Pause

HOTARAREA NR. 890 din 4 August 2005

Loading..
HOTĂRÂRE Nr. 890 din 4 august 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribu?iile şi func?ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatăasupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

Text în vigoare începând cu data de 9 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din Constitu?ia României, republicată, şi al art. IV din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietă?ii şi justi?iei, precum şi unele măsuri adiacente,

Guvernul României adoptăprezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobăRegulamentul privind procedura de constituire, atribu?iile şi func?ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatăasupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantădin prezenta hotărâre.
ART. 2
Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, sub îndrumarea comisiilor jude?ene şi a comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privatăasupra terenurilor, vor urmări şi vor lua măsurile necesare pentru respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
ART. 3
Ministerul Administra?iei şi Internelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor asigura realizarea atribu?iilor şi responsabilită?ilor stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi vor propune Guvernului măsurile necesare.
ART. 4
Cheltuielile necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigurăde la bugetul de stat, prin grija Ministerului Administra?iei şi Internelor.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogăHotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribu?iile şi func?ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatăasupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 1*)

*) Anexa este reprodusăîn facsimil.

REGULAMENT
privind procedura de constituire, atribu?iile şi func?ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatăasupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

CAP. 1
Constituirea comisiilor

ART. 1
În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în condi?iile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun şi func?ioneazăconform prezentului regulament.
ART. 2
(1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului şi sunt formate din:
a) primar - preşedintele comisiei;
b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reşedin?ăde judeţ, viceprimarul desemnat de consiliul local;
c) secretarul unită?ii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătă?iri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulădin cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură;
e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultan?ăagricolăsau din aparatul de specialitate al consiliului local;
f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al institu?iei prefectului ori al autorită?ilor administra?iei publice locale;
g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;
h) 2 - 4 reprezentan?i ai foştilor proprietari deposeda?i sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în func?ie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentan?ilor proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacăo adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei pozi?ii în comisie, adunare care va fi legal constituitădacăeste prezentămajoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentan?ilor proprietarilor în comisie se adoptăcu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezen?i. Reprezentan?ii proprietarilor pot fi revoca?i cu respectarea procedurii de mai sus. Organizarea adunării pentru revocarea reprezentan?ilor proprietarilor trebuie săfie solicitată, în scris, de cel pu?in 25% dintre proprietari.
(2) Desemnarea specialiştilor şi a reprezentan?ilor men?iona?i mai sus se face de conducerile unită?ilor de care aceştia apar?in şi se comunicăîn scris institu?iei prefectului.
(3) Când situa?ia impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate şi alte persoane fizice sau reprezentan?ii unor persoane juridice interesate în ac?iunea de retrocedare a terenurilor.
(4) Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigurăde către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitate de a-şi exercita atribu?iile stabilite de prevederile legale şi prin prezentul regulament ca urmare a situa?iilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul, membru în comisie, preia prerogativele acestuia. Comisia localăva stabili în prima sa şedin?ăîn plen programul de lucru, astfel încât ac?iunea săse desfăşoare şi săse încheie în termenul prevăzut de lege.
(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor func?iona sub îndrumarea şi controlul comisiei jude?ene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a Autorită?ii Na?ionale pentru Restituirea Proprietă?ilor.
ART. 3
În Municipiul Bucureşti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în componen?a prevăzutăla art. 2, care îndeplinesc atribu?iile prevăzute la art. 5.
ART. 4
(1) Comisia jude?eanăsau a Municipiului Bucureşti este numităprin ordin al prefectului şi va avea următoarea componen?ă:
a) prefectul - preşedintele comisiei;
b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinatăde boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;
c) secretarul general al institu?iei prefectului - secretarul comisiei;
d) directorul direc?iei de contencios administrativ şi controlul legalită?ii;
e) directorul oficiului jude?ean de cadastru şi publicitate imobiliară;
e^1) directorul executiv al direc?iei pentru agriculturăşi dezvoltare ruralăjude?eanăsau a municipiului Bucureşti;
f) reprezentantul teritorial al Agen?iei Domeniilor Statului;
g) directorul sucursalei teritoriale a Administra?iei Na?ionale "Îmbunătă?iri Funciare" - R.A.;
h) un reprezentant desemnat de consiliul jude?ean respectiv al Municipiului Bucureşti;
i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;
j) directorul direc?iei silvice din cadrul Regiei Na?ionale a Pădurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia;
k) un reprezentant al Asocia?iei Proprietarilor de Păduri din România;
l) un reprezentant al Asocia?iei Administratorilor de Păduri;
m) un reprezentant al asocia?iilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;
(2) În vederea sprijinirii comisiei jude?ene pentru îndeplinirea atribu?iilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialişti, delega?i pe toatădurata func?ionării comisiei de către conducătorii institu?iilor, agen?ilor economici sau asocia?ilor prevăzu?i la alin. (1).

CAP. 2
Atribu?iile comisiilor

ART. 5
Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribu?ii principale:
a) preiau şi analizeazăcererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excep?ia celor formulate de comune, oraşe sau municipii;
b) verificăîn mod riguros îndeplinirea condi?iilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate rela?iile şi datele necesare;
c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafe?ei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemneazăîn scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;
d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice îndreptă?ite;
e) primesc şi transmit comisiei jude?ene contesta?iile formulate de persoanele interesate;
f) întocmesc situa?ii definitive, potrivit competen?elor ce le revin, privind persoanele fizice şi juridice îndreptă?ite săli se atribuie teren, cu suprafa?a şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit;
g) întocmesc situa?ii cu titlurile de proprietate eliberate în condi?iile art. 27 alin (2^2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care proprietarii renun?ăla titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi înainteazăcomisiei jude?ene propuneri de revocare a acestor titluri;
h) înainteazăşi prezintăspre aprobare şi validare comisiei jude?ene situa?iile definitive, împreunăcu documenta?ia necesară, precum şi divergen?ele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii;
i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptă?ite săprimeascăterenul, completeazăfişele de punere în posesie a acestora, dupăvalidarea de către comisia jude?eanăa propunerilor făcute, şi le înmâneazătitlurile de proprietate, potrivit competen?elor ce le revin;
j) analizeazălunar evolu?ia cauzelor în justi?ie în care comisia localăeste parte şi în func?ie de aceasta hotărăşte şi propune organului competent pozi?ia procesualăpentru termenele următoare;
k) sesizeazăorganele competente pentru sanc?ionarea membrilor comisiei, când este cazul;
l) identificăterenurile atribuite ilegal şi sesizeazăprimarul, care înainteazăsub semnăturăac?iuni în constatarea nulită?ii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare;
m) exercităorice alte atribu?ii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.
ART. 6
Comisiile jude?ene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribu?ii principale:
a) organizeazăinstruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigurădistribuirea legilor, a prezentului regulament, a hăr?ilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condi?ii a activită?ii acestora;
b) asigurăîndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia jude?eană;
c) verificălegalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existen?a actelor doveditoare, pertinen?a, verosimilitatea, autenticitatea şi concluden?a acestora;
d) solu?ioneazăcontesta?iile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;
e) valideazăsau invalideazăpropunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreunăcu proiectele de delimitare şi parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) solu?ioneazăcererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) analizeazăpropunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condi?iile art. 27 alin. (2^2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verificătemeinicia acestor propuneri şi hotărăsc în consecin?ă;
i) identificăterenurile atribuite ilegal şi sesizeazăprefectul, care va promova ac?iuni în constatarea nulită?ii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
j) analizeazălunar evolu?ia cauzelor în justi?ie în care comisia jude?eanărespectiv comisia Municipiului Bucureşti este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie luate;
k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publicăce le revin;
l) preiau şi analizeazăcererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicităreconstituirea dreptului de proprietate privatăpe raza teritorialăa mai multor localită?i din judeţ; în aceste cazuri comisia jude?eanăva îndeplini, în mod corespunzător, şi atribu?iile prevăzute la literele b), c), d) şi h) de mai sus;
m) exercităorice alte atribu?ii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.

CAP. 3
Func?ionarea comisiilor

ART. 7
(1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi desfăşoarăactivitatea în plen, în prezen?a majorită?ii membrilor acestora, cu prezen?a obligatorie a primarului sau, dupăcaz, a viceprimarului.
(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigurăde secretarul unită?ii administrativ-teritoriale.
(3) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui decide.
ART. 8
(1) Comisiile jude?ene sau a Municipiului Bucureşti îşi desfăşoarăactivitatea în prezen?a majorită?ii membrilor acestora.
(2) Hotărârile comisiilor jude?ene sau a municipiului Bucureşti şi ale celor comunale, orăşeneşti sau municipale se adoptăcu votul majorită?ii membrilor lor şi se consemneazăîntr-un proces-verbal semnat de to?i participan?ii.
(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare şi vor lua act de recunoaşterea reciprocăa limitelor proprietă?ii de către vecini.
(4) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui decide.

