Pause

LEGE Nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civila

Loading..
LEGE Nr. 119 din 16 octombrie 1996
cu privire la actele de stare civilă


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1
Dispoziţii generale

Secţiunea 1
Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc

ART. 1
Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
ART. 2
Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, şi se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră.
ART. 3
(1) Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, prin ofiţerii de stare civilă.
(2) Sunt ofiţeri de stare civilă:
a) primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor;
b) şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României;
c) comandanţii de nave şi aeronave.
(3) Primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari cu competenţă în acest domeniu, respectiv unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre funcţionarii consulari.
(4) Ofiţerul de stare civilă nu poate întocmi acte de stare civilă când este parte sau declarant. În asemenea cazuri, el va delega o altă persoană, în condiţiile legii.
ART. 4
(1) Cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar în România pot cere înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
(2) Persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă la autorităţile administraţiei publice locale competente.
(3) Cetăţenii străini pot cere, iar persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înscrierea de menţiuni pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române.
(4) Dacă un cetăţean străin s-a căsătorit sau a decedat pe teritoriul României, ofiţerul de stare civilă care a întocmit actul va trimite, în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras de pe actul respectiv organului competent al Ministerului Administraţiei şi Internelor, care îl va transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al ţării respective acreditate în România, potrivit obligaţiilor izvorâte din tratate, acorduri sau convenţii la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
ART. 5
(1) Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac la cerere, pe baza declaraţiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Numele de familie şi prenumele se scriu aşa cum rezultă din actele de identitate, din certificatele de stare civilă şi din alte înscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autorităţile prevăzute de lege.
(3) Întocmirea actelor de stare civilă, precum şi înscrierea menţiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin.
ART. 6
(1) Ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea conţinutului declaraţiei şi concordanţa acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant.
(2) Actul de stare civilă, întocmit în temeiul declaraţiei, se semnează de către ofiţerul de stare civilă şi de către declarant.
(3) În cazul în care declarantul nu poate semna, ofiţerul de stare civilă menţionează aceasta pe actul de stare civilă, pe care îl semnează.
(4) Este interzis să se facă ştersături, răzuiri, prescurtări şi adăugări în actele de stare civilă.
ART. 7
Actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă, cu respectarea prevederilor prezentei legi, sunt valabile, chiar dacă acea persoană nu avea această calitate.
ART. 8
(1) Dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă sau aeronavă, ori într-un alt mijloc de transport în timpul călătoriei pe teritoriul României, întocmirea actului de stare civilă se face la autoritatea administraţiei publice locale a locului de coborâre sau de debarcare.
(2) În cazul în care naşterea, căsătoria sau decesul are loc pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, evenimentul se înregistrează în jurnalul de bord de către comandantul navei.
(3) Comandantul navei poate încheia căsătorii numai între persoane de cetăţenie română. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2).
(4) Dacă naşterea sau decesul are loc pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara teritoriului României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei în carnetul de drum.
(5) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum, potrivit alin. (2) şi (4), vor cuprinde toate datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum şi semnăturile cerute de lege, ele făcând dovada evenimentului până la întocmirea actului în condiţiile prevăzute de alin. (6).
(6) Comandantul navei sau al aeronavei eliberează persoanelor îndreptăţite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută, iar la sosirea în ţară înaintează prin căpitănia portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum, la autoritatea administraţiei publice locale a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care va întocmi actul de stare civilă.
(7) În caz de mobilizare, război, participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar, Ministerul Apărării Naţionale desemnează cadrele militare care înregistrează actele şi faptele de stare civilă ale militarilor şi ale personalului civil şi le comunică autorităţilor administraţiei publice competente.
ART. 9
Orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane, ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau, după caz, dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, ori printr-un act administrativ, se comunică din oficiu, în termen de 10 zile, autorităţii administraţiei publice locale unde s-a întocmit actul de naştere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare.
ART. 10
În cazul în care ofiţerul de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în atribuţiile sale, persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază.
ART. 11
(1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificate de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială. În certificatele de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă.
(2) În cazul în care certificatul de stare civilă nu a fost eliberat la data întocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite.
(3) Cererea se depune la autoritatea administraţiei publice locale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului. În cazul în care registrul de stare civilă nu se află în păstrarea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta îl solicită autorităţii administraţiei publice competente, în termen de 3 zile. În situaţia în care exemplarul 1 al actului de stare civilă lipseşte ori actele au fost predate Arhivelor Naţionale, autoritatea administraţiei publice locale care primeşte cererea solicită extras, după caz, de pe actul ce se găseşte în păstrarea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a Arhivelor Naţionale, pe baza căruia întocmeşte şi eliberează certificatul de stare civilă. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale, la cererea oficiilor de stare civilă şi a structurilor competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a altor autorităţi publice, se face gratuit.
(4) Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru, potrivit legii.
(5) Cererile privind procurarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor străini, ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestor ţări, acreditate în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, vor fi soluţionate de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(6) Transmiterea acestor documente se va face, după caz, prin Ministerul Afacerilor Externe, dacă actele au fost solicitate prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România sau prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit convenţiilor la care ţara noastră este parte.
(7) Certificatele de stare civilă eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, care au înregistrat actele şi faptele de stare civilă, sunt valabile şi în străinătate.
ART. 12
(1) Este interzisă reţinerea certificatelor de stare civilă de către orice persoană, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2) În cazul în care autorităţile investite cu atribuţii de stare civilă constată că unele date din cuprinsul unui certificat de stare civilă nu corespund cu cele din actul pe baza căruia a fost eliberat, certificatul se reţine şi se sesizează autoritatea administraţiei publice locale competente, în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat.

