi sancţiunile disciplinare, precum şi motivele de eliberare din funcţie prevăzute de lege pentru judecători şi procurori."
    61. La articolul 106, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Instanţele şi parchetele militare au în structură şi un compartiment de documente clasificate."
    62. La articolul 107, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "(2) Conducătorul biroului, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt, poate fi un judecător sau procuror desemnat de preşedintele instanţei

sau, după caz, de conducătorul parchetului ori un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică sau specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen."
    63. La articolul 108, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Personalul auxiliar de la instanţele şi parchetele militare, de la secţiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie poate proveni şi din rândul militarilor activi."
    64. La articolul 109, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La şedinţele de judecată, grefierii militari sunt obligaţi să poarte uniforma militară."
    65. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 110
    (1) În vederea informatizării activităţii instanţelor şi parchetelor, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie iau măsuri pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora.
    (2) Numărul informaticienilor se stabileşte de către preşedintele instanţei sau, după caz, de către conducătorul parchetului, cu avizul conform al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (3) În cazul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului Naţional Anticorupţie, avizul prevăzut la alin. (2) nu este necesar.
    (4) În vederea creării unui sistem informatic unitar şi funcţional, instituţiile sistemului judiciar au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în strategia de informatizare a sistemului judiciar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
    (5) Dotarea tehnică necesară informatizării instanţelor militare, a secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori, după caz, din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi a parchetelor militare se asigură de Ministerul Apărării Naţionale."
    66. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Numărul personalului Jandarmeriei Române necesar pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi ministrului administraţiei şi internelor, precum şi a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."
    67. După articolul 111, se introduc două articole noi, articolul 111^1 şi articolul 111^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 111^1
    (1) Instanţele şi parchetele militare dispun de poliţia militară pusă în serviciul lor de Ministerul Apărării Naţionale, în mod gratuit. Necesarul de personal de poliţie militară va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Poliţia militară pusă în serviciul instanţelor şi parchetelor militare este subordonată preşedinţilor sau prim-procurorilor acestora.
    (3) Paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a celorlalte spaţii folosite de acestea, a bunurilor şi valorilor ce le aparţin, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii, se asigură, în mod gratuit, de către Poliţia Militară.
    (4) Numărul personalului necesar pentru fiecare instanţă sau parchet va fi stabilit de ministrul justiţiei, la propunerea preşedintelui Curţii Militare de Apel şi a secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    ART. 111^2
    Poliţia Română şi Jandarmeria Română au obligaţia de a acorda sprijinul necesar, potrivit atribuţiilor legale, instanţelor şi parchetelor militare, secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, pentru buna desfăşurare a procesului penal, la solicitarea acestora."
    68. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 112
    Modul de utilizare a personalului de poliţie pentru asigurarea protecţiei judecătorilor şi procurorilor, precum şi modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Române pentru asigurarea pazei sediilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol încheiat între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie sau, după caz, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor."
    69. La articolul 113, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi Curţii Militare de Apel Bucureşti şi Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti."
    70. La articolul 114, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La concursul prevăzut la alin. (1) se pot înscrie persoanele care au studii economice superioare şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani."
    71. La articolul 115, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la organele abilitate a proiectelor de buget anuale, la termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;"
    72. La articolul 115, după litera g) se introduc trei litere noi, literele h), i) şi j), cu următorul cuprins:
    "h) urmăreşte şi răspunde de utilizarea cu eficienţă a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum şi a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
    i) organizează ţinerea la zi a contabilităţii instanţei şi parchetului din circumscripţia în cadrul căreia funcţionează şi controlează efectuarea corectă a tuturor operaţiunilor financiar-contabile în documentele specifice, precum şi întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
    j) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi parchetelor din circumscripţiile în cadrul cărora funcţionează, stabilind măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora. De asemenea, asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor, inclusiv măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor."
    73. După articolul 117, se introduce un articol nou, articolul 117^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 117^1
    (1) Instanţele militare care nu au sediul în municipiul Bucureşti şi parchetele de pe lângă acestea au în structură un compartiment economico-administrativ.
    (2) Personalul auxiliar din compartimentul economico-administrativ are următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrările necesare desfăşurării activităţii instanţelor;
    b) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţelor;
    c) asigură întreţinerea şi funcţionarea clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare de încălzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare;
    d) asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor;
    e) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi."
    74. La articolul 118, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Bugetul instanţelor şi parchetelor militare este gestionat de Ministerul Apărării Naţionale, ministrul apărării naţionale având calitatea de ordonator principal de credite."
    75. La articolul 119, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Proiectele de buget anual se elaborează de Curtea Militară de Apel Bucureşti, respectiv de secţia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după consultarea celorlalte instanţe şi parchete militare, se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii şi se transmit Ministerului Apărării Naţionale.
    (7) Anual, Guvernul României va include în bugetul Ministerului Apărării Naţionale fondurile necesare potrivit art. 118 alin. (4)."
    76. La articolul 121, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru instanţele şi parchetele militare, numărul maxim de posturi se aprobă, potrivit alin. (1), cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale."
    77. La articolul 122 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Statele de funcţii şi de personal pentru fiecare instanţă militară şi parchet de pe lângă aceasta se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii şi al ministrului apărării naţionale."
    78. După articolul 122 se introduce un articol nou, articolul 122^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 122^1
    Începând cu data de 1 ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor vor fi preluate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    79. Articolul 123 se abrogă.
    80. La articolul 125, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Drepturile materiale şi băneşti ale personalului instanţelor şi parchetelor militare şi mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcţionării instanţelor şi parchetelor militare, secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie se asigură de Ministerul Apărării Naţionale."
    81. La articolul 126 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) modul şi criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecată, în vederea asigurării respectării principiilor distribuţiei aleatorii şi continuităţii;"
    82. La articolul 127, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
    83. Articolul 128 se abrogă.
    84. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 130
    (1) Datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Dispoziţiile prezentei legi privind managerii economici ai instanţelor şi ai parchetelor se aplică începând cu 1 iulie 2005.
    (3) Funcţia de manager economic se echivalează cu funcţia de director executiv.
    (4) Până la începerea funcţionării Tribunalului Ilfov şi a parchetului de pe lângă această instanţă, cauzele de competenţa acestora se soluţionează de Tribunalul Bucureşti şi, respectiv, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti."
    85. Articolul 132 se abrogă.
    86. La articolul 133, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la directorii economici se abrogă de la data de 1 iulie 2005."