CAP. 4
Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

ART. 9
(1) Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii membri ai cooperativelor agricole de produc?ie şi pentru celelalte persoane prevăzute de lege se desfăşoarăde comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, dupăcaz, luându-se în considerare suprafa?a terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafa?a adusăîn cooperativăeste cea care rezultădin actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, eviden?ele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declara?ii ale martorilor.
(2) În baza prevederilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localită?ilor pentru construc?ia de locuin?e şi anexe gospodăreşti, se înscriu în proprietatea de?inătorilor actuali, în limita suprafe?elor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de produc?ie sau de la fostele consilii populare.
(3) Foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor fi compensa?i cu o suprafa?ăde teren echivalentăvaloric din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au apar?inut de?inătorilor prevăzu?i la alin. (1) sau ascenden?ilor acestora, din rezerva comisiei locale sau, dupăcaz, din terenul proprietate privatăa comunei, oraşului sau a municipiului, acceptatăde foştii proprietari sau de moştenitorii acestora.
ART. 10
(1) În situa?iile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceeaşi localitate sau într-o localitate învecinată. Oferta va fi trimisăpersoanelor îndreptă?ite prin scrisoare recomandatăcu confirmare de primire iar termenul în care răspunsul la ofertătrebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu acceptăamplasamentul oferit, comisia localăva trebui săformuleze o altăofertăîn termen de 30 de zile, dacăpersoanele îndreptă?ite nu opteazăpentru primirea de despăgubiri.
(2) În situa?ia în care într-o anumitălocalitate nu mai existăsuficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care săfie atribuit în proprietate foştilor proprietari deposeda?i sau moştenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localită?i care vor pune la dispozi?ie terenurile rămase disponibile.
(3) Comisiile locale de fond funciar vor ataşa la cerere o situa?ie centralizatoare privind terenurile aflate la dispozi?ia lor, sub semnătura tuturor membrilor comisiei, avizatăde comisia jude?eanăde fond funciar, care săateste căîn rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai existăteren, pe baza situa?iei suprafe?elor de teren pentru care s-au emis titluri de proprietate, situa?ie comunicatăde către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(4) Atunci când nu mai existăteren în rezerva comisiei de fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei jude?ene de fond funciar, institu?iilor şi autorită?ilor publice care administreazăteren proprietate a statului.
(5) Toate institu?iile şi autorită?ile publice care au în administrare terenuri proprietate publicăa statului sunt obligate sărăspundăcererilor formulate de comisiile de fond funciar şi săcomunice acestora suprafe?ele de teren care pot fi disponibilizate, în condi?iile legii, în termen de 45 de zile de la data primirii cererii.
(6) Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru compensarea cu teren echivalent de la sta?iunile şi institutele de cercetare doar dacănu mai existăteren disponibil administrat de alte institu?ii şi autorită?i publice în jude?ul respectiv sau în jude?ele învecinate.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplicăatunci când retrocedarea se face pe vechiul amplasament al proprietarului deposedat.
(8) În aplicarea art. 9 alin. (1) şi a art. 24 alin. (6) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile amplasamente se face în perimetrul unită?ilor de cercetare-dezvoltare pe terenuri agricole care nu sunt indispensabile cercetării.
ART. 11
(1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulatăde fiecare persoanăîndreptă?ită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mul?i moştenitori cererea se poate face şi în comun, fiind semnatăde fiecare dintre ei.
(2) În cerere se vor men?iona următoarele date şi elemente: numele şi prenumele solicitantului şi ale părin?ilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafa?a de teren la care se socoteşte îndreptă?it, precum şi orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.
(3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacăexistă; în toate cazurile, certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor, precum şi orice alte acte din care sărezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.
(4) Totodatăla cerere se va anexa declara?ia prevăzutăla art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Cererea, împreunăcu actele prevăzute la alin. (3), se depune la consiliul local în a cărui razăteritorialăeste situat terenul, fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.
(6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnatăpentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.
(7) Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.
(8) În cazul în care dupăînregistrarea cererii, fostul proprietar prezintăprobe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafe?e mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafa?ădovedită.
(9) În toate cazurile cererea poate fi solu?ionatăşi fărăprezen?a solicitantului, dacăacesta nu şi-a exprimat în scris dorin?a de a participa la solu?ionare. Prezen?a solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, precum şi la punerea în posesie.
(10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura prevăzutăde acestea.
ART. 12
Stabilirea suprafe?ei de teren din intravilan şi extravilan, adusăîn cooperativăde membrii cooperatori sau, dupăcaz, preluatăde cooperativăîn orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafe?ele de teren se înscriu în anexa nr. 1.
ART. 13
(1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în via?ăla momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptă?ite, iar pentru cooperatorii deceda?i, pe numele moştenitorilor. Când sunt mai mul?i moştenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moştenitorilor.
(2) În situa?ia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferin?ă:
a) cele ale descenden?ilor direc?i (copii, nepo?i, strănepo?i), singuri sau în concurs cu so?ul supravie?uitor, excluzându-i pe to?i ceilal?i moştenitori; copiii îi exclud pe nepo?i şi aceştia pe strănepo?i, în afarăde cazul în care nepo?ii sau, dupăcaz, strănepo?ii vin la moştenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;
b) cele ale colateralilor privilegia?i (fra?i, surori şi descenden?ii acestora - copiii şi nepo?ii acestora) şi ale ascenden?ilor de gradul I (părin?i), împreunăsau singuri şi, dupăcaz, în concurs cu so?ul supravie?uitor, excluzându-i pe ceilal?i moştenitori de grad mai îndepărtat; fra?ii şi surorile îi exclud pe descenden?ii lor; aceştia din urmăpot veni la moştenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceştia au decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;
c) cele ale ascenden?ilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu so?ul supravie?uitor;
d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuşi), excluzându-i pe ceilal?i moştenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, dupăcaz, în concurs cu so?ul supravie?uitor;
e) cele ale moştenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu voca?ie succesorală, singuri sau în concurs cu so?ul supravie?uitor.
(3) So?ul supravie?uitor vine singur la moştenire dacănu existănici unul dintre gradele de moştenitor prevăzute mai sus.
(4) În cazul în care existămoştenitori testamentari care formuleazăcereri, ei vor fi trecu?i, de asemenea, în titlul de proprietate împreunăcu ceilal?i moştenitori legali care au voca?ie, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei săfie solu?ionate potrivit dreptului comun.
(5) Foştii membri cooperatori, în via?ă, fie căau adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscrişi cu suprafa?a stabilităde comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) şi 2b), iar moştenitorii cooperatorilor deceda?i sunt înscrişi cu suprafa?a stabilităîn tabelul prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 14
La cererea proprietarilor sau a moştenitorilor prevăzu?i la art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale înainteazăcomisiilor jude?ene, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererilor, planurile parcelare şi procesul-verbal de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate, înso?ite de un extras de carte funciară.
ART. 15
În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile amplasamente ale foştilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri, au primit adeverin?e de proprietate şi se aflăîn posesia terenurilor, în condi?iile art. 27 alin. (2^2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia jude?eanăva revoca titlurile de proprietate emise abuziv şi va elibera titluri de proprietate persoanelor îndreptă?ite. Pentru a proceda la aceasta comisia va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliarăinforma?ii cu privire la actele juridice înregistrate în cartea funciarăcu privire la acel teren. Birourile de cadastru şi publicitate imobiliarăvor furniza aceste informa?ii în maximum 20 de zile. Cererile celor în drept vor fi solu?ionate de către comisia jude?eanăîn termen de 30 de zile de la înregistrare.
ART. 16
Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat şi li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum şi, dupăcaz, moştenitorii lor, cu excep?ia celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafa?a stabilităde comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 17
Veteranilor de război prevăzu?i în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi categoriilor de persoane prevăzute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, li se atribuie, în condi?iile legii, în proprietate terenuri din extravilan sau, dupăcaz, în intravilan, aflate la dispozi?ia comisiei locale şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 5.
ART. 18
Persoanelor fizice cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de produc?ie sau, dupăcaz, moştenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei şi nu au fost compensate cu alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile amplasamente, dacăacestea nu au fost atribuite legal altor persoane şi vor fi înscrise în tabelul prevăzut în anexa nr. 6. Dacăterenurile au fost atribuite în mod legal acestea vor putea primi teren pe alt amplasament sau despăgubiri.
ART. 19
În localită?ile cu cetă?eni români apar?inând minorită?ii germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moştenitorilor lor, terenuri, în condi?iile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 7.
ART. 20
(1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angaja?i în ultimii 3 ani în cooperativa agricolăde produc?ie sau în asocia?ii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafa?a de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacăfac dovada căsunt stabilite în localitate sau dacădeclarăîn scris cănu de?in în proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri dupăfinalizarea reconstituirii dreptului de proprietate dacămai existăterenuri disponibile; persoanele şi suprafa?a stabilităde comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8a).
(2) În acelaşi mod se procedeazăşi în cazul persoanelor care au fost deportate şi nu beneficiazăde dispozi?iile art. 14 - 16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8b).
ART. 21
(1) Pentru determinarea suprafe?elor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 14 - 16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia va însuma suprafe?ele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 8b), iar suprafa?a rezultatăva fi echivalatăcu suprafa?a cooperativei înscrisăîn cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.
(2) În situa?ia în care rezultăo rezervăde teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietatea persoanelor îndreptă?ite prevăzute de lege, care nu au primit teren pe amplasamentul ini?ial, din aceeaşi localitate sau din alte localită?i. Dupăvalidarea cererii de reconstituire de către comisia competentă, terenurile acestea vor fi puse la dispozi?ia comisiei care efectueazăpunerea în posesie.
ART. 22
Personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unită?ile agricole cooperatiste desfiin?ate sau reorganizate în societă?i comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 9.
ART. 23
(1) Familiile cărora urmeazăsăli se atribuie teren în localită?ile cu excedent de suprafa?ăagricolăşi cu deficit de for?ăde muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări şi completări, dupăfinalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptă?ite, se înscriu cu suprafe?ele stabilite în tabelul prevăzut în anexa nr. 10a).
(2) Familiile din alte localită?i din cadrul jude?ului ori din alte jude?e, cărora urmeazăsăli se atribuie teren în condi?iile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 10b).
(3) În acest scop comisiile jude?ene vor aduce la cunoştin?ăprin mass-media suprafe?ele de teren agricol ce constituie excedent.
ART. 24
Suprafe?ele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru parohiile, schiturile şi mânăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 11.
ART. 25
(1) Terenurile proprietatea membrilor asocia?iilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excep?ia asocia?iilor cu profil zootehnic care se vor înfiin?a, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a). Dupăstabilirea suprafe?ei ce revine fiecărui titular şi validarea de către comisiile jude?ene a op?iunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi puşi în posesia terenurilor, grupat în cadrul asocia?iei.
(2) Pentru asocia?iile de tip privat cu personalitate juridicăde profil zootehnic, care se înfiin?eazăconform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b), urmând ca la punerea în posesie săse procedeze potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Terenurile care devin proprietatea societă?ilor comerciale pe ac?iuni înfiin?ate conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin reorganizarea asocia?iilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12c).
ART. 26
(1) Terenurile cu vegeta?ie forestieră- păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni împădurite - care au apar?inut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, într-o suprafa?ăegalăcu cea trecutăîn proprietatea statului, şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13.
(2) Aceste terenuri vor fi puse la dispozi?ie de unită?ile silvice care le de?in.
(3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile cap. VIII.
ART. 27
(1) Dupădefinitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2 - 20 şi dupăaprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, acestea vor fi afişate în loc vizibil la sediul consiliului local pentru luarea la cunoştin?ăde către cei interesa?i. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu men?iunea datei afişării.
(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivăvor fi înştiin?ate de către comisia localăprin scrisoare recomandatăcu confirmare de primire.
(3) Persoanele nemul?umite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afişare, contesta?ie adresatăcomisiei jude?ene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, care este obligat săo înregistreze şi săo înainteze prin delegat la secretarul comisiei jude?ene în termen de 3 zile.
(4) În cazul persoanelor care nu au domiciliul în localitatea respectivă, termenul dreptului de contesta?ie se socoteşte de la primirea înştiin?ării de către comisia localăprin scrisoare recomandatăcu confirmare de primire.
(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, imediat dupăexpirarea termenelor prevăzute mai sus, vor înainta documenta?ia comisiilor jude?ene.
(6) Comisia jude?eanăva analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legăturăcu stabilirea dreptului de proprietate, precum şi contesta?iile celor care s-au considerat nemul?umi?i de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, orăşeneascăsau municipală.
(7) Dupăanalizare, comisia jude?eană, prin hotărâre, va solu?iona contesta?iile, va valida sau va invalida propunerile, în termen de 30 zile de la primire, şi le va transmite prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor locale, care le vor afişa imediat la sediul consiliului local şi vor comunica sub semnăturăpersoanelor care au formulat contesta?ii hotărârea comisiei jude?ene.
(7^1) Hotărârile de validare ale comisiei jude?ene vor cuprinde, atunci când sunt aplicabile dispozi?iile art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, un articol distinct prin care se constatătrecerea suprafe?ei supuse restituirii din domeniul public în domeniul privat al statului sau al localită?ilor şi punerea sa la dispozi?ie comisiei locale în vederea punerii în posesie.
(7^2) Atunci când retrocedarea este solicitatăîn numele unei persoane juridice, alta decât formele asociative prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la cerere se vor ataşa dovezi care săateste căaceasta este continuatoarea sau succesoarea fostului proprietar: hotărâri judecătoreşti sau, în completare, alte dovezi.
(8) De la data comunicării sub semnăturăpersoanele nemul?umite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei jude?ene la judecătorie în termen de 30 de zile.
ART. 28
(1) În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor stabili suprafa?a izlazurilor comunale care se formeazădin suprafa?a izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafa?a provenitădin izlazul care a fost dat în folosin?ăunor cooperative agricole de produc?ie prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din suprafa?a provenitădin izlazurile comunale, care a fost transmisăunor unită?i de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În comunele compuse din mai multe localită?i suprafa?a de izlaz va fi defalcatăpe sate.
(2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, prin ordin al prefectului trec în proprietatea privatăa comunelor, oraşelor sau, dupăcaz, a municipiilor şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14.
ART. 29
(1) Pentru familiile din zona montană, care se încadreazăîn prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la consiliile locale se va constitui o comisie formatădin: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei jude?ene pentru zona montanăşi 5 - 10 gospodari şi intelectuali care se bucurăde prestigiu în localitatea respectivă.
(2) Comisia prevăzutăla alin. (1) analizeazăîn plen cererile primite şi va stabili familiile îndreptă?ite săprimeascăîn proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.
(3) În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilităde comisia localăse întocmeşte o documenta?ie care con?ine hotărârea comisiei comunale, consemnatăîntr-un proces-verbal, schi?a topograficăa terenului propus pentru împroprietărire, cu men?ionarea suprafe?ei totale şi pe categorii de folosin?ă, precum şi cererea celui în cauză. Suprafe?ele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15. Pe baza titlului de proprietate proprietarul are obliga?ia săse înscrie cu suprafa?a respectivăîn cadastrul funciar, în registrul agricol şi, dupăcaz, în cartea funciarăşi la organul financiar local.
ART. 30
(1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se aflăîn administrarea unită?ilor agricole de stat sau, dupăcaz, moştenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devin, la cerere, ac?ionari la societă?ile comerciale înfiin?ate conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unită?ilor economice de stat ca regii autonome şi societă?i comerciale, cu modificările ulterioare din fostele unită?i agricole de stat. Aceste persoane pot primi în condi?iile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafa?ăde 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafe?ei de 5.000 mp de familie se face în situa?ia în care proprietarilor sau moştenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafa?a minimădin alte suprafe?e de teren, potrivit legii. Numărul de ac?iuni primite împreunăcu suprafa?a atribuitănu va putea depăşi valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se încadreazăîn aceastăcategorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16.
(2) Suprafa?a de teren pânăla 10 ha de familie, transformatăîn ac?iuni propor?ional, în echivalent arabil, stabilităîn conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedatăîn naturăconform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposeda?i au de?inut suprafe?e mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri pânăla limita a 50 ha.
ART. 31
(1) Persoanelor sau, dupăcaz, moştenitorilor acestora, al căror teren agricol, pânăla intrarea în vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului şi administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadreazăîn aceastăcategorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 17.
(2) Pentru suprafa?a de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi restituităîn naturădiferen?a pânăla 50 ha de proprietar deposedat.
ART. 32
(1) Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosin?ăîn echivalent arabil, este prevăzutăîn anexa nr. 18.
(2) Echivalentul arabil se aplicăşi de?inătorului terenului din perimetrul căruia se reconstituie proprietatea.
(3) În cazurile în care echivalarea prevăzutăla alin. (2) nu s-a realizat comisiile de fond funciar vor stabili diferen?ele de suprafa?ăpentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar acestea se vor retroceda în condi?iile legilor fondului funciar.