Secţiunea a 2-a
Dovada stării civile

ART. 13
Starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.
ART. 14
Pentru tot ceea ce reprezintă constatări personale ale ofiţerului de stare civilă, actele de stare civilă fac dovada până la constatarea falsului prin hotărâre judecătorească definitivă, iar pentru celelalte înscrieri, până la proba contrară.
ART. 15
Întocmirea, anularea, rectificarea sau completarea ori reconstituirea actelor de stare civilă, precum şi orice înscrieri făcute pe actele de stare civilă, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ori în baza unui act administrativ, sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară.
ART. 16
Starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă în faţa instanţei judecătoreşti, în cazul prevăzut la art. 10, precum şi în faţa autorităţilor administraţiei publice când se solicită reconstituirea actelor de stare civilă, în următoarele situaţii:
a) nu au existat registre de stare civilă;
b) registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse în totalitate sau în parte;
c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatelor de stare civilă sau a extraselor după actele de stare civilă;
d) întocmirea actelor de stare civilă a fost omisă.

CAP. 2
Întocmirea actelor de stare civilă

Secţiunea 1
Întocmirea actului de naştere

ART. 17
(1) Întocmirea actului de naştere se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs evenimentul, pe baza declaraţiei verbale a persoanelor prevăzute la art. 19, a actului de identitate al mamei şi al declarantului, a certificatului medical constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al părinţilor.
(2) Dacă declaraţia priveşte pe un copil din afara căsătoriei, iar recunoaşterea paternităţii are loc în momentul declarării naşterii, datele privind pe tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naştere ce se întocmeşte.
(3) Declararea naşterii se face în termen de 15 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 15 zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.
ART. 18
(1) Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit legii.
(2) Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător.
(3) Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. În caz de neînţelegere între părinţi, va decide autoritatea administraţiei publice locale de la locul înregistrării naşterii, prin dispoziţie scrisă.
ART. 19
Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.
ART. 20
(1) Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de art. 17 alin. (3), înăuntrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.
(2) Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi întocmirea actului nu a fost făcută la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea locală din străinătate, întocmirea actului de naştere se face în ţară, la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul părinţilor, după ce Ministerul Administraţiei şi Internelor verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată în străinătate.
ART. 21
(1) Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere.
(2) Acţiunea se introduce la judecătoria în a cărei rază are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului. În vederea soluţionării, instanţa solicită poliţiei verificări pentru stabilirea identităţii, precum şi avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul persoanei al cărei act de naştere se cere a fi întocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate, iar declaraţia de naştere se face în ţară.
ART. 22
(1) Orice persoană care a găsit un copil ale cărui date de identificare nu se cunosc este obligată să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie în termen de 24 de ore.
(2) Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza unui proces-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, de reprezentantul unităţii de poliţie competente şi de medic.
(3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2), care se întocmeşte în termen de 3 zile de la data găsirii copilului, trebuie să se menţioneze data, locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul, sexul şi data presupusă a naşterii acestuia, stabilită de medic.
(4) Obligaţia de a face demersurile necesare în vederea înregistrării naşterii copilului revine serviciului public de asistenţă socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit acesta.
ART. 23
(1) Întocmirea actului de naştere în cazul copilului părăsit de mamă în maternitate se face la împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii.
(2) Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită în termenul prevăzut la alin. (1), serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza documentaţiei transmise de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, are obligaţia ca în termen de 5 zile să obţină dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi să facă declaraţia de înregistrare a naşterii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.
(3) Întocmirea actului de naştere se face pe baza procesului-verbal prevăzut la alin. (1), a certificatului medical constatator al naşterii, a dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, a răspunsului poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei, a dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi a declaraţiei de înregistrare a naşterii.
ART. 24
În cazurile prevăzute la art. 22 şi 23, dacă nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispoziţie, de către primarul localităţii unde se înregistrează naşterea.
ART. 25
La înregistrarea naşterii, ofiţerul de stare civilă atribuie şi înscrie codul numeric personal, care se menţionează în certificatul de naştere, precum şi în toate celelalte acte care privesc persoana în cauză.
ART. 26
(1) În cazul adopţiei se va întocmi un nou act de naştere de către autoritatea administraţiei publice de la domiciliul adoptatului sau în raza căreia se află sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.
(2) În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de către autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul cel adoptat sau unde îşi are sediul instituţia de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia.
(3) În noul act de naştere întocmit, rubrica "Locul naşterii" se va completa cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul autoritatea administraţiei publice locale care întocmeşte actul.
(4) *** Abrogat