    ART. II
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, funcţiile de judecător inspector şi procuror inspector se desfiinţează, iar posturile se transformă în posturi de judecător, respectiv procuror.
    (2) Activităţile aflate în curs de desfăşurare ale judecătorilor inspectori şi procurorilor inspectori vor fi continuate de judecători sau procurori desemnaţi de conducătorii instanţelor judecătoreşti sau parchetelor.
    ART. III*)
    Dispoziţiile prezentei legi privind înregistrarea şedinţelor de judecată, precum şi cele privind numirea la birourile de informare şi relaţii publice a absolvenţilor unei facultăţi de jurnalistică sau a specialiştilor în comunicare, se aplică de la 1 iulie 2006.
------------
    *) Conform art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006, data prevăzută la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se amână până la 1 ianuarie 2008.

    ART. IV
    (1) Circumscripţiile teritoriale ale parchetelor militare din municipiile Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Oradea, Ploieşti şi Târgu-Mureş, care se desfiinţează prin intrarea în vigoare a prezentei legi, se redistribuie în concordanţă cu circumscripţiile teritoriale ale instanţelor militare în aceste localităţi, potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege.
    (2) Funcţiile reduse ca urmare a reorganizării instanţelor şi parchetelor militare, potrivit prezentei legi, trec în statele de funcţii ale Ministerului Justiţiei şi ale Ministerului Public, cu luarea măsurilor de finanţare prin transferul la aceste instituţii a fondurilor corespunzătoare din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
    (3) Spaţiile şi dotările materiale ale parchetelor militare desfiinţate, vor fi preluate de parchetele militare cărora, prin redistribuire, le revin circumscripţiile teritoriale ale unităţilor desfiinţate.
    (4) Personalul auxiliar civil şi militar din cadrul instanţelor şi parchetelor militare care optează pentru transfer la instanţele şi parchetele civile sau ale căror funcţii au fost reduse, va fi transferat, ţinându-se seama de opţiunea exprimată, la instanţele şi parchetele civile din raza de domiciliu sau din alte localităţi.
    (5) La transferul personalului auxiliar civil şi militar de la instanţele şi parchetele militare, la instanţele sau parchetele civile, se ţine seama, potrivit legii, de vechimea în muncă şi de activitatea profesională. În acest caz, trecerea în rezervă sau direct în retragere a personalului auxiliar militar este obligatorie.
    ART. V
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
    ART. VI
    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în orice alte acte normative, denumirea "procuror consilier" se înlocuieşte cu cea de "consilier".
    ART. VII
    Regulamentele prevăzute de prezenta lege se actualizează şi se adoptă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. VIII
    (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor fi organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale instanţelor şi parchetelor.
    (2) Atribuţiile membrilor actualelor colegii de conducere încetează la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
    ART. IX
    Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
    1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a procurorului de către specialiştii prevăzuţi la alin. (1) poate constitui mijloc de probă, în condiţiile legii."
    2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private române sau străine, organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi, potrivit legii."
    ART. X
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a procurorului de specialiştii prevăzuţi la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condiţiile legii."
    2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private române sau străine, organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi, potrivit legii."
    ART. XI
    La litera C din Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară sintagma "tribunalele şi tribunalele specializate cuprinse în circumscripţia curţii de apel" se înlocuieşte cu "tribunalele cuprinse în circumscripţia curţii de apel".
    ART. XII
    După Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, care devine Anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 2, cu următorul cuprins:
    "ANEXA 2

    Circumscripţiile instanţelor militare, ale parchetelor de pe lângă acestea şi localităţile de reşedinţă

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Instanţa militară şi|   Parchetul militar şi      |   Circumscripţia    |
|crt.| localitatea de      |   localitatea de reşedinţă  |   teritorială       |
|    | reşedinţă           |                             |                     |
|____|_____________________|_____________________________|_____________________|
| I.1| Tribunalul Militar  | Parchetul de pe lângă       | Argeş               |
|    | Bucureşti           | Tribunalul Militar          | Călăraşi            |
|    | Sediul: Municipiul  | Bucureşti                   | Giurgiu             |
|    | Bucureşti           | Sediul: Municipiul Bucureşti| Ialomiţa            |
|    |                     |                             | Ilfov               |
|    |                     |                             | Olt                 |
|    |                     |                             | Teleorman           |
|    |                     |                             | Vâlcea              |
|    |                     |                             | Municipiul Bucureşti|
|    |                     |                             | Constanţa           |
|    |                     |                             | Tulcea              |
|    |                     |                             | Brăila              |
|    |                     |                             | Buzău               |
|    |                     |                             | Dâmboviţa           |
|    |                     |                             | Prahova             |
|____|_____________________|_____________________________|_____________________|
| I.2| Tribunalul Militar  | Parchetul de pe lângă       | Braşov              |
|    | Cluj                | Tribunalul Militar Cluj     | Covasna             |
|    | Sediul: Municipiul  | Sediul: Municipiul          | Sibiu               |
|    | Cluj-Napoca         | Cluj-Napoca                 | Alba                |
|    |                     |                             | Bistriţa-Năsăud     |
|    |                     |                             | Cluj                |
|    |                     |                             | Sălaj               |
|    |                     |                             | Harghita            |
|    |                     |                             | Mureş               |
|    |                     |                             | Bihor               |
|    |                     |                             | Maramureş           |
|    |                     |                             | Satu Mare           |
|____|_____________________|_____________________________|_____________________|
| I.3| Tribunalul Militar  | Parchetul de pe lângă       | Bacău               |
|    | Iaşi                | Tribunalul Militar Iaşi     | Neamţ               |
|    | Sediul: Municipiul  | Sediul: Municipiul Iaşi     | Suceava             |
|    | Iaşi                |                             | Vrancea             |
|    |                     |                             | Botoşani            |
|    |                     |                             | Galaţi              |
|    |                     |                             | Iaşi                |
|    |                     |                             | Vaslui              |
|____|_____________________|_____________________________|_____________________|
| I.4| Tribunalul Militar  | Parchetul de pe lângă       | Dolj                |
|    | Timişoara           | Tribunalul Militar Timişoara| Gorj                |
|    | Sediul: Municipiul  | Sediul: Municipiul Timişoara| Hunedoara           |
|    | Timişoara           |                             | Mehedinţi           |
|    |                     |                             | Arad                |
|    |                     |                             | Caraş-Severin       |
|    |                     |                             | Timiş               |
|____|_____________________|_____________________________|_____________________|
| II.| Tribunalul Militar  | Parchetul Militar de pe     | Competenţă          |
|    | Teritorial Bucureşti| lângă Tribunalul Militar    | teritorială generală|
|    | Sediul: Municipiul  | Teritorial Bucureşti        |                     |
|    | Bucureşti           | Sediul: Municipiul Bucureşti|                     |
|____|_____________________|_____________________________|_____________________|
|III.| Curtea Militară de  | Parchetul Militar de pe     | Competenţă          |
|    | Apel Bucureşti      | lângă Curtea Militară de    | teritorială         |
|    | Sediul: Municipiul  | Apel Bucureşti              | generală"           |
|    | Bucureşti           | Sediul: Municipiul Bucureşti|                     |
|____|_____________________|_____________________________|_____________________|

    ART. XIII
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.