CAP. 5
Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate

ART. 33
(1) Delimitarea şi parcelarea pe proprietari se fac pe baza hăr?ilor şi planurilor de situa?ie la zi din cadrul actualei unită?i administrativ-teritoriale.
(2) La parcelarea terenului în sisteme de iriga?ii se va ?ine seama de metoda de udare cu echipamentele existente şi de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectăşi ra?ionalăa acestora.
(3) Astfel, în cazul iriga?iilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafa?ădeservităde un hidrant.
(4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandăca latura micăsăfie pe antenă, latura mare săfie egalăcu lungimea aripii de ploaie, iar suprafa?a parcelei săcoincidăcu suprafa?a deservităde o aripăde ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafe?e.
(5) Pentru proprietă?ile de mici dimensiuni utilizarea ra?ionalăa sistemului de iriga?ii, respectiv a suprafe?ei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.
(6) Pentru suprafe?ele prevăzute săfie irigate prin scurgere la suprafa?ă(brazde, fâşii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafa?ăşi, respectiv, modalită?ile de evacuare a apei în exces.
(7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietă?ilor se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care săasigure atât exploatarea agricolă, cât şi între?inerea lucrărilor hidroameliorative.
(8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, re?eaua de regularizare a scurgerii apei de pe versan?i, drumuri agricole şi alte lucrări).
(9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungăîn sensul curbelor de nivel, astfel încât săpermităexecutarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămân?ări, precum şi între?inerea culturilor prăşitoare pe direc?ia curbelor de nivel, în scopul prevenirii şi combaterii eroziunii solului.
(10) Delimitarea zonelor de protec?ie aferente lucrărilor de îmbunătă?iri funciare, inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform normelor legale în vigoare.
ART. 34
(1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptă?ite, pe bazăde măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătă?iri funciare şi cadastru general. În situa?ia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilită?ile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătă?iri funciare şi cadastru general ai agen?ilor economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafe?ele stabilite pe baza hotărârii comisiei jude?ene, pânăla pronun?area hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Dupăpronun?area hotărârii judecătoreşti, punerea în posesie se va face ?inându-se seama de dispozi?iile acesteia.
(2) În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposeda?i, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietă?ii pe toate laturile, comisia localăia act de recunoaşterea reciprocăa limitelor proprietă?ii, formulatăîn scris, întocmeşte planurile parcelare şi înainteazăîn termen de 10 zile documenta?ia comisiei jude?ene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate.
(3) Din rezerva constituităpotrivit legii comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor putea atribui în completare terenuri, dacădin hotărârea judecătoreascărezultăaceasta.
(4) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19, şi prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmâneazăproprietarului împreunăcu schi?a terenului.
(5) În acest scop autorită?ile comunale şi orăşeneşti ale administra?iei publice locale vor încunoştin?a în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în localitate sau în alte localită?i şi cărora li s-a restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reşedin?a în localitate autorită?ile comunale şi orăşeneşti ale administra?iei publice locale vor afişa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodatăorice alte mijloace de comunicare.
(6) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procurăspecialăşi autentică, cu men?iunea expresă"Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului.
(7) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoştin?ărilor vor fi achitate, pe bazăde chitan?ă, de persoanele care primesc titlurile.
(8) Marcarea parcelelor se face prin ?ăruşi sau borne care se asigurăde fiecare proprietar.
ART. 35
(1) În temeiul art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor sesiza comisiile jude?ene asupra cazurilor de acte administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al unită?ilor administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen legal.
(2) Comisia jude?eanăreanalizeazăaceste cereri şi în cazul în care hotărăşte reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar elibereazăacestuia titlul de proprietate.
ART. 36
(1) Pe baza documenta?iilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schi?ele terenurilor, comisia jude?eanăemite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documenta?iile se trimit în douăexemplare, dintre care unul se re?ine şi se depoziteazăla arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specialăformat A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administra?iei şi Internelor şi se vor difuza comisiilor jude?ene în func?ie de necesită?i. Titlul de proprietate pentru cetă?enii în via?ăse emite persoanelor îndreptă?ite (soţ, so?ie), iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apar?inut autorului lor, în care se nominalizeazăto?i solicitan?ii îndreptă?i?i, urmând ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia săprocedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completeazăcu tuş negru şi se numeroteazăîncepând de la nr. 1 în fiecare judeţ. În titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi ini?iala tatălui. În cazul în care alături de so?ul supravie?uitor vin la moştenire şi al?i moştenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafa?a atribuităpersoanelor care au de?inut terenuri în proprietate sau, dupăcaz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeaşi lege.
(2) Titlul de proprietate se semneazăde prefect, secretarul general al institu?iei prefectului, ca secretar, şi de directorul general al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Păr?ile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, dupăcare le vor înmâna sub semnăturătitularilor, iar partea nedetaşabilă(cotorul) a titlului de proprietate se re?ine şi se depoziteazăla arhiva oficiului jude?ean de cadastru şi publicitate imobiliară.
(3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi prenumele titularului, numărul titlului de proprietate şi semnătura primitorului.
(4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător.
(5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa şi se vor elibera dupăpronun?area hotărârii judecătoreşti irevocabile.
(6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispozi?iilor cap. VIII.
(7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condi?ia publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a declara?iei de pierdere sau distrugere, şi purtării men?iunii "duplicat", dupăîncunoştin?area scrisăa comisiei jude?ene.
(8) Titlurile de proprietate se vor emite şi în favoarea proprietarilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolăde produc?ie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform art. 27, alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Celelalte dispozi?ii din prezentul regulament se vor aplica în mod corespunzător.
ART. 37
În situa?ia în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral şi, dacănu vor fi solicitate de către alte comisii locale în baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului local în administrare, urmând săfie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafe?e se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu terenurile societă?ilor comerciale, ale asocia?iilor de tip privat, izlazurile comunale şi terenurile cu vegeta?ie forestierăatribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condi?iile prevăzute de lege. Totodatăva delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu suprafa?a ce se va atribui în folosin?ă, care se predăconsiliului local.
ART. 38
Dupăpunerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul jude?ean de cadastru şi publicitate imobiliarăva redacta un plan de situa?ie cu noua parcelare a teritoriului şi cu numerotarea topograficăcorespunzătoare, în douăexemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predăcu proces-verbal consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului.

CAP. 6
Dispozi?ii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 39
(1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacăacestea nu au fost atribuite legal altor persoane.
(2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schi?a amplasamentului cu terenul de?inut sau orice alte informa?ii din care sărezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.
(3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreunăcu oficiile jude?ene de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza analizei documenta?iilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacăvechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane şi poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situa?ie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
(4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacăvechiul amplasament, identificat în conformitate cu documenta?iile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal şi poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate săprezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hăr?i amenajistice, extrase de pe amenajament etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale.
(5) Comisia de fond funciar va solu?iona cererile în următoarea ordine: în primul rând vor fi solu?ionate cererile ce privesc amplasamente pentru care nu s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane, apoi cererile vor fi solu?ionate în ordinea primirii lor.
ART. 40
(1) Comisiile locale vor înregistra într-un registru separat acordurile dintre proprietarii investi?iilor şi foştii proprietari deposeda?i sau moştenitorii acestora, încheiate în baza art. 4, alin. (1^1) - (1^9) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situa?ia prevăzutăla art. 4, alin. (1^7) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul care a plătit contravaloarea terenului foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora va prezenta comisiei de fond funciar dovada efectuării plă?ilor (chitan?e, ordine de virament bancar etc). Comisia va verifica dacăau fost îndeplinite toate obliga?iile prevăzute de acordul încheiat între păr?i şi va emite investitorului un act de confirmare. Investitorul îşi va putea intabula dreptul de proprietate pe baza acordului cu fostul proprietar şi a confirmării primite de la comisia de fond funciar.
ART. 41
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferen?a dintre suprafa?a primităde familie şi cea adusăîn cooperativa agricolăde produc?ie sau preluatăprin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr. 22.
(2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu existăsuprafe?e de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în situa?ia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri şi se vor înscrie în anexa nr. 23, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
ART. 42
(1) Persoanele cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 24.
(2) Dupăanalizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (1), (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia localăva completa anexa nr. 24 şi o va înainta comisiei jude?ene pentru validare.
(3) Dupăvalidarea anexei nr. 24 foştilor proprietari li se reconstituie dreptul de proprietate în localită?ile în care existăterenuri agricole, aflate la dispozi?ia comisiilor locale, iar în situa?ia în care aceste suprafe?e sunt insuficiente, din domeniul privat al statului din acelaşi judeţsau din jude?ele învecinate. În aceste situa?ii se vor elibera titluri de proprietate în condi?iile legii.
(4) În cazurile în care compensarea nu este posibilăse vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condi?iile legii, şi se vor înscrie în anexa nr. 23.
(5) Atât în cazul terenurilor agricole cât şi în cazul celor forestiere valoarea probantăa actelor doveditoare este aceeaşi.
ART. 43
(1) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzu?i la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24a).
(2) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzu?i la art. 4 alin (1^1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24b).
(3) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzu?i la art. 4 alin (1^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24c).
(4) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzu?i la art. 4 alin (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, când despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmeşte anexa nr. 24d). Când despăgubirile sunt plătite de stat se întocmeşte anexa nr. 23.
ART. 44
În anexa nr. 25 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafe?ei de teren agricol de pânăla 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 45
(1) În situa?ia în care anumite suprafe?e sunt revendicate de doi solicitan?i, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărităcu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativăsau de stat, se vor restitui în naturăambilor solicitan?i, în limita resurselor de teren existente. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 26.
(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în naturăteren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condi?iile legii şi vor fi înscrişi în anexa nr. 23.
(3) În cazul lipsei resurselor se acordădespăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari şi vor fi înscrişi în anexa nr. 23.
ART. 46
Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacăpersoanele în cauzăau deja un titlu în condi?iile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafa?ă.