Secţiunea a 2-a
Întocmirea actului de căsătorie

ART. 27
(1) Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale a municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.
(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului autorităţii administraţiei publice locale, cu aprobarea primarului, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta.
ART. 28
(1) Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria.
(2) Ofiţerul de stare civilă, care primeşte declaraţia de căsătorie, solicită viitorilor soţi să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora şi, dacă este cazul, dovezi privind desfacerea sau încetarea căsătoriei, precum şi aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul sau reşedinţa, care o transmite, în termen de 48 de ore, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria.
ART. 28^1
Prin grija ofiţerului de stare civilă, declaraţia de căsătorie va fi publicată, prin afişarea în extras, în ziua în care a fost primită, la locul special amenajat la sediul primăriei unde se va încheia căsătoria.
ART. 29
(1) Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
(2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).
ART. 30
Ofiţerul de stare civilă nu încheie căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legii, consemnând refuzul într-un proces-verbal. Dispoziţiile art. 10 sunt aplicabile în mod corespunzător.
ART. 31
(1) La încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în prezenţa a doi martori, după care îi declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile din Codul familiei, privind drepturile şi obligaţiile soţilor, şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie.
(2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
ART. 32
La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi sunt surdo-muţi, se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
ART. 33
Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini numai dacă, pe lângă actele prevăzute la art. 28, viitorii soţi prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei.

Secţiunea a 3-a
Întocmirea actului de deces

ART. 34
(1) Întocmirea actului de deces se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul, şi a certificatului medical constatator al decesului.
(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate şi, dacă este cazul, livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale celui decedat.
ART. 35
(1) Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
(2) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declararea se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), pentru întocmirea actului de deces este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de Parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
(4) În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.
ART. 36
În cazul în care se declară decesul unui copil născut viu, care a încetat din viaţă fără ca declararea naşterii să fi fost făcută în termenele prevăzute de lege, ofiţerul de stare civilă va întocmi mai întâi actul de naştere şi apoi pe cel de deces. Dacă, din motive temeinice, actul de naştere nu poate fi întocmit, ofiţerul de stare civilă întocmeşte actul de deces şi ulterior urmăreşte înregistrarea naşterii.
ART. 37
(1) Certificatul medical constatator al decesului, în care se consemnează cauza decesului, se întocmeşte şi se semnează de către medic sau, în lipsa acestuia, de către un cadru mediu sanitar care a făcut constatarea.
(2) Dacă decesul s-a produs pe o navă sau pe o aeronavă şi nu există medic la bord, constatarea decesului se va face în primul port sau aeroport de escală, de către un medic.
(3) În situaţia când durata călătoriei navei până la primul port de escală este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de către comandant, împreună cu consiliul de bord, şi se consemnează în jurnalul de bord. În caz de moarte violentă, comandantul navei va efectua cercetări, potrivit legii.
ART. 38
(1) Actul de identitate şi livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale persoanei decedate se reţin de către ofiţerul de stare civilă şi se înaintează, după caz, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau comandamentului militar, până la data de 5 a lunii următoare.
(2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele menţionate la alin. (1), va preciza, în scris, motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului. Declaraţia se înaintează autorităţilor competente.
ART. 39
(1) Întocmirea actului de deces privind un cadavru găsit se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială a fost găsit.
(2) Înregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevăzute la art. 34 şi la art. 35 alin. (3), precum şi a procesului-verbal întocmit de medic, care va cuprinde vârsta, sexul, locul unde a fost găsit cadavrul, data şi cauza decesului.
(3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de către autorităţile administraţiei publice competente, se înscriu prin menţiune pe actul respectiv. Menţiunea se comunică autorităţii administraţiei publice locale care are în păstrare actul de naştere, poliţiei şi, după caz, comandamentului militar.
ART. 40
(1) Ofiţerul de stare civilă, după întocmirea actului de deces, eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare a cadavrului.
(2) Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român, al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea. Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică a României, adeverinţa se va elibera pe baza certificatului de deces eliberat de misiunea diplomatică sau de oficiul consular de carieră.
(3) Dacă decesul unui cetăţean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afara teritoriului României sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în ţară, înhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potrivit art. 8 alin. (6).
ART. 41
(1) Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei publice locale de la:
a) locul de naştere al celui declarat mort;
b) domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