    ART. XIV
    Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    TITLUL XVII
    Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor

    ART. I
    Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins: "Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor"
    2. La Titlul I, titlul Capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins: "Capitolul I - Noţiuni şi principii"
    3. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor."
    4. Articolul 2 se abrogă.
    5. La articolul 3, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie imparţiali.
    (4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenţa judecătorilor."
    6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii."
    7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi să participe la formarea profesională continuă."
    8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.
    (2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de actul de justiţie în cazuri care presupun existenţa unui conflict între interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii, cu excepţia cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţă, în scris, colegiului de conducere al instanţei sau conducătorului parchetului şi s-a considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu.
    (3) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să dea, anual, o declaraţie pe proprie răspundere în care să menţioneze dacă soţul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv, exercită o funcţie sau desfăşoară o activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora. Declaraţiile se înregistrează şi se depun la dosarul profesional."
    9. După articolul 6, se introduc două noi articole, articolele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să facă o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică.
    (2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică declaraţiile prevăzute la alin. (1). Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul profesional.
    (3) Dispoziţiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică se aplică în mod corespunzător.
    ART. 6^2
    (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declaraţie autentică, pe proprie răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
    (3) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică, din oficiu sau la sesizarea Consiliul Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, realitatea declaraţiilor prevăzute la alin. (2).
    (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcţia deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror."
    10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis:
    a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
    c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;
    d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii şi procurorii pot fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masă."
    11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic.
    (2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice."
    12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
    (2) Judecătorii şi procurorii nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau parchete decât acelea în cadrul cărora îşi exercită funcţia şi nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.
    (3) Judecătorilor şi procurorilor le este permis să pledeze, în condiţiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenţilor şi descendenţilor, ale soţilor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar şi în asemenea situaţii însă judecătorilor şi procurorilor nu le este îngăduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influenţa soluţia instanţei de judecată sau a parchetului şi trebuie sa evite a se crea aparenţa că ar putea influenţa în orice fel soluţia."
    13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Judecătorii şi procurorii pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice şi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic.
    (2) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internaţionale.
    (3)  Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice, precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial."
    14. Denumirea Titlului II se modifică şi va avea următorul cuprins: "Titlul II Cariera judecătorilor şi procurorilor"
    15. La Titlul II, titlul Capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins: "Capitolul I Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor"
    16. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Admiterea în magistratură a judecătorilor şi procurorilor se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii."
    17. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială în vederea ocupării funcţiei de judecător şi procuror se realizează prin Institutul Naţional al Magistraturii."
    18. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;"
    19. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. Comisia medicală se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii."
    20. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Concursul de admitere se organizează anual la data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere şi numărul de locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs."
    21. La articolul 14, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Datele prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat care se publică în trei cotidiene centrale.
    (1^2) Pentru înscrierea la concursul prevăzut la alin. (1), candidatul plăteşte o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului."
    22. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) se realizează de comisia de admitere.
    (4) Rezultatele concursului se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii."
    23. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În perioada cursurilor, auditorii de justiţie efectuează stagii de practică în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, asistă la şedinţele de judecată şi la activitatea de urmărire penală, pentru a cunoaşte în mod direct activităţile pe care le desfăşoară judecătorii, procurorii şi personalul auxiliar de specialitate."
    24. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Auditorii de justiţie beneficiază de o bursă având caracterul unei indemnizaţii lunare corespunzătoare funcţiei de judecător stagiar şi procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
    (2) Bursa auditorilor de justiţie prevăzută la alin. (1) are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se stabileşte pe baza indemnizaţiei brute prevăzute de lege pentru judecătorii şi procurorii stagiari, la care se vor calcula reţinerile pentru obţinerea indemnizaţiei nete, urmând a se vira obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor la asigurările sociale de stat, precum şi obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate. Auditorii de justiţie beneficiază de indemnizaţie şi în perioada vacanţelor.
    (4) Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justiţie, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror."
    25. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Auditorii de justiţie beneficiază de drepturile prevăzute de art. 78 alin. (4) şi (5), care se aplică în mod corespunzător."
    26. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Constituie abateri disciplinare:
    a) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
    b) atitudinile ireverenţioase faţă de colegi, personalul de instruire şi de conducere al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi faţă de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;
    c) absenţele nemotivate de la cursuri, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o lună."
    27. La articolul 17 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) diminuarea bursei cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;"
    28. La articolul 17 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) diminuarea bursei proporţional cu numărul absenţelor nemotivate, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o lună;"
    29. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. b), b^1) şi c) se aplică de consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.
    (5) Hotărârile consiliului ştiinţific prevăzute la alin. (4) pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ şi fiscal competentă."
    30. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. În cazul în care auditorul de justiţie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare."
    31. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care un absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 6 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, el este obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1)."
    32. La Titlul II, titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: "Capitolul II Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari"
    33. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obţinută prin însumarea celor trei medii de la sfârşitul fiecărui an de studiu şi de la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari pot fi numiţi în funcţie numai la judecătorii sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea.
    (3) Judecătorii stagiari se bucură de stabilitate."
    34. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Durata stagiului este de 1 an."
    35. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Judecătorii stagiari judecă:
    a) cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările şi rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinţarea executării silite, învestirea cu formulă executorie şi luarea unor măsuri asigurătorii;
    b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 100 milioane lei;
    c) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale;
    d) somaţia de plată;
    e) reabilitarea;
    f) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii;
    g) infracţiunile prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală."
    36. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Soluţiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care îi coordonează."