CAP. 7
Retrocedarea terenurilor agricole

ART. 47
(1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societă?ilor comerciale ce de?in în administrare terenuri proprietate publicăşi privatăa statului cu destina?ie agricolăşi înfiin?area Agen?iei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 9 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societă?ilor comerciale ce de?in în administrare terenuri proprietate publicăşi privatăa statului cu destina?ie agricolăşi înfiin?area Agen?iei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bazăde protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptă?i?i, în cel mult 30 zile de la comunicarea hotărârii înso?ităde documenta?ia care a stat la baza acesteia.
(2) Comisia jude?eanăcomunicăhotărârea şi documenta?ia necesară, în termen de 10 zile de la validarea propunerii, comisiei locale de fond funciar.
ART. 48
(1) În anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de ac?ionar la societă?ile comerciale pe ac?iuni cu profil agricol sau piscicol în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi cărora li se restituie în naturăsuprafe?e agricole, pe baza documentelor care atestăfosta proprietate, în perimetrul acestor societă?i.
(2) În situa?ia în care li s-a stabilit calitatea de ac?ionar la alte societă?i comerciale, foste I.A.S., decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în func?ie de op?iune, pe vechiul amplasament, dacăeste liber, iar în situa?ia în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptă?ite, se stabileşte un nou amplasament.
ART. 49
(1) În anexa nr. 28 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universită?ilor şi institu?iilor de învă?ământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare.
(2) Comasările realizate de Agen?ia Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9 alin (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se fac fărăa se ?ine seama de organizarea administrativ teritorială, şi sunt validate de Comisiile Jude?ene pe raza cărora se aflăterenurile.
ART. 50
În anexa nr. 29 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele şi sta?iunile de cercetare şi produc?ie agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la societă?ile na?ionale cu profil agricol şi cărora li se restituie suprafe?ele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 51
Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, şi a procedurilor prevăzute de aceasta.
ART. 52
Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei jude?ene, va întocmi şi va înainta lunar, pânăla data de 5 a fiecărei luni calendaristice, Ministerului Administra?iei şi Internelor, precum şi Autorită?ii Na?ionale pentru Restituirea Proprietă?ilor, situa?iile centralizatoare pe comune şi pe total judeţ, prevăzute în anexele nr. 22 - 49, va comunica stadiul acestora, precum şi al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, inclusiv punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri şi, dupăcaz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care împiedicăîn orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condi?iile stabilite de lege.
ART. 53
În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37 - 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferen?a dintre suprafa?a primităşi cea avutăîn proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
ART. 54
În anexa nr. 23 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu existăsuprafe?e de teren agricol pentru restituirea integralăa proprietă?ii, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri.
ART. 55
În anexa nr. 31 se înscriu persoanele juridice îndreptă?ite săli se acorde despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în naturănu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
ART. 56
În anexa nr. 32 se înscriu structurile reprezentative ale unită?ilor de cult, care dobândesc prin reconstituire suprafe?e de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 57
În anexa nr. 33 se înscriu structurile reprezentative ale unită?ilor de cult cărora li se constituie dreptul de proprietate conform alin. (1^1) al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 58
În anexa nr. 34 se înscriu unită?ile de învă?ământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolile generale din mediul rural şi institu?iile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafe?ele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
ART. 59
În anexa nr. 35 se înscriu unită?ile de învă?ământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosin?ăsuprafe?e de teren agricol pânăla 50 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 60
În anexa nr. 36 se înscriu suprafe?ele proprietate de stat prevăzute la art. 22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. 8
Retrocedarea terenurilor forestiere

ART. 61
(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile amplasamente, din suprafe?ele de teren cu destina?ie forestierăcuprinse în amenajamentele silvice şi din terenurile cu destina?ie agricolăacoperite cu vegeta?ie forestieră(păşuni împădurite, tufărişuri, zăvoaie şi altele asemenea). Reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existentăla momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist.
(2) Terenurile forestiere nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate.
(3) Persoanele fizice, cetă?eni români, indiferent dacăla data înregistrării cererii aveau domiciliul în ?arăsau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 37, împreunăcu datele referitoare la suprafa?ăşi amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 62
Persoanele fizice care solicităreconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru suprafe?e de teren care fac obiectul art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 38.
ART. 63
(1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegeta?ie forestieră, păşunilor şi fâne?elor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunită?i şi forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, restituindu-se în întregime suprafa?a avutăîn proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins în anexa nr. 39.
(2) În cazul formelor asociative existente, cererea de reconstituire se formuleazăde către reprezentantul legal al formei asociative.
(3) În cazul formelor asociative care se înfiin?eazădupăintrarea în vigoare a prezentului regulament cererea de reconstituire se formuleazăde către comisia ad-hoc al formei asociative.
ART. 64
(1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mănăstirile, înfiin?ate pânăla data intrării în vigoare a legii, care solicităreconstituirea dreptului de proprietate în condi?iile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 40.
(2) Diferen?a de suprafa?a neatribuitădin fondul cultelor religioase, dupăîmproprietărirea unită?ilor de cult, conform art. 29 alin (2) din Legea nr. 1/2000, nemodificată, se reconstituie în forma de proprietate şi structura de administrare existente la momentul preluării pădurilor de către stat.
(3) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferen?a prevăzutăla alin. (2) se face de către comisia jude?eanăcompetentă. Fondurile vor fi administrate pe baza statutelor şi regulamentelor din perioada 1921 - 1945, actualizate cu legisla?ia în vigoare, potrivit art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 65
Comunele, oraşele şi municipiile care au de?inut în proprietate terenuri forestiere şi care solicităreconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 41, împreunăcu datele stabilite de comisia jude?eană, referitoare la suprafa?ăşi amplasament. Pădurile date în folosin?ăcomunelor în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 2.315/1954 nu fac obiectul restituirii către acestea.
ART. 66
(1) Construc?iile prevăzute la art. 31 alin (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, trec în proprietatea persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se aflăimobilele, se înscriu într-un registru special, consemnate în procesul-verbal de punere în posesie care devine anexăla titlul de proprietate.
(2) Construc?iile de pe terenurile forestiere vor fi inventariate de către Regia Na?ionalăa Pădurilor - Romsilva, prin unită?ile sale, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Listele cu bunurile inventariate vor fi depuse la comisiile locale de fond funciar în termen de 10 zile de la inventariere.
(3) Dupăidentificarea amplasamentelor solicitate de proprietari şi verificarea listelor prevăzute la alin. (3) comisiile locale transmit documenta?ia comisiei jude?ene, pentru validare, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.
(4) În cazul prevăzut la art. 6 lit. l) din prezentul regulament, listele vor fi comunicate direct comisiei jude?ene.
(5) Punerea în posesie a terenurilor şi a construc?iilor se va face în termen de 30 zile de la validare.
ART. 67
(1) Construc?iile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie proprietarilor sau moştenitorilor acestora în starea în care au fost preluate. Investi?iile făcute de de?inătorul actual se suportăde către proprietar, în măsura în care nu au fost amortizate.
(2) Proprietarul terenului poate opta pentru plata investi?iilor sau poate solicita alt amplasament.
ART. 68
(1) Sediile ocoalelor silvice şi terenurile pe care acestea se aflătrec în proprietatea privatăa persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate dacăsuprafa?a care se retrocedeazăeste mai mare decât jumătate din suprafa?a administratăde respectivul ocol silvic anterior retrocedării în proprietate individualăsau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice şi dacăpăstreazădestina?ia acestora.
(2) Schimbarea destina?iei sediului în cazul în care situa?ia avutăîn vedere la retrocedare nu s-a schimbat - existen?a terenului forestier, deservirea majorită?ii acestui teren, alte asemenea situa?ii - obligăpe proprietarul terenului la plata pre?ului actualizat al construc?iei către fostul de?inător care a făcut investi?ia.
(3) Suprafa?a care se va lua în considerare pentru aplicarea dispozi?iilor alin. (1), precum şi pentru situa?iile prevăzute de art. 31 alin. (3) - (6) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, priveşte toate suprafe?ele retrocedate potrivit legilor fondului funciar, indiferent de momentul sau de actul normativ pe baza căruia s-a efectuat retrocedarea.
ART. 69
(1) Persoanele fizice şi juridice înscrise în anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38, cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate şi care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în competen?a teritorialăa comisiei locale, se vor înscrie de către comisia jude?eanăîn anexa nr. 42.
(2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia jude?eanăîn apropierea vechiului amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia, în condi?iile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament se înscriu împreunăcu datele corespunzătoare în anexa nr. 43.
ART. 70
Anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38 se semneazăde către preşedintele comisiei locale, secretarul acesteia şi de şeful ocolului silvic.
ART. 71
(1) Punerea în posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) De?inătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la dispozi?ie comisiilor locale sau jude?ene, dupăcaz, terenurile validate, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptă?ite, în termen de ce mult 30 de zile de la validarea cererilor de către comisia jude?eană.
ART. 72
Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice şi juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia localăsau de comisia jude?eană, dupăcaz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice şi a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica reprezentan?ilor de?inătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării.
ART. 73
(1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale încunoştin?eazăîn scris, cu confirmare de primire, persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia jude?eană. Totodată, amplasamentul şi data punerii în posesie se afişeazăşi la sediul primăriei.
(2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate săse prezinte la data stabilităpentru punerea în posesie pot împuternici, prin procurăspecialăşi autentică, cu men?iunea "Pentru punerea în posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.
(3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceştia semneazăprocesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelarăaferentădin amenajamentul silvic în vigoare sau, dupăcaz, pentru suprafe?ele situate în terenurile cu destina?ie agricolă, din amenajamentele silvopastorale.
(4) Dacăcel îndreptă?it nu se prezintăpersonal sau prin împuternicit în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta rămâne temporar în administrarea Regiei Na?ionale a Pădurilor - Romsilva.
ART. 74
Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezen?a reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare. La punerea în posesie participăîn mod obligatoriu personalul silvic gestionar şi împuternici?ii persoanelor juridice de?inătoare, precum şi ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, persoana fizicăsau împuternicitul persoanei juridice care a fost pusăîn posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea parcelarăaferentăprevăzutăîn amenajamentele silvice sau silvopastorale, dupăcaz.
ART. 75
(1) Dupăopera?iunile de validare şi punere în posesie, pe baza documenta?iilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia jude?eanăemite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 45. Documenta?iile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în douăexemplare, dintre care unul se re?ine la comisia jude?eană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administra?iei şi Internelor şi a Autorită?ii Na?ionale pentru Restituirea Proprietă?ilor, pe hârtie specialăformat A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei jude?ene pe bazăde protocol şi proces-verbal de predare-primire.
(2) Titlul de proprietate se semneazăde prefect, de secretarul general al institu?iei prefectului, de directorul oficiului jude?ean sau al municipiului Bucureşti de cadastru şi publicitate imobiliarăşi de şeful inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare. Păr?ile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, dupăcare le vor înmâna sub semnăturăpersoanelor fizice îndreptă?ite sau reprezentan?ilor împuternici?i ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care săcuprindănumele şi prenumele titularului titlului de proprietate şi semnătura primitorului.
(3) Partea nedetaşabilăa titlului de proprietate - cotorul - se re?ine şi se depoziteazăla arhiva oficiului jude?ean de cadastru şi publicitate imobiliară, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic şi vânătoare.
(4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie conform art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va elibera dupărămânerea definitivăşi irevocabilăa hotărârii judecătoreşti şi dupăpunerea în posesie.