Secţiunea a 4-a
Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate

ART. 42
(1) Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente.
(2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care îi priveşte, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia de află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează.
(3) Autoritatea competentă în materie de evidenţă a populaţiei repartizează misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României liste cu coduri numerice precalculate, în vederea înscrierii lor în actele de naştere întocmite şi în certificatele eliberate în baza acestora.
ART. 43
(1) Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României încheie căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi
(2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării lor, la autoritatea administraţiei publice locale a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civilă va fi trimis, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la autoritatea administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti.
(3) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea actelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor primite din străinătate se efectuează cu aprobarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul.
(3^1) Înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau a extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care nu conţin toate rubricile prevăzute de certificatele de stare civilă române, se efectuează pe baza documentului original emis de autorităţile străine şi a altor înscrisuri autentice, emise de autorităţile publice competente române sau, după caz, străine, care fac dovada datelor ce trebuie înscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant.
(4) Cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor Naţionale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3). Transcrierea acestor extrase în registrele de stare civilă se va face cu aprobarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

CAP. 3
Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă

ART. 44
În actele de naştere şi, atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei, în următoarele cazuri:
a) stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă şi încuviinţarea purtării numelui;
b) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
c) căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătorie;
d) adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei;
e) pierderea sau dobândirea cetăţeniei române;
f) schimbarea numelui;
g) deces;
h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe ele;
i) schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
ART. 45
Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoaştere întocmit potrivit legii sau a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. În situaţia în care, ulterior, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui faţă de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor minori, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora.
ART. 46 *** Abrogat
ART. 47
Anularea sau desfacerea adopţiei, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, se înscrie, prin menţiune, pe actul de naştere iniţial şi, după caz, pe cel întocmit în urma adopţiei, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Menţiunea se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
ART. 48
Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, anularea sau desfacerea căsătoriei se înscriu prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. Menţiunea se înscrie, din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofiţerul stării civile care a întocmit actul de deces, a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile ori la cererea persoanei interesate.
ART. 49
Menţiunea privitoare la schimbarea numelui se înscrie pe actele de stare civilă ale persoanei în cauză, potrivit legii.
ART. 50
Menţiunile privind acordarea sau pierderea cetăţeniei române se înscriu pe actul de naştere şi, dacă este cazul, pe cel de căsătorie, pe baza comunicării transmise de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
ART. 51
La cerere, persoanelor îndreptăţite li se pot elibera, potrivit art. 11, certificate de stare civilă cu menţiunile înscrise în actele de stare civilă. Certificatele de stare civilă eliberate anterior se retrag şi se anulează.

CAP. 4
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

ART. 52
Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă:
a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte;
b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.
ART. 53
Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă:
a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia;
b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisă, deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.
ART. 54
(1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, însoţită de actele doveditoare, se depune la autoritatea administraţiei publice locale, competentă să întocmească actul, sau a locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul prevederilor art. 52 lit. b). Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin dispoziţie a primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.
(2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă.
ART. 55
Dispoziţiile art. 52 - 54 se aplică, în mod corespunzător, persoanelor fără cetăţenie, care au domiciliul în România.
ART. 56
În cazul în care unul dintre exemplarele registrului de stare civilă este pierdut sau distrus, în totalitate ori în parte, acesta se înlocuieşte printr-o copie întocmită de pe registrul existent, care se certifică pentru conformitate de către ofiţerul de stare civilă.

CAP. 5
Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor

ART. 57
(1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(2) În cazul anulării, completării şi modificării actelor de stare civilă, sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judeţene de evidenţă a persoanelor ori de către parchet. Cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi a concluziilor procurorului.
(3) Soluţionarea cererilor de anulare, completare şi modificare a actelor de stare civilă formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi de străini este de competenţa Judecătoriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.
(4) Actele de stare civilă reconstituite nu pot fi completate.
ART. 57^1
(1) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.
(2) Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă sau la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei prevăzute la alin. (1), care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.
(3) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.
(4) Actele de stare civilă reconstituite nu pot fi rectificate.
ART. 58
Anularea, completarea şi modificarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, precum şi rectificarea unui act de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe acesta, aprobată prin dispoziţie a primarului, se înscriu numai prin menţiune pe marginea actului de stare civilă corespunzătoare.