    37. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea judecătorilor stagiari sau, după caz, a procurorilor stagiari întocmeşte trimestrial un referat de evaluare individuală privind însuşirea cunoştinţelor practice specifice activităţii de judecător sau de procuror.
    (2) În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare individuală cuprinde avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta."
    38. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii şi procurorii stagiari sunt obligaţi să se prezinte la examenul de capacitate. În cazul în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat să se prezinte la sesiunea următoare.
    (2) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calităţii de judecător stagiar sau de procuror stagiar. În această situaţie, judecătorul sau procurorul stagiar este obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate pentru formarea sa profesională."
    39. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Data, locul şi modul de desfăşurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii şi se comunică instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.
    (3) Cererile de înscriere la examenul de capacitate, însoţite de referatele de evaluare şi de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului."
    40. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii."
    41. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. La susţinerea probelor orale participă cel puţin 3 membri ai comisiilor prevăzute la art. 26."
    42. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Rezultatele examenului de capacitate se înscriu în tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii."
    43. La articolul 28, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Contestaţiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor, de către candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe lângă acestea. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă, dispoziţiile alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (1^2) Notarea la probele orale este definitivă."
    44. La articolul 29, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe se publică de îndată, separat pentru judecători şi procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de capacitate au dreptul, în ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    (4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în următoarea ordine, candidatul care funcţionează la instanţa sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în magistratură."
    45. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi."
    46. La Titlul II, titlul Capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: "Capitolul III Numirea judecătorilor şi procurorilor"
    47. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Propunerile de numire se fac în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate.
    (3) Preşedintele României poate refuza o singură dată numirea judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de îndată Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) În situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea iniţială, are obligaţia să motiveze opţiunea şi să o comunice de îndată Preşedintelui României.
    (5) În perioada dintre data validării examenului de capacitate şi data intrării în vigoare a actului de numire de către Preşedintele României, judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate primesc salariul corespunzător funcţiei imediat superioare celei de judecător sau procuror stagiar."
    48. După articolul 30, se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    Poate fi numită judecător sau procuror militar persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru intrarea în magistratură, după dobândirea calităţii de ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale."
    49. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2), persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1), avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, precum şi magistraţii-asistenţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu o vechime de cel puţin 5 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile.
    (2) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea.
    (3) În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi.
    (4) Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
    (5) Persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fără concurs, în funcţia de judecător sau procuror.
    (6) Persoanele prevăzute la alin. (5) pot fi numite la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (7) Persoanele care au îndeplinit funcţia de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, precum şi avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, pot fi numite, fără concurs, la judecătorii sau parchetele care funcţionează pe lângă acestea.
    (8) Persoanele care îndeplinesc condiţia de la alin. (5) şi (7) prin cumularea vechimii în funcţia de judecător, procuror sau în profesia de avocat, pot fi numite judecător sau procuror, fără concurs, la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (9) În vederea numirii în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) vor susţine un interviu în faţa secţiei corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (10) Pentru a fi numite în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute de art. 13 alin. (2).
    (11) Preşedintele României poate refuza o singură dată numirea judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de îndată Consiliului Superior al Magistraturii.
    (12) În situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea iniţială, are obligaţia să motiveze opţiunea şi să o comunice de îndată Preşedintelui României.
    (13) După numirea în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (1), (5), (7) şi (8) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
    (14) Persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) vor susţine, la finalizarea cursului prevăzut la alin. (13), un examen pentru verificarea cunoştinţelor. Nepromovarea examenului atrage eliberarea din funcţie, cu obligaţia restituirii indemnizaţiilor primite în perioada în care au urmat cursurile.
    (15) Judecătorii Curţii Constituţionale care, la data numirii, aveau funcţia de judecător sau de procuror au dreptul, la încetarea mandatului, să revină la postul deţinut anterior."
    50. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorii şi procurorii depun următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a judecătorilor şi procurorilor şi este facultativă."

    51. La articolul 32, alineatele (3) - (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Jurământul se depune în şedinţă solemnă, în faţa judecătorilor instanţei sau, după caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecătorul sau procurorul, după citirea actului de numire.
    (4) Depunerea jurământului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de conducătorul instanţei sau, după caz, al parchetului şi de doi dintre judecătorii sau procurorii prezenţi, precum şi de cel care a depus jurământul.
    (5) Depunerea jurământului nu este necesară în cazul transferului sau al promovării judecătorului ori procurorului în alta funcţie."
    52. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.
    53. La Titlul II, titlul Capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: "Capitolul IV Formarea profesională continuă şi evaluarea periodică a judecătorilor şi procurorilor"
    54. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii în exercitarea funcţiei.
    (2) Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator."
    55. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor revine Institutului Naţional al Magistraturii, conducătorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi fiecărui judecător şi procuror, prin pregătire individuală."
    56. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Judecătorii şi procurorii participă, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională.
    (2) Judecătorii şi procurorii au obligaţia de a urma în cadrul programelor de formare profesională continuă un curs intensiv pentru învăţarea sau aprofundarea unei limbi străine şi un curs intensiv pentru iniţierea sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau de instanţele judecătoreşti sau parchete, de instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, precum şi de alte instituţii de specialitate.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii aprobă anual, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor.
    (4) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor se realizează ţinând seama de necesitatea specializării lor."
    57. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) În cadrul fiecărei curţi de apel şi în cadrul fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel se organizează periodic activităţi de formare profesională continuă, constând în consultări, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului Naţional al Magistraturii. Tematica acestora se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează judecătorii, respectiv procurorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel şi parchetele subordonate."
    58. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă judecătorii şi procurorii sunt supuşi la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare, iar în cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.
    (2) Prima evaluare a judecătorilor şi procurorilor se face la 2 ani de la numirea în funcţie.
    (3) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători şi procurori, formate din preşedintele instanţei sau, după caz, conducătorul parchetului, secţiei sau direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei sau Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi din 2 judecători sau procurori desemnaţi de colegiul de conducere.
    (4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Parchetului Naţional Anticorupţie fac parte şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, respectiv, Procurorul General al Parchetului Naţional Anticorupţie care răspund direct de performanţele acestor structuri.
    (5) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
    (6) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii."
    59. La articolul 38, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale a judecătorului sau procurorului întocmit de comisiile prevăzute la art. 37 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.