CAP. 9
Dispozi?ii finale şi tranzitorii

ART. 76
(1) În anexa nr. 46 se înscriu persoanele fizice şi persoanele juridice care au formulat cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietă?ii şi justi?iei, precum şi unele măsuri adiacente şi art. 33 din Legea nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În anexa nr. 47 se înscriu foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li se restituie terenurile potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.
ART. 77
În anexa nr. 48 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 78
În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
ART. 79
(1) În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale şi cele jude?ene vor verifica existen?a cererilor şi actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pertinen?a, verosimilitatea, autenticitatea şi concluden?a acestor acte.
(2) Dupăanalizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare persoanele fizice şi juridice îndreptă?ite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 22 - 49 în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afişeazăîn locuri vizibile la sediul primăriilor localită?ilor, pentru informarea celor interesa?i, în cadrul aceluiaşi termen.
(4) Cererile înso?ite de actele doveditoare, împreunăcu anexele prevăzute la alin. (2), se înainteazăde preşedintele comisiei locale la comisia jude?eanăpentru verificarea şi validarea acestora, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării de către petent.
ART. 80
(1) Persoanele nemul?umite vor proceda conform dispozi?iilor procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plângerea formulatăpotrivit art. 53 - 56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suspendăexecutarea.
ART. 81
(1) Primarul, în calitate de preşedinte şi secretarul comisiei locale sunt obliga?i săcomunice foştilor proprietari toate informa?iile privind persoanele care au ob?inut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora.
(2) Neîndeplinirea în termen de 30 zile a obliga?iei prevăzute la alin. (1) constituie contraven?ie şi se sanc?ioneazăcu amendăde la 10.000 RON la 30.000 RON.
ART. 82
(1) Arhivele Na?ionale, prin filialele jude?ene, Agen?ia Na?ionalăde Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile jude?ene, Regia Na?ionalăa Pădurilor - Romsilva, prin direc?iile silvice şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Agen?ia Domeniilor Statului, precum şi alte institu?ii de?inătoare de documente privind drepturile de proprietate ale foştilor proprietari sau preluarea de către stat a terenurilor funciare proprietate privatăsunt obligate săpermită, la cerere, consultarea arhivei, săelibereze persoanelor interesate copii de pe actele con?inând asemenea informa?ii în termen de 30 zile.
(2) Neîndeplinirea obliga?iilor prevăzute la alin. (1) de către func?ionarii învesti?i cu aceste atribu?ii constituie contraven?ie şi se sanc?ioneazăcu amendăde la 5.000 RON la 10.000 RON.
(3) Constatarea contraven?iilor şi aplicarea sanc?iunilor se fac de către prefect pentru angaja?ii din cadrul structurilor care func?ioneazăla nivelul jude?ului şi de către împuternici?ii Autorită?ii Na?ionale pentru Restituirea Proprietă?ilor pentru angaja?ii institu?iilor care func?ioneazăla nivel na?ional.
ART. 83
(1) Unită?ile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate săcultive terenurile agricole pânăla predarea efectivăa acestora persoanelor îndreptă?ite.
(2) Predarea efectivăse face şi în cursul anului agricol dacăpăr?ile convin asupra recuperării cheltuielilor de produc?ie de pe terenurile în cauză.
(3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unită?ile agricole vor fi sanc?ionate în conformitate cu prevederile legii.
ART. 84
Anexele nr. 1 - 49 fac parte integrantădin prezentul regulament.

ANEXA 1
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan şi intravilan - în cooperativa agricolăde produc?ie şi persoanele cărora li s-a preluat de cooperativăteren în orice mod

________________________________________________________________________________
Suprafa?a agricolă
N adusăsau preluatădin care:
r. în cooperativă, ---------------------------- Total Obs.
Numele şi - ha - Arabil Vii Livezi Pajişti teren
c prenumele - ha - - ha - - ha - - ha - neagricol
r TOTAL, ------ ------ ------ ------- - ha -
t. din care: Extra- Intra- E I E I E I E I
vilan vilan
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
________________________________________________________________________________


TOTAL:
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se trec to?i membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în cooperativăşi persoanele cărora li s-au preluat în orice mod terenuri de către aceasta.
În coloana 2 se înscrie suprafa?a totalăde teren agricol adusăîn cooperativa agricolăde produc?ie, rezultatădin: eviden?ele cooperativei, cererile de înscriere, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, actele de proprietate şi cartea funciarăsau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv din declara?iile martorilor, iar în coloanele 3 şi 4, suprafa?a din extravilan şi cea din intravilan, care prin însumare trebuie săcorespundăcu suprafa?a înscrisăîn coloana 2.
În coloanele 5 - 12 se înscriu suprafe?ele pe categorii de folosin?ă, suma lor fiind egalăcu suprafa?a înscrisăîn coloana 3 (extravilan) şi coloana 4 (intravilan).
În coloana 13 se înscriu eventualele suprafe?e neagricole care erau situate în perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativă(de exemplu: ravene, râpe, tufărişuri, pâlcuri de arboret, drumuri şi altele asemenea).
E = extravilan.
I = intravilan.

ANEXA 2a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii membri cooperatori, în via?ă, care au adus pământ în cooperativa agricolăde produc?ie în suprafe?e mai mari de 0,5 ha de persoanăîndreptă?ită(soţ- so?ie) şi care solicităîn scris stabilirea dreptului de proprietate

________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________
0 = Nr. crt.;
1 = Nr. crt. din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament;
2 = Numele şi prenumele;
3 = Suprafa?a agricolăcu care s-a înscris în cooperativa agricolăde produc?ie (ha);
4 = Suprafa?a agricolăsolicitatăîn proprietate (ha);
5 = Total;

6 - 7 = Suprafa?a agricolăstabilităîn proprietate conform legii (ha), din care:
6 - E;
7 - I;

8 - 9 = Arabil (ha), din care:
8 - E;
9 - I;

10 - 11 = Vii (ha), din care:
10 - E;
11 - I;

12 - 13 = Livezi (ha), din care:
12 - E;
13 - I;

14 - 15 = Pajişti (ha), din care:
14 - E;
15 - I;

16 = Total teren neagricol (ha);
17 = Diferen?a (ha).

NOTĂ:
În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care solicităîn scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.
În coloana 3 se trece suprafa?a agricolăconform tabelului cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 4 se trece suprafa?a agricolăsolicitată.
În coloana 5 se trece suprafa?a agricolătotalăstabilităîn proprietate, conform legii, de persoana îndreptă?ită(nu mai micăde 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6, suprafa?a din extravilan, iar în coloana 7, suprafa?a din intravilan.
În coloanele 8 - 15 se înscriu suprafe?ele, pe categorii de folosin?ă, din extravilan şi intravilan, suma lor fiind egalăcu suprafa?a înscrisăîn coloanele 5, 6 şi 7.
În coloana 16 se trece suprafa?a totalăde teren neagricol (E = extravilan; I = intravilan).
În coloana 17 se trece diferen?a rezultatădin scăderea coloanei 5 din coloana 3.

ANEXA 2b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori, în via?ă, care au adus în cooperativa agricolăde produc?ie sub 0,5 ha de teren de persoanăîndreptă?ită(soţ- so?ie), şi cooperatorii care nu au adus pământ în cooperativăşi care solicităîn scris stabilirea de terenuri în proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Nr. crt. din anexa nr. 1
B - Numele şi prenumele
C - Suprafa?a agricolăcu care s-a înscris în cooperativă- ha -
________________________________________________________________________________
N. A B C Suprafa?a agricolă
r. stabilităîn din care:
proprietate conform ---------------------------- Total Diferen?a
c legii, Arabil Vii Livezi Pajişti teren - ha -
r - ha - - ha - - ha - - ha - - ha - neagricol
t. TOTAL, ------ ------ ------ ------- - ha -
din care: E I E I E I E I E I
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
________________________________________________________________________________


TOTAL:
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament, pe care îl are solicitantul care a adus pământ sub 0,5 ha de persoanăîndreptă?ită(soţ- so?ie) în cooperativa agricolăde produc?ie.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care au adus pământ sub 0,5 ha de persoanăîndreptă?ită(soţ- so?ie) şi în continuare celor care nu au adus pământ în cooperativă.
În coloana 3 se trece suprafa?a agricolăadusăîn cooperativă, conform tabelului cuprins la anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 4 se trece suprafa?a agricolătotalăstabilităîn proprietate, conform legii, nu mai micăde 0,5 ha teren în echivalent arabil de persoanăîndreptă?ită(soţ- so?ie).
În coloana 5 se trece suprafa?a atribuităîn extravilan, iar în coloana 6, suprafa?a din intravilan (E = extravilan; I = intravilan).
În coloanele 7 - 14 se înscriu suprafe?ele, pe categorii de folosin?ă, din extravilan şi din intravilan, suma lor fiind egalăcu suprafa?a înscrisăîn coloanele 4, 5 şi 6.
În coloana 16 se trece diferen?a rezultatădin scăderea coloanei 3 din coloana 4.

ANEXA 3
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând moştenitorii cooperatorilor deceda?i, care solicităîn scris stabilirea dreptului de proprietate

________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
________________________________________________________________________________
1. a)
________________________________________________________________________________
b)
________________________________________________________________________________
c)
________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate, din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele cooperatorului decedat care la înscriere în cooperativa agricolăde produc?ie a adus teren în cooperativă. Datele se iau din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 3 se trece suprafa?a agricolădin tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 4 se trec numele şi prenumele moştenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut săli se stabileascădreptul de proprietate. Când sunt mai mul?i moştenitori, aceştia se înscriu într-o singurărubrică[a), b), c)].
În coloana 5 se trece suprafa?a solicitatăde moştenitori.
În coloana 6 se trece suprafa?a agricolătotalăstabilităîn proprietate, în condi?iile prevăzute de lege.
În coloana 7 se trece suprafa?a stabilităîn extravilan.
În coloana 8 se trece suprafa?a stabilităîn intravilan (E = extravilan; I = intravilan).
În coloanele 9 - 16 se trec suprafe?ele pe categorii de folosin?ădin extravilan şi intravilan.
În coloana 17 se trece suprafa?a totalăde teren neagricol.
În coloana 18 se trece diferen?a rezultatădin scăderea coloanei 6 din coloana 3.

ANEXA 4
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", precum şi, dupăcaz, moştenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri, cu excep?ia celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat, cărora li se stabileşte, la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

Semnifica?ia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Decora?ia acordatăşi numărul brevetului
________________________________________________________________________________
Suprafa?a Suprafa?a
N agricolăagricolădin care:
r. Numele şi solicitatăstabilită---------------------------- Total
prenumele A - ha - de comisie Arabil Vii Livezi Pajişti teren
c în - ha - - ha - - ha - - ha - neagricol
r extravilan, - ha -
t. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________

TOTAL:
________________________________________________________________________________

ANEXA 5
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care şi-au pierdut total sau par?ial capacitatea de muncăşi moştenitorii celor deceda?i ca urmare a Revolu?iei din decembrie 1989, care au solicitat în scris săli se atribuie în proprietate 10.000 mp teren în echivalent arabil

_____________________________________________________________________________
Suprafa?a agricolădin care:
ce se atribuie în -----------------------------
Nr. Numele şi Domiciliul proprietate, Arabil Vii Livezi Pajişti
crt. prenumele conform legii, - ha - - ha - - ha - - ha -
- ha -
_____________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7
_____________________________________________________________________________

TOTAL:
_____________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se trec numele şi prenumele persoanelor invalide şi ale moştenitorilor celor deceda?i ca urmare a Revolu?iei din decembrie 1989, care au cerut săli se atribuie teren în proprietate în extravilan.
În coloana 2 se va înscrie domiciliul.
În coloana 3 se trece suprafa?a agricolăatribuităîn proprietate, respectiv pânăla 10.000 mp.
În coloanele 4 - 7 se trec suprafe?ele pe categorii de folosin?ă, suma lor fiind egalăcu suprafa?a din coloana 3.

ANEXA 6
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de produc?ie sau, dupăcaz, moştenitorii acestora şi ale căror terenuri sunt comasate sau preluate fărătitlu în perimetrul acestor cooperative şi nu au fost compensa?i cu alte terenuri, şi care solicităîn scris restituirea acestora

____________________________________________________________________________
Suprafa?a Suprafa?a agricolădin care:
Nr. Numele şi agricolăcare se restituie -----------------------------
crt. prenumele comasatăîn proprietate, Arabil Vii Livezi Pajişti
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
____________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7
____________________________________________________________________________

TOTAL:
____________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se înscriu numele şi prenumele proprietarilor particulari sau, dupăcaz, ale moştenitorilor acestora, ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fărăa li se da teren în schimb şi care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.
În coloana 2 se trece suprafa?a agricolăcare a fost comasată.
În coloana 3 se trece suprafa?a agricolătotalăcare se restituie în proprietate.
În coloanele 4 - 7 se trec suprafe?ele pe categorii de folosin?ă.