CAP. 6
Conţinutul şi forma actelor de stare civilă. Păstrarea registrelor de stare civilă

ART. 59
(1) Conţinutul şi forma actelor de naştere, de căsătorie şi de deces sunt prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B şi 2C.
(2) Actele de stare civilă vor fi tipărite pe ambele feţe, cu excepţia celor pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, care vor fi tipărite pe o singură faţă, în registre confecţionate din hârtie specială şi compactate cu pânză.
(3) Pe actele de stare civilă se va imprima o tentă de culoare, astfel: albastră - pe cele de naştere, roz - pe cele de căsătorie şi cenuşie - pe cele de deces, având la mijloc stema României.
ART. 60
(1) Numerotarea actelor se va face pe an calendaristic. Registrele de stare civilă, precum şi fiecare an calendaristic se vizează, pentru deschidere şi închidere, de către primar.
(2) Primul exemplar al registrelor de stare civilă se păstrează la autoritatea administraţiei publice locale unde s-a întocmit, iar al doilea exemplar se înaintează, după caz, consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate.
(3) Ambele exemplare ale registrelor de stare civilă se trimit Arhivelor Naţionale, după trecerea a 100 de ani de la data completării lor.
ART. 61
Autorităţile administraţiei publice care au în păstrare registrele de stare civilă sunt obligate să asigure conservarea şi securitatea acestora, cu respectarea normelor privind evidenţa şi păstrarea arhivelor.

CAP. 7
Contravenţii

ART. 62
(1) Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni:
a) deţinerea fără drept a certificatului de stare civilă aparţinând altei persoane;
b) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;
c) neasigurarea conservării şi securităţii registrelor şi certificatelor de stare civilă, potrivit normelor privind evidenţa şi păstrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Naţionale a registrelor de stare civilă, după trecerea termenului legal de păstrare;
d) necomunicarea la autorităţile administraţiei publice competente, de către ofiţerul de stare civilă, a menţiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbării numelui, neînscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civilă la consiliul judeţean sau, după caz, la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data când toate filele au fost completate;
e) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termenul prevăzut la art. 43 alin. (2);
f) omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;
g) neverificarea de către ofiţerul de stare civilă a realităţii conţinutului declaraţiei şi a concordanţei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi celelalte înscrisuri prezentate;
h) comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 69;
i) neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent, în termenele legale de declarare a naşterii şi a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte;
j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;
k) oficierea de către deservenţii cultelor a serviciului religios în cazul căsătoriilor sau în vederea înhumării sau incinerării, fără a li se fi prezentat certificatul de căsătorie şi, respectiv, documentul prevăzut la art. 40;
l) înregistrarea unui act de stare civilă cu încălcarea competenţei teritoriale prevăzute de prezenta lege;
m) efectuarea de răzuiri, ştersături în cuprinsul actelor de stare civilă;
n) netransmiterea comunicărilor cu privire la înregistrarea naşterii cetăţenilor români cu domiciliul în România, ori a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a buletinelor de identitate ale persoanelor decedate, precum şi a livretelor militare, autorităţilor administraţiei publice competente;
o) nerespectarea termenului prevăzut de lege privind sesizarea poliţiei despre găsirea unui copil;
p) înhumarea sau incinerarea cadavrului fără prezentarea documentului prevăzut la art. 40;
r) nerespectarea de către ofiţerul de stare civilă a dispoziţiilor prevăzute la art. 28^1 şi 31.
(2) Contravenţiile prevăzute la lit. a) - c) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d) - r), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.
ART. 63
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari, de către persoanele împuternicite prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean sau prin ordin al prefectului, precum şi de personalul anume desemnat din Ministerul Administraţiei şi Internelor.
ART. 64
Dispoziţiile cuprinse în acest capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAP. 8
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 65
La întocmirea actului de naştere, precum şi a celorlalte acte de stare civilă, numele de familie şi prenumele titularului se scriu în limba maternă folosindu-se alfabetul latin.
ART. 66
Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au obligaţia de a actualiza permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, baza de date a populaţiei.
ART. 67
Certificatele ori, după caz, hotărârile judecătoreşti de adopţie, despărţenie şi deciziile de înfiere şi de schimbare a numelui, eliberate potrivit legilor anterioare, extrasele de pe actele de stare civilă ce au fost eliberate de autorităţile militare în baza legii, precum şi deciziile emise în baza Decretului nr. 432/1949 pot servi drept temei, la cererea celui îndreptăţit, pentru întocmirea actului ori pentru înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
ART. 68
Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă pot fi trimise, la cerere, instanţelor judecătoreşti, parchetelor sau poliţiei, care sunt obligate să le restituie, iar pentru motive temeinice, la cererea autorităţilor administraţiei publice, se pot elibera extrase de pe actele de stare civilă.
ART. 69
Comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă se poate face, în cazuri temeinic justificate, la cererea autorităţilor publice, altele decât cele cu atribuţii legale în materie, cu aprobarea prefectului.
ART. 70
Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor, va stabili, potrivit legii, conţinutul şi forma certificatelor medicale de constatare a naşterii, a decesului, precum şi a celor privind starea sănătăţii viitorilor soţi şi va asigura tipărirea acestora.
ART. 71
(1) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, iar judecătoriile, buletine statistice de divorţ.
(2) Comisia Naţională pentru Statistică, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Sănătăţii, stabileşte conţinutul şi forma buletinelor statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, iar cu avizul Ministerului Justiţiei, ale buletinelor statistice de divorţ; asigură tipărirea lor şi emite norme referitoare la modul de completare şi transmitere a acestora.
ART. 72
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene în domeniul stării civile.
(2) Prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti organizează îndrumarea şi controlul activităţii de stare civilă desfăşurate de autorităţile administraţiei publice locale şi iau măsuri privind conservarea şi securitatea documentelor de stare civilă.
ART. 73 *** Abrogat
ART. 74
Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură cerneala specială pentru completarea actelor de stare civilă, confecţionarea registrelor şi a certificatelor de stare civilă şi distribuirea, contra cost, a acestora autorităţilor administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Afacerilor Externe. Celelalte imprimate auxiliare vor fi tipărite prin grija consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
ART. 75
Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la întocmirea actelor de stare civilă, eliberarea certificatelor, înscrierea şi comunicarea menţiunilor, în raporturile cu alte state, sunt aplicabile în măsura în care nu se prevede altfel prin acorduri, tratate şi convenţii la care România este parte.
ART. 76
Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B şi 2C fac parte integrantă din prezenta lege.
ART. 77
(1) Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civilă, H.C.M. nr. 1.090/1960 privind aprobarea modelelor registrelor de stare civilă, H.C.M. nr. 2.290/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul actelor de stare civilă, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 616/1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ANEXA 1A