    (3) În soluţionarea contestaţiei, secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instanţei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art. 37 alin. (3) sau (4) orice informaţii pe care le consideră necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie."
    60. La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul nesatisfăcător sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.
    (2) Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul satisfăcător în urma a două evaluări consecutive sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.
    (4) Judecătorul sau procurorul care primeşte în urma a două evaluări consecutive calificativul nesatisfăcător sau care nu a promovat examenul prevăzut la alin. (3) este eliberat din funcţie pentru incapacitate profesională de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii."
    61. La articolul 40, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Evoluţia carierei de judecător sau procuror se consemnează în fişa din dosarul profesional, care se întocmeşte şi se păstrează de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) Judecătorii şi procurorii au acces la propriul dosar profesional şi pot obţine copii ale actelor existente în dosar."
    62. Articolul 41 se abrogă.
    63. La Titlul II, titlul Capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins: "Capitolul V Promovarea judecătorilor şi procurorilor şi numirea în funcţiile de conducere"
    64. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Secţiunea 1 Promovarea la tribunale, curţi de apel şi la parchete".
    65. Articolul 42 se abrogă.
    66. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) Promovarea judecătorilor şi procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel naţional, în limita posturilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel sau, după caz, la parchete.
    (2) Concursul pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
    (3) Comisia pentru promovarea judecătorilor este alcătuită din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
    (4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
    (5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin curţile de apel şi parchete, şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs."
    67. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Pot participa la concursul de promovare la instanţele sau parchetele imediat superioare, judecătorii şi procurorii care au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc următoarele condiţii minime de vechime:
    a) 5 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat şi procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat;
    b) 6 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de curte de apel şi procuror la parchetul de pe lângă aceasta;
    c) 8 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    68. La articolul 44, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare şi perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat."
    69. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    Judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 44 pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii."
    70. Articolul 46 se modifica şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Concursul de promovare constă în probe scrise, cu caracter teoretic şi practic.
    (2) Probele constau în:
    a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;
    b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;
    c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;
    d) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului sau procurorului.
    (3) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevăzută în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor.
    (4) Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică în mod corespunzător."
    71. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor şi procurorilor declaraţi admişi."
    72. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins: "Secţiunea a 2-a Numirea în funcţiile de conducere din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curţilor  de  apel  şi parchetelor corespunzătoare".
    73. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Numirea în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
    (2) Pot participa la concurs sau examen judecătorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege.
    (3) Judecătorii îşi depun candidaturile însoţite de orice alte acte considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.
    (4) Concursul sau examenul constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi în probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţa la stres şi un test psihologic.
    (5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formată din 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de management.
    (6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii şi se afişează pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului şi numeşte judecătorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
    (8) Numirea judecătorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (9) Numirea judecătorilor în celelalte funcţii de conducere se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei.
    (10) Nu pot fi numiţi în funcţii de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.
    (11) Judecătorii care participă la concurs sau examen, precum şi cei propuşi pentru o funcţie de conducere sunt obligaţi să dea o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoştinţă despre aceasta.
    (12) Înainte de numirea în funcţiile de conducere, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorul a făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau a colaborat cu acestea.
    (13) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la instanţele judecătoreşti este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile instanţelor judecătoreşti.
    (14) Numirea în funcţii de conducere potrivit prezentului articol se face în termen de cel mult 6 luni de la data la care acestea devin vacante."
    74. După articolul 48, se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 48^1
    (1) Numirea în funcţiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie şi de adjuncţi ai acestora, se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
    (2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege.
    (3) Procurorii îşi depun candidaturile însoţite de orice alte acte considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.
    (4) Dispoziţiile art. 48 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
    (6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii şi se afişează pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului Justiţiei şi la sediile parchetelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului şi numeşte procurorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
    (8) Numirea procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (9) Numirea în celelalte funcţii de conducere la parchete se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (10) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (9) este necesară recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul.
    (11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) şi (14) se aplică în mod corespunzător şi în cazul numirii procurorilor în funcţiile de conducere.
    (12) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la parchete este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile parchetelor."
    75. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Pentru numirea în funcţii de conducere, sunt necesare următoarele condiţii minime de vechime:
    a) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani în funcţia de judecător sau procuror;
    b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de tribunal sau tribunal specializat, precum şi preşedinte de secţie la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie, adjunct al acestuia şi procuror şef secţie al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie, o vechime de 6 ani în funcţia de judecător sau procuror;
    c) pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi adjunct al acestuia, procuror şef secţie al parchetului de pe lângă curtea de apel, o vechime de 8 ani în funcţia de judecător sau procuror.
    (2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare şi perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat.
    (3) Pentru numirea în funcţii de conducere, judecătorul şi procurorul trebuie să aibă dreptul să funcţioneze la instanţa sau, după caz, parchetul la care urmează să fie numit în funcţia de conducere."
    76. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) La încetarea mandatului funcţiei de conducere judecătorii sau procurorii pot ocupa, în condiţiile prevăzute de art. 48, art. 48^1 şi art. 49, o funcţie de conducere la aceeaşi instanţă sau la acelaşi parchet ori la altă instanţă sau parchet ori revin la instanţele sau parchetele de unde provin sau la o instanţă sau parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii.
    (2) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a preşedintelui instanţei, pentru următoarele motive:
    a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere;
    b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale;
    c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare.
    (3) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor în cadrul instanţelor sau parchetelor.
    (4) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justiţiabilii, persoanele implicare în actul de justiţie, alte instituţii, mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul instanţei sau parchetului şi transparenţa actului de conducere.
    (5) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei şi respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe criterii obiective a cauzelor.
    (6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidă.
    (7) Revocarea din funcţia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a conducătorului parchetului, pentru motivele prevăzute la alin. (2) care se aplică în mod corespunzător."
    77. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins: "Secţiunea a 3-a Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numirea în funcţiile de conducere din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie"
    78. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător în ultimii 2 ani la tribunale sau curţi de apel, au obţinut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 12 ani.
    (2) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Evidenţa posturilor vacante de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este publică şi disponibilă permanent pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (4) Judecătorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însoţite de orice înscrisuri considerate relevante, în termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care le analizează şi le înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, însoţite de un raport consultativ asupra promovării, în termen de 10 zile de la primire."
    79. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani.
    (2) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) decât motivat, aducând la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
    (3) Numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1) se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată.
    (4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplică în mod corespunzător.