ANEXA 7
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicităîn scris atribuirea de terenuri în proprietate

____________________________________________________________________________
Suprafa?a agricolădin care: Alte
Nr. Numele şi ce se atribuie în ---------------------------- terenuri
crt. prenumele proprietate, Arabil Vii Livezi Pajişti neagricole
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
____________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7
_____________________________________________________________________________

TOTAL:
_____________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se trec la început numele şi prenumele cetă?enilor români apar?inând minorită?ii germane şi, în continuare, ale celorlalte persoane prevăzute la art. 17 din lege.
În coloana 2 se înscrie suprafa?a ce se atribuie în proprietate.
În coloanele 3 - 6 se înscriu suprafe?ele pe categorii de folosin?ăagricolă.
În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole.

ANEXA 8a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care au calitatea de cooperator, dar care au lucrat în orice mod ca angaja?i în cooperativăsau în asocia?ii intercooperatiste în ultimii 3 ani, şi solicităîn scris săprimeascăîn proprietate teren, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

______________________________________________________________________
Suprafa?a agricolădin care:
Nr. Numele şi ce se atribuie în ----------------------------------
crt. prenumele proprietate, Arabil Vii Livezi Pajişti
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
______________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6
______________________________________________________________________

TOTAL:
______________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.
În coloana 2 se trece suprafa?a agricolăce se atribuie în proprietate (în extravilan).
În coloanele 3 - 6 se trec suprafe?ele pe categorii de folosin?ă.

ANEXA 8b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care au fost deportate şi care nu beneficiazăde dispozi?iile art. 14 - 16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicităîn scris atribuirea de terenuri agricole în proprietate

____________________________________________________________________________
Suprafa?a agricolădin care:
Nr. Numele şi ce se atribuie în ---------------------------- Observa?ii
crt. prenumele proprietate, Arabil Vii Livezi Pajişti
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
____________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7
_____________________________________________________________________________

TOTAL:
_____________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor legii.
În coloana 2 se trece suprafa?a agricolăce se atribuie în proprietate (în extravilan).
În coloanele 3 - 6 se trec suprafe?ele pe categorii de folosin?ă.

ANEXA 9
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unită?ile agricole cooperatiste desfiin?ate sau reorganizate în societă?i comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1), art. 21 şi art. 118 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Semnifica?ia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Specialitatea
________________________________________________________________________________
Suprafa?a Suprafa?a din care:
Unitatea agricolăagricolă----------------------------
Nr. Numele şi A în care solicitatăstabilităArabil Vii Livezi Pajişti
crt. prenumele a activat - ha - de - ha - - ha - - ha - - ha -
comisie,
- ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________

TOTAL:
________________________________________________________________________________

ANEXA 10a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cu pământ pu?in din localită?ile cu excedent de terenuri agricole, care solicităîn scris săli se atribuie în proprietate terenuri în completare pânăla 10 ha

__________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8
__________________________________________________________

TOTAL:
__________________________________________________________
0 = Nr. crt.;
1 = Numele şi prenumele;
2 = Suprafa?a agricolăatribuităconform tabelelor prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 şi 8 la regulament (ha);
3 = Suprafa?a agricolăsolicitată(ha);
4 = Suprafa?a agricolătotalăatribuită(ha),
din care:
5 = Arabil (ha);
6 = Vii (ha);
7 = Livezi (ha);
8 = Pajişti (ha).

NOTĂ:
În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.
În coloana 2 se trece suprafa?a totalăatribuită, prevăzutăîn una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 şi 8 la regulament, în care a fost încadrat ini?ial.
În coloana 3 se trece suprafa?a solicitatăîn plus.
În coloana 4 se trece suprafa?a agricolătotalăatribuită(inclusiv cea din coloana 2).
În coloanele 5 - 8 se trec suprafe?ele atribuite pe categorii de folosin?ă.

ANEXA 10 b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cu pământ din alte localită?i, care solicităîn scris atribuirea de terenuri în proprietate pânăla 10 ha, în echivalent arabil, în zonele cu excedent de suprafa?ă, în conformitate cu prevederile legii

_______________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
_______________________________________________________________

TOTAL:
_______________________________________________________________
0 = Nr. crt.;
1 = Numele şi prenumele;
2 = Domiciliul;
3 = Suprafa?a agricolăsolicitată(ha);
4 = Suprafa?a agricolăatribuităîn proprietate (ha),
din care:
5 = Arabil (ha);
6 = Vii (ha);
7 = Livezi (ha);
8 = Pajişti (ha);
9 = Observa?ii.

NOTĂ:
În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care solicităatribuirea de teren.
În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.
În coloana 3 se trece suprafa?a agricolăsolicitată.
În coloana 4 se trece suprafa?a atribuităîn proprietate.
În coloanele 5 - 8 se înscriu suprafe?ele atribuite pe categorii de folosin?ă.

ANEXA 11
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând parohiile, schiturile şi mânăstirile din mediul rural care solicităîn scris terenuri agricole în proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Comuna Suprafa?a Suprafa?a din care:
crt. parohiei, (satul) agricolăagricolă----------------------------
schitului sau unde îşi solicitatăstabilităArabil Vii Livezi Pajişti
mânăstirii are - ha - de - ha - - ha - - ha - - ha -
solicitante sediul comisie,
- ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8
________________________________________________________________________________

TOTAL:
________________________________________________________________________________

ANEXA 12a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asocia?iilor de tip privat cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total terenuri neagricole - ha -
B - Total general - ha -
C - Observa?ii
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Numele şi Suprafa?a din care:
crt. asocia?iei prenumele agricolă---------------------------- A B C
de tip membrilor total, Arabil Vii Livezi Pajişti
privat cu asocia?iei - ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
personalitate
juridică*)
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
________________________________________________________________________________

TOTAL:
________________________________________________________________________________
*) Se înscriu terenurile asocia?iilor de tip privat, cu excep?ia terenurilor asocia?iilor de tip privat cu profil zootehnic.

ANEXA 12b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asocia?iilor de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Numele şi Suprafa?a din care: Total Total
crt. asocia?iei prenumele agricolă-------------- terenuri general Obs.
de tip membrilor total, Arabil Pajişti neagricole - ha -
privat cu asocia?iei - ha - - ha - - ha - - ha -
personalitate
juridică
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8
________________________________________________________________________________

 

TOTAL:
________________________________________________________________________________

ANEXA 12c)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a societă?ilor comerciale pe ac?iuni care se înfiin?ează, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin reorganizarea asocia?iilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total terenuri neagricole - ha -
B - Total general - ha -
C - Observa?ii
________________________________________________________________________________
N. Denumirea Profilul Numele şi Suprafa?a din care:
r. societă?ii de prenumele agricolă---------------------------- A B C
comerciale produc?ie total, Arabil Vii Livezi Pajişti
c pe ac?iuni - ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
r
t.
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

ANEXA 13
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari şi moştenitorii acestora, cărora li se atribuie, la cerere, în proprietate teren cu vegeta?ie forestieră, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi Suprafa?a Suprafa?a Unitatea amenajisticăsau, Observa?ii
crt. prenumele de?inutăîn stabilitădupăcaz, tarlaua şi parcela
proprietate de comisie care se atribuie
- ha - - ha - - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 4 se trece denumirea unită?ii amenajistice sau, dupăcaz, tarlaua şi parcela din planul de situa?ie amenajistic sau cadastral.
În coloana 5 se trece categoria de folosin?ăexistentăpe teren, înscrisăîn eviden?a cadastrului funciar.
Suprafa?a de teren cu vegeta?ie forestierăîmpreunăcu cea agricolănu poate depăşi 10 ha de familie, în echivalent arabil.

ANEXA 14
la regulament

TABEL
cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date în administrarea consiliilor locale

Semnifica?ia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total, din care:
________________________________________________________________________________
N Suprafa?a Suprafa?a Suprafa?a ce Suprafa?a
r. existentăîn ce se preia se preia din totalăa
administrarea din folosin?a terenurile izlazului
c consiliului cooperativelor transmise comunal
r local agricole unită?ilor reconstituit
t. de stat
- ha - - ha - - ha - - ha -
A -------------- A -------------- A --------------- Total --------------
Arabil Pajişti Arabil Pajişti Arabil Pajişti general, Arabil Pajişti
din
care:
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
În comunele compuse din mai multe localită?i suprafa?a de izlaz va fi defalcatăpe sate.

ANEXA 15
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona montană, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi Suprafa?a agricolădin care: Alte
crt. prenumele ce se atribuie în ---------------------- terenuri Observa?ii
proprietate, Arabil Pajişti Livezi neagricole
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

ANEXA 16
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, dupăcaz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri au fost preluate de unită?ile agricole de stat şi pentru care primesc ac?iuni în condi?iile prevăzute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cărora li se atribuie o suprafa?ăde 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, în condi?iile art. 42 din aceeaşi lege

________________________________________________________________________________
N Numele şi Suprafa?a Suprafa?a Suprafa?a Suprafa?a Denumirea Observa?ii
r. prenumele ce a fost de agricolăagricolă, unită?ii
preluată5.000 mp stabilitătotal agricole
c - ha - atribuităpentru - ha - de stat în
r în cei care administrarea
t. echivalent primesc căreia se
arabil de ac?iuni aflăterenul
familie - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 = 3+4 6 7
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în via?ăşi apoi moştenitorii îndreptă?i?i.
În coloana 2 se înscrie suprafa?a ce a fost preluată.
În coloana 3 se înscrie suprafa?a atribuită.
În coloana 4 se înscrie suprafa?a agricolăpentru care se primesc ac?iuni.
În coloana 5 se înscrie suprafa?a agricolătotală, care însănu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru to?i moştenitorii autorului lor, chiar dacăterenul se aflăîn administrarea mai multor unită?i agricole de stat.

ANEXA 17
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, dupăcaz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri agricole au intrat în proprietatea statului şi se aflăîn administrarea consiliilor locale, care se restituie în condi?iile prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi Suprafa?a totalădin care:
crt. prenumele agricolăstabilită------------------------------- Observa?ii
săse restituie, Arabil Vii Livezi Pajişti
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în via?ăşi apoi moştenitorii îndreptă?i?i.
În coloana 2 se înscrie suprafa?a agricolătotalăstabilită, care nu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru to?i moştenitorii autorului lor.

ANEXA 18
la regulament

CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosin?ăîn echivalent arabil

________________________________________________________________________________
Categoria de folosin?ăCoeficientul de transformare în arabil
a categoriilor de folosin?ăagricolă
________________________________________________________________________________
Arabil 1 ha/1 ha
Păşune 1 ha păşune este egal cu 1 ha arabil când păşunea poate
fi transformatăîn arabil din punct de vedere al
calită?ii solului şi al reliefului.
În cazul în care păşunea diferăde terenul arabil
limitrof prin calitatea solului, relief şi al?i factori
care diminueazăpoten?ialul de produc?ie, echivalen?a în
arabil va fi stabilităde comisie între 1 şi 0,4 ha
arabil pentru 1 ha păşune.
Fâne?e 1 ha fâne?e este egal cu 1 ha arabil când fâne?ele pot
fi transformate în arabil din punct de vedere al
calită?ii solului şi al reliefului.
În cazul în care fâne?ele diferăde terenul arabil
limitrof prin calitatea solului şi al?i factori care
diminueazăpoten?ialul de produc?ie, echivalen?a în
arabil va fi stabilităde comisie între 1 şi 0,5 ha
arabil pentru 1 ha fâne?e.
Vie hibridă1 ha vie hibridăeste egal cu 1 ha arabil.
Vie nobilă1 ha vie nobilăpoate fi echivalat de către comisie cu
1 - 4 ha arabil, în func?ie de calitatea solului,
relief, numărul de butuci/ha, vârsta planta?iei,
podgoria consacratăşi poten?ialul de produc?ie al
planta?iei.
Livadăclasică1 ha livadăclasicăde pomi poate fi echivalat de
comisie cu 1 - 2 ha arabil, în func?ie de calitatea
solului, relief, numărul de pomi/ha, vârsta planta?iei,
speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate şi
poten?ialul de produc?ie al planta?iei.
Livadăintensivăşi 1 ha livadăintensivăşi superintensivăpoate fi
superintensivăechivalat de comisie cu 1 - 3,5 ha arabil, în func?ie de
calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de
pomi/ha, vârsta planta?iei, speciile de pomi, bazinele
pomicole consacrate, poten?ialul de produc?ie.
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
1 ha cu vegeta?ie forestieră, primit la cererea celor îndreptă?i?i, în condi?iile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.
Suprafe?ele de vii, livezi, păşuni şi fâne?e care au fost aduse sau preluate în cooperativăşi au fost transformate în arabil se echivaleazăîn arabil cota 1/1.