COMUNEI
PRIMĂRIA ORAŞULUI
MUNICIPIULUI ..............................................

ACT DE NAŞTERE Nr. ........
din: anul .... luna ................ ziua ....

CODUL NUMERIC PERSONAL
MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C

DATE PRIVIND COPILUL:
______________________________________________________________________
| Numele de familie | |
|___________________|__________________________________________________|
| Prenumele | |
|___________________|__________________________________________________|
| | anul | luna | ziua |
| Data naşterii |__________|____________________|__________________|
| | | | |
|___________________|__________|____________________|__________________|
| | comuna, oraşul, municipiul | judeţul |
| Locul naşterii |_____________________________|____________________|
| | | |
|___________________|_____________________________|____________________|
| Sexul | cetăţenia | naţionalitatea |
|___________________|_____________________________|____________________|
| | | |
|___________________|_____________________________|____________________|

______________________________________________________________________
| DATE PRIVIND PĂRINŢII | TATĂL | MAMA |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Numele de familie | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Prenumele | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| | anul | luna | ziua | anul | luna | ziua |
| Data naşterii |______|______|______|_______|______|______|
| | | | | | | |
|___________________________|______|______|______|_______|______|______|
| Locul | comuna | | |
| naşterii | oraşul | | |
| | municipiul | | |
| |______________|____________________|_____________________|
| | judeţul | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|
| Cetăţenia | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Naţionalitatea | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Domiciliul | comuna, | | |
| | oraşul | | |
| | municipiul, | | |
| | strada, | | |
| | numărul | | |
| |______________|____________________|_____________________|
| | judeţul | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|

Declarantul .......................... în calitate de ..................... domiciliat în (comuna, oraşul, municipiul) .................................... strada ............................ nr. ..... judeţul ..................... a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. ........... eliberat de ................. din care rezultă că s-a născut un copil ................. .

Semnături:

....................... ..............................
Ofiţer de stare civilă Declarant

L.S.
........................................................................
CERTIFICATE ELIBERATE

ANEXA 2A

AMBASADA
CONSULATUL ROMÂNIEI LA .......................................

ACT DE NAŞTERE Nr. ........
din: anul .... luna ................ ziua ....