    (5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori preşedinte de secţie, la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la care funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau preşedinte de secţie a devenit vacantă.
    (6) Revocarea din funcţie a preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Preşedintele României la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător."
    80. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestora, sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată.
    (2) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Preşedintele României poate refuza motivat numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1), aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.
    (4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător."
    81. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 53^1
    (1) Numirea în celelalte funcţii de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului Naţional Anticorupţie se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz.
    (2) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară recomandarea conducătorului secţiei ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Parchetului Naţional Anticorupţie, unde urmează să fie numit procurorul.
    (3) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Revocarea din funcţiile de conducere a procurorilor numiţi potrivit alin. (1) se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori, după caz, a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.
    (5) Propunerea prevăzută la alin. (4) poate fi formulată din oficiu sau la sesizarea adunărilor generale ori a conducătorilor secţiilor ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Parchetului Naţional Anticorupţie."
    82. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    La încetarea mandatului pentru funcţiile de conducere prevăzute la art. 52, 53 şi 53^1 judecătorii sau procurorii revin la instanţele sau parchetele de unde provin sau la o instanţă sau parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii."
    83. La Titlul II, Capitolul VI se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "CAP. 6
    Delegarea, detaşarea şi transferul

    ART. 55
    (1) În cazul în care o judecătorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate funcţiona normal din cauza absenţei temporare a unor judecători, existenţei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, preşedintele curţii de apel, la propunerea preşedintelui respectivei instanţe din circumscripţia acelei curţi de apel, poate delega, judecători de la alte instanţe din circumscripţia menţionată, cu acordul scris al acestora.
    (2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi tribunale specializate în circumscripţia altei curţi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii de apel în circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui curţii de apel unde aceştia funcţionează.
    (3) Delegarea judecătorilor curţilor de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii de apel.
    (4) Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile prezentei legi.
    (5) Delegarea în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a judecătorilor de la această instanţă, se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la propunerea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an şi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de zile.
    (7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcţii de conducere, de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an.
    (8) Delegarea procurorilor poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de zile.
    (9) Pe perioada delegării judecătorii şi procurorii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi. Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este delegat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îşi păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti.
    ART. 56
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii.
    (2) Durata detaşării este cuprinsă între 6 luni şi 3 ani. Detaşarea se prelungeşte o singură dată, pentru o durată de până la 3 ani, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) În perioada detaşării, judecătorii şi procurorii îşi păstrează calitatea de judecător sau procuror şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat. Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este detaşat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îşi păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti.
    (4) Perioada detaşării constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.
    (5) După încetarea detaşării, judecătorul sau procurorul revine în funcţia deţinută anterior.
    ART. 57
    Detaşarea nu se poate face la instanţe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze potrivit legii.
    ART. 58
    Transferul judecătorilor şi procurorilor de la o instanţă la altă instanţă sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituţie publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de Consiliul Superior al Magistraturii.
    ART. 59
    (1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror, iar procurorii în funcţia de judecător, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege.
    (2) Pentru numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1), candidaţii vor susţine un interviu în faţa secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul procurorilor care solicită numirea ca judecători şi, respectiv, a secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul judecătorilor care solicită numirea ca procuror.
    (3) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1) decât motivat, aducând la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului."
    84. La Titlul II, titlul Capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CAP. 7
    Suspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de judecător şi procuror"
    85. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcţie în următoarele cazuri:
    a) când a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa prin ordonanţă sau rechizitoriu;
    b) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să-şi exercite funcţia în mod corespunzător.
    (2) Suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) În perioada suspendării din funcţie, judecătorului şi procurorului nu i se plătesc drepturile salariale. Această perioadă nu constituie vechime în magistratură.
    (4) În perioada suspendării din funcţie, judecătorului sau procurorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 6 şi 7."
    86. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) În cazul prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunică de îndată judecătorului sau procurorului şi conducerii instanţei sau parchetului unde acesta funcţionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcţie.
    (2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal faţă de judecător sau procuror, suspendarea din funcţie încetează, iar acesta este repus în situaţia anterioară, i se plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada suspendării din funcţie şi i se recunoaşte vechimea în magistratură pentru această perioadă."
    87. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    (1) În cazul prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea preşedintelui instanţei sau a conducătorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din funcţie se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate, numită în condiţiile art. 13 alin. (2) lit. e).
    (2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize poate hotărî încetarea suspendării şi repunerea în funcţie a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, propune eliberarea din funcţie potrivit legii.
    (3) În perioada suspendării, judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii."
    88. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    (1) Judecătorii şi procurorii sunt eliberaţi din funcţie în următoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) pensionare, potrivit legii;
    c) transfer într-o altă funcţie, în condiţiile legii;
    d) incapacitate profesională;
    e) ca sancţiune disciplinară;
    f) condamnarea  definitivă a judecătorului  sau procurorului  pentru  o infracţiune;
    g) încălcarea dispoziţiilor art. 6^2;
    h) nepromovarea examenului prevăzut la art. 31 alin. (14);
    i) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), c) şi e).
    (2) Eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Trecerea în rezervă sau în retragere a judecătorilor şi procurorilor militari se face în condiţiile legii, după eliberarea din funcţie de către Preşedintele României. În caz de pensionare sau de transfer, eliberarea din funcţie se face după trecerea în rezervă sau, după caz, în retragere.
    (4) Eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) În cazul în care judecătorul sau procurorul cere eliberarea din funcţie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia să devină efectivă, dacă prezenţa judecătorului sau procurorului este necesară.
    (6) Judecătorul sau procurorul eliberat din funcţie din motive neimputabile îşi păstrează gradul profesional dobândit în ierarhia instanţelor sau a parchetelor."
    89. Articolul 64 se abrogă.
    90. La articolul 65, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se bucură de stabilitate.
    (3) Condiţiile generale de numire a magistraţilor-asistenţi sunt cele prevăzute pentru funcţia de judecător şi procuror."
    91. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Dispoziţiile prezentei legi privind incompatibilităţile şi interdicţiile, formarea profesională continuă şi evaluarea periodică, drepturile şi îndatoririle, precum şi răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor se aplică în mod corespunzător şi magistraţilor-asistenţi."
    92. La articolul 66, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Magistraţii-asistenţi gradul III pot fi numiţi, prin concurs, şi dintre avocaţi, notari, precum şi grefieri cu studii superioare juridice de la curţile de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani."