ANEXA 19
la regulament

Jude?ul ............................
Comuna .............................

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..........

Încheiat astăzi,............... 200..., cu ocazia punerii în posesie a proprietarului .......................... (moştenitorilor defunctului/defunctei) .............................., conform anexei nr. ......., suprafa?a ..................... ha, anexei nr. ......., suprafa?a ..................... ha

A. Suprafa?a primităîn extravilan

______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria |Nr. topografic|Suprafa?ă| Vecinătă?i | |
|crt.| de folosin?ă|______________|_________|_____________________| Observa?ii|
| | |Tarla |Parcelă| ha | mp | Nord| Est| Sud| Vest| |
| | |(solă)| | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 1. | Arabil |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 2. | Vii |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 3. | Livezi |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 4. | Păşuni |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 5. | Fâne?e |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 6. | Alte terenuri|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | neagricole | | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | TOTAL: | | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|

B. Suprafa?a primităîn intravilan

______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria |Nr. topografic|Suprafa?ă| Vecinătă?i | |
|crt.| de folosin?ă|______________|_________|_____________________| Observa?ii|
| | |Tarla |Parcelă| ha | mp | Nord| Est| Sud| Vest| |
| | |(solă)| | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 1. | Arabil |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 2. | Vii |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 3. | Livezi |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 4. | Păşuni |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 5. | Fâne?e |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 6. | Cur?i, | | | | | | | | | |
| | construc?ii | | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 7. | Alte terenuri| | | | | | | | | |
| | neagricole | | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | TOTAL: | | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|

TOTAL GENERAL (A+B): ........ ha .......... mp,
din care:
Arabil ...................... ha .......... mp
Vii ......................... ha .......... mp
Livezi ...................... ha .......... mp
Păşuni ...................... ha .......... mp
Fâne?e ...................... ha .......... mp
Cur?i, construc?ii .......... ha .......... mp
Alte terenuri neagricole .... ha .......... mp

Primar, Secretar,
............. .............

Specialist în măsurători Proprietar,
topografice, .............
..............

ANEXA 20
la regulament

ROMÂNIA

COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Jude?ul .................... Codul | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nr. ........................

TITLU DE PROPRIETATE
Comisia jude?eanăpentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale şi a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare

DECLARĂM

Cetă?eanul/Cetă?eana ......................................, (moştenitorii defunctului/defunctei) ......................, din satul ...................., comuna/oraşul .............., municipiul ..............., jude?ul ..........., primeşte în proprietate o suprafa?ătotalăde ...... ha ..... mp, din care:
- prin reconstituirea dreptului de proprietate ...... ha ...... mp;
- prin constituirea dreptului de proprietate ........ ha ...... mp,
situatăpe teritoriul comunei .................., structuratăşi amplasatăconform celor men?ionate pe verso.
Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile şi obliga?iile ce decurg din lege.

Prefect, Secretar, Direc?ia pentru Oficiul de cadastru
.......... .......... agriculturăşi şi publicitate
dezvoltare ruralăimobiliară

Director general, Director,
....................... ..................

Data .................

(verso)
SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE

A. Suprafa?a primităîn extravilan

______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria |Nr. topografic|Suprafa?ă| Vecinătă?i | |
|crt.| de folosin?ă|______________|_________|_____________________| Observa?ii|
| | |Tarla |Parcelă| ha | mp | Nord| Est| Sud| Vest| |
| | |(Solă)| | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 1. | Arabil |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 2. | Vii |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 3. | Livezi |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 4. | Păşuni |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 5. | Fâne?e |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 6. | Păduri |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 7. | Alte terenuri|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | neagricole |______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | TOTAL: | | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|

B. Suprafa?a primităîn intravilan

______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria |Nr. topografic|Suprafa?ă| Vecinătă?i | |
|crt.| de folosin?ă|______________|_________|_____________________| Observa?ii|
| | |Tarla |Parcelă| ha | mp | Nord| Est| Sud| Vest| |
| | |(Solă)| | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____| |
| | |______|_______|____|____|_____|____|____|_____| |
| 1. | Arabil |______|_______|____|____|_____|____|____|_____| |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 2. | Vii |______|_______|____|____|_____|____|____|_____| |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 3. | Livezi |______|_______|____|____|_____|____|____|_____| |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 4. | Păşuni |______|_______|____|____|_____|____|____|_____| |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 5. | Fâne?e |______|_______|____|____|_____|____|____|_____| |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 6. | Cur?i, | | | | | | | | | |
| | construc?ii | | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| 7. | Alte terenuri| | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|
| | TOTAL: | | | | | | | | | |
|____|______________|______|_______|____|____|_____|____|____|_____|___________|

TOTAL GENERAL (A+B): ........ ha .......... mp,
din care:
Arabil ...................... ha .......... mp
Vii ......................... ha .......... mp
Livezi ...................... ha .......... mp
Păşuni ...................... ha .......... mp
Fâne?e ...................... ha .......... mp
Păduri ...................... ha .......... mp
Cur?i, construc?ii .......... ha .......... mp
Alte terenuri ............... ha .......... mp

ANEXA 21
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafe?ele de teren rămase neatribuite, care se administreazăde consiliul local

________________________________________________________________________________
Nr. Tarlaua şi Suprafa?a din care: Alte Observa?ii
crt. parcela totală, ------------------------------ terenuri
din planul - ha - Arabil Vii Livezi Pajişti neagricole
de situa?ie - ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

NOTĂ:
În coloana 8 se eviden?iazăfolosin?a existentăa terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.

ANEXA 22
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafe?ei de teren de 10 ha de proprietar deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferen?a dintre aceastăsuprafa?ăşi cea pe care au adus-o în cooperativa agricolăde produc?ie sau care a fost preluatăîn orice mod de aceasta, pânăla limita suprafe?ei de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Suprafa?a de teren agricol adusăsau preluată
în cooperativa agricolăde produc?ie
- ha -
_____________________________________________
Nr. Numele din care: Observa?ii
crt. şi prenumele TOTAL, _________________________________
reconstituit diferen?a
10 ha solicitată
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

ANEXA 23
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice pentru care nu existăsuprafe?e de teren suficient agricol pentru restituirea integralăa proprietă?ii, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda diferen?a de teren/despăgubiri pentru diferen?a de teren neretrocedată, precum şi în cazurile în care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi Suprafa?a Diferen?ăde teren/ Observa?ii
crt. prenumele neretrocedatăDespăgubiri cuvenite
- ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
..................... Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară(delegat)
Directorul institu?iei,
.......................................

ANEXA 24
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul localită?ilor au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliora?ii sau de altănatură, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completări ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

ANEXA 24a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri din extravilanul localită?ilor au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliora?ii, sau de altănatură, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele/Denumire Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

ANEXA 24b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativele piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), ale căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se aflăamenajări piscicole, sere sau planta?ii de hamei, de duzi, planta?ii viticole sau pomicole, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4 alin. (1)^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

ANEXA 24c)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi pe care s-au efectuat investi?ii, neamortizate pânăla intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4 alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

ANEXA 24d)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuziv, de pe care investi?iile au fost vândute cu respectarea legii, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4 alin. (1)^3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

ANEXA 25
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita suprafe?ei de teren de pânăla 10 ha de familie, şi cărora li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Suprafa?a de teren agricol de pânăla
10 ha de familie de?inutăîn proprietate
- ha -
Nr. Numele şi prenumele ________________________________________ Observa?ii
crt. din care:
TOTAL, ______________________________
reconstituit diferen?a
cu reducere solicitată
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

ANEXA 26
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafe?ele de teren revendicate de 2 solicitan?i, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărităcu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice formăde cooperativă, care se vor restitui în naturăambilor solicitan?i, în limita resurselor de teren existente, conform prevederilor art. 6 alin. 2^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

ANEXA 27
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de ac?ionar la societă?ile comerciale pe ac?iuni cu profil agricol sau piscicol în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi cărora li se restituie în naturăsuprafe?e agricole, pe baza documentelor care atestăfosta proprietate, în perimetrul acestor societă?i

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
............... Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară(delegat)

Directorul institu?iei,
..........................

ANEXA 28
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universită?ilor şi institu?iilor de învă?ământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea institu?iei Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Prefect, Secretar general,
............ ....................

Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară(delegat)

Directorul institu?iei,
...........................

ANEXA 29
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele şi sta?iunile de cercetare şi produc?ie agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la societă?ile na?ionale cu profil agricol, cărora li se restituie suprafe?ele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
.................. .................

Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară(delegat)

Directorul institu?iei,
...........................

ANEXA 30
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole şi pentru diferen?a dintre suprafa?a primităşi cea avutăîn proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi Suprafa?a de teren solicitatăde la 10 ha la 50 ha, Observa?ii
crt. prenumele din care pentru:
______________________________________________________
persoane persoane persoane persoane
fizice fizice cu fizice cu fizice care
prevăzute drepturi la drepturi la au calitatea
la art. 37, institutele regiile de locator
38 şi 39 din şi autonome şi conform
Legea sta?iunile la art. 25 din
fondului de cercetare societă?ile Legea
funciar şi produc?ie na?ionale cu nr. 16/1994,
nr. 18/1991, agricolă, în profil cu
republicată, conformitate agricol, în modificările
cu cu Legea conformitate şi
modificările nr. 46/1992 cu Legea completările
şi nr. 46/1992 ulterioare
completările
ulterioare,
cărora li
s-a stabilit
calitatea
de ac?ionar
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar,
......................... Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară(delegat)
Directorul institu?iei,
................................

ANEXA 31
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele juridice îndreptă?ite săli se acorde despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în naturănu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Persoana Suprafa?a Despăgubiri Observa?ii
crt. juridicăneretrocedatăcuvenite
- ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
..................... Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară(delegat)
Directorul institu?iei,
.......................................

ANEXA 32
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând structurile reprezentative ale unită?ilor de cult, care dobândesc prin reconstituire suprafe?e de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea unită?ii de cult Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________
a) Centre eparhiale pânăla 100 ha
-
-
b) Protoierii pânăla 50 ha
-
-
c) Mânăstiri şi schituri pânăla 50 ha
-
-
d) Parohii şi filii pânăla 10 ha
-
________________________________________________________________________________

TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
........................ ..........................

Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară(delegat)

Directorul institu?iei,
...................................

ANEXA 33
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând structurile reprezentative ale unită?ilor de cult nou-înfiin?ate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului local, conform alin. (1^1) al art. 23 din aceeaşi lege

________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea unită?ii de cult Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
....................... Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară(delegat)

Directorul institu?iei,
..............................

ANEXA 34
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând unită?ile de învă?ământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolile generale din mediul rural şi institu?iile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafe?ele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Suprafa?a avutăSuprafa?a restituităObserva?ii
crt. unită?ii în proprietate în proprietate
- ha - - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
........................ ..........................

Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară(delegat)

Directorul institu?iei,
...................................

ANEXA 35
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând unită?ile de învă?ământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosin?ăsuprafe?e de teren agricol pânăla 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Suprafa?a Suprafa?a Suprafa?a Observa?ii
crt. unită?ii avutăîn restituităîn atribuităîn
proprietate proprietate folosin?ă
- ha - - ha - - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
........................ ..........................