CODUL NUMERIC PERSONAL
MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C

DATE PRIVIND COPILUL:
______________________________________________________________________
| Numele de familie | |
|___________________|__________________________________________________|
| Prenumele | |
|___________________|__________________________________________________|
| | anul | luna | ziua |
| Data naşterii |__________|____________________|__________________|
| | | | |
|___________________|__________|____________________|__________________|
| | Localitatea | Ţara |
| Locul naşterii |____________________________|_____________________|
| | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| Sexul | cetăţenia | naţionalitatea |
|___________________|____________________________|_____________________|
| | | |
|___________________|____________________________|_____________________|

______________________________________________________________________
| DATE PRIVIND PĂRINŢII | TATĂL | MAMA |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Numele de familie | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Prenumele | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Data naşterii | anul | luna | ziua | anul | luna | ziua |
| |______|______|______|_______|______|______|
| | | | | | | |
|___________________________|______|______|______|_______|______|______|
| Locul | Localitatea | | |
| naşterii |________________|____________________|_____________________|
| | Judeţul | | |
| | Ţara | | |
|__________|________________|____________________|_____________________|
| Cetăţenia | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Naţionalitatea | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Domiciliul | Localitatea, | | |
| | strada, | | |
| | numărul | | |
| |______________|____________________|_____________________|
| | Judeţul | | |
| | Ţara | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|

Declarantul ....................... în calitate de ....................... domiciliat în (localitatea) ........................................... strada .................................................... nr. ........ a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. .......... eliberat de ................. din care rezultă că s-a născut un copil .................... .

Semnături:

....................... ..............................
Ofiţer de stare civilă Declarant

L.S.
........................................................................
CERTIFICATE ELIBERATE

ANEXA 1B

NOTĂ:
Nu sunt incluse în textul anexei 1B modificările efectuate prin art. 2 pct. 5 din Legea nr. 23/1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Reproducem mai jos prevederile art. 2 pct. 5 din Legea nr. 23/1999.
"5. Anexa nr. 1B la prezenta lege se modifică în mod corespunzător."

COMUNEI
PRIMĂRIA ORAŞULUI
MUNICIPIULUI .........................................

ACT DE CĂSĂTORIE Nr. ........
din: anul .... luna ................ ziua ....

CODUL NUMERIC PERSONAL

Soţul Soţia
MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C S A A L L Z Z N N N N N C

______________________________________________________________________
| DATE PRIVIND SOŢII | SOŢUL | SOŢIA |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Numele de familie | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Prenumele | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Data naşterii | anul | luna | ziua | anul | luna | ziua |
| |______|______|______|_______|______|______|
| | | | | | | |
|___________________________|______|______|______|_______|______|______|
| Locul | comuna | | |
| naşterii | oraşul | | |
| | municipiul | | |
| |______________|____________________|_____________________|
| | Judeţul | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|
| Cetăţenia | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Naţionalitatea | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Domiciliul | comuna | | |
| | oraşul | | |
| | municipiul | | |
| | strada | | |
| | numărul | | |
| |______________|____________________|_____________________|
| | Judeţul | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|

DATE PRIVIND PĂRINŢII
______________________________________________________________________
| | Numele | | |
| | de familie | | |
| TATĂL |______________|____________________|_____________________|
| | Prenumele | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|
| | Numele | | |
| | de familie | | |
| MAMA |______________|____________________|_____________________|
| | Prenumele | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|

Potrivit învoielii, în căsătorie, numele de familie al soţului va fi ................................., iar al soţiei va fi ....................... .
În temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi prezenţi, noi, ofiţer de stare civilă ..................................... am încheiat prezentul act de căsătorie.

Semnături: .............................
Soţul

........................ .............................
Ofiţer de stare civilă Soţia

L.S.
..................................................................
CERTIFICATE ELIBERATE:

ANEXA 2B

AMBASADA
CONSULATUL ROMÂNIEI LA .......................................

ACT DE CĂSĂTORIE Nr. ........
din: anul .... luna ................ ziua ....