    93. Titlul III se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Titlul III
    Drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor

    ART. 72
    Stabilirea drepturilor judecătorilor şi procurorilor se face ţinându-se seama de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, de răspunderea şi complexitatea funcţiei de judecător şi procuror, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege pentru aceste funcţii şi urmăreşte garantarea independenţei şi imparţialităţii acestora.
    ART. 73
    (1) Pentru activitatea desfăşurată, judecătorii şi procurorii au dreptul la o remuneraţie stabilită în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratură şi cu alte criterii prevăzute de lege.
    (2) Drepturile salariale ale judecătorilor şi procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decât în cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea judecătorilor şi procurorilor se stabileşte prin lege specială.
    (3) Salarizarea judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se stabileşte prin legea privind indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică.
    (4) Judecătorii şi procurorii militari sunt militari activi şi au toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate.
    (5) Salarizarea şi celelalte drepturi cuvenite judecătorilor şi procurorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naţionale, în concordanţă cu prevederile legislaţiei privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi cu reglementările referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ şi, respectiv, de salariat civil al acestui minister.
    (6) Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apărării Naţionale.
    ART. 74
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.
    (2) Judecătorii sau procurorii care consideră că independenţa şi imparţialitatea le sunt afectate în orice mod prin acte de imixtiune în activitatea profesională se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune măsurile necesare, conform legii.
    ART. 75
    Judecătorii şi procurorii sunt liberi să organizeze sau să adere la organizaţii profesionale locale, naţionale sau internaţionale, în scopul apărării intereselor lor profesionale, precum şi la cele prevăzute de art. 10 alin. (3).
    ART. 76
    (1) Judecătorii şi procurorii în funcţie sau pensionari au dreptul de a li se asigura măsuri speciale de protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe ei, familiile sau bunurile lor.
    (2) Măsurile speciale de protecţie, condiţiile şi modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 77
    (1) Judecătorii şi procurorii beneficiază de asigurare pentru risc profesional, realizată din fondurile bugetare ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau, în cazul judecătorilor şi procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naţionale, pentru viaţă, sănătate şi bunuri, dacă sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, în limita veniturilor pentru anii lucraţi în aceste funcţii, dar nu în mai mult de 15 ani de activitate.
    (2) La eliberarea din funcţie, asigurarea prevăzută la alin. (1) încetează.
    (3) Asigurarea prevăzută la alin. (1) se realizează în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Judecătorii şi procurorii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevăzută la alin. (1).
    (5) Prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinţa Casa de asigurări a judecătorilor şi procurorilor.
    ART. 78
    (1) Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare.
    (2) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în ţară sau în străinătate, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi de doctorat, precum şi la concedii fără plată, potrivit Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor.
    (3) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii medicale şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) În perioada concediului de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, judecătorii sau procurorii au dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acordă acest concediu.
    (5) Judecătorii şi procurorii în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale.
    (6) Judecătorii şi procurorii au dreptul la închirierea locuinţelor de serviciu. Locuinţele de serviciu aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Justiţiei şi unităţilor subordonate, precum şi cele aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Public nu pot fi cumpărate de judecători, procurori sau orice alţi salariaţi ai acestor instituţii.
    (7) În cazul pensionării pentru limită de vârstă, titularul contractului de închiriere prevăzut la alin. (6) şi după caz, soţul, ori soţia acestuia, îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii.
    ART. 79
    Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de 6 călătorii în ţară dus-întors, gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 călătorii în ţară dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul.
    ART. 80
    (1) Judecătorii şi procurorii cu vechime continuă în magistratură de 20 de ani beneficiază, la data pensionării sau a eliberării din funcţie pentru alte motive neimputabile de o indemnizaţie egală cu 7 indemnizaţii de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii.
    (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată în decursul carierei de judecător sau procuror şi se înregistrează, potrivit legii.
    (3) Modul de calcul al vechimii continue în magistratură se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul decesului judecătorului sau procurorului aflat în activitate. În acest caz, de indemnizaţie beneficiază soţul/soţia şi copiii care se află în întreţinerea acestuia la data decesului.
    ART. 81
    (1) Judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării.
    (2) Judecătorii şi procurorii sunt pensionaţi la cerere, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fără ca ponderea acestora să poată fi mai mare de 10 ani.
    (3) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 25 de ani în funcţia de judecător sau procuror, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1%, fără a se putea depăşi venitul brut avut la data pensionării.
    (4) De pensia de serviciu beneficiază şi judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală.
    (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) numai în funcţia de judecător sau procuror beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte pe baza drepturilor salariate pe care le are un judecător sau procuror în funcţie în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.
    (6) De prevederile alin. (5) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţia de judecător sau procuror din motive neimputabile.
    (7) Judecătorii şi procurorii militari pot opta între pensia de serviciu sau pensia militară de serviciu.
    (8) Judecătorii şi procurorii care beneficiază de pensie de serviciu potrivit alin. (1), (2) şi (4) pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective.
    ART. 82
    Judecătorii şi procurorii de la toate instanţele, precum şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) nu pot fi menţinuţi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare prevăzută de lege.
    ART. 83
    Soţul supravieţuitor şi copiii judecătorilor şi procurorilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 81 beneficiază de pensie de urmaş dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 84
    (1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public al asigurărilor sociale se suportă din bugetul de stat.
    (2) Pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 83 se actualizează anual în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecătorilor şi procurorilor în activitate.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi judecătorilor sau procurorilor pensionari, precum şi persoanelor care beneficiază de pensia de urmaş prevăzută la art. 83.
    ART. 85
    Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar şi consilier în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1), precum şi perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.
    ART. 86
    (1) Pe durata îndeplinirii funcţiei, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul Naţional de Criminologie şi din Institutul Naţional al Magistraturii este asimilat judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte drepturile şi îndatoririle, inclusiv susţinerea examenului de admitere, evaluarea activităţii profesionale, susţinerea examenului de capacitate şi de promovare, dispoziţiile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător, cu excepţia dreptului prevăzut de art. 81 alin. (2).
    (2) Stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum şi a procedurii de cercetare şi aplicare a sancţiunilor disciplinare se fac prin ordin al conducătorilor autorităţilor prevăzute la alin. (1).
    ART. 87
    (1) Pentru merite deosebite în activitate, judecătorii şi procurorii pot fi distinşi cu Diploma Meritul Judiciar.
    (2) Diploma Meritul Judiciar se acordă de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecători şi la propunerea ministrului justiţiei, pentru procurori.