ANEXA 36
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafe?ele proprietă?ilor de stat prevăzute la art. 22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea proprietă?ii de stat şi Suprafa?a Observa?ii
crt. modul de provenien?ăa terenurilor - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
........................ ..........................

Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară(delegat)

Directorul institu?iei,
...................................

ANEXA 37
la regulament

Localitatea .............
Jude?ul .................

TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari şi moştenitorii acestora, persoane fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegeta?ie forestieră, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Suprafa?a de pădure reconstituităanterior - ha -
B - Total, din care:
C - în terenuri cu destina?ie forestieră
D - în terenuri cu destina?ie agricolă
E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
F - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destina?ie agricolă
________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi Numele şi Suprafa?a Suprafa?a A Diferen?a Informa?ii
crt. prenumele prenumele terenurilor acceptatăde asupra
autorului persoanelor forestiere de suprafa?ăamplasamentului
(persoana solicitante avutăîn comisie ce urmează
deposedată) proprietate - ha- săfie
- ha - primită
- ha -
____________________ __________________________
B C B C B C D E F
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,
................ ................ ......................

ANEXA 38
la regulament

Jude?ul ...........................
Comuna ............................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care şi-au schimbat folosin?a ini?ialăa terenului, potrivit art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

Semnifica?ia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Parcelă
________________________________________________________________________________
N Denumirea Folosin?a Suprafa?a Folosin?a Amplasament Op?iuni Observa?ii
r. persoanei ini?ialăsolicitatăactualăa propus în despăgubiri
juridice a - ha - terenului teren cu
c sau terenului folosin?ă
r numele şi solicitat agricolă
t. prenumele
persoanei
fizice -----------
Tarla A
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,
................ ................ ................

ANEXA 39
la regulament

Localitatea .............
Jude?ul .................

TABEL NOMINAL
cuprinzând foşti membri persoane juridice, precum şi persoane fizice şi moştenitorii acestora din formele asociative (composesorate, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzăşeşti nedivizate, păduri grănicereşti, păduri comunale provenite din păduri grănicereşti şi alte forme asociative asimilate acestora), cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegeta?ie forestieră, conform art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numele şi prenumele membrului formei asociative
B - Numele şi prenumele persoanelor solicitante
C - TOTAL, din care:
D - în terenuri cu destina?ie forestieră
E - în terenuri cu destina?ie agricolă
F - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
G - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destina?ie agricolă
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea A Suprafa?a B Suprafa?a Informa?ii Observa?ii
crt. formei terenurilor terenurilor asupra
asociative forestiere forestiere, amplasamentului**)
care a de?inutăîn acceptată
avut în indiviziune de comisie
proprietate de membrul - ha -
terenuri formei
forestiere asociative*)
____________ _______________________________
C D E C D E F G
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
________________________________________________________________________________
x x
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
TOTAL X
FORMĂ ASOCIATIVĂ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,
................ ................ ................
------------
*) Mărimea suprafe?ei se calculeazăîn conformitate cu precizările art. 28 alin. (3) din regulament.
**) Informa?iile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecărei forme asociative înscrise în tabel.
***) Cererea se formuleazăde către reprezentantul legal al formei asociative, respectiv de comisia ad-hoc a formei asociative.

ANEXA 40
la regulament

Localitatea .............
Jude?ul .................

TABEL NOMINAL
cuprinzând unită?ile de cult şi institu?iile de învă?ământ cărora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegeta?ie forestieră

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - TOTAL, din care:
B - în terenuri cu destina?ie forestieră
C - în terenuri cu destina?ie agricolă
D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Suprafa?a Suprafa?a Informa?ii Observa?ii
crt. unită?ii de rezultatăterenurilor asupra
cult sau a din acte a forestiere amplasamentului
institu?iei terenurilor acceptată
de învă?ământ forestiere, de comisie
care a de?inută- ha -
solicitat anterior (la
reconstituirea deposedare)
dreptului de - ha -
proprietate _________________________________________________
A B C A B C D Identificarea
în cadastrul
agricol a
terenurilor
cu destina?ie
agricolă
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,
................ ................ ................

ANEXA 41
la regulament

Localitatea ............
Jude?ul ................

TABEL NOMINAL
cuprinzând comunele, oraşele sau municipiile cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegeta?ie forestieră

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - TOTAL, din care:
B - în terenuri cu destina?ie forestieră
C - în terenuri cu destina?ie agricolă
D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Suprafa?a Suprafa?a Informa?ii Observa?ii
crt. comunei/ rezultatăterenurilor asupra
oraşului/ din acte a forestiere amplasamentului
municipiului terenurilor acceptată
îndreptă?it forestiere, de comisie
la de?inută- ha -
reconstituirea anterior (la
dreptului de deposedare)
proprietate - ha -
_________________________________________________
A B C A B C D Identificarea
în cadastrul
agricol a
terenurilor
cu destina?ie
agricolă
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,
................ ................ ................

ANEXA 42
la regulament

Jude?ul ................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pe amplasamente situate în afara limitelor de competen?ăale comisiilor locale

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numărul hotărârii de validare a comisiei jude?ene
B - Numărul anexei din documenta?ia comisiei locale
C - Numărul pozi?iei din anexa la documenta?ia comisiei locale
D - Comună
E - Tarla
F - Parcelă
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Denumirea A B C Suprafa?a Motiva?ia Amplasament în
crt. persoanei comisiei validatănerespectării limitele jude?ului,
juridice locale - ha - amplasamentului stabilit de
sau ini?ial comisia jude?eană
numele şi ___________________
prenumele Cadastru Cadastru
persoanei general forestier
fizice _____________________
D E F Ocol UP UA
silvic
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,
................ ................ ................

ANEXA 43
la regulament

Jude?ul ...............
Comuna ................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament şi care urmeazăsăprimeascădespăgubiri

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numărul hotărârii de validare a comisiei jude?ene
B - Numărul pozi?iei din anexa la hotărârea comisiei jude?ene
C - Baza juridicăde acordare a despăgubirilor
D - Observa?ii
E - Comună
F - Tarla
G - Parcelă
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea A B Suprafa?a Amplasament ini?ial C Sursa Modalită?i D
crt. persoanei validatăstabilit de de de plată
juridice - ha - comisia comunalăfinan?are
sau ______________________
numele şi Cadastru Cadastru
prenumele general forestier
persoanei ______________________
fizice E F G Ocol UP UA
silvic
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,
................ ................ ................

ANEXA 44
la regulament

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE
Nr. ...., încheiat astăzi, ........
Jude?ul ...........................
Comuna ............................

Subsemna?ii: ................................................, în calitate de primar, ................................, în calitate de secretar, ........................., în calitate de specialist în măsurători topografice, ........................., în calitate de reprezentant al de?inătorului legal al terenului ce se predă, şi ........................, în calitate de proprietar (posesor al buletinului/căr?ii de identitate seria ......; nr. ..............., eliberat/eliberatăde Poli?ia .........................)/reprezentant legal (Împuternicirea nr. ..........., legalizatăla Biroul notarial ...............), am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafe?ei de ....... ha teren forestier, validatăde comisia jude?eanăprin Hotărârea/hotărârile nr. ........... la pozi?ia ........... din anexa nr. ...... (nr. ...... la pozi?ia ............ din anexa nr. ......).
Categoria terenului, amplasamentul cadastral şi vecinătă?ile acestuia sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - tarla;
B - parcelă;
C - de?inători.
________________________________________________________________________________
Nr. Categoriile de Suprafa?a Ocolul Amplasamentul Vecinătă?ile
crt. terenuri silvic cadastral amplasamentului
cadastral
general
_________ ___________________________________
ha mp general forestier Punctul C
__________________ cardinal
A B UP UA
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
________________________________________________________________________________
1. Teren forestier
înscris în
amenajamentul silvic
2. Păşune împădurită
3. Alte terenuri cu
vegeta?ie forestieră
________________________________________________________________________________
Total suprafa?ăpusă
în posesie:
________________________________________________________________________________

Predarea s-a făcut în urma unei inspec?ii de fond la care a participat proprietarul/reprezentantul legal, iar în prezent nu existăcioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.
Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafe?ei primite s-au folosit următoarele: ................................ .
Domnul/doamna ....................., în calitate de proprietar/reprezentant/reprezentantălegal/legală, declarăcăa luat cunoştin?ăde prevederile legale referitoare la obliga?ia respectării regimului silvic. De la aceastădatăpaza şi administrarea terenului preluat vor fi asigurate în conformitate cu dispozi?iile art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (douăpentru comisia locală, unul pentru proprietar şi unul pentru cel care predă).

Primar, Secretar, Specialist în măsurători topografice,
....... ......... .....................................

Reprezentant al de?inătorului Proprietar/Reprezentant legal,
legal al terenului ce se predă,
............................... ..............................

ANEXA 45
la regulament

ROMÂNIA

COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Jude?ul .................. Codul ..................

Nr. ......................

Comisia jude?eanăpentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, constituităîn baza Ordinului prefectului nr. ............./......, analizând propunerile comisiei comunale/orăşeneşti/municipale, în baza prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, emite următorul

TITLU DE PROPRIETATE

Persoana fizică/Persoana juridică......................................... (moştenitorii defunctului/defunctei) .............................., având domiciliul/sediul în comuna (satul)/oraşul/municipiul ........................., jude?ul/sectorul ....................., primeşte în proprietate o suprafa?ătotalăde ................. ha ............ mp, teren cu vegeta?ie forestieră, din care: ............... ha .......... mp, din fondul forestier na?ional (cu destina?ie forestieră); ........... ha ......... mp, din afara fondului forestier na?ional (cu destina?ie agricolă), situatăpe teritoriul comunei/oraşului/municipiului/sectorului .................., structuratăşi amplasatăconform celor men?ionate pe verso şi pusăîn posesie conform Procesului-verbal nr. ................/............ .
Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile şi obliga?iile ce decurg din Constitu?ia României şi din legisla?ia cu specific silvic în vigoare.

Prefect, Secretar general, Inspectoratul silvic teritorial
.............. .................... Inspector-şef,
...........................

Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară

Director general,
...............................

Data ..................

SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE

Semnifica?ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Tarla
B - Parcelă
C - De?inători
(verso)
________________________________________________________________________________
Nr. Categorii Suprafa?a Ocolul Amplasamentul Vecinătă?i ale
crt. de terenuri silvic cadastral amplasamentului
_________________ cadastral
general forestier general
_________ _________________ _______________
ha mp A B UP UA Punct C
cardinal
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
________________________________________________________________________________
1. Teren forestier
înscris în
amenajamentul silvic
________________________________________________________________________________
2. Păşune împădurită
________________________________________________________________________________
3. Alte terenuri cu
vegeta?ie forestieră
necuprinse în
amenajamentul silvic
________________________________________________________________________________
TOTAL suprafa?ăpusă
în posesie:
________________________________________________________________________________

ANEXA 46
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi persoanele juridice care au formulat cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietă?ii şi justi?iei, precum şi unele măsuri adiacente şi art. 33 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele persoanelor Suprafa?a solicitatăObserva?ii
crt. fizice şi juridice - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
........................ ..........................

ANEXA 47
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li se restituie la cerere terenurile fărăconstruc?ii, neafectate de lucrări de investi?ii, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse şi nu mai prezintănici o valoare de întrebuin?are, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de dona?ie, considerate proprietate publicăsau privatăa statului ori a unită?ilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozi?iilor Decretului nr. 712/1966 şi ale altor acte normative speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
........................ ..........................

ANEXA 48
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulatăşi li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita suprafe?elor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Secretar,
........................ ..........................

ANEXA 49
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

________________________________________________________________________________
Nr. Numele şi prenumele Suprafa?a restituităDespăgubiri Observa?ii
crt. - ha -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

Primar, Agen?ia Domeniilor Statului (sucursala)
.......................... Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară(delegat)

Directorul institu?iei,
..........................

 

HOTARAREA NR. 890 din 4 August 2005

HOTARAREA NR. 890 din 4 August 2005