CODUL NUMERIC PERSONAL

Soţul Soţia
MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C S A A L L Z Z N N N N N C

______________________________________________________________________
| DATE PRIVIND SOŢII | SOŢUL | SOŢIA |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Numele de familie | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Prenumele | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Data naşterii | anul | luna | ziua | anul | luna | ziua |
| |______|______|______|_______|______|______|
| | | | | | | |
|___________________________|______|______|______|_______|______|______|
| Locul | Localitatea | | |
| naşterii |________________|____________________|_____________________|
| | Judeţul | | |
| | Ţara | | |
|__________|________________|____________________|_____________________|
| Cetăţenia | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Naţionalitatea | | |
|___________________________|____________________|_____________________|
| Domiciliul | Localitatea | | |
| | strada | | |
| | numărul | | |
| |______________|____________________|_____________________|
| | Judeţul | | |
| | Ţara | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|

DATE PRIVIND PĂRINŢII
______________________________________________________________________
| | Numele | | |
| | de familie | | |
| TATĂL |______________|____________________|_____________________|
| | Prenumele | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|
| | Numele | | |
| | de familie | | |
| MAMA |______________|____________________|_____________________|
| | Prenumele | | |
|____________|______________|____________________|_____________________|

Potrivit învoielii, în căsătorie, numele de familie al soţului va fi ................................., iar al soţiei va fi ....................... .
În temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi prezenţi, noi, ofiţer de stare civilă ..................................... am încheiat prezentul act de căsătorie.

Semnături: .............................
Soţul

........................ .............................
Ofiţer de stare civilă Soţia

L.S.
..................................................................
CERTIFICATE ELIBERATE:

ANEXA 1C

COMUNEI
PRIMĂRIA ORAŞULUI
MUNICIPIULUI .........................................

ACT DE DECES Nr. ........
din: anul .... luna ................ ziua ....

CODUL NUMERIC PERSONAL
MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C

DATE PRIVIND DECEDATUL:
______________________________________________________________________
| Numele de familie | |
|___________________|__________________________________________________|
| Prenumele | |
|___________________|__________________________________________________|
| | anul | luna | ziua |
| Data naşterii |__________|_______________________|_______________|
| | | | |
|___________________|__________|_______________________|_______________|
| | comuna, oraşul, municipiul | Judeţul |
| Locul naşterii |____________________________|_____________________|
| | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| Sexul | Cetăţenia | Naţionalitatea |
|___________________|____________________________|_____________________|
| | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| | comuna, oraşul, municipiul | Judeţul |
| Domiciliul | strada, numărul | |
| |____________________________|_____________________|
| | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| | anul | luna | ziua |
| |__________|_______________________|_______________|
| | | | |
| Data şi locul |__________|_______________________|_______________|
| decesului | Comuna | |
| | oraşul | Judeţul |
| | municipiul | |
|___________________|____________________________|_____________________|

______________________________________________________________________
| DATE PRIVIND | TATĂL | MAMA |
| PĂRINŢII | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| Numele de familie | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| Prenumele | | |
|___________________|____________________________|_____________________|

Declarant ................................, în calitate de ................ domiciliat în (comuna, oraşul, municipiul) ................................... strada ............................. nr. ....... judeţul .................... a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de ............................................... cauza decesului fiind
..............................................................................
..............................................................................

Semnături:

....................... ..............................
Ofiţer de stare civilă Declarant

L.S.
........................................................................
CERTIFICATE ELIBERATE:


ANEXA 2C

AMBASADA
CONSULATUL ROMÂNIEI LA ..................................

ACT DE DECES Nr. ........
din: anul .... luna ................ ziua ....

CODUL NUMERIC PERSONAL
MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C

DATE PRIVIND DECEDATUL:
______________________________________________________________________
| Numele de familie | |
|___________________|__________________________________________________|
| Prenumele | |
|___________________|__________________________________________________|
| | anul | luna | ziua |
| Data naşterii |__________|_______________________|_______________|
| | | | |
|___________________|__________|_______________________|_______________|
| | localitatea | Judeţul (ţara) |
| Locul naşterii |____________________________|_____________________|
| | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| Sexul | Cetăţenia | Naţionalitatea |
|___________________|____________________________|_____________________|
| | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| | localitatea, | Judeţul (ţara) |
| Domiciliul | strada, numărul | |
| |____________________________|_____________________|
| | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| | anul | luna | ziua |
| |__________|_______________________|_______________|
| | | | |
| Data şi locul |__________|_______________________|_______________|
| decesului | Localitatea |
| |__________________________________________________|
| | Ţara |
|___________________|__________________________________________________|

______________________________________________________________________
| DATE PRIVIND | TATĂL | MAMA |
| PĂRINŢII | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| Numele de familie | | |
|___________________|____________________________|_____________________|
| Prenumele | | |
|___________________|____________________________|_____________________|

Declarant ............................., în calitate de .................. domiciliat în (localitatea) ................................... strada ............................. nr. ....... judeţul (ţara) .................. a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de .................................................. cauza decesului fiind
..............................................................................
..............................................................................

Semnături:

....................... ..............................
Ofiţer de stare civilă Declarant

L.S.
........................................................................
CERTIFICATE ELIBERATE:

 

LEGE Nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civila

LEGE Nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civila