    ART. 88
    Modelul diplomei şi modul de confecţionare a acesteia se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de către ministrul justiţiei.
    ART. 89
    (1) Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie şi în societate.
    (2) Relaţiile judecătorilor şi procurorilor la locul de muncă şi în societate se bazează pe respect şi bună-credinţă.
    ART. 90
    (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să rezolve lucrările în termenele stabilite şi să soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora şi să respecte secretul profesional.
    (2) Judecătorul este obligat să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor la care a participat, inclusiv după încetarea exercitării funcţiei.
    ART. 91
    (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi sa aibă, în timpul şedinţelor de judecată, ţinuta vestimentară corespunzătoare instanţei la care funcţionează.
    (2) Ţinuta vestimentară se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi se asigură în mod gratuit.
    ART. 92
    Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege, declaraţia de avere şi declaraţia de interese."
    94. Denumirea Titlului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Titlul IV
    Răspunderea judecătorilor şi procurorilor"
    95. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    Judecătorii şi procurorii răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii."
    96. După articolul 93, se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu următorul cuprins:
    "ART 93^1
    (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia."
    97. La articolul 94, alineatele (2), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
    (4) Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârşite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârşită în cursul judecăţii procesului şi dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.
    (5) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârşirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.
    (7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate îndrepta cu o acţiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii."
    98. La articolului 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95
    (1) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare."
    99. La Titlul IV, titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CAP. 2
    Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor"
    100. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 96
    (1) Judecătorii şi procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează prestigiul justiţiei.
    (2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor militari poate fi angajată numai potrivit dispoziţiilor prezentei legi."
    101. La articolul 97, literele a), c), f), g), i), j), k), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii;
    c) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, precum şi imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;
    f) nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor;
    g) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părţile din proces;
    i) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;
    j) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă dacă fapta nu constituie infracţiune;
    k) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile;
    l) absenţele nemotivate de la serviciu, în mod repetat;
    m) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili;"
    102. Literele b) şi h) ale articolului 97 se abrogă.
    103. La articolul 97, după litera m) se introduc literele n), o) şi p), cu următorul cuprins:
    "n) neîndeplinirea obligaţiei privind transferarea normei de bază la instanţa sau parchetul la care funcţionează;
    o) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
    p) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor în condiţiile legii."
    104. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:
    a) avertismentul;
    b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
    c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instanţă sau la un parchet, situate în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori în circumscripţia aceluiaşi parchet de pe lângă acestea;
    d) excluderea din magistratură."
    105. Articolul 100 se abrogă.
    106. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    Judecătorii şi procurorii care au, la data intrării în vigoare a prezentei legi, norma de bază la instituţii de învăţământ superior juridic, au obligaţia ca, începând cu anul universitar următor, să-şi transfere norma de bază la instanţa sau parchetul la care funcţionează ori să renunţe la calitatea de judecător sau procuror."
    107. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    (1) Judecătorii şi procurorii în funcţie, precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) care au beneficiat de vechime în magistratură potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează această vechime."
    108. Articolul 104 se abrogă.
    109. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 105
    (1) Judecătorii şi procurorii militari care îşi continuă activitatea la instanţele şi parchetele militare, redistribuiţi pe funcţii inferioare, îşi păstrează drepturile salariale de care beneficiază la data redistribuirii. Celelalte dispoziţii ale prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi judecătorilor şi procurorilor militari.
    (2) Transferul judecătorilor şi procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a reducerii posturilor, se face la instanţe şi parchete civile de grad egal, potrivit opţiunii exprimate, în limita posturilor disponibile."
    110. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 106
     Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:
    a) Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfăşurare a concursului de admitere şi a examenului de absolvire, precum şi media minimă de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
    b) Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii;
    c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfăşurare şi media minimă de promovare a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari;
    d) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură;
    e) Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute;
    f) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor;
    g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;
    h) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor;
    i) Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor."
    ART. II
    (1) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Celelalte regulamente prevăzute la art. 106 se actualizează şi se aprobă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se va adopta hotărârea Guvernului prevăzută la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 303/2004.
    ART. III
    La împlinirea termenului prevăzut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, se abrogă.
    ART. IV
    (1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind funcţiile de conducere de la instanţe şi parchete vor fi numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor va fi elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii şi afişat pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerului Justiţiei, precum şi la sediile instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, în termen de 10 zile de la numirea comisiilor.
    (3) În 30 de zile de la publicarea Regulamentului prevăzut la alin. (3) se organizează concurs sau examen pentru numirea în funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale şi parchetele de pe lângă acestea, iar în termen de 60 de zile de la aceeaşi dată se organizează concurs sau examen pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea. Dispoziţiile art. 48 alin. (7) şi ale art. 48^1 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Numirea în funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, precum şi de la parchetele de pe lângă acestea, pentru care se aplică procedura prevăzută la art. 48 alin. (9) şi art. 48^1 alin. (9) se face în termen de 30 de zile de la numirea în funcţiile de conducere a judecătorilor şi procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concursurile sau examenele prevăzute la alin. (4).
    (5) Nerespectarea termenelor şi a procedurii pentru organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.
    ART. V
    (1) Judecătorii şi procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, vor fi eliberaţi din funcţie la împlinirea unui termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua măsurile necesare pentru ocuparea în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevăzute la alin. (1).
    ART. VI
    Judecătorii şi procurorii care nu au renunţat la norma de bază la instituţii de învăţământ superior juridic, potrivit art. 102 din Legea nr. 303/2004, sunt obligaţi să-şi transfere norma de bază la instanţa sau parchetul la care funcţionează, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ART. VII
    (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate depun declaraţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) sau, după caz, art. 6^1 şi art. 6^2 din Legea nr. 303/2004, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică declaraţiile prevăzute la art. 6^1 din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică declaraţiile prevăzute la art. 6^2 din Legea nr. 303/2004 în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ART. VIII
    Dispoziţiile art. 82 din Legea nr. 303/2004 se aplică şi magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor prevăzut la art. 73 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. IX
    Litera a) a articolului 28 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins;
    "a) personalului de specialitate juridică prevăzut în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică numite, altele decât cele ocupate de judecători şi procurori detaşaţi;"
    ART. X
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) articolele 8 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) articolul 8 din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004.
    ART. XI
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.
    ART. XII

Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

LEGE Nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

LEGE Nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente